Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (3. maj 2017)

Skatteministeren (Karsten Lauritzen):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven, lov om kommunal ejendomsskat, ejendomsværdiskatteloven og forskellige andre love (Ny vurderingsankenævnsstruktur, regler om klagebehandling for vurderingssager og ændringer som følge af en ny ejendomsvurderingslov m.v.)

(Lovforslag nr. L 212)

Formålet med lovforslaget er at udmønte forliget af 18. november 2016 mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om et nyt ejendomsvurderingssystem.

Lovforslaget fremsættes sammen med et forslag til en helt ny og moderniseret ejendomsvurderingslov. Lovforslagene skal sammen danne de lovgivningsmæssige rammer om et nyt og forbedret system for vurdering af fast ejendom, hvor der udover bedre og mere ensartede vurderinger, samtidig for ejendomsejerne skal være adgang til en ordentlig og effektiv klagebehandling. Nærværende lovforslag udmønter bl.a. de dele af forliget, der vedrører den nye klagestruktur og klagebehandlingen.

Det er en helt afgørende samfundsopgave, at tilliden til de offentlige ejendomsvurderinger genoprettes, hvilket også indebærer et nyt klagebehandlingssystem for vurderingssager. Det foreslås derfor, at klager over vurderinger fremover primært skal behandles i en række nye vurderingsankenævn, der etableres med lokal forankring og høj vurderingsfaglighed, samtidig med at lægmandselementet bevares. Der foreslås desuden en række tiltag, der muliggør en effektivisering og forbedring af klagebehandlingen.

Det foreslås endvidere, at klagemyndigheden kun kan ændre ejendomsværdien eller grundværdien, hvis ændringen er større end den almindelige usikkerhed på plus/minus 20 pct. Forslaget skal ses i sammenhæng med det samtidigt fremsatte forslag til en ny ejendomsvurderingslov og i lyset af, at der altid vil være en naturlig usikkerhed forbundet med at fastsætte værdien af en ejendom. Der findes ikke en ”rigtig” pris, da mange individuelle faktorer gør sig gældende, f.eks. liebhaveri, ønske om hurtigt salg m.v. En vurdering vil således kunne befinde sig inden for et vist spænd uden af denne grund at være forkert. Det er i forslaget til ejendomsvurderingsloven foreslået, at et spænd på plus/minus 20 pct. kan anvendes.

Formålet med lovforslaget er desuden at sikre, at ejendomsejerne får bedre indsigt i grundlaget for ejendomsvurderingerne samt forståelse for de nye vurderinger. Der foreslås derfor en særlig deklarationsprocedure, der har til formål at sikre, at ejendomsejerne får indblik i de oplysninger, der har væsentlig betydning for deres vurdering, samt mulighed for at supplere disse, før vurderingen foretages. Lovforslaget indeholder herudover flere andre ændringer i de processuelle regler for vurderingsmyndigheden.

Lovforslaget udmønter desuden de dele af forliget, der vedrører adgangen for kommunerne til at fritage ejendomsejere for de skattemæssige konsekvenser af ændrede planforhold, og tilvejebringelse af data fra Finanstilsynet. Lovforslaget indeholder endvidere en indfasningsordning for nytilplantet skov, en afledt ændring i tinglysningsafgiftsloven vedrørende erhvervsejendomme, og forslag til de ændringer i anden lovgivning, som den nye ejendomsvurderingslov giver anledning til, herunder ændring af reglerne for opkrævning af dækningsafgift.

Loven foreslås at træde i kraft den 1. januar 2018 og er omfattet af de fælles ikrafttrædelsesdatoer. Ændringen i lov om finansiel virksomhed træder dog i kraft den 1. juli 2017. Det er afgørende, at lovgivningen om den nye vurderingsordning vedtages senest på den sidste mødedato i Folketinget i juni måned 2017, så færdiggørelse af vurderingssystemet kan gennemføres i henhold til kravene i den endelige lovgivning og efter den givne tidsplan i forslaget til en ny ejendomsvurderingslov, hvorefter vurderingsarbejdet skal igangsættes i 2018.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.