Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Fastholdelse af strakspåbud om at sikre, at wirehejs tages ud af drift på en forsvarlig måde ved fejl eller skade

Arbejdstilsynet var på tilsynsbesøg hos virksomheden på baggrund af en arbejdsulykke og afgav i den forbindelse påbud om at sikre, at wirehejs anvendes sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt og tages ud af drift ved teknisk fejl og skade.

Et enigt nævn fastholdt afgørelsen, idet det blev vurderet, at der var omstændigheder ved lastbilens wirehejs, der kunne betyde, at wirehejsets sikkerhed ikke fungerede efter hensigten.

Nævnet lagde vægt på, at lastbilens wirehejs blev anvendt af en af virksomhedens ansatte den 27. juni 2016, selvom virksomhedens daglige leder og ejer en uge forinden havde fået besked fra en anden ansat om, at wirehejset var gået i stykker.

Nævnet lagde til grund, at Arbejdstilsynet i udtalelsen har oplyst, at det fremgår af politiets afhøring af tilskadekomnes kollega den 27. juni 2016, at spillet på lastbilen var gået i stykker for en uge siden, samt at han havde informeret ledelsen herom.

[Adressat udeladt]

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde den 28. marts 2017 behandlet [navn udeladt]s klage over Arbejdstilsynets afgørelse af 4. juli 2016 med påbud om at sikre, at wirehejs anvendes sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt og tages ud af drift ved teknisk fejl og skade.

Nævnet traf følgende

A F G Ø R E L S E

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholder Arbejdstilsynets afgørelse af 4. juli 2016, således at [navn udeladt] straks skulle sikre, at wirehejs tages ud af drift på en forsvarlig måde ved fejl eller skade, der kan betyde, at wirehejsets sikkerhed ikke fungerer efter hensigten.

B E G R U N D E L S E

Arbejdsmiljøklagenævnet vurderer, at [navn udeladt] ikke på tidspunktet for ulykken den 27. juni 2016 havde taget lastbilens wirehejs ud af drift på en efter forholdene forsvarlig måde.

Nævnet vurderer, at der var omstændigheder ved lastbilens wirehejs, der kunne betyde, at wirehejsets sikkerhed ikke fungerede efter hensigten.

Nævnet lægger vægt på, at lastbilens wirehejs blev anvendt af en af virksomhedens ansatte den 27. juni 2016, selvom virksomhedens daglige leder og ejer en uge forinden havde fået besked fra en anden ansat om, at wirehejset var gået i stykker.

Nævnet lægger til grund, at Arbejdstilsynet i udtalelse af 24. august 2016 har oplyst, at det fremgår af politiets afhøring af tilskadekomnes kollega den 27. juni 2016, at spillet på lastbilen var gået i stykker for en uge siden, samt at han havde informeret ledelsen herom.

Det fremgår af arbejdsmiljøloven, at tekniske hjælpemidler skal være indrettet og skal anvendes således, at de sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarlige.

Det fremgår af reglerne om anvendelse af tekniske hjælpemidler, at opstår der fejl eller skade på et teknisk hjælpemiddel, som kan medføre ulykkes- eller sundhedsfare, eller opstår der omstændigheder, der kan betyde, at betjenings-, overvågnings- eller kontrolorganer, hvorpå hjælpemidlets sikkerhed beror, ikke fungerer efter hensigten, skal hjælpemidlet tages ud af drift på en efter forholdene forsvarlig måde, indtil manglerne er afhjulpet.

BEMÆRKNINGER TIL KLAGEN

[Navn udeladt] har i klagen anført, at ulykken skyldes fejlbetjening (sløseri) fra chaufførens side. Chaufføren handlede i strid med instruktionen fra virksomheden.

Virksomheden har i klagen oplyst, at wirespillet er blevet synet den 14. juli 2016 uden anmærkninger.

Arbejdsmiljøklagenævnet skal til klagen bemærke, at det ikke har betydning for nævnets afgørelse, at der er sket en ulykke, og hvad der var årsagen til ulykken.

Nævnet lægger vægt på, at lastbilens wirehejs ikke var taget ud af drift på en efter forholdene forsvarlig måde, selvom der var omstændigheder, der kan betyde, at sikkerheden ved lastbilens wirehejs ikke var i orden. Nævnet henviser til begrundelsen ovenfor.

Nævnet skal desuden bemærke, at en synsrapport fra et tidspunkt efter den 27.-28. juni 2016 ikke har betydning for nævnets vurdering af sagen, da der ikke er tale om oplysninger om forholdene på tidspunktet for Arbejdstilsynets besøg den 27.-28. juni 2016.

Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse er truffet af et enigt nævn.

R E G L E R

Arbejdsmiljøklagenævnet henviser til

Om Arbejdstilsynets kompetence til at afgive påbud

● § 77, stk. 1, i lov om arbejdsmiljø, jf. Beskæftigelsesministeriets lovbekendtgørelse nr. 1072 af 7. september 2010

Om fejl og skade ved teknisk hjælpemidler

● § 45, stk. 1, og § 46, stk. 1, i lov om arbejdsmiljø, jf. Beskæftigelsesministeriets lovbekendtgørelse nr. 1072 af 7. september 2010

● § 15, i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1109 af 15. december 1992 om anvendelse af tekniske hjælpemidler

Reglerne kan læses på de følgende sider.

OPLYSNINGERNE I SAGEN

Sagen er afgjort på grundlag af de akter, som klagenævnet har modtaget fra Arbejdstilsynet, breve af 26. september 2016 og 11. januar 2017 fra [navn udeladt] samt brev af 9. november 2016 fra Arbejdstilsynet.

På klagenævnets vegne

[Navn udeladt]

[Stilling udeladt]

Kopi til

[Adressat udeladt]

[Adressat udeladt]

Regler

Lov om arbejdsmiljø jf. Beskæftigelsesministeriets lovbekendtgørelse nr. 1072 af 7. september 2010

Kapitel 7

Tekniske hjælpemidler m.v.

§ 45. Maskiner, maskindele, beholdere, præfabrikerede konstruktioner, apparater, redskaber, byggevarer, andre tekniske hjælpemidler og personlige værnemidler skal være indrettet og skal anvendes således, at de sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarlige.

§ 46. Arbejdsministeren kan fastsætte regler om indretning og anvendelse af tekniske hjælpemidler m.v., herunder om

1) konstruktion, udførelse, opstilling, anmeldelse og afprøvning,

2) forelæggelse for Arbejdstilsynet til udtalelse eller godkendelse af planer for konstruktion, udførelse og opstilling,

3) godkendelse fra Arbejdstilsynet af et teknisk hjælpemiddel m.v., før det overdrages eller overlades til brugeren eller tages i brug,

4) anvendelse, vedligeholdelse og pasning.

Kapitel 13

Arbejdstilsynet

§ 77. Arbejdstilsynet kan træffe afgørelse om forhold, der strider mod loven eller mod regler eller afgørelser i medfør af loven, og kan herunder påbyde, at forholdene bringes i orden straks eller inden en frist.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1109 af 15. december 1992 om anvendelse af tekniske hjælpemidler

Kapitel 2

Almindelige bestemmelser

Skader og fejl på hjælpemidlet

§ 15. Opstår der fejl eller skade på et teknisk hjælpemiddel, som kan medføre ulykkes- eller sundhedsfare, eller opstår der omstændigheder, der kan betyde, at betjenings-, overvågnings- eller kontrolorganer, hvorpå hjælpemidlets sikkerhed beror, ikke fungerer efter hensigten, skal hjælpemidlet tages ud af drift på en efter forholdene forsvarlig måde, indtil manglerne er afhjulpet.