Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om mediestøtte

(Tilskud til nyhedsmedier i grænselandet)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 1604 af 26. december 2013 om mediestøtte foretages følgende ændringer:

1. I § 2 indsættes som 2. pkt.:

»Det gælder dog ikke nyhedsmedier, der henvender sig til det danske mindretal i Sydslesvig eller det tyske mindretal i Sønderjylland.«

2. I § 15 ændres »Kulturstyrelsen« til: »Slots- og Kulturstyrelsen«.

3. § 21 ophæves.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 2017.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Amalienborg, den 17. maj 2017

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Mette Bock