Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1257 af 25. oktober 2007 om uddannelse af speciallæger, som ændret ved bekendtgørelse nr. 479 af 10. maj 2013, bekendtgørelse nr. 353 af 7. april 2014 og bekendtgørelse nr. 238 af 27. februar 2015, foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af §§ 32 og 34, stk. 5, i lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1356 af 23. oktober 2016, og under henvisning til § 3 i bekendtgørelse nr. 1248 af 24. oktober 2007 om speciallæger fastsættes:«

2. I § 9, stk. 1, ændres »5 år« til: »6 år«.

3. I § 9, stk. 2, ændres »4 år« til: »5 år«.

§ 2

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 2017.

Stk. 2. For læger, der den 30. april 2017 har overskredet tidsfristen i § 9, stk. 1 eller stk. 2, forlænges fristen frem til 1. maj 2018.

Sundhedsstyrelsen, den 25. april 2017

Søren Brostrøm

/ Sigrid Paulsen