Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A, teknisk forskrift om arbejdsmiljø i skibe

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1246 af 11. december 2009 om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A, teknisk forskrift om arbejdsmiljø i skibe, som ændret ved bekendtgørelse nr. 817 af 30. juni 2011, bekendtgørelse nr. 924 af 3. juli 2013, bekendtgørelse nr. 1283 af 11. november 2013 og bekendtgørelse nr. 508 af 23. april 2015, foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 1, stk. 2 og 3, § 3, § 4, stk. 1-3, § 5, § 20, stk. 4 og 5, § 27, stk. 4, og § 32, stk. 8, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 72 af 17. januar 2014, som ændret ved lov nr. 1384 af 23. december 2013, lov nr. 618 af 12. juni 2013, og § 1, stk. 2 og 3, § 3, § 4, stk. 1-3, § 5, § 20, stk. 4 og 5, § 27, stk. 4, og § 32, stk. 2, i lov om sikkerhed til søs, som sat i kraft for Grønland ved anordning nr. 71 af 29. januar 2013, fastsættes efter bemyndigelse:«

2. Kapitel I, afsnit B, bilag 2, affattes således:

»Liste over stoffer og materialer, som unge under 18 år ikke må arbejde med eller på anden måde udsættes for:

1) Stoffer og materialer, der opfylder kriterierne for klassificering, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger mv. med senere ændringer (CLP-forordningen), og kan mærkes med mindst ét af følgende symboler eller GHS-piktogrammer:

GHS06, dødningehoved og korslagte knogler

GHS08, sundhedsfarer

GHS05, ætsning

GHS01, eksploderende bombe

eller opfylder kriterierne for klassificering, jf. CLP-forordningen, inden for en eller flere af følgende fareklasser og farekategorier, med en eller flere af følgende faresætninger:

- akut toksicitet, kategori 1, 2 eller 3

H300 Livsfarlig ved indtagelse

H310 Livsfarlig ved hudkontakt

H330 Livsfarlig ved indånding

H301 Giftig ved indtagelse

H311 Giftig ved hudkontakt

H331 Giftig ved indånding

- hudætsning, kategori 1A, 1B eller 1C

H314 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader

- brandfarlige gasser, kategori 1 eller 2

H220 Yderst brandfarlig gas

H221 Brandfarlig gas

- brandfarlige aerosoler, kategori 1

H222 Yderst brandfarlig aerosol

- brandfarlige væsker, kategori 1 eller 2

H224 Yderst brandfarlig væske og damp

H225 Meget brandfarlig væske og damp

- eksplosiver, kategori »ustabile eksplosiver« eller eksplosiver i gruppe 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5

H200 Ustabilt eksplosiv

H201 Eksplosiv, masseeksplosionsfare

H202 Eksplosiv, alvorlig fare for udslyngning af fragmenter

H203 Eksplosiv, fare for brand, eksplosion eller udslyngning af fragmenter

H204 Fare for brand eller udslyngning af fragmenter

H205 Fare for masseeksplosion ved brand

- selvreaktive stoffer og blandinger type A, B, C eller D

H240 Eksplosionsfare ved opvarmning

H241 Brand- eller eksplosionsfare ved opvarmning

H242 Brandfare ved opvarmning

- organiske peroxider type A eller B

H240 Eksplosionsfare ved opvarmning

H241 Brand- eller eksplosionsfare ved opvarmning

- specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering, kategori 1 eller 2

H370 Forårsager organskader <evt. med angivelse af berørte organer>

H371 Kan forårsage organskader <evt. med angivelse af berørte organer>

- specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering, kategori 1 eller 2

H372 Forårsager organskader <evt. med angivelse af berørte organer> ved længerevarende eller gentagen eksponering

H373 Kan forårsage organskader <evt. med angivelse af berørte organer> ved længerevarende eller gentagen eksponering

- aspirationsfare, kategori 1

H304 Kan være livsfarlig, hvis det indtages og kommer i lungerne

- respiratorisk sensibilisering ved indånding, kategori 1, underkategori 1A eller 1B

H334 Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding

- hudsensibilisering, kategori 1, underkategori 1A eller 1B

H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion

- carcinogenicitet, kategori 1A, 1B eller 2

H350 Kan fremkalde kræft

H350i Kan fremkalde kræft ved indånding

H351 Mistænkt for at fremkalde kræft

- kimcellemutagenicitet, kategori 1A, 1B eller 2

H340 Kan forårsage genetiske defekter

H341 Mistænkt for at forårsage genetiske defekter

- reproduktionstoksicitet, kategori 1A, 1B eller 2

H360 Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn

H361 Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn

2) Stoffer, materialer og processer, som er omfattet af bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræft ved arbejde med stoffer og materialer.

3) Organiske opløsningsmidler optaget på Arbejdstilsynets liste over organiske opløsningsmidler i At-vejledningen om grænseværdier for stoffer og materialer.

4) Materialer, der indeholder 1 % eller mere af opløsningsmidler nævnt under pkt. 3.

5) Biologiske agenser i gruppe 3 og 4 i bekendtgørelse om biologiske agenser og arbejdsmiljø, eller med andet arbejde, hvor de på grund af arbejdets art eller de forhold, hvorunder det foregår, kan blive udsat for påvirkning fra sådanne agenser.

6) Bly og blyforbindelser, for så vidt de kan optages i den menneskelige organisme.

7) Asbest.

8) Håndtering af fyrværkeriartikler samt diverse objekter, maskiner m.v. som indeholder sprængstoffer.«

3. Kapitel II, Afsnit A, Regel 3, pkt. 1, affattes således:

»Ved indkøb i lande inden for den Europæiske Union kan afmærkning affattes på engelsk, jf. artikel 17, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006 (CLP-forordningen).«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2017.

Søfartsstyrelsen, den 20. juni 2017

Per Sønderstrup

/ Jesper Jarl Fanø-Fredeløkke