Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31992L0043
 
32009L0147
 
32011L0092
 
32013L0030
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Oplysninger og vurderinger, der skal gives i konsekvensvurderingen vedrørende internationale naturbeskyttelsesområder
Bilag 2 Vejledende liste over arter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV og naturligt hjemmehørende på dansk søterritorium, i den danske eksklusive økonomiske zone eller på dansk kontinentalsokkelområde
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om konsekvensvurdering vedrørende internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter ved forundersøgelser, efterforskning og indvinding af kulbrinter, lagring i undergrunden, rørledninger, m.v. offshore1)

I medfør af § 2 a, § 28 c, 28 d, stk. 2 og § 38, stk. 2, i lov om anvendelse af Danmarks undergrund, jf. lovbekendtgørelse nr. 960 af 13. september 2011, som ændret ved lov nr. 535 af 29. april 2015, og § 1 a, § 4 d, stk. 1 og 2, og § 5, stk. 3, i lov om kontinentalsoklen, jf. lovbekendtgørelse nr. 1101 af 18. november 2005, som senest ændret ved lov nr. 427 af 18. maj 2016, og i medfør af statens højhedsret over søterritoriet fastsættes:

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse vedrører konsekvensvurdering vedrørende internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse dyrearter i forbindelse med projekter nævnt i stk. 2 på dansk søterritorium, i den danske eksklusive økonomiske zone og på dansk kontinentalsokkel.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder anvendelse for:

1) Projekter om forundersøgelse, efterforskning, indvinding og transport af kulbrinter og geotermisk energi omfattet af lov om anvendelse af Danmarks undergrund (undergrundsloven).

2) Andre projekter omfattet af undergrundsloven, herunder projekter om anvendelse af undergrunden til lagring eller andre formål end indvinding.

3) Projekter på kontinentalsoklen om udforskning af havbundens eller dennes undergrunds mineralske og andre ikke-levende forekomster, når udforskningen ikke foretages med henblik på udnyttelse, jf. § 2, stk. 1, 1. pkt., i lov om kontinentalsoklen (kontinentalsokkelloven).

4) Projekter på kontinentalsoklen om etablering af rørledninger til transport af kulbrinter, jf. kontinentalsokkellovens § 4, stk. 1.

5) Projekter på søterritoriet om etablering af rørledninger til transport af kulbrinter indvundet uden for dansk område, jf. bekendtgørelse om visse rørledningsanlæg til transport af kulbrinter på søterritoriet og på kontinentalsoklen.

§ 2. For projekter omfattet af § 1, stk. 2, nr. 5, finder kontinentalsokkellovens § 4, stk. 2, §§ 4 a-4 c, § 4 e, 1. pkt., § 4 f, 1. pkt., § 6 a og § 6 b tilsvarende anvendelse.

§ 3. Ved efterforskningboringer, jf. bilag 2, nr. 2, litra d, i lov nr. 425 af 18. maj 2016 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), der udføres på baggrund af tilladelser meddelt efter den 18. juli 2013, hvor efterforskningsmålet er kulbrinter og som skal udføres fra anlæg, som ikke benyttes til indvinding, og hvor der ikke har været offentlig deltagelse vedrørende de eventuelle virkninger af de planlagte offshore olie- og gasaktiviteter på miljøet i henhold til andre regler skal der foretages en offentlig høring om de eventuelle virkninger på miljøet.

Stk. 2. Oplysninger om ansøgning om godkendelse af efterforskningsboringer offentliggøres på Energistyrelsens hjemmeside, www.ens.dk, og sendes til berørte myndigheder, organisationer og den del af offentligheden, som er berørt af eller sandsynligvis vil blive berørt af, eller som har en interesse i afgørelsen om at tillade efterforskningsaktiviteter, herunder relevante ikke-statslige organisationer, så som de organisationer, der fremmer miljøbeskyttelse, og andre relevante organisationer.

Stk. 3. Offentliggørelsen efter stk. 2, skal endvidere indeholde oplysninger om

1) retten til at deltage i beslutningstagningen,

2) frister for fremsendelse af bemærkninger eller spørgsmål, og

3) til hvem bemærkninger skal indgives, og hvortil spørgsmål i offentlighedsperioden kan rettes.

Stk. 4. Oplysninger om ansøgningen skal sendes i offentlig høring i mindst 4 uger, hvilket skal fremgå af offentliggørelsen, jf. stk. 2.

Stk. 5. Offentliggørelse efter stk. 2, med henblik på høring af offentligheden kan ske udelukkende på Energistyrelsens hjemmeside.

Stk. 6. Oplysning om sagens afgørelse offentliggøres af Energistyrelsen på styrelsens hjemmeside, www.ens.dk. Offentliggørelsen skal indeholde oplysninger om de afgørelser, der er truffet, og om begrundelserne herfor og overvejelser, der ligger til grund for disse afgørelser, herunder information om processen for offentlighedens deltagelse.

Konsekvensvurdering vedrørende internationale naturbeskyttelsesområder

§ 4. Såfremt et projekt omfattet af § 1, stk. 2, må antages at kunne påvirke udpegede internationale naturbeskyttelsesområder (habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder) inden eller uden for dansk område væsentligt, kan tilladelser og godkendelser til projekter efter § 10, stk. 2 og 3, § 17, stk. 1, § 23 d, stk. 2 og 4, § 23 k, stk. 1, § 23 u, stk. 1, og § 28 i undergrundsloven, § 2, stk. 1, 1. pkt., og § 4 i kontinentalsokkelloven og § 2 i bekendtgørelse om visse rørledningsanlæg til transport af kulbrinter på søterritoriet og på kontinentalsoklen kun meddeles, hvis

1) der foreligger en konsekvensvurdering af projektets virkninger på lokaliteten under hensyn til bevaringsmålsætningerne for denne, og

2) konsekvensvurderingen viser, at projektet ikke vil skade det internationale naturbeskyttelsesområde.

Stk. 2. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse, hvis et projekt må antages i forbindelse med andre projekter eller planer at kunne påvirke udpegede internationale naturbeskyttelsesområder væsentligt.

Stk. 3. Tilladelser efter undergrundslovens §§ 3, 5, 23 og 24 er betinget af, at der i forbindelse med ansøgninger om efterfølgende tilladelser eller godkendelser efter undergrundslovens § 10, stk. 2 og 3, § 17, stk. 1, § 23 d, stk. 2 og 4, § 23 k, stk. 1, § 23 u, stk. 1, eller § 28 vedrørende det pågældende projekt foreligger en konsekvensvurdering, hvis dette kræves efter stk. 1 og 2.

Stk. 4. Energistyrelsen afgør, om der efter stk. 1 og 2 skal foreligge en konsekvensvurdering i forbindelse med ansøgning om tilladelse til eller godkendelse af et projekt.

Stk. 5. Ansøgeren skal indsende fornødne oplysninger om projektet i forhold til påvirkning af internationale naturbeskyttelsesområder til brug for afgørelsen efter stk. 4.

§ 5. Ansøgeren udarbejder konsekvensvurderingen og fremsender den til Energistyrelsen i forbindelse med ansøgningen om tilladelse til eller godkendelse af projektet, når der efter § 4 kræves en sådan vurdering. Vurderingen kan indgå i et fælles dokument med en VVM-redegørelse for projekter som omhandlet i lov nr. 425 af 18. maj 2016 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) § 17, stk. 4. Hvis vurderingen indgår i et fælles dokument med VVM-redegørelsen, skal det tydeligt fremgå, hvilke dele der indeholder konsekvensvurderingen.

Stk. 2. Konsekvensvurderingen skal som minimum indeholde de oplysninger og vurderinger, der er angivet i bilag 1. Ansøgeren skal endvidere udarbejde et ikke-teknisk resumé af konsekvensvurderingen.

Stk. 3. Energistyrelsen kan bestemme, at yderligere materiale til vurdering af projektets virkning på et udpeget internationalt naturbeskyttelsesområde under hensyn til bevaringsmålsætningerne for området skal tilvejebringes.

§ 6. Energistyrelsen afgør, om det anses for nødvendigt at foretage en høring af offentligheden om konsekvensvurderingen for et ansøgt projekt omfattet af § 1, stk. 2.

Stk. 2. Reglerne i §§ 35-37 i lov nr. 425 af 18. maj 2016 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) finder tilsvarende anvendelse ved høring af offentligheden om konsekvensvurderinger. Energistyrelsen kan dog beslutte, at offentliggørelse ikke skal ske i landsdækkende aviser, men alene på Energistyrelsens hjemmeside, www.ens.dk.

Stk. 3. Hvis der udarbejdes VVM-redegørelse for det ansøgte projekt, skal bekendtgørelse om høringen om konsekvensvurderingen ske sammen med bekendtgørelsen for offentligheden af VVM-redegørelsen.

Beskyttelse af visse arter

§ 7. I forbindelse med projekter omfattet af § 1 må

1) de dyrearter, der er nævnt i bilag IV, litra a, i Rådets direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (habitatdirektivet), ikke forsætligt forstyrres i deres naturlige udbredelsesområde, i særdeleshed i perioder, hvor dyrene yngler, udviser yngelpleje, overvintrer eller vandrer, med skadelige virkninger for arten eller bestanden og

2) yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der er nævnt i habitatdirektivets bilag IV, litra a, ikke beskadiges eller ødelægges i disse arters naturlige udbredelsesområde.

Stk. 2. Stk. 1, nr. 1, gælder for alle livsstadier hos de dyr, der er omfattet.

§ 8. Tilladelser og godkendelser efter § 10, stk. 2 og 3, § 17, stk. 1, § 23 d, stk. 2 og 4, § 23 k, stk. 1, § 23 u, stk. 1, og § 28 i undergrundsloven, § 2, stk. 1, 1. pkt., og § 4 i kontinentalsokkelloven og § 2 i bekendtgørelse om visse rørledningsanlæg til transport af kulbrinter på søterritoriet og på kontinentalsoklen kan ikke meddeles, hvis det ansøgte projekt

1) forsætligt vil forstyrre de dyrearter, der er nævnt i habitatdirektivets bilag IV, litra a, i deres naturlige udbredelsesområde, i særdeleshed i perioder, hvor dyrene yngler, udviser ynglepleje, overvintrer eller vandrer, eller

2) vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i habitatdirektivets bilag IV, litra a.

Stk. 2. Stk. 1, nr. 1, gælder for alle livsstadier hos de dyr, der er omfattet.

Stk. 3. Ansøger skal i forbindelse med ansøgninger om tilladelse eller godkendelse indsende fornødne oplysninger og vurderinger vedrørende de forhold, som er nævnt i stk. 1, til brug for afgørelsen af ansøgningen.

§ 9. Energistyrelsen kan fravige § 8, hvis der ikke findes anden brugbar løsning, og fravigelsen ikke hindrer, at den pågældende bestands bevaringsstatus opretholdes i dens naturlige udbredelsesområde. Fravigelse kan kun ske

1) for at beskytte vilde dyr og planter og bevare naturtyperne,

2) for at forhindre alvorlig skade navnlig på afgrøder, fiskeri, vand og andre former for ejendom,

3) af hensyn til den offentlige sundhed og sikkerhed eller af andre bydende nødvendige hensyn til væsentlige samfundsinteresser, herunder af social og økonomisk art, og hensyn til væsentlige gavnlige virkninger på miljøet, eller

4) med henblik på forskning og undervisning, genopretning af en bestand, genudsætning af disse arter og opdræt med henblik herpå, herunder kunstig opformering af planter.

Stk. 2. Beslutninger om at fravige § 8 skal meddeles Naturstyrelsen med henblik på information af Europa-Kommissionen.

Generelle bestemmelser

§ 10. Forinden der træffes afgørelse om tilladelse til eller godkendelse af et ansøgt projekt omfattet af § 8, stk. 1 eller 2, eller § 9, stk. 1, indhenter Energistyrelsen i fornødent omfang udtalelser fra Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen om konsekvensvurderinger vedrørende internationale naturbeskyttelsesområder eller vurderinger om beskyttelse af visse arter.

§ 11. I tilladelser eller godkendelser efter § 10, stk. 2 og 3, § 17, stk. 1, § 23 d, stk. 2 og 4, § 23 k, stk. 1, § 23 u, stk. 1, og § 28 i undergrundsloven, § 2, stk. 1, 1. pkt., og § 4 i kontinentalsokkelloven og § 2 i bekendtgørelse om visse rørledningsanlæg til transport af kulbrinter på søterritoriet og på kontinentalsoklen kan der fastsættes vilkår om udformning, indretning, udførelse og drift af de ansøgte anlæg eller aktiviteter, bl.a. med henblik på at forebygge og begrænse skadelige påvirkninger på natur, miljø og kulturminder, herunder vilkår om monitering og overvågning.

Straf

§ 12. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder § 7, stk. 1.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 16. maj 2017.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1419 af 3. december 2015 om VVM, konsekvensvurdering vedrørende internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter ved efterforskning og indvinding af kulbrinter, lagring i undergrunden, rørledninger, m.v. offshore ophæves.

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, den 2. maj 2017

Lars Christian Lilleholt

/ Janni Torp Kjærgaard


Bilag 1

Oplysninger og vurderinger, der skal gives i konsekvensvurderingen vedrørende internationale naturbeskyttelsesområder

1)
Oplysninger om udpegede internationale naturbeskyttelsesområder (habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder), som det ansøgte projekt må antages at kunne påvirke væsentligt, både inden for og uden for dansk område, herunder oplysninger om:
 
a)
Områdets geografiske placering.
 
b)
Områdets udpegningsgrundlag, herunder om udpegningen vedrører prioriterede naturtyper eller arter.
 
c)
En beskrivelse af området og dets tilstand.
     
2)
En beskrivelse af det ansøgte projekt, herunder navnlig:
 
a)
Projektets indhold, omfang og arealanvendelsesbehov, såvel under anlægsfasen som under driftsfasen.
 
b)
De data, der er nødvendige for at konstatere og vurdere de væsentlige virkninger, herunder eventuelle skader, som projektet vil kunne få for udpegede internationale naturbeskyttelsesområder.
     
3)
Oplysninger om eventuelle andre projekter eller planer, der sammen med det ansøgte projekt kan påvirke udpegede internationale naturbeskyttelsesområder væsentligt, herunder:
 
a)
Projektets eller planens indhold, omfang og geografiske placering.
 
b)
Projektets eller planens påvirkning af naturbeskyttelsesområdet.
     
Oplysningerne kan gives i form af henvisninger til VVM-redegørelser og konsekvensvurderinger for de pågældende projekter eller planer.
4)
Oplysninger om eventuelle undersøgelser, herunder om:
 
a)
Undersøgelser foretaget i forbindelse med det ansøgte projekt.
 
b)
Tidligere konsekvensvurderinger for det berørte område.
 
c)
Andre undersøgelser eller undersøgelsesresultater af betydning for vurderingen af projektet.
     
5)
En begrundet vurdering af virkningerne på udpegede internationale naturbeskyttelsesområder, herunder navnlig:
 
a)
Projektets direkte eller indirekte påvirkning på naturbeskyttelsesområdets udpegningsgrundlag i såvel anlægsfasen som driftsfasen.
 
b)
Den samlede påvirkning i forbindelse med eventuelle andre planer og projekter.
 
c)
Eventuelle grænseoverskridende virkninger.
 
d)
En beskrivelse af mulige alternative løsninger, hvis projektet kan have skadelige virkninger.
 
e)
En beskrivelse af eventuelle afhjælpende foranstaltninger, der skal gennemføres med henblik på at undgå, nedbringe og om muligt neutralisere skadelige virkninger på områdets udpegningsgrundlag, samt af eventuelle kompenserende foranstaltninger, hvor betingelserne for fravigelser i medfør af undergrundslovens § 28 a, stk. 3, nr. 2, eller stk. 4, eller kontinentalsokkellovens § 4 a, stk. 2, nr. 2, eller stk. 3, er opfyldt. En vurdering af foranstaltningernes virkning skal indgå heri.
     
6)
 
En oversigt over eventuelle vanskeligheder (tekniske mangler eller manglende viden), som ansøger er kommet ud for i forbindelse med indsamlingen af de fornødne oplysninger.
I ganske særlige tilfælde, f.eks. ved ansøgninger om projekter af meget begrænset omfang, eller hvis der allerede foreligger en konsekvensvurdering, der er dækkende, kan omfanget af minimumsoplysninger i konsekvensvurderingen for det konkrete projekt aftales nærmere med Energistyrelsen med udgangspunkt i ovenstående punkter 1-6.


Bilag 2

Vejledende liste over arter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV og naturligt hjemmehørende på dansk søterritorium, i den danske eksklusive økonomiske zone eller på dansk kontinentalsokkelområde

ROVDYR
   
Odder
 
Lutra lutra
     
HVALER
 
CETACEA
Alle arter, herunder
   
Marsvin
 
Phocoena phocoena
     
FISK
   
Snæbel
 
Coregonus oxyrhynchus

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (habitatdirektivet), EF-Tidende 1992, nr. L 206, side 7, som ændret senest ved Rådets direktiv 2006/105/EF af 20. november 2006, EU-Tidende 2006, nr. L 363, side 368, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle (fuglebeskyttelsesdirektiv), EU-Tidende 2010, nr. L 20, side 7, dele af Rådets direktiv 2011/92/EU af 13. december 2011 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet (VVM-direktivet), EU-Tidende 2012, nr. L 26, side 1, og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/30/EU af 12. juni 2013 om sikkerheden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter og om ændring af direktiv 2004/35/EF, EU-tidende 2013, nr. L 178, side 66.