Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om social service, lov om aktiv socialpolitik og lov om psykologer

(Om sammensætningen af de sociale nævn m.v., Det Rådgivende Praksisudvalg, Det Sociale Råd, advokatbistand, psykologers tavshedspligt m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. lovbekendtgørelse nr. 540 af 21. juli 1998, som ændret bl.a. ved § 2 i lov nr. 392 af 2. juni 1999 og senest ved § 1 i lov nr. 394 af 2. juni 1999, foretages følgende ændringer:

1. I § 26, 2. pkt., ændres »Det Centrale Koordinationsudvalg, jf. § 80« til: »Rådet for den sociale indsats på det rummelige arbejdsmarked, jf. § 87 a.«

2. I § 45 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Medlemmer af et socialt nævn skal have bopæl i amtet eller i øvrigt have tilknytning til amtet. Socialministeren kan dog i ganske særlige tilfælde fravige kravet i 1. pkt. «

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 4 og 5.

3. I § 46, stk. 2, indsættes efter »§ 45, stk. 2«: »og 3«.

4. I § 47 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Medlemmer af Den Sociale Ankestyrelse kan ikke være medlemmer af det sociale nævn.«

5. § 48, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Socialministeren fastsætter en forretningsorden for nævnene, som indeholder regler for

1) nævnenes sammensætning i de enkelte sager, herunder i hvilke sager samtlige medlemmer af nævnet deltager,

2) nævnenes vejlednings- og koordineringsopgaver, jf. § 78, og

3) nævnenes virksomhed i øvrigt.«

6. I § 52, stk. 2, indsættes efter nr. 1 som nyt nummer:

»2) der er medlem af et socialt nævn,«

Nr. 2 og 3 bliver herefter nr. 3 og 4.

7. I § 64, stk. 1, indsættes efter nr. 2 som nyt nummer:

»3) Afgørelser om efterlevelseshjælp til personer, som efter Rådets forordning nr. 1408/71 og den tilhørende EØS-aftale er omfattet af dansk lovgivning om social sikring, jf. § 85 a, stk. 8, jf. stk. 9, i lov om aktiv socialpolitik.«

Nr. 3 og 4 bliver herefter nr. 4 og 5.

8. I § 67, stk. 2, 2. pkt., indsættes efter »klagefrister«: »og afgørelser om klagefristernes beregning«.

9. I § 72, stk. 4, udgår »og 3«.

10. Overskriften efter § 79 affattes således:

»Det Rådgivende Praksisudvalg«.

11. § 80 affattes således:

»§ 80. Ankestyrelsen nedsætter et centralt rådgivende udvalg til støtte for sin indsats med at koordinere praksis i afgørelser efter den sociale lovgivning, jf. § 76.

Stk. 2. Udvalget har til opgave at følge og rådgive Ankestyrelsen om den koordinering af praksis, som Ankestyrelsen og de sociale nævn har pligt til at foretage.«

12. § 81 affattes således:

»§ 81. Chefen for Den Sociale Ankestyrelse er formand for udvalget. De øvrige medlemmer udpeges af Ankestyrelsen efter indstilling fra

1) Amtsrådsforeningen i Danmark,

2) Kommunernes Landsforening,

3) Københavns og Frederiksberg Kommuner i fællesskab,

4) Dansk Arbejdsgiverforening,

5) Landsorganisationen i Danmark,

6) Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd,

7) De Samvirkende Invalideorganisationer,

8) Foreningen af Statsamtmænd og

9) Den Sociale Sikringsstyrelse.«

13. Efter overskriften til kapitel 14 indsættes:

»Det Centrale Handicapråd«.

14. Efter § 87 indsættes:

»Rådet for den sociale indsats på det rummelige arbejdsmarked

(Det Sociale Råd)

§ 87 a. Som rådgivende i spørgsmål om den sociale arbejdsmarkedsrettede indsats nedsætter socialministeren Det Sociale Råd med henblik på at styrke den sociale indsats på det rummelige arbejdsmarked.

Stk. 2. Socialministeren udpeger formanden for Det Sociale Råd.

Stk. 3. De øvrige medlemmer udpeges af socialministeren efter indstilling fra

1) Dansk Arbejdsgiverforening,

2) Landsorganisationen i Danmark,

3) Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd og Akademikernes Centralorganisation i fællesskab,

4) De Samvirkende Invalideorganisationer,

5) Kommunernes Landsforening,

6) Amtsrådsforeningen i Danmark,

7) Københavns og Frederiksberg Kommuner i fællesskab og

8) Arbejdsministeriet.

Stk. 4. Socialministeren fastsætter regler for Det Sociale Råds arbejdsform og opgaver.

Stk. 5. Socialministeriet varetager sekretariatsfunktionen for Det Sociale Råd.

Børnerådet«

§ 2

I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 707 af 29. september 1998, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 1038 af 23. december 1998 og senest ved § 3 i lov nr. 57 af 25. januar 2000, foretages følgende ændring:

1. I § 47 b, stk. 4, ændres to steder »Det Centrale Koordinationsudvalg« til: »Rådet for den sociale indsats på det rummelige arbejdsmarked.«

§ 3

I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 26 af 17. januar 2000, foretages følgende ændringer:

1. Overskriften til § 107 affattes således:

»Sygeplejeartikler og lignende«.

2. I § 109 j indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Det er den person, som afgørelsen vedrører, kommunen eller amtskommunen, der kan klage over de afgørelser, der er nævnt i stk. 1.«

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4.

3. I § 109 m indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Socialministeren fastsætter regler om udpegning af advokater, der yder hjælp i sager efter §§ 109 c og 109 e og om advokaternes medvirken ved sagens behandling, jf. § 109 h. «

§ 4

I lov nr. 494 af 30. juni 1993 om psykologer m.v., som ændret ved § 7 i lov nr. 463 af 10. juni 1997, foretages følgende ændring:

1. I § 21 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Reglerne om tavshedspligt, jf. straffelovens § 152 og § 152 c-f, finder tilsvarende anvendelse på psykologer.«

2. I § 23, stk. 1, affattes således:

»Overtrædelse af § 1, §§ 14-16 og § 21, stk. 1, straffes med bøde.«

§ 5

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2000, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. § 1, nr. 1, § 1, nr. 7, § 1, nr. 10-14, og § 2 træder i kraft den 1. april 2000.

    Stk. 3. § 3 træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Givet på Christiansborg Slot, den 27. marts 2000

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Henrik Dam Kristensen