Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om styrthjelme

§ 1

I bekendtgørelse nr. 518 af 3. juli 1998 om styrthjelme foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 68, stk. 1 og 2, § 68 a, stk. 3 og 4, § 81, stk. 5, og § 118, stk. 8, 1. pkt., i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 38 af 5. januar 2017, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 134 a, stk. 1:«

2. Efter § 4 indsættes:

»Kapitel 2 a

Udtagelse og undersøgelse af styrthjelme

§ 4 a. Som led i produkttilsyn efter færdselslovens § 68 a kan Færdselsstyrelsen udtage styrthjelme hos den erhvervsdrivende.

Stk. 2. Færdselsstyrelsen kan foretage undersøgelser af styrthjelme udtaget i medfør af stk. 1. Er det nødvendigt for undersøgelsen, kan Færdselsstyrelsen indhente sagkyndige erklæringer.

Stk. 3 I de tilfælde, hvor undersøgelsen viser, at styrthjelmene ikke er i overensstemmelse med produktkravene, herunder mærkningskravene, refunderer den erhvervsdrivende Færdselsstyrelsens nødvendige udgifter ved prøveudtagning efter stk. 1 og nødvendige udgifter til undersøgelser efter stk. 2.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2017.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, den 9. maj 2017

Carsten Falk Hansen

/ Stefan Søsted