Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - kommuner - medhold

J. nr. 2016-6811-17045

Samlevende forældre med fælles forældremyndighed ville udmelde deres børn fra institution. Faren kunne ikke godkende udmeldelsen via sit Nem-Id, idet han kun havde ”se-rettigheder”. Børnenes mor havde derimod ”handle-rettigheder” og kunne godkende udmeldelsen. Kommunen oplyste under sagen, at forældrene selv i selvbetjeningssystemet bestemmer hvem, der skal angives som ansøger, og dermed være den forælder, der får adgang til at handle i forbindelse med pasningstilbud. Ligebehandlingsnævnet vurderede, at ordningen ikke var udtryk for kønsdiskrimination, idet forældrene sammen selv kunne bestemme, hvem som stod registreret som ansøger. Da kommunen imidlertid havde anbefalet, at børnenes mor stod som ansøger, vurderede nævnet, at kommunen havde handlet i strid med ligestillingsloven. Klager fik derfor medhold. Der var ikke grundlag for at tilkende faren en godtgørelse.

Klagen drejer sig om påstået forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med, at klager ikke havde digital adgang til at udmelde sine børn fra deres institution.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Indklagede kommune har handlet i strid med ligestillingsloven.

Sagsfremstilling

Klager er mand og samlevende med sine børns mor. De har fælles forældremyndighed. Klager kunne i forbindelse med flytning af adresse ikke via sit Nem-Id på kommunens digitale pladsanvisning udmelde sine børn fra deres institution. Børnenes mor kunne derimod via sit Nem-Id udmelde børnene fra deres institution.

Klager har i sagen fremlagt et foto af den side, fra den kommunale digitale pladsanvisning, der vedrører udmelding. På fotoet er klager logget ind med sit Nem-Id. Det fremgår heraf, at klager har ”se-rettigheder”. Han kan således ikke godkende sit barns udmelding fra dets institution.

Klager har derudover i sagen fremlagt foto af samme side, men hvor børnenes mor i stedet er logget ind via sit Nem-Id. Det fremgår heraf, at børnenes mor har ”handle-rettigheder”. Hun kan således godkende sit barns udmelding fra dets institution.

Klagen er modtaget i Ligebehandlingsnævnet den 31. marts 2016.

Parternes bemærkninger

Klager gør gældende, at det er diskrimination, at han ikke på kommunes digitale pladsanvisning kunne udmelde sine børn fra deres institution. Udmeldelsen kunne kun ske, hvis børnenes mor var logget ind via sit Nem-Id. Klager kontaktede telefonisk kommunen og fik bekræftet, at det kun var børnenes mor, som kunne udmelde børnene fra deres institution.

Klager ønsker med klagen at opnå en ændret praksis i den indklagede kommune.

Indklagede gør gældende, at denne praksis nu er ændret.

Det er korrekt, at klager ikke har eller havde mulighed for at udmelde sine børn fra deres institution.

Pladsanvisningssystemet er tilrettelagt således, at det sikrer handleretten til den forælder, som har bopælsretten. Dette er i overensstemmelse med forældreansvarsloven. Det er også i overensstemmelse med kompetencefordelingen i forhold til, hvad bopælsforælderen kan beslutte uden accept fra den anden forældremyndighedsindehaver.

Dette er af hensyn til børnene, idet der herved ikke er mulighed for, at en fraflyttet forælder med forældremyndighed kan foretage ændringer eller udmelde sit barn fra dets institution. Det er ligeledes af hensyn til, at det i praksis sikrer korrekt tilskud i de tilfælde, hvor der er mulighed for søskenderabat.

Da klagers ene barn har været indmeldt siden 1. september 2013, er det korrekt, at kommunen på daværende tidspunkt opfordrede til, at det var barnets mor, som stod registreret som ansøger.

Klagen er indbragt for Ligebehandlingsnævnet den 31. marts 2016. På klagetidspunktet var tilgangsvinklen i kommunen fortsat, at det som udgangspunkt var barnets mor, der stod registreret som ansøger.

Denne procedure har kommunen ændret i april 2016.

I klagers tilfælde, har forældrene skrevet deres børn op via pladsanvisningens selvbetjeningsløsning. Forældrene har registreret børnenes mor som ansøger, mens børnenes far er blevet registreret som medansøger.

I det nuværende pladsanvisningssystem er der kun mulighed for at registrere èn ansøger og èn medansøger. Som følge heraf er det kun den forælder, som er registreret som ansøger, der via sit Nem-Id kan foretage ændringer og udmeldelser i systemet. Det er herved den forælder, som står registreret som ansøger, der har ”handle-rettigheder”, mens forælderen der står registreret som medansøger har ”se-rettigheder”.

Det er op til forældrene selv at beslutte, om det er moren eller faren, som skal stå registreret som ansøger. Indklagede henviser til procedureændringen i april 2016.

Som hovedregel er det dog moderen, der bliver registreret som betaler. Dette følger af bekendtgørelse om Lov om en børne- og ungeydelse § 4, stk. 1 og § 11, stk. 2.

Indklagede henviser til Ligebehandlingsnævnets afgørelser nr. 2013-6811-1137 og nr. 2016-6811-09692.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion

Det fremgår af ligestillingsloven, at ingen må udsætte en person for direkte eller indirekte forskelsbehandling på grund af køn. Forbuddet mod forskelsbehandling gælder blandt andet for den offentlige forvaltning.

Hvis en person, der anser sig for krænket, påviser faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode, at der er udøvet direkte eller indirekte forskelsbehandling, påhviler det modparten at bevise, at ligebehandlingsprincippet ikke er blevet krænket.

Det følger af oplysningerne fra indklagede, at det er forældrene, der bestemmer hvem, der skal angives som ansøger i selvbetjeningssystemet og dermed være den forælder, der får adgang til at handle i forbindelse med pasningstilbud. Den anden forælder kan oprettes som medansøger og kan dermed tilgå systemet med Nem-Id og have seadgang.

Denne tekniske begrænsning er lavet for at sikre, at den af forældrene, der har bopælsretten også har handleretten i de tilfælde, hvor forældrene ikke er samboende.

Selvom denne ordning, hvor kommunikationen fra indklagede alene rettes til en af forældrene (ansøger), giver visse praktiske problemer for den forælder, der kun har se-adgang, er ordningen ikke udtryk for kønsdiskrimination, idet forældrene sammen selv bestemmer hvilken forælder, der registreres som ansøger og hvilken forælder, der registreres som medansøger.

Da klager og børnenes mor i forbindelse med indmeldelse af barn til institution skulle registrere sig som ansøger og medansøger, anbefalede indklagede, at det var moren, der stod som ansøger. Registreringen medførte, at klager på klagetidspunktet ikke kunne udmelde sine børn.

Efter ligestillingsloven har indklagede kommune pligt til inden for sit område at arbejde for ligestilling og indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning.

Nævnet har noteret sig, at indklagede efter klagens indgivelse i april 2016 har ændret proceduren således, at de ikke længere opfordrer til, at moren er ansøger og faren er medansøger. Det ændrer ikke på, at indklagede har udsat klager for forskelsbehandling på grund af køn.

Klager får herefter medhold i sin klage.

Efter en samlet vurdering af sagen finder nævnet ikke grundlag for at tilkende klager nogen godtgørelse.

<2016-6811-17045>