Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32016L2309
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om jernbanetransport af farligt gods1)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 601 af 23. juni 2009 om jernbanetransport af farligt gods, som ændret ved bekendtgørelse nr. 576 af 31. maj 2013 og bekendtgørelse nr. 897 af 7. juli 2015, foretages følgende ændringer:

1. Fodnoten til bekendtgørelsens titel affattes således:

»1) Bekendtgørelsen gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/68/EF af 24. september 2008 om indlandstransport af farligt gods, EU-Tidende 2008, nr. L 260, side 13, og dele af Kommissionens beslutning 2009/240/EF af 4. marts 2009 om godkendelse af, at nogle medlemsstater indfører visse særlige bestemmelser i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/68/EF om indlandstransport af farligt gods, EU-Tidende 2009, nr. L 71, side 23, og dele af Kommissionens direktiv 2012/45/EU af 3. december 2012 om den anden tilpasning af bilagene til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/68/EF om indlandstransport af farligt gods til de videnskabelige og tekniske fremskridt, EU-Tidende 2012, nr. L 332, side 18, og dele af Kommissionens direktiv 2014/103/EU af 21. november 2014 om tredje tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling af bilagene til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/68/EF om indlandstransport af farligt gods, EU-Tidende 2014, nr. L 335, side 15, og dele af Kommissionens direktiv 2016/2309/EU af 16. december 2016 om fjerde tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling af bilagene til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/68/EF om indlandstransport af farligt gods, EU-Tidende 2016, nr. L 345, side 48.«

2. I § 1, stk. 1, indsættes som nr. 5:

»5) Kommissionens direktiv 2016/2309/EU af 16. december 2016 om den fjerde tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling af bilagene til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/68/EF om indlandstransport af farligt gods (dvs. direktivets bestemmelser, der vedrører jernbanetransport af farligt gods). Dette direktiv er medtaget som bilag 5 til denne bekendtgørelse.«

3. § 2, stk. 1, affattes således:

»Medlemsstaternes kompetencer på jernbaneområdet efter direktiv 2008/68/EF, Kommissionens beslutning 2009/240/EF, dele af direktiv 2012/45/EU, dele af direktiv 2014/103/EU og dele af direktiv 2016/2309/EU udøves af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.«

4. I bilag II, del II. 1, i bekendtgørelsens bilag 1 ændres »1. januar 2015« til: »1. januar 2017«.

5. Som bilag 5 indsættes bilag 1 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 30. juni 2017.

Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsen, den 11. maj 2017

Carsten Falk Hansen

/ Leif Funch


Bilag 1

»Bilag 5

KOMMISSIONENS DIREKTIV (EU) 2016/2309

af 16. december 2016

om fjerde tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling af bilagene til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/68/EF om indlandstransport af farligt gods

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/68/EF af 24. september 2008 om indlandstransport af farligt gods (1), særlig artikel 8, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Bilag I, del I. 1, bilag II, del II. 1, og bilag III, del III. 1, til direktiv 2008/68/EF henviser til bestemmelser i de internationale aftaler om indlandstransport af farligt gods ad vej, med jernbane og ad indre vandveje, jf. definitioner i direktivets artikel 2.

(2) Bestemmelserne i disse internationale aftaler ajourføres hvert andet år. Som følge heraf finder de senest ændrede udgaver anvendelse fra den 1. januar 2017 med en overgangsperiode frem til den 30. juni 2017.

(3) Bilag I, del I. 1, bilag II, del II. 1, og bilag III, del III. 1, til direktiv 2008/68/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(4) Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget om Indlandstransport af Farligt Gods —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Ændringer af direktiv 2008/68/EF

I direktiv 2008/68/EF foretages følgende ændringer:

1) Bilag I, del I. 1, affattes således:

»I. 1. ADR

Bilag A og B til ADR, som finder anvendelse fra den 1. januar 2017, dog således at »kontraherende part« erstattes med »medlemsstat«, hvis det er relevant.«

2) Bilag II, del II. 1, affattes således:

»II. 1. RID

Bilag til RID, som angivet i appendiks C til COTIF, som finder anvendelse fra den 1. januar 2017, dog således at »kontraherende stat til RID« erstattes med »medlemsstat«, hvis det er relevant.«

3) Bilag III, del III. 1, affattes således:

»III. 1. ADN

Bestemmelser i bilaget til ADN, som finder anvendelse fra den 1. januar 2017, samt artikel 3(f), 3(h), 8(1) og 8(3) i ADN, dog således at »kontraherende part« erstattes med »medlemsstat«, hvis det er relevant.«

Artikel 2

Gennemførelse

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 30. juni 2017. De tilsender straks Kommissionen disse love og bestemmelser.

Lovene og bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Ikrafttræden

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. december 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand

________________________________________

(1) EUT L 260 af 30.9.2008, s. 13.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen gennemfører dele af Kommissionens direktiv 2016/2309/EU af 16. december 2016 om fjerde tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling af bilagene til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/68/EF om indlandstransport af farligt gods, EU-Tidende 2016, nr. L 345, side 48.