Den fulde tekst
L 203
Forslag til lov om ændring af universitetsloven. (Bedre rammer for ledelse).
Af uddannelses- og forskningsministeren (Søren Pind (V)).
Fremsat skr 26/4 17
Lovf som fremsat 26/4 17
1.beh 2/5 17
Betænkning 23/5 17
2.beh 29/5 17
Lovf optrykt efter 2.beh 29/5 17 Tillæg H
3.beh 2/6 17
Lovf som vedt 2/6 17
Lov nr 699 af 8. juni 2017
Ordførere: (1.beh) Mette Reissmann (S), Jens Henrik Thulesen Dahl (DF), Jakob Engel-Schmidt (V), Bruno Jerup (EL), Henrik Dahl (LA), Carolina Magdalene Maier (ALT), Sofie Carsten Nielsen (RV), Jacob Mark (SF), Brigitte Klintskov Jerkel (KF).
Ministre: (1.beh) uddannelses- og forskningsministeren (Søren Pind).
Efter 1.beh henvist til Uddannelses- og Forskningsudvalget(UFU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Lovforslaget skal skabe bedre rammer for ledelsen på universiteterne og er en opfølgning på en aftale af 11. april 2017 mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti.
Med lovforslaget præciseres bestyrelsens opgaver, så det bl.a. fremgår, at bestyrelsen har ansvaret for den overordnede og strategiske ledelse af universitetet, herunder løbende udvikling af forskning og uddannelse samt den strategiske dialog med ministeren. Desuden foreslås det at udvide kompetencekravene til de eksterne bestyrelsesmedlemmer.
Derudover foreslås det, at der fastsættes nye procedurer for udpegning af formanden og de øvrige eksterne medlemmer af bestyrelserne. Det foreslås også, at de gældende regler om indstillings- og udpegningsorganer videreudvikles, så der kommer klare regler for sammensætning af udpegningsorganet og indstillingsorganet, der bedre afspejler universiteternes samfundsmæssige betydning.
Herudover foreslås det, at de nuværende udviklingskontrakter erstattes af strategiske rammekontrakter, og at den løbende dialog mellem bestyrelserne og uddannelses- og forskningsministeren styrkes.
Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. juli 2017.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 79 (S, DF, V, LA, KF og 1 RV (ved en fejl)), imod stemte 22 (EL, ALT, RV og SF), hverken for eller imod stemte 0.