Den fulde tekst

Ændringsforslag stillet den 24. april 2017

Ændringsforslag

til 3. behandling af

Forslag til lov om markedsføring

[af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen)]:

Til § 14

Af erhvervsministeren:

1) I stk. 1 indsættes efter »pris«: »efter de nærmere regler fastsat af erhvervsministeren efter stk. 2«.

[Præcisering]

2) I stk. 2 ændres »efter oplysningsforpligtelsen i stk. 1« til: »om oplysningsforpligtelsen i stk. 1«.

[Præcisering]

Bemærkninger

Til nr. 1

Med ændringen præciseres det, at oplysning om prisen på produkter efter stk. 1 skal foregå efter de nærmere fastsatte regler i § 14, stk. 2.

Til nr. 2

Ændringen er en rent sproglig ændring.