Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v.

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1512 af 8. december 2016 om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v., foretages følgende ændringer:

1. Kapitel I, Afsnit D, Regel 22, ophæves.

Regel 23 bliver herefter regel 22.

2. Kapitel II-2, Afsnit A, Regel 1, pkt. 4.2, ophæves.

Pkt. 4.3 bliver herefter pkt. 4.2.

3. Kapitel II-2, Afsnit C, Regel 10, pkt. 3.1, affattes således:

»3.1. Type og konstruktion

Transportable ildslukkere skal opfylde kravene i »Fire Safety Systems Code«.«

4. Kapitel II-2 N(1) ophæves.

5. Kapitel II-2 N(3) ophæves.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2017.

Søfartsstyrelsen, den 30. maj 2017

Martin John

/ Per Sønderstrup