Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om social service

(Merudgiftsydelse, godkendelse af private botilbud for voksne, revision af støtte- og kontaktpersonordningen og revision af reglerne om særlige personlige hjælpemidler)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 26 af 17. januar 2000, som ændret ved § 3 i lov nr. 207 af 27. marts 2000, foretages følgende ændringer:

1. § 28, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Merudgiftsydelsen udgør mindst 1/8 af standardbeløbet nævnt i stk. 2. Der skal sandsynliggøres merudgifter svarende til 12 gange 1/8 af standardbeløbet inden for et år, før merudgiftsydelsen kan komme til udbetaling.«

2. § 40, stk. 2, nr. 4, affattes således:

»4) at etablere døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien på en døgninstitution, i en plejefamilie, på et andet godkendt opholdssted eller i et botilbud godkendt af amtskommunen efter reglerne i § 94 a,«.

3. Efter § 94 indsættes:

»§ 94 a. Private botilbud efter § 40, stk. 2, nr. 4, og §§ 91 og 93 skal være godkendt som generelt egnede af den stedlige amtskommune. Dette gælder dog ikke for sådanne tilbud, med hvilke en kommune eller en amtskommune har indgået en generel aftale om anvendelse af botilbudet, herunder om tilsyn.

Stk. 2. Afgørelser efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 94 b. Socialministeren fastsætter regler om godkendelse og tilsyn for botilbud til voksne.«

4. I § 97, stk. 2, nr. 1, indsættes efter »synshjælpemidler«: »og optikunderstøttende synshjælpemidler«.

5. I § 97, stk. 2, nr. 4, indsættes efter »hjælpemidler«: »og dertil understøttende hjælpemidler«.

6. I § 97, stk. 4, 3. pkt., indsættes efter »hjælpemidler forstås«: »kørestole, som forudsætter individuel tilpasning og nødvendigvis må benyttes i hovedparten af dagens timer,«.

7. I § 97, stk. 4, indsættes efter 3. pkt. som nyt punktum:

»Kørestole, hvortil der er ydet støtte efter denne lov, betragtes som udlån og skal tilbageleveres til kommunen, når brugerne ikke har brug for dem mere.«

8. I § 146 ændres »1999-2000« til: »2003-04«.

9. I § 147 ændres »i begyndelsen af folketingsåret 1999-2000« til: »folketingsåret 2002-03«.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2000.

    Stk. 2. Botilbud, der ved lovens ikrafttræden er etableret, skal være godkendt senest den 1. januar 2002.

Givet på Christiansborg Slot, den 17. maj 2000

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Henrik Dam Kristensen