Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. og lov om finansiel virksomhed

(Ændring af lånegrænse for fritidshuse)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 959 af 21. august 2015, som ændret ved § 8 i lov nr. 1563 af 15. december 2015, § 3 i lov nr. 1721 af 27. december 2016 og § 13 i lov nr. 285 af 29. marts 2017, foretages følgende ændringer:

1. I § 5 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Inden for en lånegrænse på 75 pct. af ejendommens værdi kan der ydes lån til fritidshuse, jf. dog stk. 4, nr. 1.«

Stk. 2-4 bliver herefter stk. 3-5.

2. § 5, stk. 3, nr. 1, der bliver stk. 4, nr. 1, affattes således:

»1) Fritidshuse, der udlejes erhvervsmæssigt.«

3. I § 33 c indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Inden for en lånegrænse på 75 pct. af ejendommens værdi kan der ydes lån til fritidshuse, der ikke udlejes erhvervsmæssigt, finansieret med særligt dækkede realkreditobligationer og særligt dækkede obligationer.«

Stk. 3-9 bliver herefter stk. 4-10.

4. I § 33 c, stk. 6, 1. pkt., der bliver stk. 7, 1. pkt., ændres »jf. dog stk. 7 og 9« til: »jf. dog stk. 8 og 10«.

5. I § 33 c, stk. 9, der bliver stk. 10, ændres »stk. 6« til: »stk. 7«.

6. I § 39, stk. 2, ændres »§ 33 a, stk. 2, § 33 b, stk. 2, og § 33 c, stk. 1 og 6« til: »§ 33 a, stk. 1 og 2, § 33 b, stk. 1 og 2, og § 33 c, stk. 1, 4 og 7«.

§ 2

I lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 174 af 31. januar 2017, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 1549 af 13. december 2016, foretages følgende ændring:

1. I § 152 d indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Lån med pant i fritidshuse, der ikke udlejes erhvervsmæssigt, skal på tidspunktet for indlæggelsen i registeret eller på det tidspunkt, hvor lånet udbetales, ligge inden for 75 pct. af ejendommens værdi.«

Stk. 3-5 bliver herefter stk. 4-6.

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. maj 2017.

Stk. 2. Lovforslaget kan stadfæstes straks efter dets vedtagelse.

Stk. 3. § 1 finder anvendelse for lån optaget efter lovens ikrafttræden.

§ 4

Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. §§ 1 og 2 kan ved kongelig anordning sættes helt eller delvis i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.

Stk. 3. § 2 kan ved kongelig anordning sættes helt eller delvis i kraft for Færøerne med de ændringer, som de færøske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 26. april 2017

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Brian Mikkelsen