Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

(Oprettelse af en ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. lovbekendtgørelse nr. 329 af 24. marts 2017, foretages følgende ændringer:

1. I § 14, stk. 4, 2. pkt., indsættes efter »udgifterne til statstilskuddet efter § 12«: », udgifterne til finansiering af tilskuddet efter § 17«.

2. Efter § 16 indsættes:

»§ 17. Økonomi- og indenrigsministeren yder et årligt tilskud til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår. Tilskudsrammen udgør 300 mio. kr. og reguleres fra og med 2018 med den forventede pris- og lønudvikling for den kommunale sektor. Tilskuddet finansieres fra og med tilskudsåret 2018 af det kommunale bloktilskud.«

§ 2

I lov nr. 996 af 30. august 2015 om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (Tilpasninger i udlignssystemet som følge af omlægning af refusionssystemet på beskæftigelsesområdet) foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 1, 1. pkt., ændres »2016 og 2017« til: »2016, 2017 og 2018«.

2. I § 3, stk. 1, 1. og 2. pkt., ændres »i 2017« til: »i 2017 og 2018«.

3. I § 3, stk. 2, 1. pkt., ændres »2016 og 2017« til: »2016, 2017 og 2018«.

4. I § 3, stk. 2, 1. og 2. pkt., ændres »i 2017« til: »i 2017 og 2018«.

5. I § 3 indsættes som stk. 7 og 8:

»Stk. 7. Kommuner, som har en samlet beregnet byrdefordelingsmæssig gevinst eller et tab som følge af ændringer i refusion og tilskud, jf. stk. 1, tillagt eller fratrukket beløb beregnet efter stk. 1-3, og hvor gevinsten eller tabet beregnes at overstige 20 mio. kr. i 2018, betaler et bidrag henholdsvis modtager et tilskud. Bidraget og tilskuddet fastsættes til den del af kommunens beregnede byrdefordelingsmæssige gevinst henholdsvis tab, som overstiger 20 mio. kr. i 2018. Overstiger det samlede bidrag det samlede tilskud, anvendes nettobidrag på op til 50 mio. kr. til finansiering af en forhøjelse af puljen efter § 16 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner til særlig vanskeligt stillede kommuner. Den del af nettobidraget, der overstiger 50 mio. kr., tilbagebetales til kommunerne efter indbyggertal. Overstiger det samlede tilskud det samlede bidrag, finansieres nettotilskuddet af alle kommuner efter indbyggertal.

Stk. 8. For tilskudsåret 2018 foretages der ved udmeldingen af tilskuds- og udligningsbeløb for 2018 pr. 1. juli 2017 en endelig beregning af de byrdefordelingsmæssige tab og gevinster efter stk. 1, 2, 3 og 7, og forhøjelsen af puljen efter § 16 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. stk. 7, fastsættes.«

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2017.

Stk. 2. For tilskudsåret 2017 finansieres tilskuddet efter § 1, nr. 2, af staten.

§ 4

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Amalienborg, den 3. maj 2017

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Simon Emil Ammitzbøll