Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om godtgørelse for boligudgifter m.v. for ministre og eftervederlag til forhenværende ministre

I medfør af § 1, stk. 11, i lov om vederlag og pension m.v. for ministre, jf. lovbekendtgørelse nr. 273 af 20. april 2004, som ændret ved lov nr. 492 af 22. maj 2017, fastsættes:

§ 1. Godtgørelse for fast supplerende bolig i Københavnsområdet kan udbetales til en minister, der ikke er medlem af Folketinget, og som har bopæl uden for det sjællandske område.

Stk. 2. Det er en betingelse for udbetaling af godtgørelse efter stk. 1, at den pågældende bolig anvendes som ministerens almindelige overnatningssted i forbindelse med møder på Christiansborg. Andre personers, herunder familiemedlemmers, eventuelle anvendelse af boligen skal være af underordnet betydning, jf. dog § 2, stk. 9. Boligen må ikke i folkeregisteret være registreret som ministerens bopæl.

§ 2. Udbetaling af godtgørelse efter § 1, stk. 1, forudsætter, at boligen er beliggende i Region Hovedstaden og inden for en afstand af 20 km fra Christiansborg.

Stk. 2. Godtgørelse efter § 1, stk. 1, kan ydes i op til 3 måneder efter fratræden som minister og udbetales mod dokumentation til dækning af egentlige boligudgifter.

Stk. 3. For en lejebolig forstås ved egentlige boligudgifter udgifter til husleje, varme, el, gas, vand og fællesantenneafgift. Skal der ved etablering af lejemål betales indskud, forudbetalt leje el.lign., indgår dette ikke i de egentlige boligudgifter, for hvilke der ydes godtgørelse. Udgifter til møblering medregnes ikke i grundlaget for godtgørelsen.

Stk. 4. For en ejerbolig omfatter de egentlige boligudgifter, jf. stk. 2, ejendomsværdiskat, grundskyld, bidrag til fællesudgifter, varme, el, gas, vand, fællesantenneafgift, renter i henhold til sælgerpantebreve på normale vilkår og renter af lån i realkreditinstitut, der er optaget eller optages i forbindelse med erhvervelse af boligen, samt eventuelle renter af anden tinglyst gæld efter finansministerens godkendelse. Sker der konvertering af et af de i 1. pkt. nævnte lån, medregnes renteudgifterne af et sådant lån, under forudsætning af at de samlede udgifter til godtgørelse ikke herved øges. Ved opgørelsen af egentlige boligudgifter fratrækkes den skattemæssige værdi af fradragene for renteudgifter beregnet på grundlag af boligejerens skattemæssige forhold. Udgifter, som er specificeret som vedligeholdelse, herunder bygningsvedligeholdelse og afskrivning og vedligeholdelse af inventar, medregnes ikke i de egentlige boligudgifter. Det samme gælder omkostninger i forbindelse med køb eller salg af boligen, herunder renteudgifter til eventuel finansiering af udbetaling.

Stk. 5. For en andelsbolig fastsættes de egentlige boligudgifter, jf. stk. 2, på samme måde som for en lejebolig, jf. stk. 3, idet renteudgifter af et af andelsboligforeningen garanteret lån til delvis dækning af den del af prisen, der betales for andelen i foreningens formue, også medregnes. Der foretages i givet fald fradrag for skattefordelen på samme måde som efter stk. 4, 3. pkt.

Stk. 6. Ved andre boligformer end de i stk. 3-5 nævnte fastsætter finansministeren størrelsen af godtgørelsen efter tilsvarende fremgangsmåde som efter stk. 5, jf. stk. 3, med de afvigelser, som den pågældende boligform nødvendiggør. Aftaler med hoteller, pensionater og lign. kan ikke danne grundlag for udbetaling af godtgørelse. Tilsvarende kan sommerhuse, kolonihavehuse og lign. ikke danne grundlag for udbetaling af godtgørelse.

Stk. 7. Er der tale om deling af lejemål eller ejerskab, skal ministerens andel af lejemålet eller ejerskabet umiddelbart fremgå af lejekontrakt, skøde el.lign.

Stk. 8. For at en lejebolig skal kunne fungere som supplerende bolig og dermed berettige til godtgørelse for en fast supplerende bolig efter stk. 1, forudsættes det, at der mellem den pågældende minister og udlejer er etableret en udlejningsaftale for en sammenhængende periode på mindst 1 måned på de for den aktuelle boligtype gældende vilkår.

Stk. 9. En minister, som modtager godtgørelse efter stk. 1, skal give oplysning til finansministeren om eventuelle lejeindtægter, som ministeren modtager for hel eller delvis udlejning af boligen. Lejeindtægten modregnes i godtgørelsen. Benyttes boligen helt eller delvis af andre end ministeren i betydeligt omfang, uden at der betales husleje, eller hvor den betalte husleje er uforholdsmæssig lav, kan finansministeren foretage modregning med et passende beløb i godtgørelsen.

§ 3. Dækning af en ministers udgifter til hotelovernatning i Københavnsområdet efter § 1, stk. 6, i lov om vederlag og pension m.v. for ministre kan ske i forbindelse med møder i Folketingssalen, i udvalgene, i delegationerne eller i øvrigt som led i den pågældende ministers varetagelse af sit hverv som minister. Der kan højst ydes dækning svarende til et beløb, der inklusiv eventuel morgenmad ikke overstiger Finansministeriets til enhver tid gældende satser for hoteldispositionsbeløb i hovedstaden.

Stk. 2. En minister, som inden for samme kalenderår både modtager godtgørelse for boligudgifter m.v. efter § 1, stk. 6, i lov om vederlag og pension for ministre og får dækket udgifter til hotelovernatning efter § 1, stk. 9, i lov om vederlag og pension m.v. for ministre, kan inden for samme år sammenlagt i godtgørelse for egentlige boligudgifter og dækning af hoteludgifter højst modtage 75.698 kr. (pr. 1. oktober 2015), som udbetales mod dokumentation til dækning af egentlige boligudgifter. Beløbet i 1. pkt. reguleres efter reglerne i § 109 a, stk. 12, i lov om valg til Folketinget.

§ 4. En minister, der under orlov fra Folketinget bevarer rådighed over en bolig, der er stillet til rådighed af Folketinget, modtager godtgørelse for dobbelt husførelse efter § 1, stk. 8, i lov om vederlag og pension m.v. for ministre. Der ydes ikke godtgørelse for fast supplerende bolig efter § 2 eller hotelovernatning i Københavnsområdet efter § 3.

Stk. 2. Bestemmelsen i § 2, stk. 8, finder tilsvarende anvendelse for udbetaling af dobbelt husførelse.

§ 5. Godtgørelse for en supplerende bolig, godtgørelse for udgifter til hotelovernatninger og tilskud til dækning af udgifter i forbindelse med dobbelt husførelse udbetales fra den 1. i måneden efter den måned, hvori ministeren tiltræder sit hverv som minister, eller fra en senere dato, hvor den faste supplerende bolig godkendes som supplerende bolig af den kommune, hvori boligen er beliggende.

Stk. 2. Godtgørelse for en fast supplerende bolig og tilskud til dækning af udgifter i forbindelse med dobbelt husførelse kan ydes i op til 3 måneder efter fratræden som minister.

§ 6. Godtgørelse for en fast supplerende bolig og tilskud til dækning af udgifter i forbindelse med dobbelt husførelse udbetales a conto månedsvis i forbindelse med udbetalingen af ministerens vederlag. Én gang årligt pr. 31. december eller pr. den dato, hvor udbetaling heraf ophører, foretages afregning af godtgørelse for fast supplerende bolig på grundlag af egentlige boligudgifter efter § 2. Har en minister kun været berettiget til de i § 2 nævnte ydelser i en del af året, beregnes ydelserne forholdsmæssigt med en andel svarende til den del af året, hvor ministeren har været berettiget til ydelserne.

Stk. 2. Udbetaling af godtgørelse for en fast supplerende bolig og tilskud til dækning af udgifter ved dobbelt husførelse forudsætter, at den pågældende minister over for Moderniseringsstyrelsen dokumenterer sin ret til ydelserne ved at fremsende kopi af lejekontrakt, skøde el.lign. vedrørende boligforholdet. Såfremt den kommune, hvori boligen er beliggende, skal godkende ministerens brug af boligen, skal ministeren desuden fremsende kopi af godkendelsen.

Stk. 3. En minister skal pr. 31. december eller pr. den dato, hvor udbetaling af godtgørelse for en supplerende bolig ophører, foretage afregning af godtgørelsen for egentlige boligudgifter ved anvendelse af Moderniseringsstyrelsens blanketter og i forbindelse hermed efter anmodning fremsende kopier af huslejekvitteringer og leveringsselskabernes årsregninger over udgifter til varme, el, gas og vand, såfremt disse poster ikke er indeholdt i huslejen. Endvidere fremsendes efter anmodning kopi af årsopgørelserne til Moderniseringsstyrelsen, når disse foreligger. Moderniseringsstyrelsen er berettiget til herudover at indkalde dokumentation i fornødent omfang.

Stk. 4. Dokumentation for egentlige boligudgifter m.v., jf. stk. 2, skal årligt senest den 31. december i det efterfølgende år fremsendes til Moderniseringsstyrelsen. Såfremt dokumentationen ikke er fremsendt inden udløbet af den i 1. pkt. nævnte frist, stilles yderligere udbetaling af tilskud i bero, medmindre ministeren godtgør, at den manglende fremsendelse af dokumentation ikke kan tilregnes ministeren.

Stk. 5. Refusion af hoteludgifter sker mod skriftlig dokumentation af udgiften og en erklæring fra den pågældende minister om årsagen til overnatningen.

Stk. 6. En minister, der modtager godtgørelse for en fast supplerende bolig, skal en gang årligt pr. 1. januar over for Moderniseringsstyrelsen afgive en erklæring om, at den pågældende bolig anvendes som ministerens almindelige overnatningssted i forbindelse med møder på Christiansborg, og at andres eventuelle anvendelse af boligen har været af underordnet betydning.

Stk. 7. En minister, der modtager godtgørelse for en fast supplerende bolig, er forpligtet til straks at underrette Moderniseringsstyrelsen om ændrede forhold, der kan have betydning for ministerens ret til disse ydelser.

§ 7. Finansministeren træffer afgørelse om spørgsmål efter § 1, stk. 6-10, i lov om vederlag og pension m.v. for ministre og denne bekendtgørelse.

§ 8. En minister, som fratræder sin ministerstilling, oppebærer eftervederlag efter reglerne i § 3 i lov om vederlag og pension m.v. for ministre.

Stk. 2. Skal eftervederlagsperioden efter de i stk. 1 nævnte regler beregnes på grundlag af ministerhverv i et ulige antal måneder, oprundes eftervederlagsperioden til nærmeste antal hele måneder.

§ 9. Ved oplysning om indtægten til brug for nedsættelse efter § 3, stk. 3, i lov om vederlag og pension m.v. for ministre lægges skattemyndighedernes definitioner af løn, vederlag, overskud, pension m.v. ved opgørelsen af personlig indkomst til grund. Oplysning om den forhenværende ministers indkomstforhold afgives af den forhenværende minister over for Moderniseringsstyrelsen i form af en erklæring, jf. § 10, stk. 2.

Stk. 2. Den skattemæssige værdi af personalegoder medregnes i de indtægter, der medfører nedsættelse af eftervederlaget efter § 3, stk. 3, i lov om vederlag og pension m.v. for ministre.

Stk. 3. Bidrag til pensionsordninger omfattet af afsnit I i pensionsbeskatningsloven medregnes ikke i de indtægter, der medfører nedsættelse af eftervederlaget efter § 3, stk. 3, i lov om vederlag og pension m.v. for ministre.

Stk. 4. De indtægter, der medfører nedsættelse af eftervederlaget efter § 3, stk. 3, i lov om vederlag og pension m.v. for ministre, gøres op samlet for eftervederlagsperioden. Er eftervederlagsperioden længere end 12 måneder, foretages opgørelse og nedsættelse af eftervederlaget dog særskilt henholdsvis for de første 12 måneder og for den resterende del af eftervederlagsperioden.

Stk. 5. Såfremt der ikke er sammenfald mellem en indtægts optjeningsperiode og udbetalingsperiode, lægges retserhvervelsestidspunktet til grund. Såfremt omstændighederne taler herfor, kan udbetalingstidspunktet dog lægges til grund.

Stk. 6. I de tilfælde, hvor en indtægt vedrører en periode, der kun delvis falder inden for eftervederlagsperioden, henføres en forholdsmæssig del af indtægten til eftervederlagsperioden svarende til eftervederlagsperiodens andel af den periode, som indtægten vedrører.

§ 10. Eftervederlag til en forhenværende minister udbetales fra den 1. i måneden efter den måned, hvori ministeren fratræder sin ministerstilling.

Stk. 2. Ved udbetaling af eftervederlag, afgiver den pågældende forhenværende minister en erklæring, jf. § 9, stk. 1, på en blanket udarbejdet af Moderniseringsstyrelsen med oplysning om størrelsen af den forventede indkomst i eftervederlagsperioden. Erklæringen skal afgives til Moderniseringsstyrelsen inden for en af Moderniseringsstyrelsen fastsat frist.

Stk. 3. Hvis der i eftervederlagsperioden sker ændring af indkomstforholdene af betydning for nedsættelse af eftervederlaget, påhviler det den forhenværende minister snarest muligt at give meddelelse herom til Moderniseringsstyrelsen, der foretager nedsættelsen.

Stk. 4. Ved afslutningen af eftervederlagsperioden afgiver den forhenværende minister en erklæring til Moderniseringsstyrelsen om størrelsen af sin faktiske indkomst i eftervederlagsperioden, jf. § 9. Er eftervederlagsperioden længere end 12 måneder, afgives en erklæring for de første 12 måneder inden for en frist, der fastsættes af Moderniseringsstyrelsen. Den forhenværende minister skal indsende en erklæring for den resterende del af eftervederlagsperioden inden for en frist, der fastsættes af Moderniseringsstyrelsen. Moderniseringsstyrelsen opgør endeligt eftervederlagets størrelse og opkræver eventuelt for meget udbetalt eftervederlag fra den forhenværende minister eller udbetaler eventuelt for lidt udbetalt eftervederlag til den forhenværende minister.

Stk. 5. En forhenværende minister, som efter afgivelsen af de i stk. 4 i nævnte erklæringer får kendskab om ændringer i sine indkomstforhold af betydning for nedsættelsen af eftervederlaget, skal give oplysning herom til Moderniseringsstyrelsen, som herefter foretager en ny beregning og opkrævning eller udbetaling efter stk. 4, 4. pkt.

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2017.

Finansministeriet, den 23. maj 2017

Kristian Jensen

/ Jesper Schaumburg-Müller