Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (3. maj 2017)

Sundhedsministeren (Karen Ellemann, fg.):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien (Oprettelse af særlige pladser på psykiatrisk afdeling)

(Lovforslag nr. L 207)

Ved delaftale om udmøntning af satspuljen for 2017-2020, som blev indgået mellem den daværende regering (Venstre), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti blev det aftalt, at der skulle oprettes 150 pladser til en særlig udsat gruppe patienter.

Lovforslaget er resultatet af denne aftale, og formålet med lovforslaget er, at der etableres 150 rehabiliterende, psykiatriske pladser som en del af den regionale psykiatri. Det vil sige, at pladserne bliver oprettet i regi af regionerne og vil være en del af det psykiatriske behandlingssystem.

Lovforslaget retter sig mod en lille gruppe af særligt udsatte patienter med svære psykiske lidelser og udadreagerende adfærd, samtidig med at de har været indlagt gentagne gange og har afbrudte behandlingsforløb og ofte har et misbrug og/eller dom til behandling.

Formålet med lovforslaget er at yde en intensiv og helhedsorienteret behandlings- og rehabiliteringsindsats over for denne gruppe af særligt udsatte patienter for derigennem at stabilisere/forbedre patientens helbred, herunder tage hånd om patientens misbrug, og forbedre patientens evne til at mestre hverdagen.

Formålet med forslaget er endvidere – og ikke mindst lige så vigtigt – at nedbringe antallet af voldsepisoder og konflikter og derved opnå bedre sikkerhed for andre patienter og medarbejdere.

Et værktøj til at nå dette mål er blandt andet, at der med forslaget bliver lagt op til, at man på disse rehabiliterende, psykiatriske afdelinger får mulighed for at anvende en række af de tvangsforanstaltninger, der allerede i dag kan anvendes inden for de eksisterende rammer i psykiatriloven. Det kan f.eks. være tilbageføring, tilbageholdelse, tvangsbehandling eller fastholdelse.

I den forbindelse er det dog vigtigt at understrege, at et ophold på den pågældende afdeling alene kan ske med patientens samtykke.

For at komme i betragtning til et ophold på en rehabiliterende, psykiatrisk afdeling skal den pågældende borger godkendes af kommunalbestyrelsen. Med lovforslaget er der lagt op til, at kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om ophold efter indstilling fra et visitationsforum.

Afslutningsvis er det vigtigt at fremhæve, at med hensyn til retssikkerhedsgarantier som f.eks. klagemuligheder og patientrettigheder, herunder muligheden for at få beskikket en patientrådgiver, gælder de almindelige bestemmelser i psykiatriloven.

Idet jeg tillader mig at henvise til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.