Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Cirkulære om ændring af cirkulære om regulering pr. 1. januar 2000 af satser på det sociale område

 

§ 1

I bilaget til cirkulære nr. 168 af 4. november 1999 om regulering pr. 1. januar 2000 af satser på det sociale område, som ændret ved cirkulære nr. 11 af 2. februar 2000, foretages følgende ændringer:

1. Tabellerne 11, 12, 16, 17a, 18, 20 og 24 affattes som i bilaget til dette cirkulære.

§ 2

Stk. 1. Satserne gælder for perioden 1. januar - 31. december 2000, medmindre andet er angivet i den enkelte tabel.

Stk. 2. Satsændringerne i forhold til cirkulære nr. 168 af 4. november 1999 om regulering pr. 1. januar 2000 af satser på det sociale område, som ændret ved cirkulære nr. 11 af 2. februar 2000, har baggrund i nedenstående nye love og administrative forskrifter:

1) Lov nr. 208 af 27. marts 2000 om forhøjelse af hædersgaver.

2) Lov nr. 344 af 17. maj 2000 om ændring af lov om social service (Merudgiftsydelse, godkendelse af private botilbud for voksne, revision af støtte og kontaktpersonordningen og revision af reglerne om særlige personlige hjælpemidler).

3) Lov nr. 465 af 31. maj 2000 om ændring af lov om social service (Tilskud til høreapparater).

4) § 10 i lov nr. 1125 af 29. december 1999 om refusion af udgifter til uddannelse i forbindelse med aktivering m.m.

5) Bekendtgørelse nr. 200 af 22. marts 2000 om efterlevelseshjælp.

6) Bekendtgørelse nr. 204 af 23. marts 2000 om fleksjobordning vedrørende selvejende institutioner under Socialministeriet.

7) Skrivelse nr. 11172 af 16. marts 2000 om regulering af renteydelser m.v. pr. 1. april 2000.

8) Skrivelse nr. 11141 af 28. marts 2000 om regulering af takst for tandlægeerklæringer pr. 1. april 2000 til brug for administrationen af lov om sikring mod følger af arbejdsskade.

9) Skrivelse nr. 11142 af 28. marts 2000 om regulering af takster for lægeerklæringer pr. 1. april 2000 til brug for administrationen af lov om sikring mod følger af arbejdsskade.

10) Skrivelse nr. 11259 af 12. maj 2000 om indgåelse af aftale om honorering af lægeerklæring om broktilfælde til brug for administrationen af lov om sikring mod følger af arbejdsskade.

Socialministeriet, den 20. juni 2000

P.M.V.
Finn Mortensen

/Aksel Meyer


Bilag

Indholdsfortegnelse

Lov om sikring mod følger af arbejdsskade

TABEL

11:

 

Arbejdsskadesikring

Lov om erstatning til besættelsestidens ofre

TABEL

12:

 

Erstatning til besættelsestidens ofre

Lov om aktiv socialpolitik

TABEL

16:

 

Aktiv socialpolitik - revalidering, fleksjob

TABEL

17a:

 

Aktiv socialpolitik - efterlevelseshjælp

TABEL

18:

 

Aktiv socialpolitik - finansiering

Lov om social service

TABEL

20:

 

Social service - børn og unge, tilskud til forældre

TABEL

24:

 

Social service - hjælpemidler og biler

 

 

 

TABEL 11: Arbejdsskadesikring

   

kr. årlig

kr. dag

kr. én gang

Ydelser

     

1.

Briller, maksimum (lov § 30, stk. 5) .................................

-

-

884

2.

Erhvervsevnetab, 100 pct. maksimum (lov § 32, stk. 5) ...

266.400

-

-

3.

Men, 100 pct. (lov § 33, stk. 3) .........................................

-

-

404.000

4.

Men, 120 pct. (lov § 33, stk. 4) .........................................

-

-

484.800

5.

Men, tidligere lov (lov § 71, stk. 4) ...................................

40.500

-

-

6.

Overgangsbeløb ved dødsfald (lov § 35, stk. 1) ................

-

-

105.000

7.

Forsørgertab, ægtefælle, maksimum (lov § 36, stk. 2) ......

99.900

-

-

8.

Forsørgertab, barn, maksimum (lov § 37, stk. 1)1) ............

33.300

-

-

9.

Forsørgertab, barn, dobbelt, maks. (lov § 37, stk. 2)1) ......

66.600

-

-

Beregningsgrundlag

     

10.

Kost og logi (lov § 41, stk. 2) ............................................

25.600

-

-

11.

Kost (lov § 41, stk. 2) ........................................................

-

57

-

12.

Årsløn, maksimum (lov § 41, stk. 3) .................................

333.000

-

-

13.

Årsløn, minimum (lov § 41, stk. 4) ...................................

124.000

-

-

14.

Årsløn, selvstændig fisker (lov § 41, stk. 5) ......................

124.000

-

-

15.

Tillæg til løbende ydelses grundniveau (lov § 42) ............

13,7%

-

-

Takster for læge- og tandlægeerklæringer (lov § 19, stk. 3)2)

     

16.

Lægeerklæring I (første) ...................................................

-

-

141

17.

Lægeerklæring II (afsluttende) ..........................................

-

-

231

18.

Supplerende erklæring til I eller II (enkelt organ) .............

-

-

143

19.

Supplerende erklæring til II ...............................................

-

-

93

20.

Lægeerklæring om broktilfælde

   

196

21.

Anmeldelse, erhvervssygdomme/arbejdsbetingede skader

-

-

155

22.

Tandlægeerklæring med behandlingsforslag .....................

-

-

265

Sagspriser

     

23.

Sagspris, udtalelser uden for lov (lov § 66, stk. 2) ..........

-

-

4.800

24.

Nyanmeldt tingsskade (lov § 53 A) ...................................

-

-

1.843

25.

Nyanmeldt personskade (lov § 53 A) ................................

-

-

2.765

26.

Revision/genoptagelse af tingsskade (lov § 53 A) ............

-

-

1.229

27.

Revision/genoptagelse af personskade (lov § 53 A) .........

-

-

1.843

28.

Sager i erhvervssygdomsudvalget, ekstra (lov § 53 A) .....

-

-

2.030

29.

Ekspeditionssager (lov § 53 A) .........................................

-

-

76

30.

Sagspris i Den Sociale Ankestyrelse (lov § 53 A)

     
 

Sager oprettet før 1/1-00, pr. afsluttet, mødebeh. sag

-

-

5.447

 

Sager oprettet efter 31/12-99, pr. oprettet sag

-

-

5.319

1) Forsørgertabserstatninger til børn nedsættes, hvis erstatningerne tilsammen vil overstige 50 pct. af afdødes årsløn (40 pct. hvis der samtidig ydes forsørgertabserstatning til ægtefælle).

2) Taksterne i punkt 16-22 gælder for perioden 1. april - 30. september 2000.

 

TABEL 12: Erstatning til besættelsestidens ofre

   

kr. årlig

kr. én gang

Ydelser1)

   

1.

Invaliditetserstatning, maksimum (lov § 20, stk. 2) .....................

201.360

-

2.

Forsørgertab, ægtefælle, maksimum (lov § 22, stk. 1)2) ..................

125.856

-

3.

Forsørgertab, barn, 10 pct., maksimum (lov § 22, stk. 1)2) ..............

25.176

-

4.

Forsørgertab, barn, 15 pct., maksimum (lov § 22, stk. 1)2) ..............

37.764

-

5.

Forsørgertab, barn, 20 pct., maksimum (lov § 22, stk. 1)2) ..............

50.340

-

Beregningsgrundlag1)

   

6.

Årsløn, maksimum (lov § 31, stk. 2) ...............................................

251.691

-

7.

Årsløn, minimum (lov § 31, stk. 2) .................................................

173.037

-

8.

Forhøjelse af oprindelige beløb for løbende renter .........................

(3.046,15%)

-

Særlige ydelser

   

9.

Begravelseshjælp (lov § 23) ............................................................

-

8.590

10.

Hædersgave (lov § 37, stk. 3)3) ........................................................

12.000

-

11.

Hædersgave, visse førtidspensionister (lov § 37, stk. 3)3) ...............

13.800

-

1) Satserne gælder for perioden 1. april 2000 - 31. marts 2001.

2) Forsørgertabserstatninger nedsættes, hvis de tilsammen vil overstige 75 pct. af afdødes årsløn.

3) Jf. lov nr. 208 af 27. marts 2000 om forhøjelse af hædersgaver.

 

TABEL 16: Aktiv socialpolitik - revalidering, fleksjob

   

kr. mdl.

Revalideringsydelse

 

1.

Fyldt 25 år (lov § 52, stk. 1) ............................................................................. .....

12.350

2.

Under 25 år (lov § 52, stk. 2) ............................................................................. ...

6.175

3.

Under 25 år, forsørger egne børn i hjemmet (lov § 52, stk. 3, nr. 1) ....................

12.350

4.

Under 25 år, arb.indt. med ret til højeste sygedagpenge (lov § 52, stk. 3, nr. 2) ..

12.350

5.

Maksimum for hjælp i alt ved bidragspligt (lov § 52, stk. 4) ................................

9.865

6.

Fradrag, anden arbejdsindtægt, bortses fra (lov § 58, stk. 1, nr. 2) .......................

12.000

Fleksjob

 

7.

Ledighedsydelse (lov § 74, stk. 2) ........................................................................

10.118

8.

Bidrag pr. ansat til refusionsordning, selvejende institutioner under Socialmin.1)

30

1) Jf. tekstanmærkning nr. 104 på § 15 i finansloven for 2000, jf. bkg. nr. 204 af 23. marts 2000.

 

 

 

TABEL 17a: Aktiv socialpolitik - efterlevelseshjælp (lov § 85 a)1)

 

kr.

Ydelser

 

1.

Engangsbeløb ved årsindtægt under 160.001 kr.

10.000

2.

Engangsbeløb ved årsindtægt 160.001 - 169.999 kr. .

9.000

3.

Engangsbeløb ved årsindtægt 170.000 - 179.999 kr. .

8.000

4.

Engangsbeløb ved årsindtægt 180.000 - 189.999 kr. .

7.000

5.

Engangsbeløb ved årsindtægt 190.000 - 199.999 kr. .

6.000

6.

Engangsbeløb ved årsindtægt 200.000 - 209.999 kr. .

5.000

7.

Engangsbeløb ved årsindtægt 210.000 - 219.999 kr. .

4.000

8.

Engangsbeløb ved årsindtægt 220.000 - 229.999 kr. .

3.000

9.

Engangsbeløb ved årsindtægt 230.000 - 239.999 kr. .

2.000

10.

Engangsbeløb ved årsindtægt 240.000 - 250.000 kr. .

1.000

Beregningsgrundlag

 

11.

I indtægtsopgørelsen indgår formue(rettigheder) over ..

100.000

12.

Beløb opgjort efter punkt 11 medregnes med ..

30%

1) Ordningen med efterlevelseshjælp trådte i kraft den 1. april 2000, jf. bkg. nr. 200 af 22. marts 2000.

 

TABEL 18: Aktiv socialpolitik - finansiering

   

kr. årlig

1.

Rådighedsbeløb, driftsrefusion (lov § 100, stk. 2) ..............................................

12.221

 

TABEL 20: Social service - børn og unge, tilskud til forældre

   

kr. årlig

kr. mdl.

pct.

Privat pasning (lov § 26, stk. 4)

     

1.

Tilskudsmaksimum i forhold til pasningsudgiften ............

-

-

70

2.

Tilskudsmaksimum i forhold til billigste plads .................

-

-

85

Børnepasningsorlov (lov § 27, stk. 2-4)

     

3.

Supplerende tilskud, maksimalt ........................................

35.000

-

-

4.

Beskæftigede orlovshavere, tilskud + orlovsydelse i pct. af indtægt, maksimum .......................................................

-

-

80

5.

Ledige orlovshavere, tilskud + orlovsydelse, maksimum..

-

12.350

-

Merudgiftsydelse (lov § 28, stk. 2-3)

     

6.

Standardbeløb, beregningsgrundlag ..................................

-

2.120

-

7.

Merudgiftsydelsen, minimum 1/8 .....................................

-

265

-

8.

Minimum merudgifter

3.180

-

-

Tabt arbejdsfortjeneste (lov § 29, stk. 2)1)

     

9.

Hjælp, tabt arbejdsfortjeneste, regulering .........................

-

-

3,2

10.

Ferietillæg, pct. af sidste års bruttoydelse .........................

-

-

1,0

11.

Ophørstillæg, pct. af sidste 12 måneders bruttoydelse ......

-

-

12,5

1) Jf. §§ 10-12 i bkg. nr. 124 af 23. februar 1998.

 

 

 

TABEL 24: Social service - hjælpemidler og biler

   

kr. årlig

kr. kvartal

kr. én gang

Støtte til diverse hjælpemidler (lov § 97, stk. 5 og 7)1)

     

1.

Ortopædisk fodtøj, voksne, egenbetaling ..........................

-

-

560

2.

Ortopædisk fodtøj, børn, egenbetaling ..............................

-

-

310

3.

Almindeligt fodtøj, tilskud ................................................

-

 

860

4.

Colostomi, tilskud .............................................................

-

1.240

-

5.

Ileostomi, tilskud ...............................................................

-

1.390

-

6.

Urostomi, tilskud ...............................................................

-

1.600

-

7.

Høreapparat, maksimalt tilskud .

-

-

3.000

Statens Øjenkliniks prisliste (lov § 97, stk. 5)1)2)

     

7.

Svagsynskikkerter og kikkertbriller, fabriksfærdige .........

-

-

510

8.

Specialteleskoper og kikkertbriller, individuelle ...............

-

-

1.810

9.

Lupbriller ...........................................................................

-

-

2.270

10.

Prismelupbriller .................................................................

-

-

5.600

11.

Teleskopisk prismesystem .................................................

-

-

5.810

12.

Kombinerede teleskoper og lupsystemer ..........................

-

-

5.280

13.

Briller (stel og glas) ...........................................................

-

-

1.120

14.

Briller med specialstyrkeglas ............................................

-

-

3.100

15.

Medicinske filterglasbriller (Corning) uden styrke ...........

-

-

1.180

16.

Medicinske filterglasbriller (Corning) med styrke ............

-

-

3.690

17.

Briller, særlige spektrale egenskaber uden styrke .............

-

-

860

18.

Briller, særlige spektrale egenskaber med styrke ..............

-

-

1.880

19.

Kontaktlinser, iris- og okklusionslinser, specialfarvede3) ..

-

-

3.740

20.

Kontaktlinser, optiske og protektive speciallinser3) .........

-

-

3.134

21.

Sklerallinser .......................................................................

-

-

3.880

22.

Akryløjenproteser ..............................................................

-

-

4.200

Støtte til køb af bil (lov § 99, stk. 1 og 3)4)

     

23.

Bilstøtte, lån, max ..............................................................

-

-

121.000

24.

Bilstøtte, indkomstgrundlag ..............................................

144.000

-

-

25.

Bilstøtte, automatgear ........................................................

-

-

16.900

1) Jf. bkg. nr. 123 af 19. februar 1998, som ændret ved bkg. nr. 88 af 4. februar 2000.

2) Statens Øjenkliniks prisliste kan ikke anvendes som vejledning for amtskommunernes indkøbspriser fra andre leverandører.

3) Der opkræves samme beløb, uanset om der leveres kontaktlinser til ét øje eller begge øjne.

4) Jf. bkg. nr. 122 af 19. februar 1998, som ændret ved bkg. nr. 779 af 30. oktober 1998.