Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om rutekørsel

I medfør af § 20, stk. 3, § 21, stk. 2, § 22, stk. 2, og § 23, i lov om trafikselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 323 af 20. marts 2015, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 31, stk. 1:

Tilladelse til rutekørsel

§ 1. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udsteder tilladelse til:

1) Almindelig rutekørsel.

2) Speciel rutekørsel, der udføres som fjernbuskørsel.

3) Speciel rutekørsel med uddannelsessøgende mellem bopæl og uddannelsessted eller mellem uddannelsessteder (skolekørsel).

4) Speciel rutekørsel med arbejdstagere mellem bopæl og arbejde (arbejdstagerkørsel).

5) Speciel rutekørsel til og fra færge- og lufthavne.

Stk. 2. Den i stk. 1, nr. 3 og 4, nævnte skolekørsel og arbejdstagerkørsel kræver ikke tilladelse, hvis passagererne er personer med handicap.

§ 2. Ved udførelse af andre former for speciel rutekørsel end de i § 1, stk. 1, nr. 2-5, nævnte skal der foreligge en skriftlig kontrakt mellem buskørselsvirksomheden og transportarrangøren. Kontrakten skal indeholde følgende oplysninger:

1) Buskørselsvirksomhedens navn og CVR-nr.

2) Transportarrangørens navn og CVR-nr.

3) Beskrivelse af ruten med angivelse af udgangspunkt og endepunkt samt eventuelle steder, hvor der optages og afsættes passagerer.

4) Hvilken periode kørslen udføres (driftsperiode).

5) Tidspunkter for kørslen.

6) Hvilken kategori af passagerer der befordres.

Stk. 2. Kopi af den i stk. 1 nævnte kontrakt, eventuelt i elektronisk form, skal medbringes under kørslen og forevises for kontrolmyndighederne på forlangende.

Ansøgning om tilladelse

§ 3. Ansøgning om tilladelse til almindelig og speciel rutekørsel skal ske ved benyttelse af et særligt skema, som findes på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside.

Stk. 2. Ansøgningen skal indeholde beskrivelse af ruten, køreplan samt oplysning om takster og driftsperiode. Ved ansøgning om tilladelse til speciel rutekørsel skal ansøgningen tillige indeholde oplysning om, hvilken personkreds der skal køres for, og hvem der er indgået aftale eller kontrakt med om kørslen. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan kræve yderligere oplysninger.

Betingelser for meddelelse af tilladelse

§ 4. Tilladelse til rutekørsel kan kun udstedes til ansøgere, der har tilladelse til at udføre erhvervsmæssig personbefordring, jf. § 1, stk. 1, i lov om buskørsel.

Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse ved udstedelse af tilladelse til trafikselskaber, Bornholms Regionskommune og udmeldte økommuner, jf. § 1, stk. 3, i lov om trafikselskaber.

§ 5. Ved afgørelsen af, om der kan gives tilladelse til udførelse af rutekørsel, der ikke er fjernbuskørsel, skal der tages hensyn til, om behovet for kørslen er dækket eller vil kunne dækkes ved anvendelse af eksisterende offentlig servicetrafik.

Stk. 2. Tilladelse til at udføre rutekørsel, der ikke er fjernbuskørsel, og til at lade sådan kørsel udføre af andre efter udbud eller i henhold til kontrakt udstedes til trafikselskaber, Bornholms Regionskommune og udmeldte økommuner, uden at der foretages behovsprøvelse som nævnt i stk. 1.

§ 6. Tilladelse til fjernbuskørsel kan gives, hvis ruten forløber over mere end to trafikselskabers områder, over mere end området for trafikselskabet på Sjælland eller over mere end Bornholms Regionskommunes område. Hvis fjernbuskørslen udføres som almindelig rutekørsel, skal der udføres mindst én afgang fire dage ugentligt på ruten i mindst seks måneder, medmindre perioden efter tilladelsens udstedelse under ganske særlige omstændigheder forkortes.

Stk. 2. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan tillade, at der befordres passagerer mellem flere områder inden for ét trafikselskabs område, inden for Bornholms Regionskommunes og udmeldte økommuners områder eller mellem to trafikselskabers områder, hvis der indgås overenskomst herom med de berørte myndigheder.

Stk. 3. Tilladelse til fjernbuskørsel kan kun gives til offentlige myndigheder eller en virksomhed helt eller delvis ejet af en eller flere offentlige myndigheder, hvis ruten udbydes til private buskørselsvirksomheder, og hvis ruten ikke krydser Storebælt eller Kattegat.

Vilkår for tilladelsen

§ 7. Indehaveren af en tilladelse til almindelig rutekørsel kan i tilladelsesperioden ikke uden tilladelse fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen ophøre med at drive den pågældende rute, før der er forløbet 6 måneder efter, at tilladelsesindehaveren har givet styrelsen begrundet meddelelse om ophøret. Hvis der foreligger ganske særlige forhold, kan Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen tillade, at kørslen ophører med et kortere varsel.

§ 8. Indehavere af tilladelser til almindelig rutekørsel, der ikke udføres som offentlig servicetrafik, skal efter anmodning fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen afgive statistiske oplysninger til styrelsen om omfanget og udøvelsen af denne kørsel.

§ 9. De øvrige vilkår for tilladelsen til rutekørsel, herunder om rute, køreplan, takster og befordringspligt, fastsættes af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Kørselsreglement

§ 10. Et trafikselskab, Bornholms Regionskommune eller en udmeldt økommune kan i et kørselsreglement fastsætte nærmere ordensregler for benyttelse af busser, der anvendes til rutekørsel.

Klageadgang

§ 11. Afgørelser truffet af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for transport-, bygnings- og boligministeren eller anden administrativ myndighed, jf. bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens forskrifter.

Ikrafttræden m.m.

§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2017.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1736 af 22. december 2006 om rutekørsel ophæves.

Stk. 3. Tilladelser til almindelig og speciel rutekørsel, som er udstedt før den 1. juli 2017, forbliver i kraft med de begrænsninger, der er fastsat herfor.

Stk. 4. Ansøgninger om tilladelse til speciel rutekørsel, der er modtaget før den 1. juli 2017, behandles efter de indtil da gældende regler.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, den 2. maj 2017

Carsten Falk Hansen

/ Keld Ludvigsen