Den fulde tekst
L 212
Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven, lov om kommunal ejendomsskat, ejendomsværdiskatteloven og forskellige andre love. (Ny vurderingsankenævnsstruktur, regler om klagebehandling af vurderingssager og ændringer som følge af en ny ejendomsvurderingslov m.v.).
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen (V)).
Fremsat skr 3/5 17
Lovf som fremsat 3/5 17
1.beh 9/5 17
Betænkning 24/5 17
2.beh 30/5 17
Lovf optrykt efter 2.beh 30/5 17 Tillæg H
3.beh 2/6 17
Lovf som vedt 2/6 17
Lov nr 688 af 8. juni 2017
Beh sammen: L 212 og L 211
Ordførere: (1.beh) Jesper Petersen (S), Dennis Flydtkjær (DF), Jakob Ellemann-Jensen (V), Rune Lund (EL), Joachim B. Olsen (LA), René Gade (ALT), Andreas Steenberg (RV), Lisbeth Bech Poulsen (SF).
Ministre: (1.beh) skatteministeren (Karsten Lauritzen).
Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget(SAU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Ifølge lovforslaget indføres der et nyt klagebehandlingssystem for vurderingssager.
Det foreslås bl.a., at klager over vurderinger skal behandles i en række nye vurderingsankenævn, og der foreslås en række tiltag, der skal muliggøre en effektiv og forbedret klagebehandling. Desuden foreslås der en særlig deklarationsprocedure, der skal sikre, at ejendomsejere får bedre indsigt i grundlaget for ejendomsvurderingerne og mulighed for at supplere disse, før vurderingen foretages.
Lovforslaget skal udmønte dele af forliget mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om et nyt ejendomsvurderingssystem indgået den 18. november 2016.
Lovforslaget skal ses i sammenhæng med lovforslag nr. L 211 (forslag til ejendomsvurderingslov). De to lovforslag sambehandles.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 94 (S, DF, V, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 9 (EL), hverken for eller imod stemte 0.