Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af udlændingeloven

(Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 412 af 9. maj 2016, som ændret senest ved lov nr. 249 af 20. marts 2017, foretages følgende ændringer:

1. I § 11, stk. 3, nr. 1, 1. pkt., ændres »6 år« til: »8 år«.

2. I § 11, stk. 3, nr. 2, ændres »1 års« til: »6 måneders«.

3. I § 11, stk. 3, nr. 5, ændres »3 år« til: »4 år«.

4. I § 11, stk. 3, nr. 8, ændres »2 år og 6 måneder inden for de sidste 3 år« til: »3 år og 6 måneder inden for de sidste 4 år«.

5. I § 11, stk. 8, ændres »2 år og 6 måneder inden for de seneste 3 år« til: »3 år og 6 måneder inden for de sidste 4 år«.

6. I § 11, stk. 14, 1. pkt., ændres »3 år« til: »4 år«, og »2 år og 6 måneder« ændres til: »3 år og 6 måneder«.

7. § 11 a, stk. 1, affattes således:

»Betinget frihedsstraf er til hinder for meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse i følgende tidsrum:

1) Betinget frihedsstraf med vilkår om samfundstjeneste er til hinder for meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse i 7 år og 6 måneder fra tidspunktet for afsigelse af endelig dom, dog altid indtil udløbet af den prøvetid, der er fastsat i dommen.

2) Anden betinget frihedsstraf er til hinder for meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse i 6 år fra tidspunktet for afsigelse af endelig dom, dog altid indtil udløbet af den prøvetid, der er fastsat i dommen.«

8. § 11 a, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Ubetinget frihedsstraf er uden for de tilfælde, der er nævnt i § 11, stk. 3, nr. 2 og 3, til hinder for meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse i følgende tidsrum:

1) Ubetinget frihedsstraf i under 60 dage er til hinder for meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse i 12 år fra tidspunktet for løsladelse, jf. dog nr. 2.

2) Ubetinget frihedsstraf i under 60 dage for overtrædelse af straffelovens kapitel 12 eller 13 er til hinder for meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse i 18 år fra tidspunktet for løsladelse.

3) Ubetinget frihedsstraf i 60 dage eller mere, men under 6 måneder, er til hinder for meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse i 15 år fra tidspunktet for løsladelse.«

9. I § 11 a indsættes efter stk. 3 som nye stykker:

»Stk. 4. En delvis betinget frihedsstraf er uden for de tilfælde, der er nævnt i § 11, stk. 3, nr. 2 og 3, til hinder for meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse i det tidsrum, som den ubetingede del af frihedsstraffen ville give anledning til, jf. stk. 2.

Stk. 5. En straf, som er delvis eftergivet ved benådning, er uden for de tilfælde, der er nævnt i § 11, stk. 3, nr. 2 og 3, til hinder for meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse i det tidsrum, som den del af straffen, der skal udstås, ville give anledning til, jf. stk. 1 og 2. En straf, som er helt eftergivet ved benådning, er til hinder for meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse i 4 år og 6 måneder efter udløbet af den prøvetid, der er fastsat som betingelse for eftergivelsen.«

Stk. 4-7 bliver herefter stk. 6-9.

10. § 11 a, stk. 4, nr. 1, der bliver stk. 6, nr. 1, ophæves, og i stedet indsættes:

»1) Dom til ambulant behandling med mulighed for hospitalsindlæggelse, jf. straffelovens §§ 68 og 69, er til hinder for meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse i 6 år fra tidspunktet for rettens endelige bestemmelse om foranstaltningens ophævelse, dog mindst 9 år fra tidspunktet for rettens endelige bestemmelse om idømmelse af foranstaltningen, jf. stk. 7.

2) Dom til behandling, jf. straffelovens §§ 68 og 69, er til hinder for meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse i 9 år fra tidspunktet for rettens endelige bestemmelse om foranstaltningens ophævelse, dog mindst 12 år fra tidspunktet for rettens endelige bestemmelse om idømmelse af foranstaltningen, jf. stk. 7.«

Nr. 2 og 3 bliver herefter nr. 3 og 4.

11. I § 11 a, stk. 4, nr. 2 og 3, der bliver stk. 6, nr. 3 og 4, ændres »stk. 5« til: »stk. 7«.

12. I § 11 a, stk. 5, der bliver stk. 7, ændres »stk. 4« til: »stk. 6«.

13. I § 11 a, stk. 6, der bliver stk. 8, ændres »3 år« til: »6 år«.

14. I § 11 a, stk. 7, der bliver stk. 9, ændres »stk. 1, 2 og 4« til: »stk. 1, 2 og 4-6«, og »stk. 1, 2 eller 4« ændres til: »stk. 1, 2 eller 4-6«.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 15. maj 2017.

Stk. 2. Loven finder ikke anvendelse for ansøgninger om tidsubegrænset opholdstilladelse, der er indgivet før den 15. marts 2017. For sådanne ansøgninger finder de hidtil gældende regler anvendelse.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som de færøske og grønlandske forhold tilsiger.

Givet i København, den 9. maj 2017

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Inger Støjberg