Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Kriterier for godskrivning
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til elektriker

I medfør af § 4, stk. 2, og § 38, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 271 af 24. marts 2017, § 4, stk. 1 og 2, og § 7, stk. 3, i lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 961 af 1. september 2014, som ændret ved lov nr. 1746 af 27. december 2016, og efter bestemmelse fra, samråd med og inddragelse af Det faglige udvalg for Elektrikeruddannelsen fastsættes efter bemyndigelse:

Formål og opdeling

§ 1. Erhvervsuddannelsen til elektriker har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder:

1) Design og udvikling af innovative el-tekniske løsninger, der tilgodeser og dækker kundens behov.

2) Dimensionering, installation, programmering, idriftsættelse, fejlfinding, integration og vedligeholdelse af elinstallationer/-anlæg i bolig, erhverv og industri, fx vedvarende energianlæg, velfærdsteknologiske løsninger, kommunikationsanlæg, sikringsanlæg, integrerede intelligente bygningsinstallationer samt styrings- og reguleringsanlæg.

3) Kvalitetskontrol, -styring og dokumentation af udført arbejde.

4) Sikre arbejdsmiljøet og el-sikkerheden på arbejdspladsen og for slutbrugerne.

5) Viden om forsyningsnettets opbygning og struktur samt tilslutning af installationer og anlæg til forsyningsnettet.

6) Energieffektivisering, -optimering, beregning af energiforbrug og besparelsespotentiale samt valg af korrekt teknisk løsning og vejledning om vedvarende energiformer.

7) Planlægning og styring af opgaver samt samarbejde og koordination om udførelse af hele tekniske løsninger.

8) Anvendelse af it til projektering, programmering, styring, kvalitetssikring og dokumentation.

9) Salg, kundeservice og vejledning af kunder.

10) Arbejde projektorienteret og omsætte kundens ideer til praktisk gennemførlige projekter samt anvende kreative problemløsningsmetoder så løsningsforslag er kreative og innovative målrettet kundens behov.

Stk. 2. Eleven skal nå de uddannelsesmål, som er fastsat for det trin eller speciale, jf. stk. 3 og 4, som eleven har valgt.

Stk. 3. Uddannelsen indeholder trin 1, installationsmontør, niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring.

Stk. 4. Uddannelsen afsluttes med trin 1, jf. stk. 3, eller med et af følgende specialer (trin 2), niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring:

1) Elektriker 1.

2) Elektriker 2.

Stk. 5. Uddannelsen kan gennemføres som eux-forløb i det i stk. 4, nr. 1, nævnte speciale. Uddannelsen tilrettelagt som eux-forløb er ikke trindelt og omfatter alle specialets kompetencemål.

Stk. 6. Uddannelsen udbydes med talentspor i det i stk. 4, nr. 2, nævnte speciale.

Varighed

§ 2. Uddannelsen varer fra 3 år til 5 år, inklusive grundforløbet. Grundforløbet kan ikke erstattes af grundlæggende praktisk oplæring i en virksomhed.

Stk. 2. For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for unge, varer uddannelsens trin 1, installationsmontør, 2 år, hvoraf skoleundervisningen udgør 16 uger for elever, som fortsætter i trin 2, og 19 uger for elever, som afslutter uddannelsen med trin 1. Uddannelsens speciale, elektriker 1, varer yderligere 1 år og 6 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 19 uger fordelt på mindst to skoleperioder. Uddannelsens speciale, elektriker 2, varer yderligere 2 år, hvoraf skoleundervisningen udgør 24 uger fordelt på mindst to skoleperioder.

Stk. 3. For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne (euv-forløb), varer uddannelsens trin 1, installationsmontør, 1 år og 2 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 12 uger for elever, som fortsætter i trin 2 og 15 uger for elever, som afslutter uddannelsen med trin 1. Uddannelsens speciale, elektriker 1, varer yderligere 1 år og 8 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 19 uger. Uddannelsens speciale, elektriker 2, varer yderligere 1 år og 9 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 24 uger.

Stk. 4. Den i stk. 3 nævnte skoleundervisning opdeles i mindst tre skoleperioder for euv-forløb efter § 66 y, stk. 1, nr. 2, i lov om erhvervsuddannelser.

Stk. 5. Uanset bestemmelserne i stk. 2 og 3 varer uddannelsens hovedforløb for elever i eux-forløb 4 år, hvoraf skoleundervisningen udgør 63,6 uger fordelt på fire skoleperioder for elektriker 1. Alle skole- og praktikperioder, der ikke er afsluttende, skal have et omfang af ca. et halvt års varighed.

Stk. 6. En skole med et hertil tilstrækkeligt elevantal i eux-forløb skal tilrettelægge undervisningen i parallelle spor, således at eleverne i et spor er i praktikuddannelse mens eleverne i et andet spor er i skoleundervisning. Skoleperioder, der indeholder undervisning i gymnasiale fag, skal afsluttes ved en gymnasial eksamenstermin.

Kompetencer forud for optagelse til skoleundervisning i hovedforløbet

§ 3. For at kunne blive optaget til skoleundervisningen i hovedforløbet skal eleven, medmindre andet fremgår af stk. 7, opfylde betingelserne i stk. 2-6.

Stk. 2. Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder:

1) Forsyningsnettet.

2) Materialevalg.

3) Værktøjsvalg.

4) El-teori.

5) Arbejde under og nær ved spænding.

6) El-tekniske tegninger og diagrammer.

7) Installationer i boliger.

8) Dokumentation og kvalitetssikring.

9) Love, regler og standarder.

10) Kundeservice.

11) Sikkerhed og arbejdsmiljø.

12) Førstehjælp og brandbekæmpelse.

13) Elektriske grundbegreber for spænding, strøm, modstand, kapacitet, induktion og effekt ved såvel DC som AC.

14) El-forsyningsnettets opbygning samt produktion, transmission og distribution af elektrisk energi og de miljømæssige konsekvenser heraf.

Stk. 3. Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter:

1) Valg af materialer og komponenter samt miljørigtigt installationsmateriel til installationer i boliger og korrekt anvendelse af dette i henhold til fabrikantens forskrifter.

2) Korrekt vedligeholdelse af hjælpemidler og håndværktøj ved udførelse af installationer.

3) Udførelse af beregninger og målinger på serie og parallelle kredsløb samt blandede forbindelser ved DC og AC.

4) Udførelse af beregninger af induktive modstande og belastninger, herunder transformerens strømme, spændinger, omsætningsforhold og tab.

5) Udførelse af beregninger om grundlæggende analoge og digitale komponenter og kredsløb, inklusive dioder, ensrettere, gates og transistorers virkemåde.

6) Udførelse af beregninger af induktion, magnetisme, frembringelse af vekselstrøm og udvisning af forståelse for begreberne elektromotorisk kraft, frekvens, tilsyneladende, aktiv- og reaktiv effekt, cosinus og sinus, arbejde og virkningsgrad.

7) Dimensionering af kabler og sikringer til boliginstallationer.

8) Udførelse af arbejde på og nær ved spændingsløse og (under opsyn) spændingsførende installationer i boliger.

9) Udførelse og anvendelse af el-tekniske tegninger og diagrammer for relevant installationsarbejde.

10) Udførelse af grundlæggende installationer i boliger, herunder installere stikledning, målerafsætning og gruppetavle samt tilslutte tilhørende kabler og ledninger i spændingsløse anlæg.

11) Installation af belysning, lysstyring og kraftinstallationer i boliger samt 1- og 3-fasede asynkrone motorinstallationer i boliger, herunder start- stop-funktion og reversering.

12) Udførelse af enkle tele- og datainstallationer og antenner i boliger.

13) Installation af forskriftsmæssig beskyttelse mod direkte og indirekte berøring.

14) Udførelse af eftersyn og afprøvning før idriftsættelse af installationer.

15) Udførelse af målinger og fejlfinding på installationer og kredsløb med forskellige former for belastninger.

16) Udarbejdelse af relevant dokumentation i forhold til udført installationsarbejde.

17) Udførelse af arbejdsopgaver i overensstemmelse med gældende love, regler og standarder.

18) Anvendelse af servicebegreber og kundepsykologi i forhold til at yde god kundeservice.

19) Udførelse af arbejdsopgaver sikkerheds- og miljømæssigt forsvarligt i henhold til gældende regler, herunder skabelse af sikkerhed for personer, husdyr og ejendom mod de farer og skader, som kan opstå ved normalbrug af elektriske installationer.

20) Udførelse af grundlæggende førstehjælp ved ulykker og sygdomme samt slukning af mindre brande og hindre brande i at brede sig, jf. gældende regler.

Stk. 4. Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne:

1) forstå og anvende elektriske grundbegreber for spænding, strøm, modstand, kapacitet, induktion og effekt ved såvel DC som AC, herunder udføre beregninger og målinger på serie og parallelle kredsløb samt blandede forbindelser ved DC og AC,

2) anvende viden om induktion, magnetisme, frembringelse af vekselstrøm og forstå begreberne elektromotorisk kraft, frekvens, tilsyneladende, aktiv- og reaktiv effekt, cosinus og sinus, arbejde og virkningsgrad samt udføre enkle beregninger under anvendelse af disse grundbegreber,

3) udføre beregninger på induktive modstande og belastninger, herunder transformerens strømme, spændinger, omsætningsforhold og tab,

4) anvende viden om grundlæggende analoge og digitale komponenter og kredsløb, herunder dioder, ensrettere, gates og transistorers virkemåde og udføre enkle beregninger på disse,

5) redegøre for el-forsyningsnettets opbygning samt produktion, transmission og distribution af elektrisk energi og de miljømæssige konsekvenser heraf,

6) installere stikledning, målerafsætning og gruppetavle i boliger og tilslutte tilhørende kabler og ledninger i spændingsløse anlæg samt installere forskriftsmæssig beskyttelse mod direkte og indirekte berøring,

7) dimensionere kabler og sikringer i overensstemmelse med gældende love, regler og standarder,

8) installere belysning, lysstyring og kraftinstallationer i boliger ud fra tegninger og beskrivelser samt 1- og 3-fasede asynkrone motorinstallationer, herunder start- stopfunktion og reversering efter gældende love, regler og standarder,

9) vælge miljørigtigt installationsmateriel til boliger og anvende dette på korrekt vis i henhold til fabrikantens forskrifter,

10) anvende og vedligeholde hjælpemidler og håndværktøj korrekt ved udførelse af stærk- og svagstrømsinstallationer,

11) udføre enkle tele- og datainstallationer og antenner i boliger ud fra tegninger og beskrivelser efter gældende love, regler og standarder samt vælge miljørigtigt materiel og anvende dette korrekt i henhold til fabrikantens forskrifter,

12) udføre eftersyn og afprøvning før idriftsætning af installationer samt udføre målinger og fejlfinding på installationer og kredsløb med forskellige former for belastninger,

13) udarbejde relevant dokumentation i forhold til udført installationsarbejde,

14) udføre arbejdsopgaver sikkerheds- og miljømæssigt forsvarligt i henhold til gældende regler, herunder skabe sikkerhed for personer, husdyr og ejendom mod de farer og skader, som kan opstå ved normalbrug af elektriske installationer,

15) udføre arbejde på og nær ved spændingsløse og spændingsførende installationer i boliger og

16) anvende viden om servicebegrebet, kundepsykologi og de afgørende faktorer i forhold til at udføre en god kundeservice, såvel internt i virksomheden som eksternt hos kunder.

Stk. 5. Eleven skal have gennemført følgende grundfag på følgende niveau og med følgende karakter:

1) Fysik på E-niveau, bestået.

2) Dansk på E-niveau, bestået.

3) Matematik på D-niveau, bestået. (For elever der afslutter uddannelsen på trin 1, E-niveau.)

Stk. 6. Eleven skal have opnået følgende certifikater eller lignende:

1) Instruktion i arbejde nær ved eller under spænding jf. Stærkstrømsbekendtgørelsen.

2) Kompetencer svarende til ”Førstehjælp på erhvervsuddannelserne” efter Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner pr. 1. august 2016.

3) Kompetencer svarende til elementær brandbekæmpelse efter Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts retningslinjer pr. 1. september 2014.

4) Certifikat for opfyldelse af Arbejdstilsynets uddannelsesmæssige krav til opstilling m.v. af rulle- og bukkestillads.

Stk. 7. Elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne, jf. § 66 y, stk. 1, nr. 2, i lov om erhvervsuddannelser, er undtaget fra det i stk. 5, nr. 2 nævnte krav.

Stk. 8. For at kunne blive optaget til skoleundervisningen i eux-hovedforløbet skal eleven ud over kravene i stk. 2-6, have gennemført følgende grundfag:

1) Dansk på C-niveau.

2) Engelsk på C-niveau.

3) Samfundsfag på C-niveau.

4) Matematik på C-niveau.

5) Fysik på C-niveau.

6) Informationsteknologi på C-niveau.

Stk. 9. For elever, der opnår de i stk. 8 nævnte kompetencer i et grundforløb, skal fagene nævnt i bestemmelsens nr. 1-3 være gennemført i grundforløbets 1. del med varigheder på henholdsvis 2,5 uger, 3 uger og 2,5 uger, og fagene nævnt i nr. 4-6 være gennemført i grundforløbets 2. del med varigheder på henholdsvis 4 uger, 2 uger og 2 uger.

Stk. 10. Er der i stk. 5 fastsat karakterkrav for et eller flere fag, gælder disse krav tilsvarende for eux-elever på det niveau af grundfaget, som eleven skal have for at kunne påbegynde skoleundervisningen i hovedforløbet, jf. stk. 8, uanset en eventuel forskel mellem de pågældende niveauer.

Kompetencer m.v. i hovedforløbet

§ 4. Hovedforløbet har følgende kompetencemål:

1) Eleven kan udføre almindeligt forekommende installationer, tilslutning til forsyningsnettet og føringsveje i bolig, erhverv og industri herunder udvælge komponenter og materialer korrekt under hensyn til driftsforhold og ydre forhold.

2) Eleven kan dimensionere, installere og tilslutte tavler, elinstallationer, enkle intelligente installationer, enkle styringsanlæg, belysning samt brugsgenstande i boliger og erhverv.

3) Eleven kan projektere, opbygge og installere større kommunikationsnetværk for bolig og erhverv med kobber, fiber og trådløse installationer.

4) Eleven kan tilslutte sikringsanlæg og vedvarende energianlæg i boliger.

5) Eleven kan dimensionere, installere og tilslutte enkle automatiske anlæg, motorinstallationer samt ventilationsanlæg i bolig og erhverv.

6) Eleven kan anvende grundlæggende viden om energieffektivisering og energibesparende løsninger i forbindelse med installationsopgaver i boliger.

7) Eleven kan planlægge, kvalitetssikre og dokumentere eget arbejde i bolig, erhverv og industri.

8) Eleven kan udføre målinger på installationer og enkle anlæg i forbindelse med kvalitetssikring og fejlfinding samt udarbejde teknisk dokumentation, brugervejledninger og vedligeholdelsesplaner.

9) Eleven kan overholde gældende love, regler og standarder i forbindelse med udført arbejde.

10) Eleven kan kommunikere med og vejlede kunder og brugere om tekniske løsninger og funktioner i boliger med henblik på information og salg.

11) Eleven kan søge og vurdere teknisk information med relevans for arbejdsområder og formidle resultatet til kolleger under anvendelse af en korrekt faglig terminologi.

12) Eleven har grundlæggende kendskab til projektorienteret arbejde og problemløsningsmetoder.

13) Eleven kan fejlfinde ved anvendelse af korrekt måleudstyr og måleteknikker.

14) Eleven kan kvalitetssikre i henhold til relevante love og regler samt standarder og udarbejde den tekniske dokumentation for kvalitetssikring.

15) Eleven kan deltage i projektorienteret arbejde og gennemføre projekter, der er kreative og innovative i forhold til kundens behov.

16) Eleven kan installere, programmere og idriftsætte elektriske installationer og elektriske anlæg i bolig, erhverv og industri, fx kommunikationstekniske installationer og anlæg samt automatiske anlæg.

17) Eleven kan fejlfinde, reparere og vedligeholde elektriske installationer og elektriske anlæg i bolig, erhverv og industri, fx kommunikationstekniske installationer og anlæg samt automatiske anlæg.

18) Eleven kan energieffektivisere elektriske installationer eller automatiske anlæg i bolig, erhverv og industri.

19) Eleven kan konfigurere, dataopsamle eller -behandle sikkerheds- eller operativsystemer.

20) Eleven kan integrere og optimere teknologier, fx velfærdsteknologiske løsninger, i intelligente installationer og anlæg i bolig, erhverv og industri.

21) Eleven kan sikre af el-sikkerhed og arbejdsmiljø for eget arbejde samt vurdere el-sikkerhed for samarbejdspartnere og brugere.

22) Eleven kan udføre observationsteknik og kundebehovsanalyse for værdiskabende salg.

23) Eleven kan tage ansvar for planlægning og styring af eget arbejde, herunder inddragelse af innovative, tværfaglige og samfundsmæssige perspektiver i opgaveløsningen.

24) Eleven kan dokumentere og kvalitetssikre eget arbejde samt vurdere kvaliteten af andres arbejde ud fra gældende love, regler og standarder.

25) Eleven kan kommunikere i korrekt fagterminologi på dansk og engelsk med samarbejdspartnere og brugere.

26) Eleven kan anvende it i det daglige arbejde herunder opsøge faglig viden samt dele viden med kolleger og samarbejdspartnere.

27) Eleven kan udføre udviklingsorienterede opgaver inden for det el-tekniske område og i denne forbindelse indgå i tværfaglige udviklingsprocesser.

28) Eleven har specialiserede el-tekniske kompetencer inden for fx kommunikationsnetværk, procesanlæg, robotteknologi, Building Management Systemer eller cleantech.

Stk. 2. Kompetencemålene nr. 1-14, jf. stk. 1, gælder for alle elever i hovedforløbet.

Stk. 3. Kompetencemålene nr. 15-26, jf. stk. 1, gælder for specialet elektriker 1. Kompetencemålene nr. 15-28, jf. stk. 1, gælder for specialet elektriker 2.

Stk. 4. I eux-forløb skal følgende fag m.v. gennemføres ud over de i stk. 2 og 3 fastsatte mål:

1) Dansk på A-niveau fra uddannelsen til teknisk studentereksamen med uddannelsestiden 155 timer svarende til 6,2 uge.

2) Engelsk på B-niveau fra uddannelsen til teknisk studentereksamen med uddannelsestiden 120 timer svarende til 4,8 uger.

3) Matematik på B-niveau fra uddannelsen til teknisk studentereksamen med uddannelsestiden 125 timer svarende til 5 uger.

4) Fysik på B-niveau fra uddannelsen til teknisk studentereksamen med uddannelsestiden 90 timer svarende til 3,6 uger.

5) Kemi på C-niveau fra hf-enkeltfag eller bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne (grund- og erhvervsfagsbekendtgørelsen), 60 timer svarende til 2,4 uger.

6) Teknik på A-niveau – Byggeri og energi fra uddannelsen til teknisk studentereksamen med uddannelsestiden 100 timer svarende til 4 uger.

7) Større skriftlig opgave, jf. bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser, med uddannelsestiden 25 timer svarende til 1 uge.

8) Eksamensprojekt, jf. bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser, dog med uddannelsestiden 15 timer svarende til 0,6 uge.

9) Valgfag i form af et løft af niveau i et fag (uddannelsestid 100 timer svarende til 4 uger).

Stk. 5. Skolen skal som minimum udbyde følgende valgfag:

1) Matematik på A-niveau.

2) Fysik på A-niveau.

Stk. 6. Alle skoleperioder, med undtagelse af den sidste, skal bestå af undervisning af både gymnasiale fag og erhvervsuddannelsesfag i et sådan omfang, at der er muligheden for samspil og synergi mellem de enkelte aktiviteter. Skolens samlede tilrettelæggelse af undervisningen i eux-forløbet skal sikre synergien mellem erhvervsuddannelsens kompetencemål og målene for de gymnasiale fag efter stk. 3 Skolen skal sikre, at undervisningen i fag på gymnasialt niveau så vidt muligt knytter an til den konkrete elevgruppes erhvervsuddannelser, herunder at opgaver, projekter m.v. i rimeligt omfang giver mulighed for at inddrage viden, begreber og indhold fra den enkelte elevs uddannelse.

Stk. 7. Uddannelsestiden for de gymnasiale fag i hovedforløbet omfatter den samlede lærerstyrede elevaktivitet, dvs. den tid, eleverne deltager i forskellige former for lærerstyret undervisning og i øvrige aktiviteter, som er organiseret af skolen til realisering af fagets formål, herunder faglig og metodisk vejledning. Uddannelsestid omfatter dog ikke elevernes forberedelse til undervisningen, det skriftlige arbejde og de officielle prøver. Skolen skal ved tilrettelæggelsen af undervisning i gymnasiale fag, hvor der ikke i uddannelsestiden indgår tid til afholdelse af prøver, sørge for at medregne fornøden tid hertil.

Stk. 8. Omfanget af det skriftlige arbejde i fagene opgøres i elevtid. Elevtiden er den forventede tid, en gennemsnitlig elev på det pågældende niveau skal bruge for at udfærdige en besvarelse af de skriftlige opgaver i faget. Elevtiden omfatter ikke interne prøver. For elever i eux-forløb skal der mindst afsættes 500 timers elevtid til den enkelte elevs skriftlige arbejde. Elevtiden fordeles af skolen med passende inddragelse af de principper for fordeling af fordybelsestidtid, som fremgår af reglerne om de gymnasiale uddannelser. Dele af elevtiden kan af hensyn til synergien i det samlede eux-forløb og elevernes progression afvikles i forbindelse med andre dele i forløbet end de gymnasiale fag, herunder grundfag i grundforløbet.

Stk. 9. Samspillet mellem skole og praktikvirksomhed beskrives i uddannelsesordningen, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

Godskrivning og merit

§ 5. Kriterier for skolens vurdering af, om der er grundlag for godskrivning på baggrund af elevens erhvervserfaring og tidligere uddannelse samt bestemmelserne om merit, er fastsat i bilag 1.

Stk. 2. Elevens uddannelsesforløb afkortes yderligere, i det omfang elevens individuelle kompetencer giver grundlag herfor.

Stk. 3. Reglerne om merit i de gymnasiale uddannelser finder anvendelse for merit i fag på gymnasialt niveau, når fagene indgår som led i et eux-forløb.

Stk. 4. Elever, som har en gymnasial uddannelse, og har bestået dansk A-niveau, matematik B-niveau og fysik B-niveau, kan gennemføre hovedforløbet som elektriker 1 på 3 år og som elektriker 2 på 3 år og 6 måneder.

Afsluttende prøve

§ 6. Som del af den sidste skoleperiode i uddannelsens trin 1 afholder skolen en afsluttende prøve. Den afsluttende prøve for trin 1 udgør en svendeprøve og skal kun aflægges af elever, som afslutter uddannelsen med trin 1. Den samlede prøve varer 3 uger og består af et praktisk projekt, en skriftlig og en mundtlig prøve. Indholdet af prøven tilrettelægges af skolen i samråd med det faglige udvalg. Den skriftlige prøve har en varighed på to timer. Den mundtlige prøve varer højst 20 minutter. Prøven tager udgangspunkt i dels uddannelsens indhold og dels i et praktisk projekt, der udarbejdes inden for højst 80 timer i den sidste skoleperiode i uddannelsen. Eksaminator og censorer giver en samlet karakter for den skriftlige prøve og en samlet karakter for den mundtlige prøve.

Stk. 2. Skolen afholder efter samråd med det faglige udvalg en afsluttende prøve som afslutning på sidste skoleperiode i specialerne. Prøven udgør en svendeprøve.

Stk. 3. Den afsluttende prøve i specialerne har en samlet varighed på 3 uger og består af et praktisk og teoretisk projekt af 80 timer varighed samt af en mundtlig prøve af 20 minutters varighed pr. elev. Arbejdet udføres alene eller i et samarbejde mellem højst 3 elever. Opgaven udformes af skolen og eleven i samarbejde og skal tage udgangspunkt i mindst 3 af den enkelte elevs valgfrie uddannelsesspecifikke fag. Der gives karakter for opgavens faglige løsning og for opgavens innovative løsning. Censorerne er ud over voteringen til stede under den mundtlige del af prøven.

Stk. 4. For, at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have opnået et gennemsnit på mindst 02 af alle grundfag, og eleven skal have bestået de uddannelsesspecifikke fag.

Stk. 5. Ved uddannelsens afslutning, herunder afslutning med trin 1, udsteder det faglige udvalg et svendebrev til eleven.

Stk. 6. For arbejdsmarkedsuddannelser, som indgår i uddannelsen, anvendes bedømmelsen ”Bestået/Ikke bestået”.

Gymnasial eksamen (erhvervsfaglig studentereksamen)

§ 7. I alle gymnasiale fag gives afsluttende standpunktskarakterer, der udtrykker graden af den enkelte elevs opfyldelse af målene for faglig viden, indsigt og metode i den pågældende læreplan ved afslutningen af faget. Der udarbejdes en undervisningsbeskrivelse for det enkelte fag i overensstemmelse med de regler herom, der gælder for de gymnasiale uddannelser.

Stk. 2. Eux-elever skal, ud over hvad der følger af § 6:

1) aflægge mindst seks prøver i hovedforløbet efter udtræk blandt fag på gymnasialt niveau,

2) udarbejde en større skriftlig opgave, jf. bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser, og

3) aflægge en mundtlig prøve med udgangspunkt i et skriftligt eksamensprojekt, jf. bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser.

Stk. 3. Projektet efter stk. 2, nr. 3, udarbejdes i Teknik på A-niveau – Byggeri og energi og mindst et fag fra erhvervsuddannelsens uddannelsesspecifikke fag efter elevens valg. Efter elevens valg kan projektet udarbejdes i et yderligere fag. Projektet skal tilrettelægges sammen med erhvervsuddannelsens afsluttende prøve. Tilrettelæggelsen kan medføre, at elevens afsluttende prøve finder sted indtil seks måneder før uddannelsens afslutning.

Stk. 4. Ved uddannelsens afslutning udsteder skolen udover det i § 6, stk. 5, nævnte svendebrev et bevis for at have opnået en gymnasial eksamen (erhvervsfaglig studentereksamen), der giver generel studiekompetence. Beviset benævnes eux-bevis.

Stk. 5. Eux-beviset indeholder prøvekaraktererne i fag på gymnasialt niveau, jf. stk. 2, nr. 1, karakteren for den større skriftlige opgave, karakteren fra prøven med udgangspunkt i det skriftlige eksamensprojekt og afsluttende standpunktskarakterer (årskarakterer) i alle fag på gymnasialt niveau.

Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2017.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse for undervisning af elever i eux-forløb i fag med skriftlige prøver, som vil skulle afsluttes i en eksamenstermin, hvor der endnu ikke aflægges prøve efter lov om de gymnasiale uddannelser eller regler fastsat i medfør af denne lov. For disse elever finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 352 af 6. april 2017 om erhvervsuddannelsen til elektriker ophæves.

Stk. 4. Elever, som undervises i medfør af uddannelsesbekendtgørelser fra 1. august 2015 eller senere eller i medfør af § 2, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 282 af 23. marts 2015 om ophævelse af forskellige bekendtgørelser i forbindelse med gennemførelsen af erhvervsuddannelsesreformen ”Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser”, kan overgå til uddannelsen efter denne bekendtgørelse i overensstemmelse med overgangsordninger fastsat af skolen i den lokale undervisningsplan.

Stk. 5. Hvis eleven var fyldt 25 år på tidspunktet for sin påbegyndelse af uddannelsen før den 1. august 2015, skal eleven ved overgangen til uddannelsen efter denne bekendtgørelse gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne (euv).

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, den 4. maj 2017

Vicedirektør
Susanne Sehestedt Clausen

/ Gert Nielsen


Bilag 1

Kriterier for godskrivning

1. Kriterier for vurdering af om eleven har 2 års relevant erhvervserfaring, jf. § 66 y, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser

Erhvervserfaring med el-installationsarbejde i mindst 24 måneder inden for de seneste 5 år, hvor anerkendt relevant Grundlæggende el-erhvervserfaring (12 måneder) og Specialiseret el-erhvervserfaring (12 måneder) tilsammen giver adgang til et euv-forløb uden praktik.
Grundlæggende el-erhvervserfaring med el-installationsarbejde: 12 mdr.
Der skal være erfaring med alle nedenstående områder:
- Tilslutning til el-forsyningsnettet
- Kabelføring
- Installationsarbejde, dokumentation og kvalitetskontrol
 
○ Lys- og kraftinstallationer i bolig, erhverv og industri
○ Tilslutning af 1- og 3-fasede brugsgenstande
○ Tele- og datainstallationer i bolig, erhverv og industri
○ Motorinstallationer
○ Opbygge enkle kommunikationsnetværk
○ Enkle intelligente installationer
- Fejlfinding, vedligehold og reparation
- Relæstyringer
- Motorinstallationer
- Lysinstallationer
- 1- og 3 fasede brugsgenstande
- Sikkerhed
- Sikkerhedsmæssigt korrekt arbejde under spænding
- Sikkerhedsforanstaltninger ved arbejde på tavler og under spænding
Specialiseret el-erhvervserfaring inden for 1 eller flere af følgende områder, i alt 12 mdr.
Den specialiserede erfaring giver bindinger på modulvalg
Netværks- og datakommunikation, 8-12 mdr. kan medregnes
- udføre kommunikationsnetværk i bolig og erhverv
- projektering af kommunikationsnetværk med fiber, kobber og trådløs teknologi, herunder netværkskomponenter
og aktive enheder i bolig og erhverv.
- opsætning, konfigurering og oprettelse af brugere på client-servernetværk.
- Installation, konfigurering og anvendelse af operativsystemer.
- Installation og vedligeholdelse af sikkerhedssystemer til beskyttelse af data.
- Design, installation og programmering af integrerede kommunikationsnetværk.
Automatiske anlæg, 8-12 mdr. kan medregnes
- Opbygning, programmering og indkøring af automatiske anlæg på maskiner, i bygninger eller industri.
- Projektering, programmering, indkøring og montering af styringer og reguleringer samt grafiske brugerflader.
- Integration af industrielle procesanlæg med SCADA.
Intelligente bygningsinstallationer, 4-6 mdr. kan medregnes
- installation, montering og programmering på centralt eller decentralt styrede intelligente bygningsinstallationer
- Opsætning af grafiske brugerflader
- Opbygning af netværk i boliger til PC’er, telefon og radio/TV.
AIA og TV-overvågning, 4-6 mdr. kan medregnes
- Installation og service på AIA og TVO-anlæg.
- Integration af sikringsanlæg (eksempelvis AIA, ADK, TVO, ABA, ARS og ABDL)
Design og styring af lys, 4-6 mdr. kan medregnes
- Udføring af belysningsanlæg.
- Anvendelse af systemkomponenter til forskellige styrings- og reguleringsprincipper for belysningsanlæg.
Kommunikationssystemer på automatiske anlæg i industri, 4-6 mdr. kan medregnes
- Opbygning, montering, programmering og indkøring af automatiske anlæg med industrielle bussystemer og netværk.
Regulering af klimaanlæg i bygninger, 4-6 mdr. kan medregnes
I- nstallation, montering og programmering af HVAC-anlæg (varme, ventilation og køling)
CTS-anlæg, 4-6 mdr. kan medregnes
- Opbygning af CTS-anlæg.
Robotteknik, 4 -6 mdr. kan medregnes
- Integration, programmering og installation af robotter i et procesanlæg.
Integration og energieffektivisering af Building Management Systemer, 4 -6 mdr. kan medregnes
- Eleven kan installere og programmere integrationen af IBI-systemer, CTS-anlæg og BMS.

2. Erhvervserfaring der giver grundlag for godskrivning for alle elever

Relevant erhvervserfaring
Varighed
Afkortning
af euv
(skoleuger)
Afkortning
af euv
(praktik
måneder)
Installationsarbejde, dokumentation og kvalitetskontrol af (mindst 1 af nedenstående kategorier):
Lys- og kraftinstallationer i bolig, erhverv og industri
Tilslutning af 1- og 3-fasede brugsgenstande
Tele- og datainstallationer i bolig, erhverv og industri
Motorinstallationer
Opbygge enkle kommunikationsnetværk
Enkle intelligente installationer
12 måneder inden for de sidste 5 år
jf. § 2, stk. 3
jf. § 2, stk. 3
Fejlfinding, vedligehold og reparation (mindst 1 af nedenstående kategorier)
Relæstyringer
Motorinstallationer
Lysinstallationer
1- og 3 fasede brugsgenstande
12 måneder inden for de sidste 5 år
jf. § 2, stk. 3
jf. § 2, stk. 3
Netværks- og datakommunikation
udføre kommunikationsnetværk i bolig og erhverv
projektering af kommunikationsnetværk med fiber, kobber og trådløs teknologi, herunder netværkskomponenter og aktive enheder i bolig og erhverv.
opsætning, konfigurering og oprettelse af brugere på client-servernetværk.
Installation, konfigurering og anvendelse af operativsystemer.
Installation og vedligeholdelse af sikkerhedssystemer til beskyttelse af data.
Design, installation og programmering af integrerede kommunikationsnetværk.
12 måneder inden for de sidste 5 år
jf. § 2, stk. 3
 
Automatiske anlæg
Opbygning, programmering og indkøring af automatiske anlæg på maskiner, i bygninger eller industri.
Projektering, programmering, indkøring og montering af styringer og reguleringer samt grafiske brugerflader.
Integration af industrielle procesanlæg med SCADA.
12 måneder inden for de sidste 5 år
jf. § 2, stk. 3
 
Intelligente bygningsinstallationer
installation, montering og programmering på centralt eller decentralt styrede intelligente bygningsinstallationer
Opsætning af grafiske brugerflader
Opbygning af netværk i boliger til PC’er, telefon og radio/TV.
12 måneder inden for de sidste 5 år
jf. § 2, stk. 3
 
AIA og TV-overvågning
Installation og service på AIA og TVO-anlæg.
Integration af sikringsanlæg (eksempelvis AIA, ADK, TVO, ABA, ARS og ABDL)
12 måneder inden for de sidste 5 år
jf. § 2, stk. 3
 
Design og styring af lys
Udføring af belysningsanlæg.
Anvendelse af systemkomponenter til forskellige styrings- og reguleringsprincipper for belysningsanlæg.
12 måneder inden for de sidste 5 år
jf. § 2, stk. 3
 
Kommunikationssystemer på automatiske anlæg i industri
Opbygning, montering, programmering og indkøring af automatiske anlæg med industrielle bussystemer og netværk.
12 måneder inden for de sidste 5 år
jf. § 2, stk. 3
 
Regulering af klimaanlæg i bygninger
Installation, montering og programmering af HVAC-anlæg (varme, ventilation og køling)
12 måneder inden for de sidste 5 år
jf. § 2, stk. 3
 
CTS-anlæg
Opbygning af CTS-anlæg.
12 måneder inden for de sidste 5 år
jf. § 2, stk. 3
 
Robotteknik
Integration, programmering og installation af robotter i et procesanlæg.
     
Integration og energieffektivisering af Building Management Systemer
Installation og programmering af integration af IBI-systemer, CTS-anlæg og BMS.
12 måneder inden for de sidste 5 år
jf. § 2, stk. 3
 

3. Uddannelse der giver grundlag for godskrivning for alle elever

Uddannelse
Titel
Uddan-
nelses-
kode
Afkortning
af euv
(skoleuger)
Afkortning
af euv
(praktik
måneder)
Eud
Automatik- og procesuddannelsen:
Automatiktekniker
1220
5½ uge af den obligatoriske undervisning
Op til 8 ugers valgfrie specialefag (hvilke angives i uddannelsesordning)
2 måneder
2 måneder
Eud
Data- og kommunikationsuddannelsen
1205
1½ uge af den obligatoriske undervisning
Op til 8 ugers valgfrie specialefag (hvilke angives i uddannelsesordning)
-
2 måneder
Eud
Automatik- og procesuddannelsen: Automatikmontør
1220
5½ uge af den obligatoriske undervisning
2 måneder
Eud
Elektronik- og svagstrømsuddannelsen
1210
1½ uge af den obligatoriske undervisning
Op til 4 ugers valgfrie specialefag (hvilke angives i uddannelsesordning)
-
1 måned
Eud
Forsyningsoperatør med valgfri specialefag: 44638 og 44656
1355
1½ uge af den obligatoriske undervisning
-
Eud
Procesoperatør
1335
1½ uge af den obligatoriske undervisning
-