Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af fondsbeskatningsloven, ligningsloven og skattekontrolloven

(Justering af fondes adgang til fradrag for ikkealmennyttige uddelinger)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I fondsbeskatningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 961 af 17. august 2015, som ændret ved lov nr. 651 af 8. juni 2016, foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 3, 7. pkt., ændres »§ 4, stk. 4, 8 og 9,« til: »§ 4, stk. 3, 7 og 8,«.

2. I § 3, stk. 3, 11. pkt., ændres »§ 4, stk. 6 eller 8,« til: »§ 4, stk. 5 eller 7,«.

3. I § 4, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Fonde, hvis formål er at betrygge og forbedre kårene for medarbejdere m.v., jf. ligningslovens § 14 F, kan i den efter § 3 opgjorte indkomst foretage fradrag for uddelinger til sådanne formål.«

4. § 4, stk. 2, ophæves.

Stk. 3-10 bliver herefter stk. 2-9.

5. I § 4, stk. 3, 1. pkt., der bliver stk. 2, 1. pkt., udgår »og 2«.

6. I § 4, stk. 5, 1. pkt., der bliver stk. 4, 1. pkt., i stk. 6, 1. pkt., der bliver stk. 5, 1. pkt., og i stk. 8, 1. pkt., der bliver stk. 7, 1. pkt., ændres »stk. 4« til: »stk. 3«.

7. I § 4, stk. 6, 1. pkt., der bliver stk. 5, 1. pkt., i stk. 7, der bliver stk. 6, og i stk. 8, 1. pkt., der bliver stk. 7, 1. pkt., ændres »stk. 5« til: »stk. 4«.

8. I § 4, stk. 9, 1. pkt., der bliver stk. 8, 1. pkt., og i stk. 10, 1. pkt., der bliver stk. 9, 1. pkt., ændres »stk. 4 eller 8« til: »stk. 3 eller 7«.

9. I § 4, stk. 10, 1. pkt., der bliver stk. 9, 1. pkt., ændres »stk. 9« til: »stk. 8«.

10. I § 9, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 4, stk. 1 og 4,« til: »§ 4, stk. 1 og 3,«.

11. I § 9, stk. 1, 2. pkt., ændres »§ 4, stk. 3, 5, 6, 7 og 9,« til: »§ 4, stk. 2, 4, 5, 6 og 8,«.

12. I § 15, stk. 3, nr. 2, ændres »§ 4, stk. 8,« til: »§ 4, stk. 7,«.

13. I § 22, 2. pkt., ændres »§ 4, stk. 6, 1. pkt.,« til: »§ 4, stk. 5, 1. pkt.,«.

14. I § 22, 3. pkt., ændres »§ 4, stk. 7,« til: »§ 4, stk. 6,«.

§ 2

I ligningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1162 af 1. september 2016, som ændret senest ved § 48 i lov nr. 384 af 26. april 2017, foretages følgende ændringer:

1. I § 7 V ændres »§ 4, stk. 3, 2. pkt.,« til: »§ 4, stk. 2, 2. pkt.,«.

2. I § 7 V indsættes som stk. 2 og 3:

»Stk. 2. Modtagere af uddelinger fra fonde og foreninger m.v. omfattet af fondsbeskatningslovens § 1, stk. 1, nr. 1, 2 eller 4, skal alene medregne 80 pct. af uddelingsbeløbet ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, når uddelingen sker til fyldestgørelse af formål, der ikke er almenvelgørende eller på anden måde almennyttige. 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse ved uddelinger fra tilsvarende fonde og foreninger, som er hjemmehørende i udlandet, er skattepligtige uden fritagelse i det land, hvor de er hjemmehørende, og ikke har fradrag for uddelingen. Uddelinger, der strækker sig over flere indkomstår, medregnes i den skattepligtige indkomst, når de enkelte rater forfalder. 1.-3. pkt. finder ikke anvendelse for uddelinger omfattet af fondsbeskatningslovens § 4, stk. 1, 2. pkt.

Stk. 3. Modtagere af uddelinger fra fonde og foreninger m.v. omfattet af fondsbeskatningslovens § 1, stk. 1, nr. 1, 2 eller 4, skal ikke medregne uddelinger, som sker til fyldestgørelse af formål, der ikke er almenvelgørende eller på anden måde almennyttige, når fonden og modtageren er koncernforbundne, jf. selskabsskattelovens § 31 C. 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse ved uddelinger fra tilsvarende fonde og foreninger, som er hjemmehørende i EU eller EØS, som er skattepligtige uden fritagelse i det land, hvor de er hjemmehørende, og som ikke har fradrag for uddelingen.«

§ 3

I skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1264 af 31. oktober 2013, som ændret senest ved § 7 i lov nr. 1554 af 13. december 2016, foretages følgende ændringer:

1. I § 7 B, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Bestyrelser for fonde og foreninger, der er skattepligtige efter fondsbeskatningsloven, skal for hver enkelt modtager indberette, om uddelingen foretages til fyldestgørelse af formål, der er almenvelgørende eller på anden måde almennyttige, eller til fyldestgørelse af formål, der ikke er almenvelgørende eller på anden måde almennyttige.«

2. I § 7 B, stk. 2, ændres »§ 4, stk. 3, 2. pkt.,« til: »§ 4, stk. 2, 2. pkt.,«.

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2017.

Stk. 2. Loven har virkning for uddelinger, hvor fonden eller foreningen bliver retligt forpligtet til at foretage uddelingen den 5. oktober 2016 eller senere. Loven har dog virkning for uddelinger, der strækker sig over flere indkomstår, når raterne forfalder den 5. oktober 2016 eller senere, hvis fonden eller foreningen efter fondsbeskatningslovens § 4, stk. 3, der bliver stk. 2, har valgt dette fradragstidspunkt for sådanne uddelinger. Uanset 1. og 2. pkt. vil fonden eller foreningen i det indkomstår, hvori 5. oktober 2016 indgår, kunne foretage fradrag for uddelinger til fyldestgørelse af formål, der ikke er almenvelgørende eller på anden måde almennyttige, i det omfang indkomstårets samlede uddelinger ikke overstiger de i indkomståret 2014 foretagne uddelinger til fyldestgørelse af formål, der ikke er almenvelgørende eller på anden måde almennyttige.

Stk. 3. Fonde og foreninger m.v. omfattet af fondsbeskatningslovens § 1, stk. 1, nr. 1, 2 eller 4, kan foretage fradrag for uddelinger, hvor fonden eller foreningen blev retligt forpligtet til at foretage uddelingen fra og med indkomståret 2004 til og med den 4. oktober 2016, og som er sket til fyldestgørelse af vedtægtsmæssige formål, der ikke er almenvelgørende eller på anden måde almennyttige, selv om modtageren af uddelingerne ikke var skattepligtig heraf i henhold til kildeskattelovens §§ 1 eller 2, dødsboskattelovens § 1, stk. 2 eller 3, selskabsskattelovens §§ 1 eller 2 eller fondsbeskatningslovens § 1, stk. 1, nr. 1, 2 eller 4. Hvis fonden eller foreningen efter fondsbeskatningslovens § 4, stk. 3, der bliver stk. 2, har valgt fradrag for uddelinger, der strækker sig over flere indkomstår, når raterne forfalder, kan der i stedet foretages fradrag for rater, der forfaldt fra og med indkomståret 2004 til og med den 4. oktober 2016, og som er sket til fyldestgørelse af vedtægtsmæssige formål, der ikke er almenvelgørende eller på anden måde almennyttige, selv om modtageren af uddelingerne ikke var skattepligtig heraf i henhold til kildeskattelovens §§ 1 eller 2, dødsboskattelovens § 1, stk. 2 eller 3, selskabsskattelovens §§ 1 eller 2 eller fondsbeskatningslovens § 1, stk. 1, nr. 1, 2 eller 4.

Stk. 4. Genoptagelse af skatteansættelsen efter stk. 3 påvirker ikke fondens mulighed for at anvende realisationsprincippet på porteføljeaktier, der er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, jf. fondsbeskatningslovens § 3, stk. 3.

Stk. 5. Ved opgørelsen af den kommunale slutskat og kirkeskat for indkomstårene 2016 og 2017 efter § 16 i lov om kommunal indkomstskat korrigeres den opgjorte slutskat for den beregnede virkning af de ændringer i udskrivningsgrundlaget for kommuneskat og kirkeskat for 2016 og 2017, der følger af ændringerne i ligningslovens § 7 V, stk. 2, som affattet ved denne lovs § 2, nr. 2.

Stk. 6. Den beregnede korrektion af den kommunale slutskat og kirkeskat efter stk. 5 fastsættes af økonomi- og indenrigsministeren på grundlag af de oplysninger vedrørende indkomståret 2016, der foreligger pr. 1. maj 2018, og vedrørende indkomståret 2017, der foreligger pr. 1. maj 2019.

Givet på Amalienborg, den 17. maj 2017

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Karsten Lauritzen