Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 25-17 om ledsageordning - ansøgningstidspunkt - godkendelse - opsparing af timer - udgifter til ledsagelsen

Principafgørelsen fastslår

Ledsageordningen – som er en naturalydelse – træder i kraft fra det tidspunkt, hvor ledsageren er godkendt og ansat af kommunen. Det gælder også i de tilfælde, hvor borgeren får mulighed for at få ordningen som et kontant tilskud. Beløbet ydes af kommunen fra det tidspunkt, hvor ledsageordningen er trådt i kraft.

Efter serviceloven skal kommunen tilbyde 15 timers ledsagelse om måneden til personer, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Det er muligt at opspare maksimalt 90 timer inden for en periode på 6 måneder. Timerne falder bort i den måned, hvor de overskrider 6 måneder. Det er kun de opsparede timer for den pågældende måned, der bortfalder efter 6 måneder og ikke alle de opsparede timer.

Eksempel: En borger har fået godkendt og ansat en ledsager fra 1. januar og bruger 7 timer ud af de 15 timer i januar måned. Borgeren sparer de resterende 8 timer op til senere. Disse 8 timer bortfalder i juli måned, hvis borgeren ikke bruger dem forinden. Borgeren vælger ikke at bruge sine 15 timer fra februar måned. Hvis borgeren ikke bruger dem inden august, bortfalder disse i august måned.

Borgerens udgifter til ledsagerens befordring og andre aktiviteter med tilknytning til ledsageordningen kan dækkes med et beløb, der reguleres årligt.

I den konkrete sag stadfæstede Ankestyrelsen kommunens afgørelse om, at borger ikke kunne få dækket udgifter i forbindelse med ledsagelsen, da udgifterne var afholdt, før ordningen var trådt i kraft.

Baggrund for at behandle sagen principielt

Afklaring af, hvornår ledsagerordningen træder i kraft, herunder fra hvilket tidspunkt, der kan foretages opsparing af timer og fra hvilket tidspunkt, der kan bevilges tilskud til de udgifter borgeren har haft i forbindelse med ledsagelsen.

Reglerne

Love og bekendtgørelser

Lov om social service, senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 369 af 18. april 2017.

§ 97, om ledsagerordning

Bekendtgørelse om betingelser for ledsageordningen efter serviceloven nr. 235 af 9. marts 2012:

§ 1, om ledsagelsens omfang.

§ 2, om ret til selv at udpege en ledsager og muligheden for kontant tilskud.

§ 6, om opsparing af timer.

§ 9, stk. 2, om muligheden for at få dækket en del af udgifterne i forbindelse med ledsagelsen.

Praksis

Følgende principafgørelse er brugt ved afgørelsen og er stadig gældende:

76-15

Ordningen, i servicelovens § 94, om selvudpeget hjælp er direkte afledt af servicelovens § 83, og da alle arbejdsgiverrelaterede opgaver håndteres af kommunen, herunder godkendelse af den mulige hjælper, kan ydelsen efter bestemmelsen ikke gives fra ansøgningstidspunktet, men alene fra godkendelsestidspunktet.

13-13

Det er et almindeligt socialretligt princip, at der som udgangspunkt ikke kan ydes hjælp til udgifter, som en borger har påtaget sig, inden han har søgt kommunen om hjælp.

Ankestyrelsen har ikke andre principafgørelser på området.

Vejledninger

Vi har også anvendt vejledning nr. 10 af 15. februar 2011 om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven):

Pkt. 15 om pligten til at kommunen skal yde ledsagelse som naturalydelse.

Pkt. 16 om godkendelse og ansættelse af ledsager.

Pkt. 17 om muligheden for at få udbetalt ydelsen som kontant tilskud.

Den konkrete afgørelse

Ankestyrelsen har nu afgjort din sag.

Resultatet er:

Du har ikke ret til dækning af udgifterne i forbindelse med ledsagelse i julen 2014.

Det betyder, at vi stadfæster kommunens afgørelse, dog med en anden begrundelse. Afgørelsen fra kommunen gælder derfor stadig.

Vi beklager den lange sagsbehandlingstid. Det skyldes, at sagen har været under principiel behandling.

Begrundelse for afgørelsen

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsen vurderer, at du ikke er berettiget til at få dækket de udgifter, du havde i forbindelse med besøg hos din bror i julen 2014 efter servicelovens bestemmelse om ledsageordning.

Hvad er afgørende for resultatet

Vi lægger vægt på, at ledsageordningen først træder i kraft fra det tidspunkt en ledsager er godkendt og ansat af kommunen.

Vi henviser i øvrigt til vores praksis i principafgørelse 76-15 om selvudpeget hjælper, hvor det fremgår, at denne ydelse først er bevilget fra det tidspunkt, der er truffet afgørelse om, at betingelserne for ordningen er opfyldt. Det samme gør sig efter Ankestyrelsens opfattelse gældende i ledsageordningen.

Vi finder på den baggrund, at du ikke er berettiget til at få disse udgifter dækket, da en eventuel ledsager endnu ikke var godkendt og ansat af kommunen, og da du ikke havde udgifter i forbindelse med ledsagelsen, til ledsageren.

Om reglerne

Kommunen skal yde 15 timers ledsagelse om måneden til personer, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke kan færdes alene. Retten til ledsagelse gælder uanset boform.

Ordningen henvender sig til voksne, der på grund af fysisk eller psykisk funktionssvigt ikke kan færdes alene uden for hjemmet. Der kan være tale om personer med svære bevægelseshandicap, kørestolsbrugere, hjerneskadede, blinde, udviklingshæmmede etc.

Ledsageordningen kan bevilges til personer mellem 18 og 67 år i

det omfang, at folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension,

er mindre end 67 år.

Ledsageordningen omfatter selve ledsagelsen og de funktioner, der er

direkte forbundet med ledsagelsen, fx hjælp med at tage overtøj af

og på, hjælp til toiletbesøg samt hjælp med kørestol og andre ganghjælpemidler.

Personer, der har ophold i botilbud eller er længerevarende indlagt på sygehus, er berettiget til ledsagelse på lige fod med personer uden for

botilbud. Individuel ledsagelse vil dog ofte være et led i botilbuddet.

Kommunen skal foretage en konkret vurdering af borgerens behov for

hjælp. Der er ikke krav til, hvad indholdet skal være. Det kan være biografture, indkøb, deltagelse i undervisning, sportsudøvelse, møder, ture i naturen osv.

Hvis en borger har behov for socialpædagogisk støtte eller anden støtte,

der kræver særlige kvalifikationer hos ledsageren, vil borgeren ikke være berettiget til ledsageordning.

Bemærkninger til klagen

Vi er opmærksomme på dine indsigelser om, at du nu er omfattet af personkredsen for ledsagelse.

Vi skal henvise til vores begrundelse om, at en bevilling af ledsagelse først træder i kraft, når ledsageren er godkendt og ansat af kommunen, hvilket betyder, at borgeren først er berettiget til ordningen og de afledte muligheder for at få dækket et begrænset beløb i forbindelse med ledsagelsen, når dette er sket.