Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af ligningsloven

(Skattefrihed for befordringsgodtgørelse under integrationsgrunduddannelse)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I ligningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1162 af 1. september 2016, som ændret ved § 2 i lov nr. 1553 af 13. december 2016, § 5 i lov nr. 1554 af 13. december 2016, § 2 i lov nr. 1665 af 20. december 2016 og § 48 i lov nr. 384 af 26. april 2017, foretages følgende ændring:

1. I § 7, nr. 9, indsættes efter »ydelser efter § 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,«: »ydelser fastsat i medfør af § 10, stk. 8, i lov om integrationsgrunduddannelse (igu),«.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 2017 og har virkning fra og med indkomståret 2016.

Givet på Amalienborg, den 17. maj 2017

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Karsten Lauritzen