Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

§ 1

I bekendtgørelse nr. 330 af 7. april 2016 om god skik for finansielle virksomheder foretages følgende ændring:

1. Efter § 18 indsættes:

»§ 18 a. Et forsikringsselskab skal i forbindelse med markedsføring til forbrugere af en forsikringsaftale tegnet i et skadesforsikringsselskab oplyse om

1) selskabets hjemland, og

2) om selskabet er omfattet af en garantiordning, der dækker kundens krav i tilfælde af selskabets konkurs, og navnet på denne garantiordning.

Stk. 2. Forsikringsselskabet skal på sin hjemmeside oplyse på dansk,

1) om en skadesforsikringsaftale til forbrugere, tegnet i et skadesforsikringsselskab, er omfattet af en garantiordning og indholdet af denne garantiordning, jf. stk. 1, nr. 2, og

2) forsikringsselskabets navn og adresse.

Stk. 3. Hvis et forsikringsselskab ikke har en hjemmeside, skal de oplysninger, der er nævnt i stk. 2, gives i forbindelse med markedsføring af en skadesforsikringsaftale, jf. stk. 1.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2017.

Erhvervsministeriet, den 16. maj 2017

Brian Mikkelsen

/ Julie Sonne