Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om speciallæger

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1248 af 25. oktober 2007 om speciallæger, som ændret ved bekendtgørelse nr. 481 af 13. maj 2013, bekendtgørelse nr. 357 af 9. april 2014 og bekendtgørelse nr. 239 af 10. marts 2015, foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af §§ 30 og 32, i lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1356 af 23. oktober 2016, fastsættes:«

2. I § 3, stk. 2, ændres »5 år« til: »6 år«.

3. I § 3, stk. 3, ændres »4 år« til: »5 år«.

§ 2

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 2017.

Stk. 2. For læger, der den 30. april 2017 har overskredet tidsfristen i § 3, stk. 2 eller stk. 3, forlænges fristen frem til 1. maj 2018.

Sundheds- og Ældreministeriet, den 26. april 2017

Karen Ellemann

/ Lene Brøndum Jensen