Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Vejledende udtalelser fra Ankestyrelsen - om foranstaltninger over for børn og unge.
Den fulde tekst

Nyt fra Ankestyrelsen - vejledende udtalelser fra Ankestyrelsen - om foranstaltninger over for børn og unge - af fuldmægtig Dorte Enoksen

 

Forvaltningslovens § 28 - Om videregivelse af oplysninger

Spørgsmål: Kan en kommune videregive oplysning om beslutning af at anbringe 2 børn udenfor hjemmet til en udenlandsk myndighed?

Svar: Forvaltningsloven regulerer alene forholdet om videregivelse af fortrolige oplysninger til anden dansk myndighed. Forholdet om videregivelse af fortrolige oplysninger til udenlandsk myndighed reguleres af Straffelovens § 152. Om videregivelse af oplysninger er berettiget beror bl.a. på formålet med videregivelsen, forholdene i modtagerlandet, karakteren af oplysninger herunder risiko for evt. misbrug.

Oplysninger, der ikke kan videregives til dansk forvaltningsmyndighed efter Forvaltningslovens § 28 bør ikke videre-gives til udenlandsk myndighed.

Servicelovens § 123, stk. 3 - om opsættende virkning

Spørgsmål: Når der umiddelbart efter mødet i Børn- og ungeudvalget oplyses, at sagen vil blive anket og at der vil blive anmodet om opsættende virkning, kan kommunen så vente med iværksættelsen til Ankestyrelsen har besvaret anmodningen om opsættende virkning.

Svar: Nej, selve anmodningen om opsættende virkning berettiger ikke til udsættelse af iværksættelsen.

Servicelovens § 40, stk. 2, nr. 5 og 11 - Om aflastning eller anbringelse

Spørgsmål: Et barn, der opholder sig i hjemmet 14 dage og uden for hjemmet i 16 dage om måneden, skal det tilrettelægges som aflastning efter servicelovens § 40, stk. 2, nr. 5 eller som en anbringelse efter § 40, stk. 2, nr. 11?

Svar: Forskellen mellem aflastning og anbringelse uden for hjemmet kan ikke besvares alene på grundlag af antal dage ude og hjemme. Det afgørende er formålet med foranstaltningen, som bør fremgå af den forudgående socialfaglige undersøgelse, jf. § 38. Vejledende er om forældrene fortsat selv træffer de væsentligste dispositioner i forhold til barnet eller om kommunen har udformet en handleplan, jf. § 53 for anbringelsen og derved overtaget tilsynet med barnet, jf. § 55.

Forvaltningslovens § 3 / Forretningsordenen for Børn og unge-udvalg § 4 - Om inhabilitet

Spørgsmål: Er formanden, der har truffet formandsafgørelse, inhabil, når sagen forelægges for udvalget inden 7 dage?

Svar: Nej, formanden har truffet en afgørelse på udvalgets vegne og det samlede udvalg incl. formanden skal tage stilling til, om betingelserne var opfyldt på det tidspunkt formanden traf sin afgørelse.

Servicelovens kap. 8 - Om iværksættelse af tvangsmæssige foranstaltninger

Spørgsmål: Der er møde i Børn og unge-udvalget en tirsdag, hvor det besluttes, at et barn, der fylder 11 år om onsdagen skal anbringes uden for hjemmet? Kan iværksættelsen vente til torsdag?

Svar: Der er to hensyn. På den ene side skal afgørelsen iværksættes i umiddelbar tilknytning til afgørelsens vedtagelse for at bevare sin retsvirkning. På den anden side skal afgørelsen gennemføres på en måde, der belaster barnet mindst muligt. Der skal udvises hensynsfuldhed i det enkelte tilfælde, og det er en konkret afvejning.

Servicelovens § 62, stk. 2 (SM O-20-97) - Om bisidders rettigheder

Spørgsmål: Kan der ydes tabt arbejdsfortjeneste til moderens samlever, for at han kan være bisidder for moderen i børn og unge-udvalget?

Svar: Nej. Adgangen til at tage en bisidder med, medfører ikke ret til at få udgifter dækket i den forbindelse.