Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Undtaget for offentliggørelse i LT
Den fulde tekst

BL 1-7

Bestemmelser for flyvehåndbøger for Bilag II luftfartøjer

2. udgave, 18. maj 2017

I medfør af § 24, stk. 1, § 82, § 149, stk. 8 og 10, og § 153, stk. 1, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 28. august 2013, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 152, stk. 1:

1. Referencedokumenter

1.1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 af 20. februar 2008 om fælles regler for civil luftfart og om oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur, og om ophævelse af Rådets direktiv 91/670/EØS, forordning (EF) nr. 1592/2002 og direktiv 2004/36/EF, med senere ændringer, der i det følgende er benævnt hovedforordningen.

1.2 De dokumenter, der er nævnt i punkt 1.1, findes på den Europæiske Unions hjemmeside www.eur-lex.europa.eu.

2. Anvendelsesområde

Denne BL gælder for hovedforordningens Bilag II luftfartøjer, der er optaget i det danske nationalitetsregister over luftfartøjer, jf. luftfartslovens § 6.

3. Definitioner

Bilag II luftfartøj:

Et luftfartøj, der ifølge artikel 4(4) i hovedforordningen ikke er omfattet af forordningen. Kriterierne for klassifikationen fremgår af Bilag II til hovedforordningen, heraf Bilag II luftfartøj.

Flyvehåndbog:

En håndbog, som er knyttet til luftdygtighedsbeviset, og som indeholder oplysninger om de begrænsninger, inden for hvilke luftfartøjet er luftdygtigt, samt de instruktioner og informationer, der er nødvendige for luftfartøjets sikre drift.

4. Regler

4.1 Et Bilag II luftfartøj skal have en flyvehåndbog, som er udfærdiget i overensstemmelse med pkt. 4.2 - 4.6, jf. dog pkt. 4.1.1. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal godkende flyvehåndbogen. Godkendelsen af flyvehåndbogen samt supplerende godkendelser og begrænsninger dokumenteres i en formular vedrørende supplerende godkendelser og begrænsninger, som udfyldes af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Formularen skal opbevares sammen med flyvehåndbogen.

4.1.1 Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan, for så vidt angår typecertificerede Bilag II luftfartøjer, godkende den flyvehåndbog eller lignende, der er tilknyttet typecertificeringen, uanset betingelserne i pkt. 4.2 – 4.6, ikke er opfyldt.

4.2 Flyvehåndbogen skal være affattet på dansk eller engelsk. For svævefly er det tilstrækkeligt, at flyvehåndbogen i stedet er affattet på tysk.

4.3 En flyvehåndbog skal holdes opdateret og være i brugbar stand. Flyvehåndbogen skal medbringes om bord under flyvning i fysisk eller elektronisk format.

4.4 En flyvehåndbog med eventuelle tillæg skal kun indeholde oplysninger, som er relevante i forhold til luftfartøjets modifikationstilstand og aktuelle udrustning. Fabrikantens flyvehåndbog med eventuelle supplementer skal anvendes som udgangspunkt for udfærdigelse af flyvehåndbogen. Danske godkendelser og begrænsninger til luftdygtighedsbeviset kan erstatte eller supplere instruktionerne i fabrikantens flyvehåndbog.

4.5 Flyvehåndbogen skal bestå af titelblad, indholdsfortegnelse, ændringsfortegnelsesblad og skal bl.a. indeholde operative begrænsninger, operative procedurer, herunder normale procedurer og nødprocedurer, og informationer om luftfartøjets præstationer.

4.6 Det skal fremgå af flyvehåndbogens titelblad, hvilke flytyper og modeller håndbogen gælder for. Hvis dele af flyvehåndbogen kun gælder for særlige flytyper eller modeller, skal det fremgå af hvert blad i disse dele af flyvehåndbogen.

4.7 Ændringer til danske godkendelser og begrænsninger til flyvehåndbogen skal godkendes af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

5. Dispensation

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i denne BL, når det skønnes foreneligt med de hensyn, der ligger til grund for de pågældende bestemmelser, herunder internationale regler på området.

6. Klageadgang

Afgørelser truffet af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen efter denne BL kan ikke indbringes for transport-, bygnings- og boligministeren eller anden administrativ myndighed, jf. bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens forskrifter.

7. Straffebestemmelse

7.1 Overtrædelse af bestemmelserne i pkt. 4.1 – 4.7 straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.

7.2 Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel, jf. luftfartslovens § 149, stk. 14.

8. Ikrafttræden

8.1 Denne BL træder i kraft den 1. juli 2017.

8.2 BL 1-7, 1. udgave af 1. januar 1967, om bestemmelser for flyvehåndbøger for luftfartøjer med største flyvevægt over 5700 kg, ophæves.

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, den 18. maj 2017

Ole Birk Olesen

/ Carsten Falk Hansen