Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Begreber m.m.
Kapitel 2 Beregningsgrundlag
Kapitel 3 Fremgangsmåden ved beregning
Kapitel 4 Faste dagpengesatser
Kapitel 5 Tidspunktet for beregning
Kapitel 6 Beregning for et medlem der har arbejdet i udlandet
Kapitel 7 Ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere

I medfør af § 51 a, § 52 f og § 95 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 128 af 31. januar 2017, som ændret ved lov nr. 624 af 8. juni 2016, og efter forhandling med Beskæftigelsesrådet fastsættes efter bemyndigelse:

Kapitel 1

Begreber m.m.

§ 1. Ved loven forstås lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Stk. 2. Administrationen af denne bekendtgørelse sker i videst muligt omfang på grundlag af oplysninger i indkomstregisteret. Andre oplysninger kan dog lægges til grund for opgørelsen af beregningsgrundlaget, hvis der ved en fejl ikke foreligger oplysninger i indkomstregisteret, eller hvis disse er fejlbehæftet, mangelfulde el.

Stk. 3. Beregningsgrundlaget er indtægten indberettet til indkomstregisteret i den periode, som danner grundlag for beregningsperioden. Der henvises til §§ 3-5.

Stk. 4. Beregningsperioden er den periode, der danner grundlag for beregning af en sats. Der henvises til § 6.

Stk. 5. Beregningstidspunktet er det tidspunkt, hvor a-kassen skal beregne et medlems sats, jf. § 16.

Stk. 6. Indberetningstidspunktet er det tidspunkt, hvor arbejdsgiveren indberetter oplysninger til indkomstregisteret efter § 4 i lov om et indkomstregister.

Stk. 7. Indberetningsperioden er den periode, som indberetningen efter § 4 i lov om et indkomstregister vedrører.

Stk. 8. Dagpengesatsen er baseret på månedsvis udbetalinger, jf. lovens § 46, stk. 1.

Stk. 9. Ved måneder forstås i denne bekendtgørelse kalendermåneder.

§ 2. Et medlem, der har ret til dagpenge, kan få dagpenge med en sats, der beregnes på grundlag af indtægt indberettet til indkomstregisteret i beregningsperioden (beregnet sats), jf. kapitel 2 og 3.

Stk. 2. Et medlem kan have ret til dagpenge med en fast sats, jf. kapitel 4.

Kapitel 2

Beregningsgrundlag

§ 3. Beregning sker på baggrund af medlemmets hidtidige indtægt, der er indberettet i henhold til § 3 i lov om et indkomstregister, og hvor indberetningen sker i en beregningsperiode, jf. § 6. Indtægt eller indtægt for løntimer, som tidligere har dannet grundlag for opfyldelse af et beskæftigelseskrav, jf. bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere, kan danne grundlag for en beregning efter 1. pkt.

Stk. 2. Indtægtsgrundlaget opgøres som A- og B-indkomst, hvoraf der skal betales arbejdsmarkedsbidrag.

Stk. 3. Indtægtsgrundlaget efter stk. 2, tillægges værdien af følgende:

1) eget bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension som lønmodtager,

2) værdien af eget bidrag til en arbejdsmarkedspensionsordning med bortseelsesret efter pensionsbeskatningslovens § 19 og § 56, stk. 3, og 5, samt

3) beløb som et pensionsselskab eller pensionsinstitut løbende har indbetalt til et medlems gruppelivsforsikring.

Stk. 4. Indtægtsgrundlaget efter stk. 2, fratrækkes arbejdsmarkedsbidraget efter lov om et arbejdsmarkedsbidrag med værdien af den procentsats, der gælder på beregningstidspunktet.

Stk. 5. Indtægt, der er opnået ved lønarbejde, kan kun medregnes til indtægtskravet i stk. 1 og 2, hvis indtægten er udbetalt i et sædvanligt beskæftigelsesforhold, der er i overensstemmelse med gældende overenskomster, eller i øvrigt er udført på almindelige løn- og arbejdsvilkår, jf. bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere. Indtægt fra beskæftigelse, hvor der ydes offentligt tilskud til lønnen efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og som jobcenteret skal indberette til a-kassen, og efter lov om seniorjob, kan ikke medregnes ved opgørelsen af indtægtskravet.

Stk. 6. Indtægt som følger af udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter § 42 eller plejevederlag efter § 120 i lov om social service kan ikke indgå i opgørelsen af indtægtsgrundlaget efter stk. 2.

Stk. 7. Indtægten medregnes til den måned, hvori indtægten er indberettet til indkomstregisteret, jf. stk. 1. Det er uden betydning, hvis indtægtsgrundlaget efter stk. 2, er optjent for en anden periode end indberetningsmåneden.

Stk. 8. Ved ændring af arbejdsmarkedsbidragets størrelse og ved ændring af dagpengenes højeste beløb, jf. lovens § 47, reguleres det enkelte medlems hidtidige indtægtsgrundlag med samme procentsats.

§ 4. Kun indtægt i en medlemsperiode kan indgå i opgørelsen efter § 3, stk. 2. Indtægt i en indberetningsperiode, som ligger delvist inden for en medlemsperiode, kan medregnes i forhold til antallet af kalenderdage i indberetningsperioden.

Stk. 2. For medlemmer, der har opnået ret til dagpenge, jf. lovens § 54, og som optages i en a-kasse på grundlag heraf, kan indtægt fra arbejde, der ligger efter uddannelsens afslutning og inden optagelsestidspunktet i a-kassen, dog indgå i beregningsgrundlaget.

§ 5. Et medlem, der har været undtaget skattepligt under ansættelse i en international organisation eller på en udenlandsk diplomatisk eller konsulær repræsentation, skal uanset § 3, stk. 2, tage indtjeningen med ved en beregning.

Beregningsperioden

§ 6. Beregningsperioden opgøres som de 12 måneder med den højeste indtægt inden for de seneste 24 måneder forud for beregningstidspunktet, jf. § 1, stk. 5, jf. § 16, jf. dog stk. 3, hvor indtægten er omfattet af § 3.

Stk. 2. Hvis der ikke inden for de seneste 24 måneder forud for ledighedens indtræden foreligger indtægt i 12 måneder, jf. stk. 1, beregnes dagpengenes størrelse på baggrund af indtægten i alle måneder med indtægt inden for perioden på 24 måneder, jf. dog § 16, stk. 5. Hvis der ikke inden for de seneste 24 måneder foreligger indtægt, jf. stk. 1, beregnes dagpengene på baggrund af indtægten i en periode på 36 måneder forud for beregningstidspunktet, jf. § 1, stk. 5, jf. § 16, jf. dog stk. 3. . Ved beregningen efter 1. og 2. pkt. beregnes dagpengesatsen med en individuel divisor i forhold til antal måneder med indtægt.

Stk. 3. Beregningsperioden efter stk. 1 og 2, kan forlænges efter reglerne i bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere, hvis der forekommer følgende forhold i en måned, og forlængelsen giver ret til en højere ydelse:

1) perioder, hvor medlemmet modtager sygedagpenge efter lov om sygedagpenge,

2) perioder, hvor medlemmet modtager dagpenge efter lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel, eller

3) perioder med støtte efter lov om social service til pasning af handicappet eller alvorligt sygt barn eller af nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem.

Stk. 4. Hvis der ikke skal foretages indberetning af indtægt, jf. § 5 og § 20 opgøres perioden, jf. stk. 1, fra den seneste udbetaling.

Kapitel 3

Fremgangsmåden ved beregning

§ 7. Ved beregning af en sats skal beregningsgrundlaget, som opgjort efter §§ 3-5, lægges til grund.

§ 8. Dagpenge kan højst udgøre et beløb, der svarer til 90 pct. af medlemmets beregningsgrundlag, og kan ikke overstige dagpengenes højeste beløb efter lovens §§ 47 eller 70.

Stk. 2. Den månedsvise indtægt udgør 1/12 af den indtægt, der indgår i beregningsperioden efter § 6.

Stk. 3. I tilfælde, hvor der skal beregnes på indkomst, som ikke er indberettet til indkomstregistret, jf. § 6, stk. 4, udgør den månedlige indtægt 1/12 af indtægten for beregningsperioden. § 6, stk. 1-3, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 4. Den beregnede månedssats afrundes efter almindelige afrundingsregler til nærmeste hele kronebeløb. En beregnet timesats angives altid med 2 decimaler.

§ 9. Ved beregning af arbejdsfortjenesten for et medlem, der gør tjeneste på et skib registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS), skal der ske regulering af den månedlige DIS-hyre. Regulering sker på grundlag af den månedlige indtjening og den tilsikrede skattefrihed eksklusiv kompensationstillæg, medlemmets bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension som lønmodtager og medlemmets bidrag til pensionsordninger, der er omfattet af afsnit I i lov om beskatningen af pensionsordninger m.v. Regulering finder sted hvert år pr. 1. januar.

Stk. 2. Ved tjeneste under 30 dages varighed sker der en forholdsmæssig regulering af hyren.

Stk. 3. Efter omregning i henhold til stk. 1, tillægges den beregnede indtægt medlemmets bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension som lønmodtager og medlemmets bidrag til pensionsordninger, der er omfattet af afsnit I i lov om beskatningen af pensionsordninger m.v.

Stk. 4. Skalatrin og omregningsfaktorer fastsættes på grundlag af:

1) statsskat og sundhedsbidrag, jf. personskattelovens § 5,

2) landsgennemsnittet af kommune- og kirkeskat,

3) personfradraget, jf. personskattelovens § 10, og

4) sømandsskattefradraget, jf. § 3 i lov om beskatning af søfolk.

Stk. 5. Skalatrin og omregningsfaktorer, jf. stk. 4, offentliggøres i forbindelse med den årlige regulering af dagpengenes højeste beløb, jf. lovens § 47, stk. 1.

Kapitel 4

Faste dagpengesatser

Dimittender

§ 10. Et medlem, der har opnået ret til dagpenge efter lovens § 54, skal have dagpenge med et fast beløb, der udgør 82 pct. af højeste dagpenge efter lovens §§ 47 eller 70, hvis medlemmet har forsørgelsespligt over for et barn, jf. lov om aktiv socialpolitik, og 71,5 pct. af højeste dagpenge efter lovens §§ 47 og 70, hvis medlemmet ikke har forsørgelsespligt.

Stk. 2. Ved skift af status som forsørger, jf. stk. 1, sker skiftet af ydelsessats fra den 1. i den efterfølgende måned.

Stk. 3. Udbetaling af dagpenge som forsørger efter stk. 1, er betinget af, at barnet opholder sig her i Riget, bortset fra Færøerne og Grønland. Det gælder dog ikke for EU/EØS-borgere, herunder danske borgere hvis barn opholder sig i et andet EU/EØS-land.

Tidligere værnepligtige

§ 11. Et medlem, der har opnået ret til dagpenge efter lovens § 53, stk. 7, nr. 1, kan få dagpenge med et fast beløb, der udgør 82 pct. af højeste dagpenge efter lovens §§ 47 eller 70, hvis medlemmet har forsørgelsespligt over for et barn, jf. lov om aktiv socialpolitik, og 71,5 pct. af højeste dagpenge efter lovens §§ 47 og 70, hvis medlemmet ikke har forsørgelsespligt. Hvis medlemmet har ret til en højere dagpengesats efter lovens § 48, kan der udbetales dagpenge med denne sats.

Stk. 2. Ved skift af status som forsørger, jf. stk. 1, sker skiftet af ydelsessats fra den 1. i den efterfølgende måned.

Stk. 3. Udbetaling af dagpenge som forsørger efter stk. 1, er betinget af, at barnet opholder sig her i Riget, bortset fra Færøerne og Grønland. Det gælder dog ikke for EU/EØS-borgere, hvis barn opholder sig i et andet EU/EØS-land.

Ledige under 25 år

§ 12. Et medlem under 25 år har ret til dagpenge beregnet efter § 48, jf. §§ 47 og 70 i loven, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2. Et medlem, som ikke har gennemført en uddannelse af den i § 54 i loven nævnte art, og som har modtaget dagpenge i 962 timer som fuldtidsforsikrede og 780 timer som deltidsforsikrede, får dagpenge, der svarer til 50 pct. af højeste dagpenge, jf. lovens §§ 47 og 70, indtil medlemmets ret til dagpenge efter lovens § 55, stk. 1, er udløbet. Det gælder dog ikke et fuldtidsforsikret medlem, der som lønmodtager inden for 3 år har fået indberettet mindst 3.848 løntimer i henhold til lov om et indkomstregister eller i en tilsvarende periode har udøvet selvstændig virksomhed i væsentligt omfang, jf. bekendtgørelse om drift af selvstændig virksomhed, eller et deltidsforsikret medlem, der som lønmodtager inden for 3 år har fået indberettet mindst 2.565 løntimer i henhold til lov om et indkomstregister. Skift af satsen efter 1. og 2. pkt. sker fra den 1. i den efterfølgende måned.

Stk. 3. Et medlem, som har modtaget dagpenge i 962 timer som fuldtidsforsikrede og 780 timer som deltidsforsikrede og som deltager i tilbud efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, får dagpenge, der svarer til 50 pct. af højeste dagpenge, jf. lovens §§ 47 og 70, hvis medlemmet ikke har gennemført en uddannelse af den i § 54 i loven nævnte art. Det gælder, selv om medlemmet har haft beskæftigelse som nævnt i stk. 2. Skift af satsen efter 1. pkt. sker fra den 1. i den efterfølgende måned efter påbegyndelse samt ophør af tilbud i 1. pkt., jf. dog stk. 6.

Stk. 4. Et medlem, som har modtaget dagpenge i 962 timer som fuldtidsforsikrede og 780 timer som deltidsforsikrede, og som deltager i tilbud efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, modtager, hvis medlemmet har gennemført en uddannelse af den i § 54 i loven nævnte art, dagpenge med et fast beløb, der udgør 82 pct. af højeste dagpenge, jf. lovens §§ 47 og 70, jf. dog stk. 6, hvis medlemmet har forsørgelsespligt over for et barn, jf. lov om aktiv socialpolitik, og 71,5 pct. af højeste dagpenge efter lovens §§ 47 og 70, hvis medlemmet ikke har forsørgelsespligt. Skift af satsen efter 1. pkt. sker fra den 1. i den efterfølgende måned efter påbegyndelse samt ophør af tilbud i 1. pkt., jf. dog stk. 6. Ved skift af status som forsørger, jf. 1. pkt., sker skiftet af ydelsessats fra den 1. i den efterfølgende måned. Udbetaling af dagpenge som forsørger efter 1. pkt., er betinget af, at barnet opholder sig her i Riget, bortset fra Færøerne og Grønland. Det gælder dog ikke for EU/EØS-borgere, hvis barn opholder sig i et andet EU/EØS-land.

Stk. 5. Opgørelse af forbrug af ydelsesperioder i stk. 2-4, sker efter bekendtgørelse om dagpengeperioden.

Stk. 6. Ved deltagelse i tilbud efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som har en sammenhængende varighed på under 4 uger, modtager medlemmet dog dagpenge efter stk. 1.

Stk. 7. Et medlem, der får dagpenge efter stk. 2-4, og som fylder 25 år, får beregnet dagpenge efter § 48, jf. §§ 47 og 70 i loven, fra den 1. i måneden efter det fyldte 25. år.

§ 13. Medlemmet skal overfor a-kassen på tro og love angive, om pågældende er forsørger eller ej, jf. §§ 10, 11 og 12, stk. 4. A-kassen kontrollerer via data fra CPR, om pågældende er registreret i slægtskabsregistret med barn. Oplysning om forsørgerpligt for og oplysninger om ophold af et barn i et andet EU/EØS-land skal yderligere dokumenteres ved hjælp af blanket SED U005 og U006, som er udarbejdet af Den Administrative Kommission for Koordinering af Social Sikringsordninger til brug for udveksling af familieoplysninger mellem EU/EØS-lande.

§ 14. For et medlem under 25 år, der deltager i højskole- og daghøjskole forløb, jf. § 52 e i loven, inden medlemmet har forbrugt 962 timers dagpenge som fuldtidsforsikret eller 780 timers dagpenge som deltidsforsikret, jf. § 55, stk. 1 i loven, sker skift af sats ved påbegyndelsen eller afslutningen af forløbet fra den 1. i den efterfølgende måned. Et medlem der fylder 25 år, får beregnet dagpenge efter lovens § 48, jf. §§ 47 og 70, fra den 1. i måneden efter det fyldte 25 år.

Medlemmer omfattet af uddannelsesløft

§ 15. Et medlem, som bliver omfattet af et uddannelsesløft og skal modtage dagpenge efter lovens 48, sker skift af dagpengesats ved påbegyndelsen eller afslutningen af tilbud om en erhvervsuddannelse efter § 33 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats fra den 1. i den efterfølgende måned.

Kapitel 5

Tidspunktet for beregning

§ 16. Der skal ske beregning, jf. dog stk. 2, når:

1) et medlem anmoder om dagpenge,

2) medlemmet opfylder betingelserne for at få dagpenge, og

3) der er en beregningsperiode, der opfylder betingelserne i §§ 3-6.

Stk. 2. Der beregnes en dagpengesats, når medlemmet bliver indplaceret i en ny dagpengeperiode, jf. lovens § 53, stk. 2 og 5, jf. dog § 17 og lovens § 49, stk. 5 og 6. Dette gælder uanset medlemmet tidligere har fået dagpenge med en højere beregnet sats.

Stk. 3. Et medlem, der har opnået dagpenge efter § 10, kan få beregnet en sats, når der er forløbet 6 måneder efter, at retten til dagpenge er indtrådt, og medlemmet har afsluttet et beskæftigelsesforhold, efter at uddannelsen er afsluttet, og at medlemmet efter uddannelsens afslutning har fået indberettet indtægt, jf. stk. 5, hvis medlemmet derved kan få ret til en højere dagpengesats. Udbetaling af dagpenge med den beregnede sats sker med virkning fra den 1. i måneden herefter.

Stk. 4. Et medlem, der har opnået dagpengeret efter § 11, skal have beregnet en sats, når der er forløbet 6 måneder efter, at retten til dagpenge er indtrådt, og medlemmet efter at retten til dagpenge er indtrådt, har afsluttet et beskæftigelsesforhold, og at medlemmet efter dagpengeretten er indtrådt, har fået indberettet indtægt, jf. stk. 5, hvis medlemmet derved kan få ret til en højere dagpengesats. Udbetaling af dagpenge med den beregnede sats sker med virkning fra den 1. i måneden herefter.

Stk. 5. Hvis der ved beregningen efter stk. 3 og 4, inden for de seneste 24 måneder forud for beregningstidspunktet ikke foreligger 12 måneder med indkomst, beregnes dagpengenes størrelse i disse tilfælde på baggrund af indberettet indtægt i mindst 3 måneder inden for perioden på 24 måneder, jf. § 6, stk. 2, 1. pkt., jf. stk. 2, 3. pkt. § 6, stk. 3 finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 6. Et medlem, som har fået foretaget en beregning efter stk. 3 og 4, har som forsørger, jf. §§ 10 og 11, uanset den individuelle beregning, altid ret til at modtage dagpenge med satsen som forsørger.

Stk. 7. I tilfælde, hvor indkomst, der kan danne grundlag for en beregning efter stk. 3 og 4, ligger inden for 6 måneders perioderne i de nævnte bestemmelser, sker udbetaling af dagpenge med den beregnede sats med virkning fra den 1. i måneden herefter.

§ 17. For et medlem, der tidligere har fået dagpenge med en beregnet sats, skal der, uanset § 16, stk. 2, ske beregning, hvis medlemmet:

1) overgår fra deltids- til fuldtidsforsikring eller omvendt, jf. bekendtgørelse om optagelse i og overflytning mellem a-kasser, genoptagelse efter slettelse samt overflytning mellem deltids- og fuldtidsforsikring, og

2) i den forbindelse har haft en beskæftigelsesperiode, der opfylder betingelserne i §§ 3-6.

Stk. 2. Skift af ydelsessats efter stk. 1, sker fra den 1. i den efterfølgende måned.

Kapitel 6

Beregning for et medlem der har arbejdet i udlandet

EØS og Schweiz

§ 18. Et medlem, som ikke har været forsikret i en dansk a-kasse inden for de sidste 5 år før ankomsten til Danmark, og som opfylder betingelserne for ret til dagpenge, jf. bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde m.v. inden for EØS, Færøerne og i det øvrige udland, skal have beregnet en sats på grundlag af det seneste arbejde i Danmark, der opfylder betingelserne i §§ 3-6.

Stk. 2. Et medlem, som har været forsikret i en dansk a-kasse inden for de sidste 5 år før ankomsten til Danmark, og som herefter har været arbejdsløshedsforsikret i et andet EØS-land eller Schweiz, skal have beregnet en sats på grundlag af arbejdet i Danmark, jf. §§ 3-6, jf. dog stk. 3, hvis medlemmet umiddelbart genindtræder i retten til dagpenge efter arbejde i et andet EØS-land eller Schweiz, jf. bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde m.v. inden for EØS, Færøerne og i det øvrige udland.

Stk. 3. Beregningen efter stk. 2, sker helt eller delvist på grundlag af dansk indtægt suppleret med indtægt fra et andet EØS-land eller Schweiz, jf. stk. 5.

Stk. 4. For en ledig grænsearbejder med bopæl i Danmark skal der ske beregning på grundlag af indtjeningen i beskæftigelseslandet forud for, at medlemmet blev ledigt, jf. stk. 5.

Stk. 5. Ved opgørelsen af indtægt fra et andet EØS-land eller Schweiz efter stk. 3 og 4, anvendes reglerne om indeksering af indkomst fra et andet EØS-land i bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere.

Stk. 6. Ved beregning efter denne bestemmelse skal a-kassen omregne indtægten fra et andet EØS-land eller Schweiz til danske kroner med den gældende valutakurs for den sidste dag i det beskæftigelsesforhold, som indgår i opgørelsen. Ved omregningen anvendes den valutakurs, der er fastsat af Den Europæiske Centralbank.

Færøerne og øvrige udland

§ 19. For et medlem, der har ret til at overføre forsikrings- og arbejdsperioder fra Færøerne, og som har ret til dagpenge, sker beregning på grundlag af det seneste arbejde, der opfylder betingelserne i §§ 3-6.

Stk. 2. Betingelserne i stk. 1 kan opfyldes ved arbejde i Danmark, ved arbejde både i Danmark og på Færøerne eller ved arbejde kun på Færøerne. Det kan dog ikke opfyldes ved arbejde i Danmark, der ligger forud for opholdet på Færøerne, jf. dog stk. 3 og § 20.

Stk. 3. Et medlem, der forud for arbejde på Færøerne enten har været medlem af en dansk a-kasse eller under arbejdet på Færøerne har bevaret medlemskab af en dansk kasse, kan vælge at være omfattet af § 20.

§ 20. Et medlem kan vælge, at der skal ske beregning på grundlag af indtægt fra arbejde i udlandet, hvis:

1) medlemmet er ledig efter arbejde i Grønland eller i udlandet bortset fra EØS-landene eller Schweiz, og

2) medlemmet har bevaret medlemskab af en dansk a-kasse under arbejdet i udlandet.

Stk. 2. Hvis et medlem vælger, at indtægten optjent i udlandet skal bruges ved beregning af en sats, skal indtægten omregnes til danske kroner med den gældende valutakurs for den sidste dag i det beskæftigelsesforhold, som indgår i opgørelsen. Ved omregningen anvendes den omregningskurs, der er fastsat af Nationalbanken.

Kapitel 7

Ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.

§ 21. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2017.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1417 af 23. december 2012 om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere ophæves.

Stk. 3. Ved opgørelsen af forbrug af dagpenge efter § 12, stk. 2-4, for perioder forud for den 1. juli 2017, finder § 16, stk. 5, i lov nr. 624 af 8. juni 2016 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love og om ophævelse af lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere og lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret, anvendelse.

Stk. 4. §§ 13, 14, 17, 18, og § 20, stk. 3 og 7, i de hidtil gældende regler finder fortsat anvendelse på medlemmer, som er indplaceret i en dagpengeperiode den 1. juli 2017. Ved beregning af dagpengesats efter § 20, stk. 3, i de hidtil gældende regler, benyttes reglerne i nærværende bekendtgørelse i øvrigt.

Stk. 5. Omberegning af den før 1. juli 2017 gældende dagpengesats for et medlem til en månedssats foretages for et fuldtidsmedlem ved, at satsen divideres med 7,4 timer og ganges med 160,33 timer. For et deltidsforsikret medlem divideres satsen med 6 timer og ganges med 130 timer. Den omregnede månedssats afrundes efter almindelige afrundingsregler til nærmeste hele kronebeløb, jf. § 8, stk. 4, 1. pkt.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den 26. april 2017

Morten Binder

/ Kirsten Brix Pedersen