Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om forsøg med fordeling af udgifterne til varme efter indeklimamålere

I medfør af § 54, stk. 7, i lov om leje af almene boliger, jf. lovbekendtgørelse nr. 228 af 9. marts 2016, som ændret ved lov nr. 1559 af 13. december 2016, fastsættes efter bemyndigelse:

Anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan for at skabe fokus på sunde boliger og et lavt energiforbrug efter ansøgning give tilladelse til forsøg med fordelingen af udgifterne til varme og de udgifter, som følger af lov om fremme af energibesparelser i bygninger mellem lejerne, jf. § 54, stk. 1, 1. pkt., i lov om leje af almene boliger, sker efter indeklimamålere.

§ 2. Ved indeklimamålere forstås i denne bekendtgørelse målere, der måler temperatur, luftfugtighed og CO2 i boligen.

Ansøgning om tilladelse

§ 3. Afdelingsmødet kan beslutte, at boligorganisationen skal søge om tilladelse efter § 1. Boligorganisationen skal godkende beslutningen.

Stk. 2. Ansøgningen skal indeholde oplysninger om

1) hvilke målere der påtænkes anvendt,

2) model for beregning af ”indeklimaforbrug” og betaling,

3) håndtering af udsat beliggenhed,

4) finansiering af målerne,

5) adgang til data fra målerne, herunder behandling af personoplysninger,

6) kontrolmåling af varmeforbrug og

7) evaluering.

Meddelelse af tilladelse til forsøg

§ 4. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen meddeler tilladelse til forsøg, jf. § 1, for op til 3 år. Alle forsøg skal være afsluttet senest den 1. januar 2022.

Stk. 2. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vurderer ansøgningen, jf. § 3, og kan af hensyn til formålet med forsøgsordningen fastsætte nærmere betingelser for tilladelsen, jf. stk. 1, indenfor de områder, som ansøgeren har afgivet oplysninger om, jf. § 3, stk. 2, fx betingelser om, hvor ofte lejerne skal modtage oplysninger om eget forbrug, hvor ofte der behandles oplysninger om den enkelte boligenheds indeklima, oplysninger vedrørende ejendommens samlede energiforbrug, og at eksisterende målere bibeholdes til brug for kontrolmåling.

Stk. 3. Tilladelsen er endelig, når afdelingsmødet og boligorganisationen har godkendt betingelser, jf. stk. 2, knyttet til tilladelsen.

Beslutningen om ændret fordeling

§ 5. Boligorganisationen kan gennemføre beslutningen om ændret fordeling på baggrund af en tilladelse efter § 4 med 6 ugers varsel til en forbrugsregnskabsperiodes begyndelse.

Forsøgets ophør

§ 6. Efter udløbet af forsøget skal udgifterne til varme og de udgifter, som følger af lov om fremme af energibesparelser i bygninger, fordeles mellem lejerne efter § 54, stk. 1, 1. pkt., i lov om leje af almene boliger.

Evaluering

§ 7. Det enkelte forsøg, jf. § 1, skal afsluttes med en evaluering. Boligorganisationen skal sende evalueringen af forsøget til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen senest 3 måneder efter forsøgets afslutning.

Ikrafttræden

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 2017 og ophæves automatisk den 1. juli 2022, medmindre andet bestemmes inden denne dato.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen , den 20. april 2017

Carsten Falk Hansen

/ Annette Klint Kofod