Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31998L0070
 
32015L0652
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
1 Rådets direktiv (EU) 2015/652
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om fastlæggelse af beregningsmetoder og indberetningskrav i henhold til biobrændstofloven1)

I medfør af § 3b, stk. 5 og 6, § 3e, stk. 2, § 4, § 5, stk. 3, § 6, stk. 3 og § 8, stk. 2 og 3 i lov om bæredygtige biobrændstoffer og om reduktion af drivhusgasser (biobrændstofloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 674 af 21. juni 2011, som ændret ved lov nr. 1754 af 27. december 2016, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 4, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 436 af 11. maj 2012 om Energistyrelsens opgaver og beføjelser:

§ 1. EU-direktiv nr. 2015/652/EU om fastlæggelse af beregningsmetoder og indberetningskrav i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/70/EF om kvaliteten af benzin og dieselolie (metodedirektivet) træder i kraft i dansk ret den 21. april 2017. Direktivet er optaget som bilag til denne bekendtgørelse.

§ 2. Med henblik på overholdelse af biobrændstoflovens § 3b skal virksomheder, jf. biobrændstoflovens § 2, nr. 10, anvende den beregningsmetode, der er anført i bilag I til metodedirektivet, til at bestemme drivhusgasintensiteten for de brændstoffer, som de leverer.

§ 3. Med henblik på opfyldelse af forpligtelserne i artikel 7a, stk. 1, andet afsnit i direktiv 98/70/EF, og ved dokumentation for overholdelsen af biobrændstoflovens § 3b, skal virksomheder indberette data til Energistyrelsen under anvendelse af de definitioner og den beregningsmetode, der er beskrevet i bilag I til metodedirektivet. Dog vil der ikke skulle foretages indberetninger efter metodedirektivets bilag 1, del 2, punkt 2 og 3. Data indberettes årligt i det format, der er anført i bilag IV til metodedirektivet.

§ 4. Med henblik på opfyldelse af biobrændstoflovens § 3b skal virksomheder foretage en sammenligning af de opnåede reduktioner af vugge til grav-emissioner af drivhusgasser fra brændstoffer og fra elektricitet med minimumsstandarderne for brændstoffer som anført i bilag II til metodedirektivet.

Straf

§ 5. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder §§ 2-4, undlader eller ikke rapporterer i overensstemmelse med direktivets retningslinjer.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden m.v.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 21. april 2017.

Energistyrelsen, den 18. april 2017

Martin Hansen

/ Jane Glindvad Kristensen


1

Rådets direktiv (EU) 2015/652

af 20. april 2015

om fastlæggelse af beregningsmetoder og indberetningskrav i henhold til Europa-Parlamentets og

Rådets direktiv 98/70/EF om kvaliteten af benzin og dieselolie

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/70/EF af 13. oktober 1998 om kvaliteten af benzin og dieselolie og om ændring af Rådets direktiv 93/12/EØF1), særlig artikel 7a, stk. 5,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

1) Metoden til beregning af drivhusgasemissioner for brændstoffer og anden energi, der ikke er af biologisk oprindelse, som skal opstilles i medfør af artikel 7a, stk. 5, i direktiv 98/70/EF, bør føre til en indberetning, der er tilstrækkelig nøjagtig til, at Kommissionen kan gennemføre en kritisk vurdering af leverandørers præstationer og af, hvorvidt de opfylder deres forpligtelser i henhold til nævnte direktivs artikel 7a, stk. 2. Beregningsmetoden bør sikre nøjagtighed, men også tage behørigt hensyn til kompleksiteten af de dermed forbundne administrative krav. Samtidig bør den give leverandørerne incitamenter til at mindske drivhusgasintensiteten af det brændstof, de leverer. Det bør også nøje overvejes, hvilken virkning beregningsmetoden har på raffinaderier i Unionen. Beregningsmetoden bør derfor være baseret på de gennemsnitlige drivhusgasintensiteter, der repræsenterer en branchegennemsnitsværdi, som er normal for et bestemt brændstof. Dette vil have den fordel, at det giver en mindre administrativ byrde for leverandørerne og medlemsstaterne. På det nuværende stadium bør den foreslåede beregningsmetode ikke kræve, at der skelnes mellem drivhusgasintensiteten af brændstoffer på grundlag af råmaterialets kilde, idet det ville påvirke aktuelle investeringer i visse raffinaderier i Unionen.

2) Indberetningskravene for leverandører, som er små og mellemstore virksomheder (SMV), jf. Kommissionens henstilling 2003/361/EF,2) bør minimeres mest muligt i forbindelse med artikel 7a, stk. 1, i direktiv 98/70/EF. Ligeledes bør importører af benzin og diesel, som er raffineret uden for Unionen, ikke være forpligtet til at forelægge detaljerede oplysninger om kilderne til den råolie, der er anvendt til at fremstille de pågældende brændstoffer, da oplysningerne måske ikke foreligger eller kan være svære at indhente.

3) For at kunne give incitament til yderligere reduktioner af drivhusgasemissioner bør besparelser, der hævdes at stamme fra reduktioner af opstrømsemissioner (UER), herunder fra afbrænding (flaring) og udslip, inkluderes i beregningen af leverandørens vugge til grav-emissioner af drivhusgasser. Med henblik på at gøre det lettere for leverandørerne at gøre UER gældende bør brugen af en række emissionsordninger tillades, når det gælder beregning og certificering af emissionsreduktioner. Kun projekter vedrørende UER, som påbegyndes efter datoen for fastlæggelsen af minimumsstandarderne for brændstoffer omhandlet i artikel 7a, stk. 5, litra b), i direktiv 98/70/EF, dvs. den 1. januar 2011, bør kunne komme i betragtning.

4) Vægtede gennemsnitlige drivhusgasstandardværdier, som er repræsentative for den råolie, der forbruges i Unionen, giver en enkel beregningsmetode, som leverandørerne kan bruge til at bestemme drivhusgasindholdet i det brændstof, som de leverer.

5) UER bør estimeres og valideres i overensstemmelse med principperne og normerne i internationale standarder og navnlig ISO 14064, ISO 14065 og ISO 14066.

6) Det er desuden hensigtsmæssigt at lette medlemsstaternes gennemførelse af lovgivning om UER, herunder fra afbrænding (flaring) og udslip. Med henblik herpå bør der i Kommissionens regi udarbejdes ikkelovgivningsmæssige retningslinjer for tilgange til at kvantificere, kontrollere, validere, overvåge og indberette sådanne UER (herunder reduktioner i afbrænding og udslip på produktionssteder), inden udløbet af den gennemførelsesperiode, der er fastsat i dette direktivs artikel 7.

7) Ifølge artikel 7a, stk. 5, litra b), i direktiv 98/70/EF skal der fastlægges en metode til bestemmelse af minimumsstandarderne for brændstoffer baseret på vugge til grav-emissionerne af drivhusgasser pr. energienhed fra fossile brændstoffer i 2010. Minimumsstandarderne for brændstoffer bør baseres på mængderne af forbrugt diesel, benzin, gasolier bestemt til brug i mobile ikkevejgående maskiner, flydende gas (LPG) og komprimeret naturgas (CNG) under anvendelse af data, som medlemsstaterne officielt indberettede til De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer (UNFCCC) i 2010. Minimumsstandarderne for brændstoffer bør ikke være den fossilbrændstofkomparator, der anvendes til beregning af drivhusgasbesparelser fra biobrændstoffer, som bør forblive som angivet i bilag IV til direktiv 98/70/EF.

8) Da sammensætningen af den relevante fossile brændstofblanding kun ændrer sig lidt fra år til år, vil den samlede variation i drivhusgasintensitet fra de fossile brændstoffer også kun være lille fra år til år. Det vil derfor være passende, at minimumsstandarderne for brændstoffer tager udgangspunkt i Unionens gennemsnitlige forbrugsdata for 2010 som rapporteret af medlemsstaterne til UNFCCC.

9) Minimumsstandarderne for brændstoffer bør repræsentere gennemsnittet af opstrømsdrivhusgasintensiteten og intensiteten af et brændstof fra et raffinaderi med gennemsnitlig kompleksitet. Minimumsstandarderne for brændstoffer bør derfor beregnes under anvendelse af de respektive gennemsnitlige standardværdier for brændstoffer. Minimumstandarderne for brændstoffer bør være uændret i perioden frem til 2020, så leverandørerne har vished med hensyn til deres lovmæssige forpligtelser til at mindske drivhusgasintensiteten for de brændstoffer, som de leverer.

10) Artikel 7a, stk. 5, litra d), i direktiv 98/70/EF foreskriver vedtagelsen af en metode til beregning af elektriske vejkøretøjers bidrag til at reducere vugge til grav-emissionerne af drivhusgasser. I henhold til nævnte artikel skal beregningsmetoden være i overensstemmelse med artikel 3, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF3). For at sikre overensstemmelsen bør samme justeringsfaktor anvendes til drivaggregatseffektivitet.

11) Elektricitet, der leveres til brug for vejtransport, kan indberettes af leverandører, jf. artikel 7a, stk. 1, i direktiv 98/70/EF, som en del af deres årlige indberetninger til medlemsstaterne. For at begrænse de administrative omkostninger er det hensigtsmæssigt, at beregningsmetoden med henblik på leverandørernes indberetning baseres på et estimat frem for en faktisk måling af elforbruget i et elektrisk vejkøretøj eller en motorcykel.

12) Det er hensigtsmæssigt at inkludere en detaljeret fremgangsmåde for estimering af mængden og drivhusgasintensiteten af biobrændstoffer i tilfælde, hvor et biobrændstof og et fossilt brændstof sambehandles. Der er brug for en specifik metode, fordi slutmængden af biobrændstoffet ikke kan måles, f.eks. ved samtidig hydrogenbehandling af vegetabilske olier og et fossilt brændstof. Det er fastsat i artikel 7d, stk. 1, i direktiv 98/70/EF, at vugge til grav-emissionerne af drivhusgasser fra biobrændstoffer med henblik på samme direktivs artikel 7a og artikel 7b, stk. 2, beregnes med samme metode. Certificeringen af drivhusgasemissioner gennem godkendte frivillige ordninger er derfor også gyldig med henblik på både artikel 7a og artikel 7b, stk. 2, i direktiv 98/70/EF.

13) Det krav om leverandørindberetning, der er fastlagt i artikel 7a, stk. 1, i direktiv 98/70/EF, bør suppleres med et harmoniseret format og harmoniserede definitioner for de data, der skal indberettes. En harmonisering af datadefinitioner er nødvendig af hensyn til en korrekt beregning af drivhusgasintensiteten, der er knyttet til en individuel leverandørs indberetningsforpligtelser, idet disse data er et vigtigt input til den beregningsmetode, der er harmoniseret i medfør af artikel 7a, stk. 5, litra a), i direktiv 98/70/EF. Disse data omfatter leverandøridentifikation, mængden af markedsført brændstof eller energi, og typen af markedsført brændstof eller energi.

14) Det krav om leverandørindberetning, der er fastlagt i artikel 7a, stk. 1, i direktiv 98/70/EF bør suppleres med harmoniserede indberetningskrav, et indberetningsformat og harmoniserede definitioner for medlemsstaternes indberetning til Kommissionen for så vidt angår drivhusgaspræstationerne af brændstoffer, der forbruges i Unionen. Disse indberetningskrav vil navnlig gøre det muligt at ajourføre den fossilbrændstofkomparator, der er omhandlet bilag IV, del C, punkt 19, i direktiv 98/70/EF og i bilag V, del C, punkt 19, i direktiv 2009/28/EF, og de vil lette den krævede rapporteringen i henhold til artikel 8, stk. 3, og artikel 9, stk. 2, i direktiv 98/70/EF samt gøre det nemmere at tilpasse beregningsmetoden til den tekniske og videnskabelige udvikling, så det sikres, at den virker efter hensigten. Disse data bør omfatte mængden af markedsført brændstof eller energi og typen af brændstof eller energi, købsstedet og oprindelsen for markedsført brændstof eller energi.

15) Det er hensigtsmæssigt, at medlemsstaterne giver leverandørerne mulighed for at opfylde deres indberetningsforpligtelser ved at anvende ækvivalente data, som indsamles i medfør af anden EU-lovgivning eller national lovgivning, for at mindske den administrative byrde, forudsat at indberetningen foregår i overensstemmelse med de krav, der er fastsat i bilag IV, og de definitioner, der er fastlagt i bilag I og III.

16) Med sigte på at gøre det lettere for grupper af leverandører at foretage indberetning, jf. artikel 7a, stk. 4, i direktiv 98/70/EF, giver samme direktivs artikel 7a, stk. 5, litra c), mulighed for at vedtage eventuelle nødvendige regler. Det er ønskeligt at lette en sådan rapportering, så afbrydelser af fysiske bevægelser af brændstof undgås, da forskellige leverandører markedsfører forskellige brændstoffer med forskellige sammensætninger og derfor kan have et forskelligt ressourcebehov for at kunne opfylde reduktionsmålet for drivhusgasser. Det er derfor nødvendigt at harmonisere definitionerne af leverandøridentifikation, mængden af markedsført brændstof eller energi, typen af brændstof eller energi, købsstedet og oprindelsen for markedsført brændstof eller energi. For at undgå, at resultater medregnes to gange ved fælles indberetning fra flere leverandører i henhold til artikel 7a, stk. 4, er det desuden hensigtsmæssigt at harmonisere gennemførelsen af beregnings- og indberetningsmetoderne i medlemsstaterne, herunder for så vidt angår indberetningen til Kommissionen, således at de fornødne oplysninger fra en gruppe af leverandører vedrører én specifik medlemsstat.

17) Ifølge artikel 8, stk. 3, i direktiv 98/70/EF skal medlemsstaterne hvert år forelægge en rapport med nationale brændstofkvalitetsdata for det foregående kalenderår i det format, der er fastsat i Kommissionens beslutning 2002/159/EF.4) Det er af hensyn til effektiviteten og harmoniseringen og for at dække de ændringer, der blev indført i direktiv 98/70/EF ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/30/EF5) og de senere yderligere rapporteringskrav til medlemsstaterne nødvendigt at tydeliggøre, hvilke oplysninger, der skal indberettes, og at vedtage et format for fremsendelse af data fra leverandørerne og medlemsstaterne.

18) Kommissionen forelagde et udkast til foranstaltning for det udvalg, der er nedsat ved direktiv 98/70/EF, den 23. februar 2012. Udvalget var ikke i stand til at vedtage en udtalelse med det nødvendige kvalificerede flertal. Det er derfor passende, at Kommissionen forelægger et forslag for Rådet i medfør af artikel 5a, stk. 4, i Rådets afgørelse 1999/468/EF6) -

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Genstand — Anvendelsesområde

1. Dette direktiv fastsætter regler for beregningsmetode og indberetningskrav i overensstemmelse med direktiv 98/70/EF.

2. Dette direktiv finder anvendelse på brændstoffer, der anvendes til fremdrift af vejgående køretøjer, mobile ikkevejgående maskiner (herunder fartøjer til sejlads på indre vandveje, når de ikke er til søs), landbrugs- og skovbrugstraktorer samt fritidsfartøjer, når de ikke er til søs, og på elektricitet, der anvendes i vejgående køretøjer.

Artikel 2

Definitioner

I forbindelse med dette direktiv gælder foruden definitionerne i direktiv 98/70/EF følgende definitioner:

1) »opstrømsemissioner«: alle drivhusgasemissioner, som finder sted, inden råmaterialet når frem til et raffinaderi eller behandlingsanlæg, hvor brændstoffet, jf. bilag I, blev fremstillet

2) »naturlig bitumen«: enhver kilde til raffinaderiråmateriale,

 
a)
som har en American Petroleum Institute (API) Gravity på 10 grader eller mindre, når den er placeret i en reservoirformationsdannelse på udvindingsstedet, jf. definitionen i D287-testmetoden fra American Society for Testing and Materials (ASTM)
 
b)
som har en årlig gennemsnitsviskositet ved reservoirtemperatur, der er højere end beregnet ved ligningen: Viskositet (Centipoise) = 518,98e-0,038T, hvor T er temperaturen i Celsius
 
c)
som henhører under definitionen for tjæresand under kode 2714 i den kombinerede nomenklatur (KN) som anført i Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 og
 
d)
hvor tilvejebringelse af råmaterialekilden gennemføres ved minedriftsudvinding eller termisk forstærket dræning ved hjælp af tyngdekraften, hvor den termiske energi hovedsageligt fremkommer fra andre kilder end råmaterialet selv

3) »skiferolie«:enhver kilde til raffinaderiråmateriale, der er placeret i en skiferformation, der indeholder fast kerogen og falder ind under definitionen af skiferolie under KN-kode 2714 som anført i forordning (EØF) nr. 2658/87. Tilvejebringelse af råmaterialekilden gennemføres ved minedriftsudvinding eller termisk forstærket dræning ved hjælp af tyngdekraften

4) »minimumsstandarderne for brændstoffer«:minimumsstandarder baseret på vugge til grav-emissioner af drivhusgasser pr. enhed fra fossile brændstoffer i 2010

5) »konventionel råolie«:ethvert raffinaderiråmateriale, der udviser en API Gravity højere end 10 grader, når den er placeret i en reservoirformation på oprindelsesstedet som målt ved ASTM D287-testmetoden og ikke falder ind under definitionen for KN-kode 2714 som anført i forordning (EØF) nr. 2658/87.

Artikel 3

Metoden til beregning af drivhusgasintensiteten for leveret brændstof og energi, undtagen biobrændstoffer, og leverandørers indberetning

1. Med henblik på artikel 7a, stk. 2, i direktiv 98/70/EF påser medlemsstaterne, at leverandørerne anvender den beregningsmetode, der er anført i bilag I til nærværende direktiv, til at bestemme drivhusgasintensiteten for de brændstoffer, som de leverer.

2. Med henblik på artikel 7a, stk. 1, andet afsnit, og på artikel 7a, stk. 2, i direktiv 98/70/EF kræver medlemsstaterne, at leverandørerne indberetter data under anvendelse af de definitioner og den beregningsmetode, der er beskrevet i bilag I til nærværende direktiv. Data indberettes årligt i det format, der er anført i bilag IV til nærværende direktiv.

3. Med henblik på artikel 7a, stk. 4, i direktiv 98/70/EF skal enhver medlemsstat sikre, at en gruppe af leverandører, der vælger at blive betragtet som én enkeltleverandør, opfylder sine forpligtelser i henhold til artikel 7a, stk. 2, i den pågældende medlemsstat.

4. Medlemsstaterne anvender den forenklede metode i bilag I til nærværende direktiv på leverandører, som er SMV'er.

Artikel 4

Beregning af minimumsstandarder for brændstoffer og reduktion af drivhusgasintensitet

I forbindelse med kontrol af leverandørernes overholdelse af deres forpligtelse i henhold til artikel 7a, stk. 2, i direktiv 98/70/EF kræver medlemsstaterne, at leverandører sammenligner de opnåede reduktioner af vugge til grav-emissioner af drivhusgasser fra brændstoffer og fra elektricitet med minimumsstandarderne for brændstoffer som anført i bilag II til dette direktiv.

Artikel 5

Indberetning fra medlemsstaterne

1. Når medlemsstaterne indsender rapporter til Kommissionen i henhold til artikel 8, stk. 3, i direktiv 98/70/EF, skal de give Kommissionen oplysninger om overholdelsen af samme direktivs artikel 7a, jf. bilag III til nærværende direktiv.

2. Medlemsstaterne anvender det Europæiske Miljøagenturs ReportNet-værktøjer, som stilles til rådighed i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 401/20097), til indberetning af de data, der er anført i bilag III til nærværende direktiv. Medlemsstaterne fremsender dataene elektronisk til det centrale datalager, der forvaltes af Det Europæiske Miljøagentur.

3. Dataene fremsendes årligt i det format, der er foreskrevet i bilag IV. Medlemsstaterne underretter Kommissionen om datoen for fremsendelsen og navnet på kontaktpersonen hos den kompetente myndighed, der er ansvarlig for at kontrollere og indberette dataene til Kommissionen.

Artikel 6

Sanktioner

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser om sanktioner for overtrædelser af de nationale bestemmelser, der er vedtaget i medfør af dette direktiv, og træffer alle nødvendige foranstaltninger til at sikre gennemførelsen heraf. Sanktionerne skal være effektive, stå i et rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning. Medlemsstaterne giver senest 21. april 2017. Kommissionen meddelelse om disse bestemmelser og meddeler omgående senere ændringer af betydning for bestemmelserne.

Artikel 7

Gennemførelse

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest 21. april 2017. De meddeler straks Kommissionen disse love og bestemmelser.

2. Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

3. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale love og administrative bestemmelser, som de vedtager på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 8

Ikrafttræden

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 9

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Luxembourg, den 20. april 2015.

På Rådets vegne

J. DŪKLAVS, Formand

BILAG 1

METODE TIL LEVERANDØRERS BEREGNING OG INDBERETNING AF VUGGE TIL GRAV-DRIVHUSGASINTENSITETEN FOR BRÆNDSTOFFER OG ENERGI

Del 1

Leverandørens beregning af drivhusgasintensitet for brændstoffer og energi

Drivhusgasintensiteten for brændstoffer og energi udtrykkes i gram kuldioxidækvivalent pr. megajoule brændstof (gCO2eq/MJ).

1. De drivhusgasser, der skal tages hensyn til ved beregning af drivhusgasintensiteten af brændstof, er kuldioxid (CO2), dinitrogenoxid (N2O) og metan (CH4). Med henblik på beregning af CO2-ækvivalens vurderes disse gasser med hensyn til CO2-ækvivalente emissioner som følger

 
CO2: 1
CH4: 25
N2O: 298

2. Emissioner fra fremstilling af maskineri og udstyr, der bruges til udvinding, produktion, raffinering og forbrug af fossile brændstoffer, medtages ikke i drivhusgasberegningen

3. Den samlede intensitet af vugge til grav-drivhusgasemissionsintensitet for alle leverede brændstoffer og al leveret energi, som en leverandør har leveret, beregnes ved hjælp af følgende formel:

 
Drivhusgasintensitet

hvor:

a) »#« er leverandøridentifikationen (dvs. identifikationen af den enhed, der skal betale punktafgiften), jf. definitionen i Kommissionens forordning (EF)8) nr. 684/2009 som punktafgiftsnummer, SEED-registreringsnummer (System for the Exchange of Excise Data, systemet for udveksling af punktafgiftsoplysninger) eller merværdiafgifts-(moms-) registreringsnummer i forordningens bilag I, tabel 1, nr. 5, litra a), for destinationstypekoder 1-5 og 8, som også er den juridiske person, der skal betale punktafgiften i overensstemmelse med artikel 8 i Rådets direktiv 2008/118/EF9) på det tidspunkt, hvor punktafgiften forfalder i overensstemmelse med artikel 7, stk. 2, i direktiv 2008/118/EF. Foreligger denne identifikation ikke, sikrer medlemsstaten, at der indføres en tilsvarende identifikationsmåde i overensstemmelse med en nationalt fastsat indberetningsordning for punktafgifter.

a) »x« er de brændstof- og energityper, der er omfattet af nærværende direktiv som anført i bilag I, tabel 1, nr. 17, litra c), i forordning (EF) nr. 684/2009. Foreligger disse data ikke, indsamler medlemsstaten tilsvarende data i overensstemmelse med en nationalt fastsat indberetningsordning for punktafgifter

c) »MJx« er den samlede leverede energi omregnet fra indberettede voluminer af brændstof »x«, udtrykt i megajoule. Beregningen foretages således:

 
i)
Mængden af hvert brændstof pr. brændstoftype
   
Afledes af data indberettet i medfør af bilag I, tabel 1, nr. 17, litra d), f) og o), til forordning (EF) nr. 684/2009. Biobrændstofmængder omregnes til deres energiindhold (nedre brændværdi), jf. de energitætheder, der er anført i bilag III til direktiv 2009/28/EF. Mængder af brændstoffer, der ikke er af biologisk oprindelse, omregnes til deres energiindhold (nedre brændværdi) i henhold til de energitætheder, som er anført i bilag 1, til Joint Research Centre-EUCAR-CONCAWE (JEC) Well-to-Tank-rapport (4. udgave) fra juli 2013.
 
ii)
Samtidig behandling af fossile brændstoffer og biobrændstoffer
   
Behandling omfatter enhver ændring i løbet af et leveret brændstofs eller en energis livscyklus, der forårsager en ændring af produktets molekylære struktur. Tilsættelse af denatureringsmiddel er ikke en sådan behandling. Mængden af biobrændstoffer, der sambehandles med brændstoffer, der ikke er af biologisk oprindelse, afspejler biobrændstoffets tilstand efter behandlingen. Mængden af det sambehandlede biobrændstof bestemmes i henhold til energibalancen og effektiviteten af sambehandlingsprocessen som anført i bilag IV, del C, punkt 17, til direktiv 98/70/EF.
   
Hvis flere forskellige biobrændstoffer blandes med fossile brændstoffer, tages der hensyn til mængden og typen af hvert enkelt biobrændstof ved beregningen og ved leverandørernes indberetning til medlemsstaterne.
   
Den mængde af leveret biobrændstof, som ikke opfylder bæredygtighedskriterierne omhandlet i artikel 7b, stk. 1, i direktiv 98/70/EF, regnes for at være fossilt brændstof.
   
E85 benzin-etanolblandinger beregnes som et separat brændstof i forbindelse med artikel 6 i Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 443/2009.
   
Hvis der ikke indsamles mængdedata i medfør af forordning (EF) nr. 684/2009, indsamler medlemsstaten tilsvarende data i overensstemmelse med en nationalt fastsat indberetningsordning for punktafgifter.
 
iii)
Mængden af forbrugt elektricitet
   
Det er den mængde elektricitet, der forbruges i vejkøretøjer eller motorcykler, og som af leverandøren indberettes til den relevante myndighed i hver medlemsstat efter følgende formel:
   
Forbrugt elektricitet = kørt afstand (km) × effektiviteten af elektricitetsforbrug (MJ/km).

d) Opstrømsemissionsreduktion (Upstream emission reduction (UER)) »UER« er den opstrømsdrivhusgasemissionsreduktion, som leverandøren gør gældende, målt i gCO2eq, hvis den er kvantificeret og indberettet i overensstemmelse med de følgende krav

 
i)
Berettigelse
   
UER's må kun anvendes på opstrømsemissionsdelen af gennemsnitlige standardværdier for benzin, diesel, CNG og LPG.
   
UER's der opstår i et hvilket som helst land, kan medregnes som en reduktion af drivhusgasemissioner i forhold til brændstoffer fra enhver råmaterialekilde, der leveres af en hvilken som helst leverandør.
   
UER's kan kun medregnes, hvis de er knyttet til projekter, som er påbegyndt efter den 1. januar 2011.
   
Det er ikke nødvendigt at bevise, at UER ikke ville have fundet sted uden indberetningskravet, der er fastsat i artikel 7a i direktiv 98/70/EF.
 
ii)
Beregning
   
UER estimeres og valideres i overensstemmelse med de principper og standarder, der er anført i internationale normer og navnlig ISO 14064, ISO 14065 og ISO 14066.
   
UER og referenceemissionerne overvåges, indberettes og kontrolleres i overensstemmelse med ISO 14064, og resultater heraf skal være af tilsvarende pålidelighed som Kommissionens forordning (EU) nr. 600/2012 og Kommissionens forordning (EU) nr. 601/2012. Verifikationen af metoderne til estimering af UER verificeres i overensstemmelse med ISO 14064-3, og den organisation, som foretager verifikationen, skal være akkrediteret i overensstemmelse med ISO 14065.

e) »GHGix« er drivhusgasintensiteten af brændstof eller energi »x«, udtrykt i gCO2eq/MJ. Leverandører beregner drivhusgasintensiteten pr. enhed for hvert brændstof eller hver energi således:

 
i)
Drivhusgasintensiteten for brændstoffer, der ikke er af biologisk oprindelse, er den »vægtede vugge til grav- drivhusgasintensitet« pr. brændstoftype anført i den sidste søjle i tabellen i del 2, nr. 5, i dette bilag.
 
ii)
Elektricitet beregnes som beskrevet i del 2, nr. 6.
 
iii)
Drivhusgasintensitet for biobrændstoffer
   
Drivhusgasintensiteten for biobrændstoffer, som opfylder bæredygtighedskriterierne omhandlet i artikel 7b, stk. 1, i direktiv 98/70/EF, beregnes i overensstemmelse med samme direktivs artikel 7d. Hvis data om vugge til grav-emissionerne af drivhusgasser fra biobrændstoffer er fremkommet i henhold til en aftale eller ordning, der er genstand for en afgørelse i medfør af artikel 7c, stk. 4, i direktiv 98/70/EF vedrørende samme direktivs artikel 7b, stk. 2, anvendes de pågældende data også til at bestemme drivhusgasintensiteten for biobrændstoffer i medfør af samme direktivs artikel 7b, stk. 1. Drivhusgasintensiteten for biobrændstoffer, som ikke opfylder bæredygtighedskriterierne omhandlet i artikel 7b, stk. 1, i direktiv 98/70/EF, er lig med drivhusgasintensiteten for det respektive fossile brændstof fremstillet af konventionel råolie eller gas.
 
iv)
Samtidig behandling af brændstoffer, der ikke er af biologisk oprindelse, og biobrændstoffer
   
Drivhusgasintensiteten af biobrændstoffer, som sambehandles med fossile brændstoffer, skal afspejle biobrændstoffets tilstand efter behandling.

f) »AF« er justeringsfaktorerne for drivlinieeffektivitet:

Dominerende konverteringsteknologi
Effektivitetsfaktor
Forbrændingsmotor
1
Elektrisk drivlinie, batteri
0,4
Elektrisk drivlinie, brintbrændstofcelle
0,4

Del 2

Indberetning fra leverandører af andre brændstoffer end biobrændstoffer

1.    UER af fossile brændstoffer

For at kunne gøre UER gældende i forbindelse med indberetnings- og beregningsmetoden skal leverandørerne indberette følgende til den myndighed, der er udpeget af medlemsstaten:

a) begyndelsestidspunktet for projektet, som skal ligge efter den 1. januar 2011

b) årlige emissionsreduktioner i gCO2eq

c) varigheden af den periode, hvor de reduktioner, der søges gjort gældende, fandt sted

d) projektsted nærmest kilden til emissionerne, i bredde- og længdegradskoordinater i grader med fire decimaler

e) de årlige referenceemissioner før installering af reduktionsforanstaltninger og de årlige emissioner efter gennemførelsen af reduktionsforanstaltninger i gCO2eq/MJ af produceret råmateriale

f) ikkegenbrugeligt certifikatsnummer, der entydigt identificerer ordningen og de drivhusgasreduktioner, der søges gjort gældende

g) Ikkegenbrugeligt nummer, der entydigt identificerer beregningsmetoden og den tilhørende ordning

h) hvis projektet vedrører olieudvinding, indberettes gennemsnitlig årlig historisk og indberetningsårets gas-til-olie- forhold (GOR) i opløsning, reservoirtryk, dybde og brøndproduktionsrate for råolien.

2.    Oprindelse

»Oprindelse«: råmaterialets handelsnavn, jf. dette bilags del 2, nr. 7, men kun hvis leverandørerne har de nødvendige oplysninger, enten fordi de

a) er en person eller virksomhed, der importerer råolie fra tredjelande eller modtager en råolieleverance fra en anden medlemsstat i medfør af artikel 1 i Rådets forordning (EF) nr. 2964/9510) eller

b) på grund af ordninger vedrørende informationsudveksling, som er aftalt med andre leverandører.

I alle andre tilfælde henviser oprindelse til, hvorvidt brændstoffet har sin oprindelse i eller uden for EU.

De oplysninger, som leverandørerne indsamler og indberetter til medlemsstaterne for så vidt angår brændstoffers oprindelse skal behandles fortroligt, men dette forhindrer ikke, at Kommissionen offentliggør generelle oplysninger eller oplysninger i resuméform, som ikke indeholder detaljer om individuelle virksomheder.

I forbindelse med biobrændstoffer henviser oprindelse til produktionsvejen for biobrændstof, der er beskrevet i bilag IV til direktiv 98/70/EF.

Hvis der anvendes flere råmaterialer, indberetter leverandører mængden i tons færdigt produkt af hvert råmateriale produceret i det respektive behandlingsanlæg i løbet af indberetningsåret.

 
 

3.    Købssted

»Købssted« er landet og navnet på behandlingsanlægget, hvor brændstoffet gennemgik den sidste væsentlige behandling, som bestemmer brændstoffets eller energiens oprindelse, jf. Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/9311).

4.    SMV'er

Som en undtagelse for leverandører, som er SMV'er, er »oprindelse« og »købssted« enten i eller uden for EU, alt efter hvad der er relevant, uanset om de importerer råolie eller leverer olieprodukter og olier hidrørende fra bituminøse mineraler.

5.    Gennemsnitlige vugge til grav-drivhusgasintensitetsstandardværdier for andre brændstoffer end biobrændstoffer og for elektricitet

Råmateriale og proces
Markedsført brændstof
Vugge til grav-
drivhusgasintensitet (gCO2eq/MJ)
Vægtet vugge til grav-
drivhusgasintensitet (gCO2eq/MJ)
Konventionel råolie
Benzin
93,2
93,3
Naturgas til flydende (GTL)
94,3
Kul til flydende (CTL)
172
Naturlig bitumen
107
Skiferolie
131,3
Konventionel råolie
Diesel eller gasolie
95
95,1
Naturgas til flydende (GTL)
94,3
Kul til flydende (CTL)
172
Naturlig bitumen
108,5
Skiferolie
133,7
Fossile kilder af enhver art
LPG i en motor med gnisttænding
73,6
73,6
Naturgas, EU-mix
Komprimeret naturgas i en motor med gnisttænding
69,3
69,3
Naturgas, EU-mix
Flydende naturgas i en motor med gnisttænding
74,5
74,5
Sabatier-reaktion med brint fra elektrolyse, hvortil der er anvendt ikkebiologisk vedvarende energi
Komprimeret syntetisk metan i en motor med gnisttænding
3,3
3,3
Naturgas, der bruger dampreforming
Komprimeret brint i en brændselscelle
104,3
104,3
Elektrolyse, som fuldt ud drives af ikkebiologisk vedvarende energi
Komprimeret brint i en brændselscelle
9,1
9,1
Kul
Komprimeret brint i en brændselscelle
234,4
234,4
Kul med CO2-opsamling og -lagring af procesemissioner
Komprimeret brint i en brændselscelle
52,7
52,7
Plastaffald udvundet af fossile råmaterialer
Benzin, diesel eller gasolie
86
86

6.    Elektricitet

For så vidt angår energileverandørernes indberetning af elektricitet forbrugt af elektriske køretøjer og motorcykler bør medlemsstaterne beregne de nationale gennemsnitlige vugge til grav-standardværdier i overensstemmelse med passende internationale standarder.

Alternativt kan medlemsstaterne give deres leverandører lov til at bestemme drivhusgasintensitetsværdier (gCO2eq/MJ) for elektricitet ud fra de data, som medlemsstaterne indberetter i medfør af:

a) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1099/20012),

b) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 525/201313), eller

c) Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 666/201414).

7.    Råmaterialets handelsnavn

Land
Råmaterialets handelsnavn
API
Svovl (vægt %)
Abu Dhabi
Al Bunduq
38,5
1,1
Abu Dhabi
Mubarraz
38,1
0,9
Abu Dhabi
Murban
40,5
0,8
Abu Dhabi
Zakum (Lower Zakum/Abu Dhabi Marine)
40,6
1
Abu Dhabi
Umm Shaif (Abu Dhabi Marine)
37,4
1,5
Abu Dhabi
Arzanah
44
0
Abu Dhabi
Abu Al Bu Khoosh
31,6
2
Abu Dhabi
Murban Bottoms
21,4
FORELIGGER IKKE (NA)
Abu Dhabi
Top Murban
21
NA
Abu Dhabi
Upper Zakum
34,4
1,7
Algeriet
Arzew
44,3
0,1
Algeriet
Hassi Messaoud
42,8
0,2
Algeriet
Zarzaitine
43
0,1
Algeriet
Algerian
44
0,1
Algeriet
Skikda
44,3
0,1
Algeriet
Saharan Blend
45,5
0,1
Algeriet
Hassi Ramal
60
0,1
Algeriet
Algerian Condensate
64,5
NA
Algeriet
Algerian Mix
45,6
0,2
Algeriet
Algerian Condensate (Arzew)
65,8
0
Algeriet
Algerian Condensate (Bejaia)
65,0
0
Algeriet
Top Algerian
24,6
NA
Angola
Cabinda
31,7
0,2
Angola
Takula
33,7
0,1
Angola
Soyo Blend
33,7
0,2
Angola
Mandji
29,5
1,3
Angola
Malongo (West)
26
NA
Angola
Cavala-1
42,3
NA
Angola
Sulele (South-1)
38,7
NA
Angola
Palanca
40
0,14
Angola
Malongo (North)
30
NA
Angola
Malongo (South)
25
NA
Angola
Nemba
38,5
0
Angola
Girassol
31,3
NA
Angola
Kuito
20
NA
Angola
Hungo
28,8
NA
Angola
Kissinje
30,5
0,37
Angola
Dalia
23,6
1,48
Angola
Gimboa
23,7
0,65
Angola
Mondo
28,8
0,44
Angola
Plutonio
33,2
0,036
Angola
Saxi Batuque Blend
33,2
0,36
Angola
Xikomba
34,4
0,41
Argentina
Tierra del Fuego
42,4
NA
Argentina
Santa Cruz
26,9
NA
Argentina
Escalante
24
0,2
Argentina
Canadon Seco
27
0,2
Argentina
Hidra
51,7
0,05
Argentina
Medanito
34,93
0,48
Armenien
Armenian Miscellaneous
NA
NA
Australien
Jabiru
42,3
0,03
Australien
Kooroopa (Jurassic)
42
NA
Australien
Talgeberry (Jurassic)
43
NA
Australien
Talgeberry (Up Cretaceous)
51
NA
Australien
Woodside Condensate
51,8
NA
Australien
Saladin-3 (Top Barrow)
49
NA
Australien
Harriet
38
NA
Australien
Skua-3 (Challis Field)
43
NA
Australien
Barrow Island
36,8
0,1
Australien
Northwest Shelf Condensate
53,1
0
Australien
Jackson Blend
41,9
0
Australien
Cooper Basin
45,2
0,02
Australien
Griffin
55
0,03
Australien
Buffalo Crude
53
NA
Australien
Cossack
48,2
0,04
Australien
Elang
56,2
NA
Australien
Enfield
21,7
0,13
Australien
Gippsland (Bass Strait)
45,4
0,1
Aserbajdsjan
Azeri Light
34,8
0,15
Bahrain
Bahrain Miscellaneous
NA
NA
Hviderusland
Belarus Miscellaneous
NA
NA
Benin
Seme
22,6
0,5
Benin
Benin Miscellaneous
NA
NA
Belize
Belize Light Crude
40
NA
Belize
Belize Miscellaneous
NA
NA
Bolivia
Bolivian Condensate
58,8
0,1
Brasilien
Garoupa
30,5
0,1
Brasilien
Sergipano
25,1
0,4
Brasilien
Campos Basin
20
NA
Brasilien
Urucu (Upper Amazon)
42
NA
Brasilien
Marlim
20
NA
Brasilien
Brazil Polvo
19,6
1,14
Brasilien
Roncador
28,3
0,58
Brasilien
Roncador Heavy
18
NA
Brasilien
Albacora East
19,8
0,52
Brunei
Seria Light
36,2
0,1
Brunei
Champion
24,4
0,1
Brunei
Champion Condensate
65
0,1
Brunei
Brunei LS Blend
32
0,1
Brunei
Brunei Condensate
65
NA
Brunei
Champion Export
23,9
0,12
Cameroun
Kole Marine Blend
34,9
0,3
Cameroun
Lokele
21,5
0,5
Cameroun
Moudi Light
40
NA
Cameroun
Moudi Heavy
21,3
NA
Cameroun
Ebome
32,1
0,35
Cameroun
Cameroon Miscellaneous
NA
NA
Canada
Peace River Light
41
NA
Canada
Peace River Medium
33
NA
Canada
Peace River Heavy
23
NA
Canada
Manyberries
36,5
NA
Canada
Rainbow Light and Medium
40,7
NA
Canada
Pembina
33
NA
Canada
Bells Hill Lake
32
NA
Canada
Fosterton Condensate
63
NA
Canada
Rangeland Condensate
67,3
NA
Canada
Redwater
35
NA
Canada
Lloydminster
20,7
2,8
Canada
Wainwright-Kinsella
23,1
2,3
Canada
Bow River Heavy
26,7
2,4
Canada
Fosterton
21,4
3
Canada
Smiley-Coleville
22,5
2,2
Canada
Midale
29
2,4
Canada
Milk River Pipeline
36
1,4
Canada
Ipl-Mix Sweet
40
0,2
Canada
Ipl-Mix Sour
38
0,5
Canada
Ipl Condensate
55
0,3
Canada
Aurora Light
39,5
0,4
Canada
Aurora Condensate
65
0,3
Canada
Reagan Field
35
0,2
Canada
Synthetic Canada
30,3
1,7
Canada
Cold Lake
13,2
4,1
Canada
Cold Lake Blend
26,9
3
Canada
Canadian Federated
39,4
0,3
Canada
Chauvin
22
2,7
Canada
Gcos
23
NA
Canada
Gulf Alberta L & M
35,1
1
Canada
Light Sour Blend
35
1,2
Canada
Lloyd Blend
22
2,8
Canada
Peace River Condensate
54,9
NA
Canada
Sarnium Condensate
57,7
NA
Canada
Saskatchewan Light
32,9
NA
Canada
Sweet Mixed Blend
38
0,5
Canada
Syncrude
32
0,1
Canada
Rangeland — South L & M
39,5
0,5
Canada
Northblend Nevis
34
NA
Canada
Canadian Common Condensate
55
NA
Canada
Canadian Common
39
0,3
Canada
Waterton Condensate
65,1
NA
Canada
Panuke Condensate
56
NA
Canada
Federated Light and Medium
39,7
2
Canada
Wabasca
23
NA
Canada
Hibernia
37,3
0,37
Canada
BC Light
40
NA
Canada
Boundary
39
NA
Canada
Albian Heavy
21
NA
Canada
Koch Alberta
34
NA
Canada
Terra Nova
32,3
NA
Canada
Echo Blend
20,6
3,15
Canada
Western Canadian Blend
19,8
3
Canada
Western Canadian Select
20,5
3,33
Canada
White Rose
31,0
0,31
Canada
Access
22
NA
Canada
Premium Albian Synthetic Heavy
20,9
NA
Canada
Albian Residuum Blend (ARB)
20,03
2,62
Canada
Christina Lake
20,5
3
Canada
CNRL
34
NA
Canada
Husky Synthetic Blend
31,91
0,11
Canada
Premium Albian Synthetic (PAS)
35,5
0,04
Canada
Seal Heavy (SH)
19,89
4,54
Canada
Suncor Synthetic A (OSA)
33,61
0,178
Canada
Suncor Synthetic H (OSH)
19,53
3,079
Canada
Peace Sour
33
NA
Canada
Western Canadian Resid
20,7
NA
Canada
Christina Dilbit Blend
21,0
NA
Canada
Christina Lake Dilbit
38,08
3,80
Chile
Chile Miscellaneous
NA
NA
Tchad
Doba Blend (Early Production)
24,8
0,14
Tchad
Doba Blend (Later Production)
20,8
0,17
Kina
Taching (Daqing)
33
0,1
Kina
Shengli
24,2
1
Kina
Beibu
NA
NA
Kina
Chengbei
17
NA
Kina
Lufeng
34,4
NA
Kina
Xijiang
28
NA
Kina
Wei Zhou
39,9
NA
Kina
Liu Hua
21
NA
Kina
Boz Hong
17
0,282
Kina
Peng Lai
21,8
0,29
Kina
Xi Xiang
32,18
0,09
Colombia
Onto
35,3
0,5
Colombia
Putamayo
35
0,5
Colombia
Rio Zulia
40,4
0,3
Colombia
Orito
34,9
0,5
Colombia
Cano-Limon
30,8
0,5
Colombia
Lasmo
30
NA
Colombia
Cano Duya-1
28
NA
Colombia
Corocora-1
31,6
NA
Colombia
Suria Sur-1
32
NA
Colombia
Tunane-1
29
NA
Colombia
Casanare
23
NA
Colombia
Cusiana
44,4
0,2
Colombia
Vasconia
27,3
0,6
Colombia
Castilla Blend
20,8
1,72
Colombia
Cupiaga
43,11
0,082
Colombia
South Blend
28,6
0,72
Congo (Brazzaville)
Emeraude
23,6
0,5
Congo (Brazzaville)
Djeno Blend
26,9
0,3
Congo (Brazzaville)
Viodo Marina-1
26,5
NA
Congo (Brazzaville)
Nkossa
47
0,03
Congo (Kinshasa)
Muanda
34
0,1
Congo (Kinshasa)
Congo/Zaire
31,7
0,1
Congo (Kinshasa)
Coco
30,4
0,15
Côte d'Ivoire
Espoir
31,4
0,3
Côte d'Ivoire
Lion Cote
41,1
0,101
Danmark
Dan
30,4
0,3
Danmark
Gorm
33,9
0,2
Danmark
Danish North Sea
34,5
0,26
Dubai
Dubai (Fateh)
31,1
2
Dubai
Margham Light
50,3
0
Ecuador
Oriente
29,2
1
Ecuador
Quito
29,5
0,7
Ecuador
Santa Elena
35
0,1
Ecuador
Limoncoha-1
28
NA
Ecuador
Frontera-1
30,7
NA
Ecuador
Bogi-1
21,2
NA
Ecuador
Napo
19
2
Ecuador
Napo Light
19,3
NA
Egypten
Belayim
27,5
2,2
Egypten
El Morgan
29,4
1,7
Egypten
Rhas Gharib
24,3
3,3
Egypten
Gulf of Suez Mix
31,9
1,5
Egypten
Geysum
19,5
NA
Egypten
East Gharib (J-1)
37,9
NA
Egypten
Mango-1
35,1
NA
Egypten
Rhas Budran
25
NA
Egypten
Zeit Bay
34,1
0,1
Egypten
East Zeit Mix
39
0,87
Ækvatorialguinea
Zafiro
30,3
NA
Ækvatorialguinea
Alba Condensate
55
NA
Ækvatorialguinea
Ceiba
30,1
0,42
Gabon
Gamba
31,8
0,1
Gabon
Mandji
30,5
1,1
Gabon
Lucina Marine
39,5
0,1
Gabon
Oguendjo
35
NA
Gabon
Rabi-Kouanga
34
0,6
Gabon
T'Catamba
44,3
0,21
Gabon
Rabi
33,4
0,06
Gabon
Rabi Blend
34
NA
Gabon
Rabi Light
37,7
0,15
Gabon
Etame Marin
36
NA
Gabon
Olende
17,6
1,54
Gabon
Gabonian Miscellaneous
NA
NA
Georgien
Georgian Miscellaneous
NA
NA
Ghana
Bonsu
32
0,1
Ghana
Salt Pond
37,4
0,1
Guatemala
Coban
27,7
NA
Guatemala
Rubelsanto
27
NA
Indien
Bombay High
39,4
0,2
Indonesien
Minas (Sumatron Light)
34,5
0,1
Indonesien
Ardjuna
35,2
0,1
Indonesien
Attaka
42,3
0,1
Indonesien
Suri
18,4
0,2
Indonesien
Sanga Sanga
25,7
0,2
Indonesien
Sepinggan
37,9
0,9
Indonesien
Walio
34,1
0,7
Indonesien
Arimbi
31,8
0,2
Indonesien
Poleng
43,2
0,2
Indonesien
Handil
32,8
0,1
Indonesien
Jatibarang
29
0,1
Indonesien
Cinta
33,4
0,1
Indonesien
Bekapai
40
0,1
Indonesien
Katapa
52
0,1
Indonesien
Salawati
38
0,5
Indonesien
Duri (Sumatran Heavy)
21,1
0,2
Indonesien
Sembakung
37,5
0,1
Indonesien
Badak
41,3
0,1
Indonesien
Arun Condensate
54,5
NA
Indonesien
Udang
38
0,1
Indonesien
Klamono
18,7
1
Indonesien
Bunya
31,7
0,1
Indonesien
Pamusian
18,1
0,2
Indonesien
Kerindigan
21,6
0,3
Indonesien
Melahin
24,7
0,3
Indonesien
Bunyu
31,7
0,1
Indonesien
Camar
36,3
NA
Indonesien
Cinta Heavy
27
NA
Indonesien
Lalang
40,4
NA
Indonesien
Kakap
46,6
NA
Indonesien
Sisi-1
40
NA
Indonesien
Giti-1
33,6
NA
Indonesien
Ayu-1
34,3
NA
Indonesien
Bima
22,5
NA
Indonesien
Padang Isle
34,7
NA
Indonesien
Intan
32,8
NA
Indonesien
Sepinggan — Yakin Mixed
31,7
0,1
Indonesien
Widuri
32
0,1
Indonesien
Belida
45,9
0
Indonesien
Senipah
51,9
0,03
Iran
Iranian Light
33,8
1,4
Iran
Iranian Heavy
31
1,7
Iran
Soroosh (Cyrus)
18,1
3,3
Iran
Dorrood (Darius)
33,6
2,4
Iran
Rostam
35,9
1,55
Iran
Salmon (Sassan)
33,9
1,9
Iran
Foroozan (Fereidoon)
31,3
2,5
Iran
Aboozar (Ardeshir)
26,9
2,5
Iran
Sirri
30,9
2,3
Iran
Bahrgansar/Nowruz (SIRIP Blend)
27,1
2,5
Iran
Bahr/Nowruz
25,0
2,5
Iran
Iranian Miscellaneous
NA
NA
Irak
Basrah Light (Pers. Gulf)
33,7
2
Irak
Kirkuk (Pers. Gulf)
35,1
1,9
Irak
Mishrif (Pers. Gulf)
28
NA
Irak
Bai Hasson (Pers. Gulf)
34,1
2,4
Irak
Basrah Medium (Pers. Gulf)
31,1
2,6
Irak
Basrah Heavy (Pers. Gulf)
24,7
3,5
Irak
Kirkuk Blend (Pers. Gulf)
35,1
2
Irak
N. Rumalia (Pers. Gulf)
34,3
2
Irak
Ras el Behar
33
NA
Irak
Basrah Light (Red Sea)
33,7
2
Irak
Kirkuk (Red Sea)
36,1
1,9
Irak
Mishrif (Red Sea)
28
NA
Irak
Bai Hasson (Red Sea)
34,1
2,4
Irak
Basrah Medium (Red Sea)
31,1
2,6
Irak
Basrah Heavy (Red Sea)
24,7
3,5
Irak
Kirkuk Blend (Red Sea)
34
1,9
Irak
N. Rumalia (Red Sea)
34,3
2
Irak
Ratawi
23,5
4,1
Irak
Basrah Light (Turkey)
33,7
2
Irak
Kirkuk (Turkey)
36,1
1,9
Irak
Mishrif (Turkey)
28
NA
Irak
Bai Hasson (Turkey)
34,1
2,4
Irak
Basrah Medium (Turkey)
31,1
2,6
Irak
Basrah Heavy (Turkey)
24,7
3,5
Irak
Kirkuk Blend (Turkey)
34
1,9
Irak
N. Rumalia (Turkey)
34,3
2
Irak
FAO Blend
27,7
3,6
Kazakhstan
Kumkol
42,5
0,07
Kazakhstan
CPC Blend
44,2
0,54
Kuwait
Mina al Ahmadi (Kuwait Export)
31,4
2,5
Kuwait
Magwa (Lower Jurassic)
38
NA
Kuwait
Burgan (Wafra)
23,3
3,4
Libyen
Bu Attifel
43,6
0
Libyen
Amna (high pour)
36,1
0,2
Libyen
Brega
40,4
0,2
Libyen
Sirtica
43,3
0,43
Libyen
Zueitina
41,3
0,3
Libyen
Bunker Hunt
37,6
0,2
Libyen
El Hofra
42,3
0,3
Libyen
Dahra
41
0,4
Libyen
Sarir
38,3
0,2
Libyen
Zueitina Condensate
65
0,1
Libyen
El Sharara
42,1
0,07
Malaysia
Miri Light
36,3
0,1
Malaysia
Tembungo
37,5
NA
Malaysia
Labuan Blend
33,2
0,1
Malaysia
Tapis
44,3
0,1
Malaysia
Tembungo
37,4
0
Malaysia
Bintulu
26,5
0,1
Malaysia
Bekok
49
NA
Malaysia
Pulai
42,6
NA
Malaysia
Dulang
39
0,037
Mauretanien
Chinguetti
28,2
0,51
Mexico
Isthmus
32,8
1,5
Mexico
Maya
22
3,3
Mexico
Olmeca
39
NA
Mexico
Altamira
16
NA
Mexico
Topped Isthmus
26,1
1,72
Nederlandene
Alba
19,59
NA
Neutral Zone
Eocene (Wafra)
18,6
4,6
Neutral Zone
Hout
32,8
1,9
Neutral Zone
Khafji
28,5
2,9
Neutral Zone
Burgan (Wafra)
23,3
3,4
Neutral Zone
Ratawi
23,5
4,1
Neutral Zone
Neutral Zone Mix
23,1
NA
Neutral Zone
Khafji Blend
23,4
3,8
Nigeria
Forcados Blend
29,7
0,3
Nigeria
Escravos
36,2
0,1
Nigeria
Brass River
40,9
0,1
Nigeria
Qua Iboe
35,8
0,1
Nigeria
Bonny Medium
25,2
0,2
Nigeria
Pennington
36,6
0,1
Nigeria
Bomu
33
0,2
Nigeria
Bonny Light
36,7
0,1
Nigeria
Brass Blend
40,9
0,1
Nigeria
Gilli Gilli
47,3
NA
Nigeria
Adanga
35,1
NA
Nigeria
Iyak-3
36
NA
Nigeria
Antan
35,2
NA
Nigeria
OSO
47
0,06
Nigeria
Ukpokiti
42,3
0,01
Nigeria
Yoho
39,6
NA
Nigeria
Okwori
36,9
NA
Nigeria
Bonga
28,1
NA
Nigeria
ERHA
31,7
0,21
Nigeria
Amenam Blend
39
0,09
Nigeria
Akpo
45,17
0,06
Nigeria
EA
38
NA
Nigeria
Agbami
47,2
0,044
Norge
Ekofisk
43,4
0,2
Norge
Tor
42
0,1
Norge
Statfjord
38,4
0,3
Norge
Heidrun
29
NA
Norge
Norwegian Forties
37,1
NA
Norge
Gullfaks
28,6
0,4
Norge
Oseberg
32,5
0,2
Norge
Norne
33,1
0,19
Norge
Troll
28,3
0,31
Norge
Draugen
39,6
NA
Norge
Sleipner Condensate
62
0,02
Oman
Oman Export
36,3
0,8
Papua Ny Guinea
Kutubu
44
0,04
Peru
Loreto
34
0,3
Peru
Talara
32,7
0,1
Peru
High Cold Test
37,5
NA
Peru
Bayovar
22,6
NA
Peru
Low Cold Test
34,3
NA
Peru
Carmen Central-5
20,7
NA
Peru
Shiviyacu-23
20,8
NA
Peru
Mayna
25,7
NA
Filippinerne
Nido
26,5
NA
Filippinerne
Philippines Miscellaneous
NA
NA
Qatar
Dukhan
41,7
1,3
Qatar
Qatar Marine
35,3
1,6
Qatar
Qatar Land
41,4
NA
Ras Al Khaimah
Rak Condensate
54,1
NA
Ras Al Khaimah
Ras Al Khaimah Miscellaneous
NA
NA
Rusland
Urals
31
2
Rusland
Russian Export Blend
32,5
1,4
Rusland
M100
17,6
2,02
Rusland
M100 Heavy
16,67
2,09
Rusland
Siberian Light
37,8
0,4
Rusland
E4 (Gravenshon)
19,84
1,95
Rusland
E4 Heavy
18
2,35
Rusland
Purovsky Condensate
64,1
0,01
Rusland
Sokol
39,7
0,18
Saudi-Arabien
Light (Pers. Gulf)
33,4
1,8
Saudi-Arabien
Heavy (Pers. Gulf) (Safaniya)
27,9
2,8
Saudi-Arabien
Medium (Pers. Gulf) (Khursaniyah)
30,8
2,4
Saudi-Arabien
Extra Light (Pers. Gulf) (Berri)
37,8
1,1
Saudi-Arabien
Light (Yanbu)
33,4
1,2
Saudi-Arabien
Heavy (Yanbu)
27,9
2,8
Saudi-Arabien
Medium (Yanbu)
30,8
2,4
Saudi-Arabien
Berri (Yanbu)
37,8
1,1
Saudi-Arabien
Medium (Zuluf/Marjan)
31,1
2,5
Sharjah
Mubarek Sharjah
37
0,6
Sharjah
Sharjah Condensate
49,7
0,1
Singapore
Rantau
50,5
0,1
Spanien
Amposta Marina North
37
NA
Spanien
Casablanca
34
NA
Spanien
El Dorado
26,6
NA
Syrien
Syrian Straight
15
NA
Syrien
Thayyem
35
NA
Syrien
Omar Blend
38
NA
Syrien
Omar
36,5
0,1
Syrien
Syrian Light
36
0,6
Syrien
Souedie
24,9
3,8
Thailand
Erawan Condensate
54,1
NA
Thailand
Sirikit
41
NA
Thailand
Nang Nuan
30
NA
Thailand
Bualuang
27
NA
Thailand
Benchamas
42,4
0,12
Trinidad og Tobago
Galeota Mix
32,8
0,3
Trinidad og Tobago
Trintopec
24,8
NA
Trinidad og Tobago
Land/Trinmar
23,4
1,2
Trinidad og Tobago
Calypso Miscellaneous
30,84
0,59
Tunesien
Zarzaitine
41,9
0,1
Tunesien
Ashtart
29
1
Tunesien
El Borma
43,3
0,1
Tunesien
Ezzaouia-2
41,5
NA
Tyrkiet
Turkish Miscellaneous
NA
NA
Ukraine
Ukraine Miscellaneous
NA
NA
Det Forenede Kongerige
Auk
37,2
0,5
Det Forenede Kongerige
Beatrice
38,7
0,05
Det Forenede Kongerige
Brae
33,6
0,7
Det Forenede Kongerige
Buchan
33,7
0,8
Det Forenede Kongerige
Claymore
30,5
1,6
Det Forenede Kongerige
S. V. (Brent)
36,7
0,3
Det Forenede Kongerige
Tartan
41,7
0,6
Det Forenede Kongerige
Tern
35
0,7
Det Forenede Kongerige
Magnus
39,3
0,3
Det Forenede Kongerige
Dunlin
34,9
0,4
Det Forenede Kongerige
Fulmar
40
0,3
Det Forenede Kongerige
Hutton
30,5
0,7
Det Forenede Kongerige
N. W. Hutton
36,2
0,3
Det Forenede Kongerige
Maureen
35,5
0,6
Det Forenede Kongerige
Murchison
38,8
0,3
Det Forenede Kongerige
Ninian Blend
35,6
0,4
Det Forenede Kongerige
Montrose
40,1
0,2
Det Forenede Kongerige
Beryl
36,5
0,4
Det Forenede Kongerige
Piper
35,6
0,9
Det Forenede Kongerige
Forties
36,6
0,3
Det Forenede Kongerige
Brent Blend
38
0,4
Det Forenede Kongerige
Flotta
35,7
1,1
Det Forenede Kongerige
Thistle
37
0,3
Det Forenede Kongerige
S. V. (Ninian)
38
0,3
Det Forenede Kongerige
Argyle
38,6
0,2
Det Forenede Kongerige
Heather
33,8
0,7
Det Forenede Kongerige
South Birch
38,6
NA
Det Forenede Kongerige
Wytch Farm
41,5
NA
Det Forenede Kongerige
Cormorant North
34,9
0,7
Det Forenede Kongerige
Cormorant South (Cormorant »A«)
35,7
0,6
Det Forenede Kongerige
Alba
19,2
NA
Det Forenede Kongerige
Foinhaven
26,3
0,38
Det Forenede Kongerige
Schiehallion
25,8
NA
Det Forenede Kongerige
Captain
19,1
0,7
Det Forenede Kongerige
Harding
20,7
0,59
USA —- Alaska
ANS
NA
NA
USA — Colorado
Niobrara
NA
NA
USA — New Mexico
Four Corners
NA
NA
USA — North Dakota
Bakken
NA
NA
USA — North Dakota
North Dakota Sweet
NA
NA
USA — Texas
WTI
NA
NA
USA — Texas
Eagle Ford
NA
NA
USA — Utah
Covenant
NA
NA
USA — Federal OCS
Beta
NA
NA
USA — Federal OCS
Carpinteria
NA
NA
USA — Federal OCS
Dos Cuadras
NA
NA
USA — Federal OCS
Hondo
NA
NA
USA — Federal OCS
Hueneme
NA
NA
USA — Federal OCS
Pescado
NA
NA
USA — Federal OCS
Point Arguello
NA
NA
USA — Federal OCS
Point Pedernales
NA
NA
USA — Federal OCS
Sacate
NA
NA
USA — Federal OCS
Santa Clara
NA
NA
USA — Federal OCS
Sockeye
NA
NA
Usbekistan
Uzbekistan Miscellaneous
NA
NA
Venezuela
Jobo (Monagas)
12,6
2
Venezuela
Lama Lamar
36,7
1
Venezuela
Mariago
27
1,5
Venezuela
Ruiz
32,4
1,3
Venezuela
Tucipido
36
0,3
Venezuela
Venez Lot 17
36,3
0,9
Venezuela
Mara 16/18
16,5
3,5
Venezuela
Tia Juana Light
32,1
1,1
Venezuela
Tia Juana Med 26
24,8
1,6
Venezuela
Officina
35,1
0,7
Venezuela
Bachaquero
16,8
2,4
Venezuela
Cento Lago
36,9
1,1
Venezuela
Lagunillas
17,8
2,2
Venezuela
La Rosa Medium
25,3
1,7
Venezuela
San Joaquin
42
0,2
Venezuela
Lagotreco
29,5
1,3
Venezuela
Lagocinco
36
1,1
Venezuela
Boscan
10,1
5,5
Venezuela
Leona
24,1
1,5
Venezuela
Barinas
26,2
1,8
Venezuela
Sylvestre
28,4
1
Venezuela
Mesa
29,2
1,2
Venezuela
Ceuta
31,8
1,2
Venezuela
Lago Medio
31,5
1,2
Venezuela
Tigre
24,5
NA
Venezuela
Anaco Wax
41,5
0,2
Venezuela
Santa Rosa
49
0,1
Venezuela
Bombai
19,6
1,6
Venezuela
Aguasay
41,1
0,3
Venezuela
Anaco
43,4
0,1
Venezuela
BCF-Bach/Lag17
16,8
2,4
Venezuela
BCF-Bach/Lag21
20,4
2,1
Venezuela
BCF-21,9
21,9
NA
Venezuela
BCF-24
23,5
1,9
Venezuela
BCF-31
31
1,2
Venezuela
BCF Blend
34
1
Venezuela
Bolival Coast
23,5
1,8
Venezuela
Ceuta/Bach 18
18,5
2,3
Venezuela
Corridor Block
26,9
1,6
Venezuela
Cretaceous
42
0,4
Venezuela
Guanipa
30
0,7
Venezuela
Lago Mix Med.
23,4
1,9
Venezuela
Larosa/Lagun
23,8
1,8
Venezuela
Menemoto
19,3
2,2
Venezuela
Cabimas
20,8
1,8
Venezuela
BCF-23
23
1,9
Venezuela
Oficina/Mesa
32,2
0,9
Venezuela
Pilon
13,8
2
Venezuela
Recon (Venez)
34
NA
Venezuela
102 Tj (25)
25
1,6
Venezuela
Tjl Cretaceous
39
0,6
Venezuela
Tia Juana Pesado (Heavy)
12,1
2,7
Venezuela
Mesa-Recon
28,4
1,3
Venezuela
Oritupano
19
2
Venezuela
Hombre Pintado
29,7
0,3
Venezuela
Merey
17,4
2,2
Venezuela
Lago Light
41,2
0,4
Venezuela
Laguna
11,2
0,3
Venezuela
Bach/Ceuta Mix
24
1,2
Venezuela
Bachaquero 13
13
2,7
Venezuela
Ceuta — 28
28
1,6
Venezuela
Temblador
23,1
0,8
Venezuela
Lagomar
32
1,2
Venezuela
Taparito
17
NA
Venezuela
BCF-Heavy
16,7
NA
Venezuela
BCF-Medium
22
NA
Venezuela
Caripito Blend
17,8
NA
Venezuela
Laguna/Ceuta Mix
18,1
NA
Venezuela
Morichal
10,6
NA
Venezuela
Pedenales
20,1
NA
Venezuela
Quiriquire
16,3
NA
Venezuela
Tucupita
17
NA
Venezuela
Furrial-2 (E. Venezuela)
27
NA
Venezuela
Curazao Blend
18
NA
Venezuela
Santa Barbara
36,5
NA
Venezuela
Cerro Negro
15
NA
Venezuela
BCF22
21,1
2,11
Venezuela
Hamaca
26
1,55
Venezuela
Zuata 10
15
NA
Venezuela
Zuata 20
25
NA
Venezuela
Zuata 30
35
NA
Venezuela
Monogas
15,9
3,3
Venezuela
Corocoro
24
NA
Venezuela
Petrozuata
19,5
2,69
Venezuela
Morichal 16
16
NA
Venezuela
Guafita
28,6
0,73
Vietnam
Bach Ho (White Tiger)
38,6
0
Vietnam
Dai Hung (Big Bear)
36,9
0,1
Vietnam
Rang Dong
37,7
0,5
Vietnam
Ruby
35,6
0,08
Vietnam
Su Tu Den (Black Lion)
36,8
0,05
Yemen
North Yemeni Blend
40,5
NA
Yemen
Alif
40,4
0,1
Yemen
Maarib Lt.
49
0,2
Yemen
Masila Blend
30-31
0,6
Yemen
Shabwa Blend
34,6
0,6
Alle
Olieskifer
NA
NA
Alle
Skiferolie
NA
NA
Alle
Naturgas: via rørledning fra kilden
NA
NA
Alle
Naturgas: fra LNG
NA
NA
Alle
Skifergas: via rørledning fra kilden
NA
NA
Alle
Kul
NA
NA

BILAG II

BEREGNING AF MINIMUMSSTANDARDERNE FOR FOSSILE BRÆNDSTOFFER

Beregningsmetode

a)
Minimumsstandarderne beregnes på grundlag af Unionens gennemsnitlige forbrug af fossile brændstoffer i form af benzin, diesel, gasolie, LPG og CNG således:
Minimumsstandarderne
hvor:
»x« er de forskellige brændstoffer og energi, der er omfattet af direktivet, og som er defineret i nedenstående tabel.
»GHGix« er drivhusgasintensiteten af den årligt solgte mængde på markedet af brændstof »x« eller energi, der er omfattet af dette direktiv, udtrykt i gCO2eq/MJ. Værdierne for de fossile brændstoffer, der er angivet i bilag I, del 2, nr. 5, skal anvendes.
»MJx« er den samlede leverede energi omregnet fra indberettede voluminer af brændstof »x«, udtrykt i megajoule.

b)
Forbrugsdata
Forbrugsdata, der anvendes til beregning af værdien, er som følger:

Brændstof
Energiforbrug (MJ)
Kilde:
diesel
7 894 969 × 106
gasolie til ikkevejgående maskiner
240 763 × 106
Medlemsstaternes indberetning til UNFCCC for 2010
Benzin
3 844 356 × 106
LPG
217 563 × 106
CNG
51 037 × 106

Drivhusgasintensitet

Minimumsstandarderne skal for 2010 være: 94,1 gCO2eq/MJ

_____

BILAG III

MEDLEMSSTATERNES INDBERETNING TIL KOMMISSIONEN

1.
Medlemsstaterne indberetter senest den 31. december hvert år, de data, der er anført i punkt 3. Disse data indberettes for alle brændstoffer og al energi, som er markedsført i medlemsstaten. Hvis flere biobrændstoffer blandes med fossile brændstoffer, skal der angives data for hvert biobrændstof.

2.
De data, der er anført i punkt 3, indberettes separat for brændstof eller energi, der markedsføres af leverandører i medlemsstaten (inklusive fællesleverandører, der arbejder i en enkelt medlemsstat).

3.
For hvert brændstof og hver energi indberetter medlemsstaterne følgende data til Kommissionen, aggregeret i henhold til punkt 2 og som defineret i bilag I:

 
a)
type af brændstof eller energi
 
b)
volumen eller mængde af brændstof og elektricitet
 
c)
drivhusgasintensitet
 
d)
UER
 
e)
oprindelse
 
f)
købssted.

____

BILAG IV

FORMAT TIL INDBERETNING AF OPLYSNINGER AF HENSYN TIL DATAKONSISTENS

Brændstof — enkeltleverandør

Nr.
Fælles indberetning (JA/NEJ)
Land
Leverandør 1
Brændstof-type 7
Brændstof KN-kode 7
Mængde 2
Gnsntl. GHG-
intensitet
Opstrøms-
emissions-
reduktion 5
Re-
duktion i forhold til 2010-
gnsnt
i liter
i energi
1
                   
 
KN-kode
GHG-in-
tensitet 4
Råmateri-
ale
KN-kode
GHG-in-
tensitet 4
bæredygtig (JA/NEJ)
 
Del F. 1 (fossilbrændstofdel)
Del B. 1 (biobrændstofdel)
             
Del F.n (fossilbrændstofdel)
Del B.m (biobrændstofdel)
             
 
k
                   
 
KN-kode 2
GHG-in-
tensitet 4
Råmateri-
ale
KN-kode 2
GHG-in-
tensitet 4
bæredygtig (JA/NEJ)
 
Del F. 1 (fossilbrændstofdel)
Del B. 1 (biobrændstofdel)
             
Del F.n (fossilbrændstofdel)
Del B.m (biobrændstofdel)
             
 

Brændstof — fællesleverandør

Nr.
Fælles indberetning (JA/NEJ)
Land
Leverandør 1
Brændstoftype 7
Brændstof KN-kode 7
Mængde 2
Gnsntl. GHG-intensitet
Opstrømsemissionsreduktion 5
Reduktion i forhold til 2010-gnsnt
i liter
i energi
I
JA
                 
JA
                 
Subtotal
         
 
KN-kode
GHG-in-
tensitet 4
Råmateri-
ale
KN-kode
GHG-in-
tensitet 4
bæredygtig (JA/NEJ)
 
Del F. 1 (fossilbrændstofdel)
Del B. 1 (biobrændstofdel)
             
Del F.n (fossilbrændstofdel)
Del B.m (biobrændstofdel)
             
 
x
JA
                 
JA
                 
Subtotal
         
 
KN-kode 2
GHG-in-
tensitet 4
Råmateri-
ale
KN-kode 2
GHG-in
tensitet 4
bæredygtig (JA/NEJ)
 
Del F. 1 (fossilbrændstofdel)
Del B. 1 (biobrændstofdel)
             
Del F.n (fossilbrændstofdel)
Del B.m (biobrændstofdel)
             
 

Elektricitet

Fælles indberetning (JA/NEJ)
Land
Leverandør 1
Energitype 7
Mængde 6
GHG-intensitet
Reduktion i forhold til 2010-gnsnt
i energi
NEJ
           

Oplysninger — fællesleverandør
 
Land
Leverandør 1
Energitype 7
Mængde 6
GHG-intensitet
Reduktion i forhold til 2010-gnsnt
i energi
JA
           
JA
           
 
Subtotal
         

Oprindelse — enkeltleverandører 8

Nr. 1
Del F. 1
Nr. 1
Del F.n
Nr. k
Del F. 1
Nr. k
Del F.n
Råmateriale handelsnavn
API-
Gravity 3
Ton
Råmateriale handelsnavn
API-
Gravity 3
Ton
Råmateriale handelsnavn
API-
Gravity 3
Ton
Råmateriale handelsnavn
API-
Gravity 3
Ton
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

Nr. 1
Del B. 1
Nr. 1
Del B.m
Nr. k
Del B. 1
Nr. k
Del B.m
Bio-
brænd-
stof produk-
tionsvej
API-
Gravity3
Ton
Bio-
brænd-
stof produk-
tionsvej
API-
Gravity3
Ton
Bio-
brænd-
stof produk-
tionsvej
API-
Gravity 3
Ton
Bio-
brænd-
stof produk-
tionsvej
API-
Gravity 3
Ton
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

Oprindelse — fællesleverandører 8

Nr. l
Del F. 1
Nr. l
Del F.n
Nr. X
Del F. 1
Nr. X
Del F.n
Råmateriale handels-
navn
API-
Gravity 3
Ton
Råmateriale handels-
navn
API-
Gravity 3