Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om aftale af 29. april 2017 mellem Kongeriget Danmark og Den Europæiske Politienhed om operativt og strategisk samarbejde

I henhold til § 1 i lov nr. 411 af 27. april 2017 bekendtgøres hermed aftale af 29. april 2017 mellem Kongeriget Danmark og Den Europæiske Politienhed om operativt og strategisk samarbejde, jf. bilag 1, som herefter finder anvendelse her i landet.

Justitsministeriet, den 29. april 2017

Søren Pape Poulsen

/ Anders Sparholt Jørgensen


Bilag 1

Aftale

mellem Kongeriget Danmark og Den Europæiske Politienhed

om operativt og strategisk samarbejde

Kongeriget Danmark

og

Den Europæiske Politienhed (herefter ”de kontraherende parter”)

1. I betragtning af at den nye Europol-forordning (EU) 2016/7941 (herefter ”Europol-forordningen”) finder anvendelse fra den 1. maj 2017, og at Danmark som en konsekvens af både anvendelsen af Protokol (nr. 22) om Danmarks stilling (herefter ”Protokol 22”), hvorefter Kongeriget Danmark (herefter ”Danmark”) ikke deltager i vedtagelse af foranstaltninger, der foreslås i henhold til tredje del, afsnit V i TEUF, og at sådanne foranstaltninger ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Danmark, og af at Danmark indtil nu ikke har benyttet sig af muligheden efter del IV i den førnævnte protokol, som vil give Danmark mulighed for at deltage fuldt ud i den nye Europol-forordning, ikke længere vil være medlem af Europol, som Danmark har deltaget i, siden Europol blev oprettet i 19982, og Danmark vil i forhold til Europol blive betragtet som et tredjeland,

2. I betragtning af de presserende problemer der følger af international kriminalitet, navnlig terrorisme, organiseret kriminalitet og andre former for grov kriminalitet og i betragtning af den betydning, som alle parter tillægger forebyggelse og bekæmpelse af terrorisme og grov kriminalitet, der skader en fælles interesse, som er omfattet af EU-samarbejdet,

3. Ønsker derfor at sikre et samarbejde mellem Europol og Danmark om centrale spørgsmål for at øge Unionens modstandsdygtighed over for sikkerhedstrusler og mindske de negative virkninger af Danmarks udtræden af Europol ved at indgå en aftale med Danmark om operativt og strategisk samarbejde, som vil tillade Danmark at samarbejde med Europol på et niveau, der som minimum svarer til niveauet for tredjelande, som har indgået sådanne aftaler, uden at Danmark opnår adgang til oplysninger, f.eks. gennem registrering eller indhentning af oplysninger, som Europol opbevarer i dets behandlingssystemer,

4. I betragtning af at Danmark er en medlemsstat i Den Europæiske Union,

5. I betragtning af at Danmark gennemfører Schengen-reglerne fuldt ud i sin nationale lovgivning i overensstemmelse med artikel 4 i Protokol 22, og derfor efter international ret er bundet af flere af EU’s retshåndhævelsesbestemmelser, herunder de foranstaltninger, der skal kompensere for ophævelsen af kontrollen ved de indre grænser inden for Schengen-området,

6. I betragtning af at Danmark også er en del af den nordiske pasunion sammen med de andre nordiske lande, hvoraf to lande er medlemsstater i EU og to lande deltager som associeret i gennemførelsen af Schengen-reglerne og den videre udvikling heraf,

7. I betragtning af at Danmark er bundet af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention3 og Europarådets konvention nr. 108 om beskyttelse af personoplysninger4,

8. I betragtning af at Europols Styrelsesråd den 17. februar 2017, efter Danmark blev opført på listen over tredjelande, hvormed Europol skal indgå aftaler, jf. Rådets afgørelse 2009/935/RIA5, har givet Europol bemyndigelse til at indlede forhandlinger om en samarbejdsaftale med Danmark,

9. I betragtning af at Rådet for Den Europæiske Union, under henvisning til Europa Parlamentets udtalelse, den 28. april 2017 har givet Europol bemyndigelse til at indgå denne aftale mellem Danmark og Europol6,

10. I betragtning af Danmarks ovenfor nævnte særlige situation som både EU- og Schengenmedlemsstat, er det hensigtsmæssigt i denne aftale at indføje, udover de almindelige bestemmelser i operative aftaler med tredjelande, at Europol vil stille dedikerede dansktalende Europol-ansatte eller udstationerede nationale eksperter under Europols myndighed til rådighed for behandling af danske anmodninger, som på 24/7 basis kan registrere, modtage, indhente og krydstjekke oplysninger, at Europol vil udveksle oplysninger med de kompetente danske myndigheder, og at Europol uden ophold vil give Danmark meddelelse om oplysninger, der vedrører Danmark, samt at Danmark vil blive inviteret til at deltage i møder mellem lederne af de nationale Europolenheder og får mulighed for at blive inviteret til at deltage som observatør i Europols bestyrelse og dens undergrupper,

11. I betragtning af de supplerende bestemmelser som angivet i præambelbetragtning nr. 10 og i overensstemmelse med erklæringen af 15. december 2016 fra formændene for Europa-Kommissionen og Det Europæiske Råd og den danske statsminister er det hensigtsmæssigt for at sikre en ensartet anvendelse og fortolkning af denne aftale at fastsætte, at Den Europæiske Unions Domstol har kompetence til at afgøre spørgsmål om fortolkningen og gyldigheden af denne aftale som rejses ved en dansk ret, og om Danmarks overholdelse af denne aftale, samt om beskyttelse af personoplysninger og Europols erstatningsansvar,

12. I betragtning af at det tilsvarende er hensigtsmæssigt at fastsætte, at databeskyttelsesbestemmelserne i denne aftale indeholder en forpligtelse for Danmark til at anvende direktiv 2016/680 ved udveksling af persondata i medfør af denne aftale samt en forpligtelse til at anerkende Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelses rolle, at Danmark vil bidrage til Europols budget med et passende beløb, og at denne aftale er betinget af Danmarks fortsatte medlemskab af Schengensamarbejdet. Hvis Danmark ikke længere er bundet af Schengen-reglerne, vil aftalen ophøre som en konsekvens heraf,

13. I respekt for Danmarks og Europols forpligtelser efter Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,

Er blevet enige om følgende:

Artikel 1

Formål

Formålet med denne aftale er at oprette samarbejdsrelationer mellem Europol og Danmark for at støtte og styrke samarbejdet mellem de øvrige medlemsstaters og Danmarks kompetente nationale myndigheder og deres fælles indsats for at forebygge og bekæmpe grov kriminalitet, der berører to eller flere medlemsstater, terrorisme og andre former for kriminalitet, der berører en fælles interesse, som er omfattet af EU-samarbejdet, navnlig gennem udveksling af oplysninger mellem Europol og Danmark.

Artikel 2

Definitioner

I denne aftale forstås ved:

a) ”Rådsafgørelsen om Europol”: Rådets afgørelse (2009/371/RIA) af 6. april 2009 om oprettelse af Den Europæiske Politienhed (Europol),7 EUT L 121, 15.5.2009;

b) ”Europol-forordningen”: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/794 af 11. maj 2016 om Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) og om erstatning og ophævelse af Rådets afgørelse 2009/371/RIA, 2009/934/RIA, 2009/935/RIA, 2009/936/RIA og 2009/968/RIA8.

Kapitel I – Anvendelsesområde

Artikel 3

Former for kriminalitet

1. Samarbejdet efter denne aftale skal omfatte alle de former for kriminalitet, som henhører under Europols kompetence, jf. listen i bilag I, herunder relaterede strafbare handlinger.

2. Ved relaterede strafbare handlinger forstås strafbare handlinger, der begås for at skaffe midler til at begå strafbare handlinger omfattet af stk. 1, strafbare handlinger, der begås for at fremme eller begå sådanne handlinger, og strafbare handlinger, der begås for at undgå straf for sådanne handlinger.

Artikel 4

Samarbejdsområder

Samarbejdet kan, udover udvekslingen af oplysninger, i overensstemmelse med Europols opgaver, som angivet i Europols retlige ramme, navnlig omfatte udveksling af specialviden, generelle situationsrapporter, resultater af strategiske analyser, oplysninger om efterforskningsprocedurer, oplysninger om kriminalpræventive metoder, deltagelse i fælles efterforskningshold og træningsaktiviteter samt rådgivning og støtte til efterforskning i konkrete sager.

Artikel 5

Forholdet til andre internationale aftaler

Denne aftale skal ikke gribe ind i eller på anden måde berøre eller have indflydelse på bestemmelser om udveksling af oplysninger mellem Danmark og enhver anden medlemsstat efter enhver aftale om gensidig retshjælp, enhver anden samarbejdsaftale eller ordning, enhver anden EU-retsakt, enhver anden international aftale indgået af Unionen eller fungerende retshåndhævelsessamarbejde vedrørende udveksling af oplysninger.

Kapitel II – Samarbejdsform

Artikel 6

Nationalt kontaktpunkt

1. Danmark skal udpege et nationalt kontaktpunkt, der skal fungere som det centrale kontaktpunkt mellem Europol og de kompetente myndigheder i Danmark.

2. Udvekslingen af oplysninger efter denne aftale mellem Europol og Danmark skal ske mellem Europol og det nationale kontaktpunkt. Dette udelukker imidlertid ikke direkte udveksling af oplysninger mellem Europol og de kompetente myndigheder som defineret i artikel 7, hvis begge de kontraherende parter finder det hensigtsmæssigt.

3. Det nationale kontaktpunkt skal tillige være det centrale kontaktpunkt for gennemgang, berigtigelse og/eller sletning af personoplysninger.

4. Det nationale kontaktpunkt skal ligeledes være det centrale kontaktpunkt for videregivelse af personoplysninger fra private parter etableret i Danmark samt oplysninger fra privatpersoner, der har ophold i Danmark, til Europol.

5. Danmark skal sikre, at det nationale kontaktpunkt kan udveksle oplysninger døgnet rundt. Det nationale kontaktpunkt skal sikre, at udveksling af oplysninger kan ske uden forsinkelse med de kompetente myndigheder som defineret i artikel 7.

6. Det nationale kontaktpunkt for Danmark er udpeget i bilag II.

Artikel 7

Kompetente myndigheder

1. Kompetente myndigheder er alle politimyndigheder og andre retshåndhævende myndigheder i Danmark, som efter national lovgivning er ansvarlige for at forebygge og bekæmpe strafbare handlinger. De kompetente myndigheder omfatter også andre offentlige myndigheder i Danmark, som efter national lovgivning er ansvarlige for at forebygge og bekæmpe strafbare forhold, som henhører under Europols kompetence.

2. Med forbehold for artikel 11 er videregivelsen af oplysninger fra Europol til Danmark og videregivelse internt i Danmark begrænset til disse kompetente myndigheder.

Artikel 8

Konsultation og tættere samarbejde

1. De kontraherende parter er enige om, at det er væsentligt, at parterne løbende er i kontakt med henblik på at sikre og styrke samarbejdet og løbende følger udviklingen i forhold til bestemmelserne i aftalen, herunder specifikt at:

a. Højniveaumøder mellem Europol og de kompetente myndigheder i Danmark skal finde sted regelmæssigt med henblik på at diskutere spørgsmål vedrørende denne aftale og samarbejdet generelt.

b. En repræsentant for det nationale kontaktpunkt og Europol regelmæssigt skal konsultere hinanden vedrørende spørgsmål og forhold af fælles interesse, for så vidt angår parternes respektive formål og med henblik på at koordinere deres aktiviteter.

c. En repræsentant fra det nationale kontaktpunkt vil blive inviteret til at deltage i møderne i gruppen af ledere for de nationale Europolenheder.

d. En repræsentant fra Danmark kan inviteres til at deltage i Europols bestyrelsesmøder og bestyrelsens undergrupper som observatør uden stemmeret.

2. Efter behov skal konsultation mellem repræsentanter fra de kompetente myndigheder i Danmark, som er ansvarlige for de kriminalitetsformer, som denne aftale vedrører, og Europol finde sted på passende niveau med henblik på at opnå enighed om, hvordan parternes aktiviteter organiseres mest hensigtsmæssigt.

Artikel 9

Forbindelsesofficerer

1. De kontraherende parter er enige om at styrke samarbejdet efter denne aftale gennem udstationeringen af forbindelsesofficerer fra Danmark. Europol kan udstationere en eller flere forbindelsesofficerer i Danmark.

2. Forbindelsesofficerernes opgaver, rettigheder og forpligtelser, deres antal, og udgifterne forbundet med dem, skal reguleres i en administrativ aftale.

3. Danmark skal sikre, at danske forbindelsesofficerer har hurtig, og hvis teknisk muligt, direkte adgang til databaser, som er nødvendige for, at de kan udføre deres opgaver.

4. Europol vil i videst muligt omfang assistere Danmark i forhold til at indgå en aftale med Kongeriget Nederlandene vedrørende privilegier og immunitet for danske forbindelsesofficerer. Forbindelsesofficerer fra Europol skal i Danmark have privilegier og immunitet efter Protokol nr. 7 vedrørende privilegier og immunitet for den Europæiske Union, som er tilknyttet Traktaten om den Europæiske Union og Traktaten om den Europæiske Unions Funktionsmåde.

5. Danske forbindelsesofficerer, som inden den 1. maj 2017 er udstationeret hos Europol efter rådsafgørelsen om Europol, kan blive tillagt ansvaret som forbindelsesofficerer efter denne artikel. I det tilfælde vil deres rettigheder og forpligtelser blive reguleret af den administrative aftale, jf. stk. 2.

Kapitel III – Informationsudveksling

Artikel 10

Generelle bestemmelser

1. Udveksling af oplysninger mellem de kontraherende parter skal alene ske efter og i overensstemmelse med bestemmelserne i denne aftale.

2. Europols videregivelse af personoplysninger og klassificerede oplysninger skal i hvert enkelt tilfælde være nødvendig med henblik på at afværge eller bekæmpe kriminalitet som nævnt i artikel 3.

3. De kontraherende parter skal alene videregive oplysninger til hinanden, som er indsamlet, opbevaret og videregivet i overensstemmelse med den relevante databeskyttelseslovgivning og regler om følsomme ikke-klassificerede og klassificerede oplysninger, som nævnt i stk. 4 og i denne aftales artikel 16, og som ikke er blevet indhentet i strid med Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

4. Efter denne aftale:

a. Skal Danmark fortsat være bundet af Europarådets konvention nr. 1089.

b. Skal Europol indtil 1. maj 2017 være bundet af bestemmelserne om forbindelse med tredjestater i rådsafgørelsen om Europol og de implementerende afgørelser, herunder særligt rådsafgørelse 2009/934/RIA.

c. Skal Europol og Danmark efter 1. maj 2017 være bundet af følgende bestemmelser i Europol-forordningen vedrørende databeskyttelsesgarantier, herunder i forhold til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse i relation til Europols behandling af personlysninger:

(i) Artikel 28 til 48, undtagen artikel 45, og

(ii) Artikel 2 om definitioner, for så vidt bestemmelserne heri er relevante for anvendelsen af artikler i Europol-forordningen, som er refereret i dette litra og i artikel 18 og 19 i denne aftale.

 
Referencer til medlemsstater i de bestemmelser i Europol-forordningen, der er henvist til i litra c og i artikel 16, 18 og 19 i denne aftale, skal forstås som referencer til Danmark. Med henblik på at opfylde forpligtelsen til at berigtige, slette eller begrænse adgangen til oplysninger som nævnt i artikel 37, stk. 5, i Europol-forordningen, skal Danmark anmode Europol herom ved at anvende fremgangsmåden i stk. 6 i denne artikel.

d. Indtil 1. maj 2017 skal Danmark fortsat være bundet af Rådets rammeafgørelse 2008/977/RIA af 27. november 2008 og den nationale lovgivning, som gennemfører rammeafgørelsen.

 
Efter 1. maj 2017 skal Danmark være bundet af reglerne i direktiv (EU) 2016/680 af 27. april 2016 som gennemført i national lovgivning.

5. Europol skal uden ophold give Danmark meddelelse om oplysninger, som er relevante for Danmark.

a. Hvis sådanne oplysninger er underlagt begrænsninger efter artikel 11, stk. 3, som vil forhindre videregivelse, skal Europol konsultere med den, der har videregivet oplysningerne til Europol og har begrænset adgangen, og anmode om tilladelse til at videregive oplysningerne. I det tilfælde vil oplysninger ikke blive videregivet uden eksplicit tilladelse fra den, der har videregivet oplysningerne til Europol.

b. Uanset begrænsninger i adgangen til videregivelse, skal Europol videregive oplysninger vedrørende Danmark til Danmark, hvis det er absolut nødvendigt for at afværge en overhængende livsfare. I det tilfælde skal Europol samtidig orientere den, der har videregivet oplysningerne til Europol, om videregivelsen til Danmark og begrunde sin analyse af situationen.

6. Europol skal stille op til 8 dansktalende Europol-ansatte til rådighed på 24/7 basis med henblik på at håndtere anmodninger fra Danmark samt lægge danske oplysninger i og hente oplysninger fra Europols databaser. Dette skal omfatte retten til at ændre, rette eller slette sådanne oplysninger. Danmark skal udstationere nationale eksperter til Europol med henblik på dette. Disse ansatte eller nationale eksperter skal udføre deres opgaver under Europols myndighed og med forbehold for Europol-ansattes og nationale eksperters generelle pligt til at håndtere anmodninger, herunder danske, i overensstemmelse med Europol-forordningen.

 
Europols bestyrelse kan beslutte at udsende Europol-ansatte eller nationale eksperter til Danmark, hvis det er nødvendigt i forhold til formålet med denne aftale. Hvis Europol-ansatte eller nationale eksperter udsendes til Danmark, skal de ikke have en adgang til Europols databaser, som går ud over, hvad der er tilgængeligt for øvrige medlemsstater. Sådanne Europol-ansatte skal have privilegier og immunitet som nævnt i artikel 9, stk. 4, 2. pkt.

7. Datasubjekter skal udøve deres rettigheder i overensstemmelse med de bestemmelser, der er refereret til i stk. 4.

8. Anmodninger om aktindsigt vedrørende oplysninger, der er videregivet på baggrund af denne aftale, og som er i Europols besiddelse, er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001. Sådanne anmodninger skal så snart som muligt sendes til Danmark med henblik på Danmarks bemærkninger.

 
Anmodninger om aktindsigt vedrørende oplysninger, der er videregivet på baggrund af denne aftale og som er i Danmarks besiddelse, er underlagt dansk ret. Sådanne anmodninger skal så snart som muligt sendes til Europol med henblik på Europols bemærkninger og kan ikke imødekommes uden Europols samtykke.

Artikel 11

Videregivelse af personoplysninger

1. Anmodninger fra Europol eller de kompetente myndigheder i Danmark om personoplysninger må kun fremsættes i overensstemmelse med denne aftales formål, og personoplysninger må kun behandles i overensstemmelse med det eller de specifikke formål, som er nævnt i stk. 2.

2. De kontraherende parter skal før eller samtidig med videregivelse af personoplysninger angive det eller de specifikke formål med videregivelsen. Hvis Danmark ikke har gjort dette, behandler Europol efter aftale med Danmark de pågældende oplysninger med henblik på at fastslå deres relevans for Europol, og til hvilket eller hvilke formål de efterfølgende kan behandles. Europol må kun behandle oplysningerne til andre formål end dem, som oplysningerne blev meddelt til, hvis Danmark har givet tilladelse til det.

3. De kontraherende parter kan ved meddelelse af oplysninger til hinanden anføre, om anvendelse, sletning eller tilintetgørelse af oplysningerne, herunder adgang til oplysningerne, generelt eller konkret skal begrænses. Hvis behovet for sådanne begrænsninger opstår, efter oplysningerne er blevet meddelt, informerer aftaleparterne hinanden herom.

4. Modtageren af oplysningerne skal give tilsagn om, at oplysningerne kun vil blive behandlet til brug for det formål, hvortil de er blevet videregivet. Personoplysninger skal slettes, så snart de ikke længere er nødvendige for det formål, som de blev videregivet til.

5. Europols videregivelse af personoplysninger om race eller etnisk oprindelse, politiske anskuelser, religiøs eller filosofisk overbevisning eller medlemskab af fagforening, genetiske data eller oplysninger om en persons helbredsforhold eller seksuelle forhold er forbudt, medmindre det er strengt nødvendigt og står i rimeligt forhold til forebyggelse eller bekæmpelse af kriminalitet, som er omfattet af Europols målsætninger.

6. Europol skal registrere alle videregivelser af personoplysninger efter denne artikel samt begrundelserne herfor.

Artikel 12

Anvendelse af oplysninger

1. Oplysningerne må kun anvendes til det formål, hvortil de er blevet videregivet, og enhver generel eller konkret begrænsning af oplysningernes anvendelse, videregivelse, sletning eller tilintetgørelse, herunder eventuelle generelle eller specifikke begrænsninger i adgangen til oplysningerne, skal overholdes af de kontraherende parter.

2. Anvendelse af oplysningerne til andre formål end dem, som oplysningerne er blevet videregivet til, kan kun finde sted, hvis den part, som har videregivet oplysningerne, giver tilladelse hertil.

Artikel 13

Videregivelse af modtagne oplysninger

1. Videregivelse af oplysninger, som er modtaget af Danmark, er begrænset til de kompetente myndigheder i Danmark, jf. artikel 7, og videregivelsen må alene finde sted på samme betingelser, som fandt anvendelse ved den oprindelige videregivelse. Enhver anden videregivelse, herunder overførsel til tredjelande og internationale organisationer, må kun finde sted med Europols samtykke.

2. Videregivelse af oplysninger, som er modtaget af Europol, er begrænset til de kompetente myndigheder i medlemsstaterne i Den Europæiske Union, og videregivelsen må alene finde sted på samme betingelser, som fandt anvendelse ved den oprindelige videregivelse. Enhver anden videregivelse, herunder overførsel til tredjelande og internationale organisationer, må kun finde sted med Danmarks samtykke.

Kapitel IV – Andre former for samarbejde

Artikel 14

Operative analyseprojekter

Europol kan invitere eksperter fra Danmark til at deltage i operative analyseprojekter under de betingelser, der gælder for tredjelande ifølge retningslinjerne, som nærmere angiver procedurerne for Europols behandling af oplysninger, som vedtaget af Europols bestyrelse, jf. Europol-forordningens artikel 11, stk. 1, litra q.

Artikel 15

Deltagelse i fælles efterforskningshold

Danmark og Europol skal yde bistand til hinanden i forbindelse med oprettelse af og arbejdet i fælles efterforskningshold, herunder fælles efterforskningshold, som oprettes med andre medlemsstater.

Kapitel V – Fortrolige oplysninger

Artikel 16

Principper for sikkerhedsbeskyttelse og fortrolighed

De kontraherende parter skal:

1. Beskytte ikke-klassificerede oplysninger i overensstemmelse med Europols regler om beskyttelse af følsomme ikke-klassificerede oplysninger, jf. Europol-forordningens artikel 67, stk. 1, med undtagelse af oplysninger, som udtrykkeligt er angivet eller tydeligt er genkendelige som værende offentligt tilgængelige, ved forskellige foranstaltninger, herunder ved regler om tavshedspligt, begrænsning af adgangen til bemyndiget personale og generelle tekniske og proceduremæssige sikkerhedsforanstaltninger.

2. Beskytte klassificerede oplysninger i overensstemmelse med Europols regler om beskyttelse af EU’s klassificerede oplysninger, som skal være i overensstemmelse med Rådets afgørelse 2013/488/EU12, som foreskrevet i Europol-forordningens artikel 67, stk. 2.

Artikel 17

Administrativ ordning til gennemførelse af denne aftale

En administrativ aftale mellem de kontraherende parter skal gennemføre ikke-væsentlige elementer i denne aftale, herunder tekniske og praktiske anliggender.

Kapitel VI – Ret til adgang til retsmidler, ansvar og kompetence for EU-Domstolen

Artikel 18

Ret til adgang til retsmidler over for Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

Danmark skal anerkende Den Europæiske Unions Domstols kompetence med hensyn til søgsmål mod Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, som foreskrevet i Europol-forordningens artikel 48.

Artikel 19

Ansvar og ret til erstatning

1. Europols ansvar i og uden for kontraktforhold er undergivet Europol-forordningens artikel 49, herunder i forhold til Den Europæiske Unions Domstols kompetence, som Danmark skal anerkende.

2. Ansvaret for behandling af urigtige personoplysninger og retten til erstatning er undergivet Europol-forordningens artikel 50, herunder med hensyn til Den Europæiske Unions Domstols kompetence, som Danmark skal anerkende.

3. Denne bestemmelse berører ikke Den Europæiske Unions Domstols kompetence efter artikel 20.

Artikel 20

Den Europæiske Unions Domstols kompetence med hensyn til fortolkning og overholdelse af aftalen

1. Såfremt et spørgsmål om gyldigheden eller fortolkningen af denne aftale rejses ved en dansk ret, kan retten, hvis den skønner, at en afgørelse af dette spørgsmål er nødvendig, før den afsiger sin dom, anmode Den Europæiske Unions Domstol om at afgøre spørgsmålet, hvis en ret i en anden medlemsstat under de samme omstændigheder ville kunne anmode om en præjudiciel afgørelse angående afgørelsen om Europol og dennes gennemførelsesforanstaltninger eller Europol-forordningen.

2. Såfremt et sådant spørgsmål rejses under en retssag ved en dansk ret, hvis afgørelse ifølge de nationale retsregler ikke kan appelleres, er retten pligtig til at indbringe sagen for Den Europæiske Unions Domstol, når en ret i en anden medlemsstat under de samme omstændigheder ville være forpligtet til at anmode om en præjudiciel afgørelse angående afgørelsen om Europol og dennes gennemførelsesforanstaltninger eller Europol-forordningen.

3. Efter dansk ret tager retterne i Danmark ved fortolkningen af denne aftale behørigt hensyn til Den Europæiske Unions Domstols retspraksis angående bestemmelserne i afgørelsen om Europol og dennes gennemførelsesforanstaltninger eller Europol-forordningen.

4. Danmark har ret til at afgive indlæg for Den Europæiske Unions Domstol, såfremt en ret i en medlemsstat har anmodet Den Europæiske Unions Domstol om en præjudiciel afgørelse angående fortolkningen af en bestemmelse i afgørelsen om Europol og dennes gennemførelsesforanstaltninger eller Europol-forordningen.

5. Europa-Kommissionen kan anlægge sag mod Danmark ved Den Europæiske Unions Domstol vedrørende manglende overholdelse af enhver forpligtelse efter denne aftale. Danmark kan indgive klage til Kommissionen vedrørende Europols manglende overholdelse af Europols forpligtelser efter denne aftale. Ved sådanne klager skal Kommissionen under sagen og træffe alle passende foranstaltninger med henblik på at afgøre tvisten til begge parters tilfredshed.

 
Traktaternes relevante bestemmelser om indbringelse af søgsmål for EU-Domstolen finder anvendelse.

6. Protokollen om Statutten for Den Europæiske Unions Domstole og procesreglementet finder anvendelse.

Kapitel VII – Afsluttende bestemmelser

Artikel 21

Sikker kommunikationslinje

1. Etableringen, implementeringen og driften af en sikker kommunikationslinje til brug for udveksling af oplysninger mellem Europol og Danmark skal reguleres i den administrative ordning, jf. artikel 17, og skal bygge på den eksisterende sikre kommunikationslinje mellem Danmark og Europol.

2. Med forbehold for artikel 19 er en part ansvarlig for skader forvoldt mod den anden kontraherende part som følge af forsømmelighed ved etableringen, implementeringen eller driften af den sikre kommunikationslinje.

3. Tvister mellem de kontraherende parter om fortolkningen eller anvendelsen af bestemmelser om etableringen, implementeringen og driften af en sikker kommunikationslinje, skal afgøres ved konsultationer mellem de kontraherende parter med forbehold for anvendelsen af artikel 19 og 20.

Artikel 22

Finansielle bidrag

1. Danmark skal bidrage til Europols budget med et årligt beløb, der beregnes i henhold til Danmarks bruttonationalindkomst (BNI) som en procentdel af de deltagende landes BNI, herunder Danmarks, i overensstemmelse med bilag III.

2. Det økonomiske bidrag efter stk. 1, er gældende fra dagen efter ikrafttrædelsen af denne aftale. Det første økonomiske bidrag reduceres proportionalt efter hvor stor en del af året, der er tilbage efter aftalens ikrafttræden.

3. Med forbehold for stk. 1 og 2 skal de kontraherende parter selv bære egne omkostninger som følge af gennemførslen af denne aftale, medmindre andet er anført i denne aftale.

Artikel 23

Meddelelse om ændringer af Europol-forordningen

Når ændringer af bestemmelserne i Europol-forordningen, som nævnt i denne aftales artikel 10, stk. 4, litra c, 16, 18 og 19, eller af listen med kriminalitetsområder i bilag I til Europol-forordningen vedtages, og som følge heraf bliver gældende for denne aftale, skal Europol give Danmark meddelelse herom.

Artikel 24

Overgangsbestemmelser

1. Med forbehold for de nødvendige tilpasninger i medfør af stk. 2, 3. led, skal personoplysninger og oplysninger udvekslet mellem Europol og Danmark på baggrund af rådsafgørelsen om Europol før ikrafttrædelsen af denne aftale, samt betingelserne for anvendelsen af sådan oplysninger, vedblive med at være gyldige.

2. Europol skal inden for seks måneder fra ikrafttrædelsen af denne aftale træffe de nødvendige foranstaltninger for at stille de påkrævede Europol-ansatte til rådighed til at håndtere anmodninger fra Danmark på 24/7 basis i henhold til artikel 10, stk. 6.

 
Indtil da skal den danske nationale enhed, de kompetente myndigheder og de danske forbindelsesofficerer fortsat have direkte adgang til Europols databaser på samme måde og til samme formål, som foreskrevet i artikel 11-16 i rådsafgørelsen om Europol.
I løbet af perioden på de seks måneder skal de danske myndigheder og Europol træffe alle passende foranstaltninger med henblik på at efterprøve, om de personoplysninger og oplysninger, som Danmark har meddelt før ikrafttrædelsen af denne aftale efter rådsafgørelsen om Europol, er korrekte og overholder de relevante betingelser, herunder om behandling, evaluering eller klassificering, samt at oplysningerne kan forblive opbevaret på samme måde i Europols databaser efter bestemmelserne i denne aftale. Såfremt det er nødvendigt at ændre disse betingelser, skal hver part gennemføre ændringerne på passende måde.

3. Medmindre andet besluttes af Europol, fortsætter Danmark med at deltage i aktiviteterne i de analyseprojekter, som Danmark deltog i før den 1. maj 2017. Deltagelsen skal fortsætte på samme betingelser.

Artikel 25

Evaluering

1. Kommissionen skal senest den 31. oktober 2020 have foretaget en evaluering af bestemmelserne i denne aftale. Evalueringen skal navnlig omhandle aftalens operative effektivitet samt Danmarks overholdelse af aftalens regler om databeskyttelse. For at kunne gennemføre evalueringen skal Danmark og Europol efter anmodning fra Kommissionen sikre adgang til relevant dokumentation, oplysninger og personale.

2. Kommissionen skal skriftligt informere Europa-Parlamentet og Rådet om resultatet af evalueringen. Danmark skal gives mulighed for at fremsætte skriftlige kommentarer, som skal vedlægges Kommissionens evaluering.

3. På baggrund af evalueringen kan Kommissionen senest den 30. april 2021 forelægge en henstilling i overensstemmelse med artikel 218, stk. 3, i Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde, om at erstatte denne aftale med en aftale efter Europol-forordningens artikel 25, stk. 1, litra b.

Artikel 26

Ikrafttræden og varighed

1. Denne aftale træder i kraft den 30. april 2017.

2. Den skal forblive i kraft, indtil den måtte ophøre efter artikel 27 eller måtte blive erstattet efter artikel 25, stk. 3.

Artikel 27

Ophør af aftalen

1. Hvis Danmark ikke længere er bundet af Schengen-reglerne, ophører denne aftale samme dag, som Schengen-reglerne ikke længere finder anvendelse i Danmark.

2. Denne aftale ophører, hvis Danmark i overensstemmelse med artikel 7 i Protokol (nr. 22) underretter de øvrige medlemsstater om, at Danmark ikke længere ønsker at benytte sig af bestemmelserne i del I i Protokollen.

 
Denne aftale ophører tillige, hvis del I i Protokollen, efter en meddelelse i overensstemmelse med artikel 8 i Protokol (nr. 22), erstattes med bestemmelserne i bilaget til Protokollen, og Danmark i medfør af disse bestemmelser meddeler dets ønske om at acceptere Europol-forordningen og de foranstaltninger, som har ændret eller erstattet Europol-forordningen. Et sådant ophør vil få virkning fra samme dag, som Europol-forordningen bliver gældende i Danmark.

3. Denne aftale kan opsiges skriftligt af hver af de kontraherende parter med tre måneders varsel.

4. I tilfælde af ophør skal de kontraherende parter opnå enighed om den fortsatte anvendelse og opbevaring af de oplysninger, der allerede er blevet udvekslet imellem dem. Hvis en sådan enighed ikke kan opnås, er hver af de kontraherende parter berettiget til at kræve, at de oplysninger, som parten har videregivet, skal destrueres eller tilbagegives til den afgivende part.

Udfærdiget i Valletta, den 29. april 2017 i to eksemplarer på dansk og engelsk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.

For Danmark
For Europol
Svend Larsen
Politidirektør
Rigspolitiet
Rob Wainwright
Direktør
Europol

Bilag I – Former for kriminalitet

Europols kompetence skal omfatte grov kriminalitet, der berører to eller flere medlemsstater, terrorisme og former for kriminalitet, der skader en fælles interesse, som er omfattet af en EU-politik, som angivet nedenfor:

terrorisme,

organiseret kriminalitet,

narkotikahandel,

hvidvaskning af penge,

kriminalitet i forbindelse med nukleare og radioaktive materialer,

menneskesmugling,

menneskehandel,

kriminalitet i forbindelse med motorkøretøjer,

manddrab og grov legemsbeskadigelse,

ulovlig handel med menneskevæv og organer,

bortførelse, frihedsberøvelse og gidseltagning,

racisme og fremmedhad,

organiseret røveri,

ulovlig handel med kulturgoder, herunder antikviteter og kunstgenstande,

underslæb og bedrageri,

afkrævning af beskyttelsespenge og pengeafpresning,

efterligninger og fremstilling af piratudgaver af produkter,

forfalskning af officielle dokumenter og ulovlig handel med disse,

Falskmøntneri og forfalskning af betalingsmidler,

IT-kriminalitet,

bestikkelse,

ulovlig handel med våben, ammunition og eksplosive stoffer,

ulovlig handel med truede dyrearter,

ulovlig handel med truede plantearter og træsorter,

miljøkriminalitet,

ulovlig handel med hormonpræparater og andre vækstfremmende stoffer,

andre former for kriminalitet som angivet i Europol-forordningens bilag I fra 1. maj 2017.

Med ovenstående liste over former for kriminalitet forstås følgende:

a) »kriminalitet i forbindelse med nukleare og radioaktive materialer«: strafbare handlinger i medfør af artikel 7, stk. 1, i konventionen om fysisk beskyttelse af nukleare materialer, undertegnet i Wien og New York den 3. marts 1980, og strafbare handlinger i forbindelse med nukleare eller radioaktive materialer som defineret i henholdsvis artikel 197 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab og i Rådets direktiv 96/29/Euratom af 13. maj 1996 om fastsættelse af grundlæggende sikkerhedsnormer til beskyttelse af befolkningens og arbejdstagernes sundhed mod de farer, som er forbundet med ioniserende stråling13 ;

b) »menneskesmugling«: forsætlige handlinger, der i berigelseshensigt har til formål at lette personers indrejse, ophold eller beskæftigelse på medlemsstaternes og Den Europæiske Unions område i modstrid med de i medlemsstaterne gældende regler og bestemmelser;

c) »menneskehandel«: det at rekruttere, transportere eller overføre en person, holde en person skjult eller modtage en person ved brug af magt eller trusler om magtanvendelse eller anden form for tvang, bortførelse, bedrageri eller misbrug af magt eller udnyttelse af en sårbar stilling eller ydelse eller modtagelse af betaling eller fordele for at opnå samtykke fra en person, der har myndighed over en anden person, med det formål at udnytte vedkommende. Udnyttelse omfatter som minimum udnyttelse af prostitution af andre eller andre former for seksuel udnyttelse, fremstilling, salg eller distribution af børnepornografisk materiale, tvangsarbejde eller tvangstjenester, slaveri eller slavelignende praksis, trældom eller fjernelse af organer;

d) »kriminalitet i forbindelse med motorkøretøjer«: tyveri af eller ulovlig handel med personbiler, lastbiler, sættevogne, lastbilers og sættevognes last, busser, motorcykler, campingvogne og landbrugskøretøjer, køretøjer til bygge- og anlægsvirksomhed samt reservedele til motorkøretøjer og hæleri med sådanne genstande;

e) »hvidvaskning af penge «: de strafbare handlinger, der er omhandlet i artikel 6, stk. 1, 2 og 3, i Europarådets konvention om hvidvaskning, efterforskning samt beslaglæggelse og konfiskation af udbyttet fra strafbare forhold, undertegnet i Strasbourg den 8. november 1990;

f) »narkotikahandel«: den form for kriminalitet, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, i De Forenede Nationers konvention af 20. december 1988 vedrørende ulovlig handel med narkotika og psykotrope stoffer samt i de bestemmelser, som ændrer eller træder i stedet for nævnte konvention.

De former for kriminalitet, der omhandles i artikel 3 og i dette bilag, vurderes af de kompetente myndigheder i henhold til lovgivningen i den pågældende medlemsstat.

Bilag II – Nationalt kontaktpunkt

Danmarks nationale kontaktpunkt, som skal fungere som det centrale kontaktpunkt mellem Europol og de øvrige kompetente myndigheder i Danmark, er hermed udpeget som:

Rigspolitiet, Polititorvet 14, 1780 København V, Danmark.

Bilag III – Beregning af Danmarks bidrag til Europols budget

Danmarks bidrag til Europols indtægter, jf. artikel 22 i denne aftale, skal indgå direkte i Europols budget, og skal beregnes på denne måde:

1. Det mest opdaterede endelige beløb af Danmarks Brutto National Indkomst (BNI), som er tilgængeligt den 31. marts hvert år efter 2. og 3. afsnit, skal divideres med summen af BNI for alle medlemsstater, der deltager i Europol, som er tilgængeligt for samme år, inklusiv BNI for Danmark. Den beregnede procentsats skal anvendes på den del af det godkendte budget for Europol, som er defineret i artikel 57, stk. 3, i Europol-forordningen, i det relevante år, og udgør Danmarks bidrag.

 
Beregningen skal ske på baggrund af det samlede BNI på markedsprisen og dets bestanddele, som er leveret af medlemsstaterne efter artikel 2, stk. 2, i Rådets forordning (EF, EURATOM) nr. 1287/2003 af 15. juli 2003.
Med henblik på at beregne bidraget, skal beløb konverteres mellem den nationale valuta og Euro med den kurs, der er på den sidste handelsdag i kalenderåret før budgetåret, som offentliggjort i EU-tidende, afsnit C.

2. Bidraget skal betales i Euro.

3. Danmark skal betale sit bidrag senest 45 dage efter modtagelse af opkrævningen. Enhver forsinkelse i betalingen skal medføre rentebetaling på det udestående beløb fra forfaldstidspunktet. Renten skal være Europæiske Centralbanks rente til hovedrefinansiering som offentliggjort i EU-tidende, afsnit C, som gælder den første dag i den måned, hvor bidraget skulle betales, tillagt 3,5 pct.

4. Danmarks bidrag skal tilpasses i overensstemmelse med dette bilag, når det finansielle bidrag til Europol fra EU-budgettet, som defineret i artikel 57, stk. 3, i Europol-forordningen, øges efter artikel 26, 27 eller 41 i forordningen nr. 966/2012 af 25. oktober 2012. I dette tilfælde skal forskellen betales 45 dage efter opkrævningen er modtaget fra Kommissionen.

5. Hvis indtægter fra EU-budgettet, jf. artikel 57, stk. 3, i Europol-forordningen, vedrørende et år N ikke er brugt den 31. december af året N, eller hvis Europols budget er blevet nedjusteret efter artikel 26, 27 eller 41 i forordning nr. 966/2012 af 25. oktober 2012, skal de dele af disse ubrugte beløb eller nedjusteringen, der svarer til Danmarks procentvise bidrag, overføres til budgetåret N+1 for Europol.

Officielle noter

1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/794 af 11. maj 2016 om Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) og om erstatning og ophævelse af Rådets afgørelse 2009/371/RIA, 2009/934/RIA, 2009/935/RIA, 2009/936/RIA og 2009/968/RIA. (EUT L 135, 24.5.2016 s. 53)

2 Rådets beslutning af 26. juli 1995 om udarbejdelse af en konvention på grundlag af artikel K. 3 i traktaten om Den Europæiske Union om oprettelse af en europæisk politienhed (Europol-konventionen) (EUT C 316 af 27.11.1995, s. 1)(trådte i kraft den 1.10.1998).

3 Konvention af 4. november 1950 til Beskyttelse af Menneskerettigheder og Grundlæggende Frihedsrettigheder.

4 Europarådets konvention af 28. januar 1981 om beskyttelse af det enkelte menneske i forbindelse med elektronisk databehandling af personoplysninger.

5 Rådets afgørelse 2009/935/RIA af 30. november 2009 om fastsættelse af listen over de tredjelande og organisationer, hvormed Europol skal indgå aftaler (EUT L 325, 11.12.2009, s. 12).

6 7281/1/17 REV 1 af den 28. april 2017

7 EUT L 121, 15.5.2009, s. 37.

8 EUT L 135, 24.5.2016, s. 53.

9 Europarådets konvention af 28. januar 1981 om beskyttelse af det enkelte menneske i forbindelse med elektronisk databehandling af personoplysninger.

12 Rådets afgørelse (2013/488/EU) af 23. september 2013 om reglerne for sikkerhedsbeskyttelse af EU’s klassificerede informationer (EU-Tidende L 141 af 28.5.2013, s. 1).

13 EUT L 159, 29.6.1996, s. 1.