Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32011L0092
 
32014L0052
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om overvågning, samordnet procedure og offentliggørelse ved vurdering af virkning på miljøet (VVM) af statslige vej- og jernbaneprojekter1)

I medfør af § 17 k, stk. 4, § 17 p og § 17 q i lov nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje m.v., som ændret ved lov nr. 658 af 8. juni 2016, og § 38 k, stk. 4, § 38 p, § 38 q og § 102, stk. 1, i jernbaneloven, lov nr. 686 af 27. maj 2015, som ændret ved lov nr. 658 af 8. juni 2016, fastsættes efter bemyndigelse:

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens behandling af sager om vurdering af virkning på miljøet i forbindelse med statslige vejprojekter, jf. lov om offentlige veje kapitel 2 a, og statslige jernbaneprojekter, jf. jernbanelovens kapitel 6 a, dog ikke når projekter opnår tilladelse ved anlægslove, jf. § 17 a, stk. 3, i lov om offentlige veje og § 38 a, stk. 3, i jernbaneloven.

Fastsættelse af vilkår om overvågning

§ 2. Hvis et projekt, jf. § 1, har væsentlig skadelig indvirkning på miljøet, fastsætter Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vilkår om overvågning heraf i tilladelsen til statslige vejprojekter, jf. lov om offentlige veje § 17 k, stk. 2, og statslige jernbaneprojekter, jf. jernbanelovens § 38 k, stk. 2.

Stk. 2. Vilkårene fastsættes konkret under hensyn til projektets væsentlige indvirkninger på miljøet.

Overvågningens indhold

§ 3. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen fastsætter i vilkårene de relevante mål og parametre, samt perioden for overvågningen, herunder om overvågningen skal foretages i intervaller. Vilkårene skal stå i et rimeligt forhold til projektets art, placering, økonomi og dimensioner, samt omfanget af dets indvirkninger på miljøet.

Stk. 2. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan beslutte, at eksisterende overvågningsordninger kan anvendes som vilkår.

Overvågningens gennemførelse

§ 4. Vejdirektoratet varetager overvågningen ved statslige vejprojekter, og Banedanmark varetager overvågningen ved statslige jernbaneprojekter.

Stk. 2. Vejdirektoratet og Banedanmark skal indhente alle relevante oplysninger til brug for overvågningen.

Stk. 3. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan pålægge Vejdirektoratet og Banedanmark at foretage nødvendige dispositioner for at sikre, at overvågningen gennemføres, og kan beslutte, at overvågning skal udøves af andre end Vejdirektoratet og Banedanmark.

Afrapportering af overvågning

§ 5. Vejdirektoratet og Banedanmark skal, hvis der pålægges vilkår om overvågning, løbende indberette resultaterne af overvågningen til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen fastsætter de nærmere krav til hyppighed og arten af indberetning i vilkår om overvågning.

Samordnet procedure og fælles miljøkonsekvensrapport

§ 6. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen anvender en samordnet procedure, jf. stk. 2, hvis et projekt både forudsætter, at der foretages en miljøkonsekvensvurdering efter henholdsvis § 17 a, stk. 1 og 2, i lov om offentlige veje og henholdsvis § 38 a, stk. 1 og 2, i jernbaneloven, og at en eller

flere statslige myndigheder, regioner eller kommuner som kompetente myndigheder skal foretage en vurdering efter bestemmelser, som gennemfører habitatdirektivet og fuglebeskyttelsesdirektivet.

Stk. 2. Ved den samordnede procedure fungerer Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen som kontaktpunkt for såvel ansøger som de kompetente myndigheder, når et projekt omfattet af denne bekendtgørelse kræver miljøvurdering efter bestemmelser, som gennemfører habitatdirektivet og fuglebeskyttelsesdirektivet.

Stk. 3. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen sikrer, at miljøvurderingsprocessen koordineres mellem de kompetente myndigheder og samler de enkelte myndigheders vurderinger af projektet med henblik på at sikre, at eventuelle uenigheder mellem myndighederne om vurderingen af projektet afklares hurtigst muligt.

Stk. 4. Vurderinger efter bestemmelser, der gennemfører habitatdirektivet og fuglebeskyttelsesdirektivet, skal tydeligt kunne identificeres i miljøkonsekvensvurderingsrapporten.

§ 7. Hvis et anlæg eller en foranstaltning omfattet af denne bekendtgørelse udgør en del af et samlet projekt, der tillige omfatter anlæg og foranstaltninger omfattet af en anden bekendtgørelse eller lov om VVM, kan de berørte myndigheder indbyrdes aftale, at ansøger kan udarbejde og fremlægge en fælles miljøkonsekvensrapport for projektet. Miljøkonsekvensrapporten skal forelægges alle berørte myndigheder.

Offentliggørelse

§ 8. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen offentliggør afgørelser og høringsmateriale efter lov om offentlige veje, kapitel 2 a, samt jernbanelovens kapitel 6 a, på en central elektronisk portal eller på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside.

Stk. 2. Følgende oplysninger offentliggøres, jf. § 17 m i lov om offentlige veje og § 38 m i jernbaneloven:

1) Indholdet af afgørelsen og de betingelser, der eventuelt er knyttet hertil.

2) De vigtigste begrundelser og overvejelser, der ligger til grund for afgørelsen, herunder oplysninger om proceduren for offentlig deltagelse.

3) Resuméet af resultaterne af de høringer, der er foretaget.

4) De oplysninger, der er indsamlet i henhold til lov om offentlige veje § 17 h, stk. 1, 2. pkt., § 17 h, stk. 2, og § 17 i, og jernbanelovens § 38 h, stk. 1, 2. pkt., § 38 h, stk. 2, og § 38 i.

5) Hvorledes resultaterne og oplysningerne, der er nævnt i nr. 3 og 4, er indarbejdet i afgørelsen eller på anden måde taget i betragtning, navnlig eventuelle bemærkninger fra berørte stater, jf. lov om offentlige veje § 17 i og jernbanelovens § 38 i.

Stk. 3. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal, jf. lov om offentlige veje § 17 m, stk. 2, og jernbanelovens § 38 m, stk. 2, underrette alle stater, der er blevet hørt, jf. lov om offentlige veje § 17 i, stk. 3, og jernbanelovens § 38 i, stk. 3, og fremsende de oplysninger, der er nævnt i stk. 2 til staterne.

Tilsyn

§ 9. Efter lov om offentlige veje § 17 o og jernbanelovens § 38 o fører Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen tilsyn med overholdelse af bestemmelserne i denne bekendtgørelse og med, at de fastsatte vilkår overholdes.

Forbud, påbud, genoptagelse m.v.

§ 10. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan, jf. § 17 l i lov om offentlige veje og § 38 l i jernbaneloven, blandt andet på baggrund af overvågningens resultater genoptage en afgørelse om at tillade et ansøgt projekt, og om nødvendigt meddele forbud og påbud, herunder tilbagekalde en tilladelse eller fastsætte særlige vilkår til en eksisterende tilladelse, hvis

1) der fremkommer nye oplysninger om projektets væsentlige skadelige indvirkning på miljøet,

2) projektets væsentlige skadelige indvirkning ikke kunne forudses ved Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens meddelelse af tilladelsen, eller

3) projektets skadelige indvirkning i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens meddelelse af tilladelse.

Klage

§ 11. Afgørelser truffet af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen efter denne bekendtgørelse kan ikke påklages til transport-, bygnings- og boligministeren eller anden administrativ myndighed, jf. bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens forskrifter.

Ikrafttræden

§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 16. maj 2017.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse for projekter, der er omfattet af lov nr. 658 af 8. juni 2016 om ændring af lov om offentlig veje m.v., jernbaneloven og forskellige andre love, hvis:

1) der er truffet en screeningsafgørelse før ikrafttrædelsestidspunktet,

2) bygherren har anmodet den kompetente VVM-myndighed om en udtalelse om afgrænsning af miljøkonsekvensrapportens indhold før ikrafttrædelsestidspunktet, eller

3) VVM-redegørelsen er afgivet før ikrafttrædelsestidspunktet.

Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen, den 8. maj 2017

Carsten Falk Hansen

/ Keld Ludvigsen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/92/EU af 13. december 2011 om

vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet, EU-Tidende 2012, nr. L 26, side 1, som ændret ved Europa-Parlamentets og

Rådets direktiv 2014/52/EU af 16. april 2014 om ændring af direktiv 2011/92/EU af 13. december 2011 om vurdering af visse offentlige og private

projekters indvirkning på miljøet, EU-Tidende 2014, nr. L 124, side 1.