Den fulde tekst
L 207
Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien og sundhedsloven. (Oprettelse af særlige pladser på psykiatrisk afdeling).
Af sundhedsministeren (Karen Ellemann (V)).
Fremsat skr 3/5 17
Lovf som fremsat 3/5 17
1.beh 10/5 17
Betænkning 23/5 17
2.beh 29/5 17
Lovf optrykt efter 2.beh 29/5 17 Tillæg H
3.beh 2/6 17
Lovf som vedt 2/6 17
Lov nr 691 af 8. juni 2017
Ordførere: (1.beh) Pernille Rosenkrantz-Theil (S), Liselott Blixt (DF), Jane Heitmann (V), Stine Brix (EL), May-Britt Kattrup (LA), Torsten Gejl (ALT), Lotte Rod (RV), Trine Torp (SF), Brigitte Klintskov Jerkel (KF).
Ministre: (1.beh) sundhedsministeren (Ellen Trane Nørby).
Efter 1.beh henvist til Sundheds- og Ældreudvalget(SUU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Formålet med lovforslaget er, at der etableres 150 rehabiliterende psykiatriske pladser som en del af den regionale psykiatri. Lovforslaget retter sig mod en lille gruppe af særligt udsatte patienter med svære psykiske lidelser og udadreagerende adfærd, samtidig med at de har været indlagt gentagne gange og har afbrudte behandlingsforløb og ofte har et misbrug og/eller dom til behandling.
Formålet med lovforslaget er at yde en intensiv og helhedsorienteret behandlings- og rehabiliteringsindsats over for denne gruppe af særligt udsatte patienter og at nedbringe antallet af voldsepisoder og konflikter og derved opnå bedre sikkerhed for andre patienter og medarbejdere. Med forslaget bliver der lagt op til, at man på disse rehabiliterende psykiatriske afdelinger får mulighed for at anvende en række af de tvangsforanstaltninger, der allerede i dag kan anvendes inden for de eksisterende rammer i psykiatriloven.
Lovforslaget er en udmøntning af delaftalen om udmøntning af satspuljen for 2017-2020, som blev indgået mellem den daværende regering (Venstre), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti.
Der henvises også til L 206 fremsat af børne- og socialministeren, som vedrører mulighed for at flytte en beboer med en psykisk lidelse uden samtykke til et andet bestemt botilbud, hvis vedkommende er til fare for eller udviser en særligt truende eller chikanerende adfærd over for øvrige beboere eller personale.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 103 (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.