Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber og lov om forsikringsformidling

(Mulighed for, at direkte tegnende skadesforsikringsselskaber i EU/EØS kan tilslutte sig Garantifonden for skadesforsikringsselskaber, og nye informationsforpligtelser for forsikringsagenter m.fl. ved markedsføring og salg af skadesforsikringsaftaler til forbrugere)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007, som ændret ved § 15 i lov nr. 1556 af 21. december 2010, § 50 i lov nr. 1231 af 18. december 2012 og lov nr. 1505 af 8. december 2016, foretages følgende ændringer:

1. I § 1 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Fonden skal endvidere yde dækning i henhold til § 5, når et skadesforsikringsselskab nævnt i § 2 a, som har tilsluttet sig Fonden, bliver erklæret konkurs.«

2. I § 2 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Fonden dækker endvidere den virksomhed, som de forsikringsselskaber, der er nævnt i § 2 a, har i Danmark.«

3. Efter § 2 indsættes i kapitel 1:

»§ 2 a. Direkte tegnende skadesforsikringsselskaber med hjemsted i andre lande inden for Den Europæiske Union eller lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, som via filial eller grænseoverskridende tjenesteydelsesvirksomhed tegner forbrugerforsikringer i Danmark, kan tilslutte sig Fonden.«

4. I § 3, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Endvidere skal de forsikringsselskaber, der er nævnt i § 2 a, og som har tilsluttet sig Fonden, yde bidrag til Fonden.«

5. I § 3, stk. 8, indsættes som 2. pkt.:

»1. pkt. finder tilsvarende anvendelse for det engangsbidrag, som et forsikringsselskab skal betale til Fonden efter § 4 a, stk. 2.«

6. I § 3 a indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Fonden afholder udgifterne til en advokatredegørelse om muligheden for at gøre ansvar gældende over for den tidligere ledelse i Gable Insurance AG, den tidligere ledelse i Husejernes Forsikring Assurance Agentur ApS, deres samarbejdspartnere i distributionen af forsikringer og andre rådgivere.«

7. I § 4 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. En forsikringstager kan med øjeblikkeligt varsel opsige en forsikringsaftale i et forsikringsselskab nævnt i § 2 a, hvis Finanstilsynet udelukker forsikringsselskabet fra Fonden i medfør af § 14, stk. 3. Forsikringsselskabet må ved en opsigelse efter 1. pkt. ikke opkræve et gebyr hos forsikringstageren.«

8. Efter § 4 indsættes i kapitel 2:

»§ 4 a. Hvert nyt medlem af Fonden yder et engangsbidrag til Fonden, jf. stk. 2 og 3. Ved fastsættelse af engangsbidraget kan der ske modregning, såfremt forsikringsselskabet tidligere, eventuelt gennem andre forsikringsselskaber, har været omfattet af lovens bidragspligt, jf. § 3, stk. 3. Engangsbidraget til Fonden kan ikke være mindre end 100.000 kr.

Stk. 2. Forsikringsselskaber nævnt i § 1, stk. 2, yder et engangsbidrag på 50 kr. pr. police inden for forbrugerforsikringer, som forsikringsselskabet har tegnet i Danmark eller via filial eller grænseoverskridende tjenesteydelsesvirksomhed i Den Europæiske Union eller lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, og som er i kraft på tidspunktet for indtræden i Fonden, jf. dog § 3, stk. 8, 2. pkt.

Stk. 3. Forsikringsselskaber nævnt i § 2 a yder et engangsbidrag på 50 kr. pr. police inden for forbrugerforsikringer, som forsikringsselskabet har tegnet i Danmark, og som er i kraft på tidspunktet for indtræden i Fonden. Et sådant forsikringsselskab anses for at have tilsluttet sig Fonden fra det tidspunkt, hvor Fonden har modtaget betaling af engangsbidraget fra selskabet.

Stk. 4. De forsikringsselskaber, der er nævnt i stk. 2 og 3, skal i forbindelse med indbetaling af engangsbidraget til Fonden indsende en erklæring fra en statsautoriseret eller registreret revisor til Fonden om, at engangsbidraget er korrekt beregnet. Uanset 1. pkt. kan et forsikringsselskab, der alene skal betale et engangsbidrag på 100.000 kr., jf. stk. 1, indsende en erklæring fra forsikringsselskabets ansvarlige ledelse til Fonden om, at engangsbidraget er korrekt beregnet.

Stk. 5. Finanstilsynet fastsætter nærmere regler om forsikringsselskabernes engangsbidrag til Fonden og om, hvilke typer af forsikringer der er omfattet af bidragspligten.«

9. I § 5, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»Er forsikringsselskabet omfattet af § 2 a, beregnes fristen på 4 uger fra det tidspunkt, hvor Fonden har givet meddelelse til fordringshaverne efter § 8, stk. 3, om forsikringsselskabets konkurs.«

10. I § 8 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Fonden giver meddelelse til fordringshaverne, der indeholder de oplysninger, som fremgår af stk. 2, når meddelelsen vedrører et forsikringsselskab nævnt i § 2 a.«

11. I § 14 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Finanstilsynet kan udelukke et forsikringsselskab nævnt i § 2 a fra Fonden, hvis forsikringsselskabet ikke overholder lovens regler, regler udstedt i medfør af loven eller bestemmelser i Fondens vedtægter. Forsikringsselskabet skal straks efter modtagelsen af en afgørelse efter 1. pkt. give hver enkelt forsikringstager i Danmark, der har tegnet en forbrugerforsikring i det pågældende forsikringsselskab, skriftlige oplysninger om, hvilke konsekvenser afgørelsen har for forsikringstageren og de sikrede. Oplysningerne efter 2. pkt. skal være let forståelige og skal affattes på dansk.«

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 4 og 5.

12. I § 14, stk. 4, der bliver stk. 5, ændres »stk. 3« til: »stk. 4«, og »garantifonden« ændres til: »Fonden«.

13. Efter § 14 indsættes i kapitel 7:

»§ 14 a. Et forsikringsselskab nævnt i § 2 a, der har tilsluttet sig Fonden, kan beslutte at udtræde af Fonden. En beslutning efter 1. pkt. skal meddeles Fonden skriftligt, senest 12 måneder før udtrædelsen skal have virkning.

Stk. 2. Et forsikringsselskab, der vælger at udtræde af Fonden efter stk. 1, skal senest 12 måneder inden udtrædelsen give hver enkelt forsikringstager i Danmark, der har tegnet en forbrugerforsikring i det pågældende forsikringsselskab, skriftlige oplysninger om, hvilke konsekvenser forsikringsselskabets fravalg har for forsikringstageren og de sikrede. Oplysningerne efter 1. pkt. skal være let forståelige og skal affattes på dansk.

Stk. 3. Fonden tilbagebetaler ikke bidrag, som forsikringsselskabet har indbetalt til Fonden efter §§ 3 og 4 a. 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse, hvis Finanstilsynet udelukker forsikringsselskabet fra Fonden i medfør af § 14, stk. 3.«

14. Efter § 17 indsættes i kapitel 10:

»§ 17 a. Afgørelser, hvorefter Finanstilsynet udelukker et forsikringsselskab nævnt i § 2 a fra Fonden, jf. § 14, stk. 3, 1. pkt., kan af forsikringsselskabet indbringes for Erhvervsankenævnet, senest 4 uger efter at afgørelsen er meddelt forsikringsselskabet.«

15. § 20 ophæves.

§ 2

I lov om forsikringsformidling, jf. lovbekendtgørelse nr. 1065 af 22. august 2013, som ændret ved § 10 i lov nr. 268 af 25. marts 2014, § 11 i lov nr. 403 af 28. april 2014, § 10 i lov nr. 532 af 29. april 2015 og § 6 i lov nr. 1549 af 13. december 2016, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 32 indsættes:

»§ 32 a. Forsikringsagentvirksomheder og administrationsselskaber skal i forbindelse med markedsføring til forbrugere af en skadesforsikringsaftale tegnet i et skadesforsikringsselskab oplyse,

1) i hvilket forsikringsselskab forsikringen tegnes,

2) forsikringsselskabets hjemland, og

3) om forsikringsselskabet er omfattet af en garantiordning, der dækker kundens krav i tilfælde af forsikringsselskabets konkurs, og navnet på denne garantiordning.

Stk. 2. Forsikringsagentvirksomheder og administrationsselskaber skal på deres hjemmesider oplyse på dansk,

1) om en skadesforsikringsaftale til forbrugere tegnet i et skadesforsikringsselskab er omfattet af en garantiordning, og indholdet af denne garantiordning, jf. stk. 1, nr. 3, og

2) forsikringsselskabets navn og adresse.

Stk. 3. Har en forsikringsagentvirksomhed eller et administrationsselskab ikke en hjemmeside, skal de oplysninger, der er nævnt i stk. 2, gives i forbindelse med markedsføring af en skadesforsikringsaftale, jf. stk. 1.«

2. I § 34, stk. 1, indsættes efter nr. 2 som nye numre:

»3) om navn og adresse på det forsikringsselskab, hvori forsikringen tegnes,

4) om, hvorvidt skadesforsikringsselskabet, når der er tale om en skadesforsikringsaftale til forbrugere, er omfattet af en garantiordning, der dækker kundens krav i tilfælde af selskabets konkurs, og navnet på denne garantiordning,«.

Nr. 3-6 bliver herefter nr. 5-8.

3. I § 40, stk. 1, indsættes efter »oplysningsforpligtelserne i«: »§ 32 a,«.

4. I § 41 ændres »§ 34« til: »§§ 32 a og 34«.

§ 3

Loven træder i kraft den 1. juli 2017.

§ 4

Loven gælder ikke for Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes helt eller delvis i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 8. juni 2017

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Brian Mikkelsen