Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af færdselsloven

(Tidsbegrænset parkering, vejmyndighedens mulighed for at overtage parkeringskontrollen m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 38 af 5. januar 2017, som ændret ved § 20 i lov nr. 285 af 29. marts 2017, foretages følgende ændringer:

1. I § 28, stk. 3, 1. pkt., udgår », yderrabat«.

2. I § 28, stk. 3, 3. pkt., udgår »med hele eller en del af køretøjet i yderrabatten eller«.

3. I § 92, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »bestemmelser«: », jf. dog stk. 4«.

4. I § 92, stk. 3, udgår »vejmyndigheden og«.

5. I § 92 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Vejmyndigheden kan ikke forbyde færdselsarter, herunder etablere bilfrie zoner, på private fællesveje, medmindre der gives samtykke fra politiet og grundejerne.«

6. § 93 og den indledende overskrift affattes således:

»Tidsbegrænset parkering

§ 93. Parkanten har pligt til at angive, hvornår parkeringen er begyndt, hvis parkering er tidsmæssigt begrænset.

Stk. 2. Parkantens forpligtelse efter stk. 1 samt regler fastsat i medfør af stk. 3 gælder ikke, når vejmyndigheden stiller en teknisk løsning til rådighed, som automatisk registrerer parkeringens påbegyndelse.

Stk. 3. Transport-, bygnings- og boligministeren fastsætter regler om, hvordan parkanten kan angive tidspunktet for parkeringens begyndelse.

Stk. 4. Transport-, bygnings- og boligministeren godkender de tekniske løsninger, der er nævnt i stk. 2. Transport-, bygnings- og boligministeren kan henlægge godkendelsen af tekniske løsninger til en anden offentlig myndighed eller en privat virksomhed.

Stk. 5. Transport-, bygnings- og boligministeren fastsætter regler for administrationen af opgaven, herunder regler om fastsættelse af gebyr, hvis administrationen henlægges til en privat virksomhed.

Stk. 6. Transport-, bygnings- og boligministeren kan fastsætte regler om adgangen til at klage over afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelsen efter stk. 4, herunder om, at afgørelser ikke kan påklages til anden administrativ myndighed.«

7. I § 121, stk. 1, nr. 9, udgår »parkometre,«.

8. I § 122 a, stk. 1 og 2, ændres »kommunalbestyrelsen« til: »vejmyndigheden«.

9. I § 122 a, stk. 2, ændres »Kommunalbestyrelsen« til: »Vejmyndigheden«, og »kommunalbestyrelse« ændres til: »vejmyndighed«.

10. I § 122 a, stk. 3, 1. pkt., ændres »kommune« til: »vejmyndighed«.

11. I § 122 a, stk. 3, 2. pkt., ændres »stk. 3-5« til: »stk. 3-6«.

12. I § 122 a, stk. 4, ændres »den kommunale parkeringskontrols virksomhed« til: »vejmyndighedens parkeringskontrol«.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 2017.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 8. juni 2017

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Ole Birk Olesen