Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse vedrørende oplysning om fortrydelsesret i
henhold til lov om forsikringsaftaler

 

I medfør af § 34 h i lov om forsikringsaftaler, jf. lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986, som ændret ved lov nr. 451 af 9. juni 2004 om visse forbrugeraftaler, fastsættes:

§ 1. Forsikringsselskabet skal på papir eller et andet varigt medium give oplysning til forbrugeren om dennes fortrydelsesret i overensstemmelse med reglerne i forsikringsaftalelovens §§ 34 d og 34 f.

Stk. 2. Oplysningen skal gives i:

1) en særlig formular eller

2) aftaledokument, faktura, følgeseddel eller lignende læsbart dokument, der udfærdiges i anledning af den enkelte aftale.

Stk. 3. Oplysning, der gives i de under stk. 2, nr. 2, nævnte dokumenter, skal være tydeligt fremhævet ved f.eks. særlig skrifttype eller på lignende måde.

§ 2. I tilfælde, hvor aftalen indgås ved fjernsalg, jf. lovens § 34 a, skal oplysning om fortrydelsesret efter § 1 gives ved anvendelse af den tekst, som fremgår af bilag 1 til denne bekendtgørelse, jf. dog § 4.

§ 3. I andre tilfælde end de i § 2 nævnte skal oplysning om fortrydelsesret efter § 1 gives ved anvendelse af den tekst, som fremgår af bilag 2 til denne bekendtgørelse, jf. dog § 4.

§ 4. Ved afgivelse af oplysning i henhold til §§ 2 og 3 kan forsikringsselskabet anvende en anden tekst end den tekst, der følger af det relevante bilag, hvis forbrugeren herved gives tilsvarende informationer som efter bilaget, og informationerne ikke gives på en mindre tydelig og forståelig måde. Forsikringsselskabet kan dog undlade at medtage tekst, der ikke er relevant for den konkrete aftale.

§ 5. Samtidig med afgivelse af oplysning om fortrydelsesretten kan forsikringsselskabet give forbrugeren en blanket, som denne kan anvende, hvis aftalen fortrydes. Blanketten skal angive navn og adresse på det selskab, til hvilket meddelelsen skal sendes. Eksempel på denne blanket er optrykt som bilag 3 til denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Hvis blanketten er en del af den formular eller det dokument, som indeholder oplysninger om fortrydelsesretten, skal den kunne afrives eller fraklippes den øvrige del af formularen eller dokumentet.

Stk. 3. Hvis forsikringsselskabet ikke giver forbrugeren den i stk. 1 nævnte blanket, skal navn og adresse på det selskab, til hvilket meddelelse skal sendes, fremgå af det dokument, som indeholder oplysning om fortrydelsesretten.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2004.

Justitsministeriet, den 24. september 2004

Lene Espersen

/Henrik ØeBilag 1

Justitsministeriets tekst til oplysning til forbrugeren om fortrydelsesret ved forsikringsaftaler indgået ved fjernsalg, jf. bekendtgørelsens § 2:

FORTRYDELSESRET

De kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens § 34 i.

Fortrydelsesfristen

Fortrydelsesfristen er 14 dage, ved aftaler om livsforsikring og individuel pensionsordning 30 dage.

Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, De har indgået aftalen, f.eks. skrevet under på kontrakten, ved livsforsikringsaftaler dog fra den dag, De har fået meddelelse om aftalens indgåelse.

De har efter forsikringsaftaleloven krav på at få en række oplysninger, bl.a. om fortrydelsesretten og forsikringsydelsen. Fortrydelsesfristen løber ikke, før De har modtaget disse oplysninger på skrift (f.eks. på papir eller e-mail).

Hvis De f.eks. afgiver Deres bestilling mandag den 1. og også har fået de nævnte oplysninger, har De frist til og med mandag den 15. Har De først fået oplysningerne senere, f.eks. onsdag den 3., har De frist til og med onsdag den 17. Ved aftale om individuel pensionsordning, hvor fortrydelsesfristen er 30 dage, vil De, hvis De f.eks. afgiver Deres bestilling mandag den 1. og også har fået de nævnte oplysninger, have frist til og med onsdag den 31. Ved aftale om livsforsikring, hvor fortrydelsesfristen på 30 dage regnes fra underretningen om aftalens indgåelse, vil De, hvis De f.eks. har fået underretning om aftalens indgåelse mandag den 1. og også har fået de nævnte oplysninger, have frist til og med onsdag den 31.

Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan De vente til den følgende hverdag.

Hvordan fortryder De?

Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal De underrette forsikringsselskabet om, at De har fortrudt aftalen. Hvis De vil give denne underretning skriftligt – f.eks. pr. brev eller e-mail – skal De blot sende underretningen inden fristens udløb. Hvis De vil sikre Dem bevis for, at De har fortrudt rettidigt, kan De f.eks. sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen.

Underretning om, at De har fortrudt aftalen, skal gives til:

 

Navn:

 

Adresse:Bilag 2

Justitsministeriets tekst til oplysning til forbrugeren om fortrydelsesret ved forsikringsaftaler indgået på anden måde end ved fjernsalg, jf. bekendtgørelsens § 3:

FORTRYDELSESRET

De kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens § 34 i.

Fortrydelsesfristen

Fortrydelsesfristen er 14 dage, ved aftaler om livsforsikring og individuel pensionsordning 30 dage.

Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, De har fået meddelelse om aftalens indgåelse.

Fortrydelsesfristen løber dog tidligst fra det tidspunkt, De på skrift (f.eks. på papir eller e-mail) har fået nærværende oplysning om fortrydelsesretten.

Hvis De f.eks. har fået underretning om aftalens indgåelse mandag den 1. og også har fået oplysning om fortrydelsesretten, har De frist til og med mandag den 15. Har De først fået oplysningen senere, f.eks. onsdag den 3., har De frist til og med onsdag den 17. Ved aftale om livsforsikring og individuel pensionsordning, hvor fortrydelsesfristen er 30 dage, vil De, hvis De f.eks. har fået underretning om aftalens indgåelse mandag den 1. og også har fået oplysning om fortrydelsesretten, have frist til og med onsdag den 31.

Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan De vente til den følgende hverdag.

Hvordan fortryder De?

Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal De underrette forsikringsselskabet om, at De har fortrudt aftalen. Hvis De vil give denne underretning skriftligt – f.eks. pr. brev eller e-mail – skal De blot sende underretningen inden fristens udløb. Hvis De vil sikre Dem bevis for, at De har fortrudt rettidigt, kan De f.eks. sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen.

Underretning om, at De har fortrudt aftalen, skal gives til:

 

Navn:

 

Adresse:Bilag 3

Justitsministeriets eksempel på blanket, som forbrugeren kan anvende, hvis aftalen fortrydes, jf. bekendtgørelsens § 5:

FORTRYDELSESBLANKET

Herved fortryder jeg aftalen af

dato

om tegning af forsikringsaftale

 

Der henvises til kontrakt-/ordre-/faktura-/bestillingsnummer:

dato:

navn:

adresse:

 

Denne blanket skal afleveres/sendes til:

Forsikringsselskabets navn:

 

adresse: