Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om beskyttelse af havmiljøet, lov om miljøbeskyttelse og lov om sikkerhed til søs

(Implementering af dele af Hongkongkonventionen)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om beskyttelse af havmiljøet, jf. lovbekendtgørelse nr. 116 af 26. januar 2017, som ændret ved § 2 i lov nr. 427 af 18. maj 2016, foretages følgende ændringer:

1. I fodnoten til lovens titel indsættes efter »dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/16/EF af 23. april 2009 om havnestatskontrol, EU-Tidende 2009, nr. L 131, side 57,«: »som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/38/EU af 12. august 2013 om ændring af direktiv 2009/16/EF om havnestatskontrol, EU-Tidende 2013, L 218, side 1, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/31/EF af 23. april 2009 om geologisk lagring af kuldioxid og om ændring af Rådets direktiv 85/337/EØF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF, 2001/80/EF, 2004/35/EF, 2006/12/EF, 2008/1/EF og forordning (EF) nr. 1013/2006 (CCS-direktivet), EU-Tidende 2009, nr. L 140, side 114,«.

2. I § 1 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Loven skal herudover medvirke til at sikre, at ophugning af skibe kan ske på en miljømæssigt forsvarlig måde.«

3. Overskriften til kapitel 10 affattes således:

»Kapitel 10

Anden forurening m.v.«

4. Efter § 33 indsættes i kapitel 10:

»§ 33 a. Miljø- og fødevareministeren kan til opfyldelse af internationale aftaler om skibsophugning fastsætte regler om:

1) Pligt til at have en fortegnelse over farlige materialer om bord på et skib samt et skibsspecifikt certifikat, der bekræfter, at fortegnelsen overholder krav fastsat i internationale aftaler.

2) Indhold af fortegnelsen og certifikatet, herunder om metode, form og sprogkrav.

3) Gyldigheden af certifikater.

4) Tilsynsmyndighedens accept af certifikater, der er udstedt af andre lande.«

5. Efter § 42 a indsættes:

»§ 42 b. Miljø- og fødevareministeren kan til opfyldelse af internationale aftaler forbyde et skib, der befinder sig i havn, at fortsætte sejlads, hvis skibet mangler et certifikat eller dette er ugyldigt eller i strid med sprogkravet, jf. regler udstedt i medfør af § 33 a.

Stk. 2. Beslutning om forbud efter stk. 1 skal snarest muligt meddeles føreren af skibet eller ejeren eller brugeren af skibet. Forbud kan meddeles mundtligt, men skal snarest muligt efterfølgende meddeles skriftligt med oplysning om de vilkår, hvorunder frigivelse kan finde sted.

§ 42 c. Miljø- og fødevareministeren kan til opfyldelse af internationale aftaler udstede forbud mod, at et skib anløber danske havne, hvis skibet afsejler trods et forbud efter § 42 b, stk. 1.

Stk. 2. Er der udstedt et anløbsforbud over for et skib i medfør af stk. 1, kan miljø- og fødevareministeren give tilladelse til anløb af en bestemt dansk havn, hvis skibets fortsatte sejlads indebærer risiko for tab af menneskeliv eller skade på miljøet, hvis bydende nødvendige sikkerhedshensyn gør det påkrævet, eller hvis det er med henblik på at afhjælpe fejl og mangler.

Stk. 3. Miljø- og fødevareministeren ophæver et anløbsforbud, jf. stk. 1, når de forhold, som førte til anløbsforbuddet, er bragt i orden.«

6. I § 50, stk. 1, nr. 2, ændres »§ 43« til: »§§ 42 a-42 c, § 43«.

7. I § 51 a, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 42 a« til: »§§ 42 a-42 c«.

8. I § 52, stk. 5, ændres »§ 42 a« til: »§§ 42 a-42 c«.

9. I § 59, stk. 1, nr. 3, indsættes efter »forbud efter«: »§ 42 b, stk. 1, § 42 c, stk. 1,«.

10. I § 61, stk. 1, 1. pkt., ændres »§§ 32 og 33« til: »§§ 32, 33 og 33 a«.

11. I § 63, stk. 1, 3. pkt., ændres »eller ulovlig udledning til luften, jf. regler fastsat i medfør af § 32« til: »ulovlig udledning til luften, jf. regler fastsat i medfør af § 32, eller manglende eller ugyldigt certifikat, jf. regler fastsat i medfør af § 33 a«.

12. I § 63, stk. 7, indsættes efter »§ 11, stk. 3«: », og i sager omfattet af § 63 d«.

13. Efter § 63 c indsættes:

»§ 63 d. Skibe, der anløber en dansk havn, kan i sager om manglende eller ugyldige certifikater i strid med EU-forordningen om ophugning af skibe eller regler fastsat i medfør af § 33 a tilbageholdes af politiet, miljø- og fødevareministeren eller den, som miljø- og fødevareministeren bemyndiger dertil.

Stk. 2. Tilbageholdelse kan ske, hvis det er nødvendigt for at sikre et krav på betaling af bøde, sagsomkostninger eller konfiskation, herunder værdikonfiskation, dog kun indtil de nævnte beløb er betalt eller der er stillet sikkerhed herfor. Sker dette ikke inden for 2 måneder efter sagens endelige afgørelse, kan der søges fyldestgørelse i skibet. Tilbageholdelse kan dog ikke ske, hvis den, der havde rådighed over skibet, da det anløb havn, var uberettiget i besiddelse af skibet.

Stk. 3. Miljø- og fødevareministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil, kan endvidere tilbageholde dokumenter, papirer og andre beviser af lignende karakter.

Stk. 4. Ved iværksættelse af tilbageholdelse finder retsplejelovens kapitel 74 om beslaglæggelse anvendelse med de ændringer, der følger af stk. 1-3.

Stk. 5. Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte nærmere regler om udøvelsen af de i stk. 1-3 nævnte beføjelser, herunder regler vedrørende sikkerhedsstillelse.«

§ 2

I lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1189 af 27. september 2016, som ændret ved § 26 i lov nr. 1715 af 27. december 2016 og § 2 i lov nr. 204 af 28. februar 2017, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 39 b indsættes:

»§ 39 c. Miljø- og fødevareministeren kan til opfyldelse af internationale aftaler fastsætte regler, der supplerer kravene til skibsophugningsanlæg og godkendelsesordningen efter EU-forordningen om ophugning af skibe.«

2. I § 110, stk. 3, 1. pkt., indsættes efter »§ 39 b, stk. 2,«: »§ 39 c,«.

§ 3

I lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 72 af 17. januar 2014, som ændret senest ved § 38 i lov nr. 426 af 18. maj 2016, foretages følgende ændring:

1. I § 21, stk. 1, ændres », som er meddelt i henhold til § 43 eller § 43 a, stk. 1 eller 2, i lov om beskyttelse af havmiljøet,« til: »og platforme, i det omfang det er fastsat i lov om beskyttelse af havmiljøet eller i regler fastsat i medfør heraf,«.

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2017, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Miljø- og fødevareministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af § 1, nr. 3-11, og § 2. Ministeren kan herunder fastsætte, at bestemmelserne træder i kraft på forskellige tidspunkter.

§ 5

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men §§ 1 og 3 kan ved kongelig anordning sættes helt eller delvis i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Amalienborg, den 15. maj 2017

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Esben Lunde Larsen