Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v.

(Ændring af alderskrav for unge personers beskæftigelse og alderskrav til bevillingshavere og bestyrere m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 135 af 18. januar 2010, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 1370 af 16. december 2014, foretages følgende ændringer:

1. I § 10, stk. 1, ændres »kan indgives til politidirektøren« til: »skal indgives til politiet«.

2. § 10, stk. 2, 2. og 3. pkt., affattes således:

»Bevillingen gælder et bestemt forretningssted og for et tidsrum af 8 år, men kan, når omstændigheder taler herfor, gives for et tidsrum af 4 eller 2 år. Bevillingen kan i øvrigt begrænses og betinges af vilkår.«

3. § 10, stk. 3, 2.-4. pkt., affattes således:

»Bevillingsnævnet består af en repræsentant for politiet valgt af politidirektøren, et sagkyndigt medlem og indtil 6 andre medlemmer. Personer, der ikke er medlemmer af kommunalbestyrelsen, kan være medlem af et bevillingsnævn. I Københavns Kommune består bevillingsnævnet af borgmesteren som formand, 5 medlemmer valgt af kommunalbestyrelsen ved forholdstalsvalg, et sagkyndigt medlem, en uafhængig jurist eller advokat og en repræsentant for politiet valgt af politidirektøren.«

4. I § 10 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Erhvervsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler om ansøgning om alkoholbevilling.«

5. I § 10 indsættes som stk. 6:

»Stk. 6. Erhvervsministeren kan efter forhandling med justitsministeren og KL fastsætte regler om, i hvilket omfang kommunalbestyrelsen kan udøve de beføjelser, som efter loven er henlagt til politiet.«

6. I § 13, stk. 1, nr. 1, ændres »25 år« til: »21 år«, og »23 år« ændres til: »18 år«.

7. § 13, stk. 1, nr. 4, affattes således:

»4) ikke har forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. eller derover, som stammer fra drift af restaurationsvirksomhed.«

8. I § 13 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Bevillingsmyndigheden kan fravige bestemmelsen i stk. 1, nr. 4, hvis der er givet henstand eller er indgået en afdragsordning. Alkoholbevilling kan gøres betinget af, at vilkårene for henholdsvis henstanden eller afdragsaftalen overholdes.«

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4.

9. I § 15 c indsættes efter 1. pkt.:

»Godkendelsen gælder for 5 år og for hele politikredsen.«

10. I § 18, stk. 1, nr. 1, ændres »stk. 3« til: »stk. 2«.

11. § 18, stk. 2, ophæves.

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 2 og 3.

12. I § 19, stk. 2, 2. pkt., ændres »efter forslag fra politiet« til: »efter høring af eller forslag fra politiet«.

13. I § 22, stk. 1 og 2 og to steder i stk. 3, ændres »25 år« til: »21 år«.

14. § 24, stk. 2, nr. 1, affattes således:

»1) af næringsdrivende, der i væsentligt omfang fremstiller eller forhandler stærke drikke, i disses forretningslokaler og på udstillinger,«.

15. I § 24 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Uanset stk. 1 kan næringsdrivende, der i væsentligt omfang fremstiller eller forhandler stærke drikke, udlevere smagsprøver af stærke drikke til kunder i den næringsdrivendes forretningslokaler eller på udstillinger, i det omfang den næringsdrivende ikke opnår fortjeneste herved.«

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 4 og 5.

16. I § 24, stk. 3, der bliver stk. 4, indsættes efter »stk. 2«: »og 3«.

17. § 27 affattes således:

»§ 27. På serveringssteder, hvor der serveres stærke drikke, må personer under 18 år ikke være beskæftiget i serveringslokaler, garderober eller toiletter i åbningstiden, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for personer mellem 15 og 18 år, som ikke er omfattet af undervisningspligten, i tidsrummet

1) kl. 6.00-20.00, hvis den pågældende person er uddannet eller under uddannelse i tjenerfaget, eller hvis der er tale om værtens børn eller børnebørn, og

2) kl. 6.00-22.00, hvis den pågældende alene er beskæftiget med afrydning, opdækning, rengøringsarbejde, modtagelse af bestillinger eller servering af stærke drikke under opsyn af personer over 18 år på serveringssteder, hvis hovedformål er servering af mad, og hvor serveringen af stærke drikke sker i forbindelse hermed.

Stk. 3. Stk. 1 og 2 er ikke til hinder for, at næringsdrivende, der i væsentligt omfang fremstiller eller forhandler stærke drikke, og som udleverer smagsprøver af stærke drikke, jf. § 24, stk. 3, kan beskæftige personer mellem 15 og 18 år, som ikke er omfattet af undervisningspligten. Personer under 18 år må dog ikke være beskæftiget med udlevering af smagsprøver.«

18. I § 35, stk. 1, ændres »§ 24, stk. 3« til: »§ 24, stk. 4«.

19. I § 37, stk. 1, nr. 1, udgår »§ 18, stk. 2,«.

20. I § 37, stk. 1, nr. 1, ændres »§ 24, stk. 1 og 4« til: »§ 24, stk. 1 og 5«.

21. I § 37, stk. 1, nr. 3, ændres »§ 24, stk. 3« til: »§ 24, stk. 4«.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2017.

Stk. 2. § 1, nr. 9, gælder ikke for godkendelser efter § 15 c i lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v., som er givet før lovens ikrafttræden. For sådanne godkendelser finder de hidtil gældende regler anvendelse.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 26. april 2017

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Brian Mikkelsen