Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Område, formål og struktur
Kapitel 2 3-årige grunduddannelser på bachelorniveau
Kapitel 3 2-4-årige uddannelser
Kapitel 4 Uddannelsernes længde og ECTS
Kapitel 5 Optagelse
Kapitel 6 Scenekunstuddannelsernes indhold
Kapitel 7 Tilmelding til fag
Kapitel 8 Bedømmelse m.v.
Kapitel 9 Bevis for gennemført uddannelse
Kapitel 10 Studieordning
Kapitel 11 Orlov
Kapitel 12 Andre bestemmelser
Kapitel 13 Merit
Kapitel 14 Dispensation og klageadgang m.v.
Kapitel 15 Overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelser
Bilag 1 Behandling af klager over bedømmelser af studerende på Den Danske Scenekunstskole
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole

I medfør af § 9, stk. 2, § 12, § 17, stk. 4, § 21, stk. 2, og § 22, stk. 1, i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, jf. lovbekendtgørelse nr. 732 af 14. juni 2016, fastsættes:

Kapitel 1

Område, formål og struktur

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter ordinære videregående uddannelser samt efter- og videreuddannelse ved Den Danske Scenekunstskole.

Stk. 2. Formålet med uddannelserne ved Den Danske Scenekunstskole er at uddanne dimittender med viden, færdigheder og kompetencer inden for scenekunstområdet. Uddannelserne er baserede på et kunstnerisk og, hvor det er relevant, videnskabeligt videngrundlag.

Stk. 3. Kulturministeriet godkender institutionens udbud af uddannelser og linjer samt forsøgsuddannelse, jf. §§ 2 og 4.

Kapitel 2

3-årige grunduddannelser på bachelorniveau

§ 2. Den Danske Scenekunstskole udbyder 3-årige grunduddannelser på bachelorniveau til hele scenekunstområdet.

Stk. 2. De 3-årige grunduddannelser omfatter:

1) en uddannelse i skuespil,

2) en uddannelse i dans og koreografi,

3) en uddannelse i musical,

4) en uddannelse i scenekunstnerisk produktion og

5) en uddannelse i iscenesættelse.

Stk. 3. Grunduddannelsen i skuespil har 3 linjer placeret i henholdsvis Odense, Aarhus og København. Hver lokalitet har en selvstændig faglig profil. Den studerende kvalificerer sig inden for én linje.

Stk. 4. Grunduddannelsen i scenekunstnerisk produktion har linjer inden for ledelse og realisering. Den studerende kvalificerer sig inden for én linje.

Stk. 5. Grunduddannelsen i iscenesættelse har linjer inden for sceneinstruktion, scenografi, lys, lyd og dramatisk skrivekunst. Den studerende kvalificerer sig inden for én linje.

Stk. 6. De uddannelser, der har linjer eller undervisning på flere lokaliteter, er én uddannelse.

Stk. 7. De 3-årige grunduddannelser er normeret til 180 ECTS-point.

§ 3. Færdiguddannede, der har gennemført en grunduddannelse på bachelorniveau i henhold til § 2, får ret til følgende betegnelser, jf. dog § 36, stk. 5:

1) Scenekunstner med speciale i skuespil, DDSKS København, Odense eller Aarhus. Den engelsksprogede betegnelse er Performing Arts Professional, specialised in Acting.

2) Scenekunstner med speciale i dans og koreografi, DDSKS København. Den engelsksprogede betegnelse er Performing Arts Professional, specialised in Dance and Choreography.

3) Scenekunstner med speciale i musical, DDSKS Fredericia. Den engelsksprogede betegnelse er Performing Arts Professional, specialised in Musical Theatre.

4) Scenekunstner med speciale i produktion med en af følgende linjebetegnelser:

a) Ledelse, DDSKS København. Den engelsksprogede betegnelse er Performing Arts Professional, specialised in Performing Arts Production (Management).

b) Realisering, DDSKS København. Den engelsksprogede betegnelse er Performing Arts Professional, specialised in Performing Arts Production (Stagecraft).

5) Scenekunstner med speciale i iscenesættelse med en af følgende linjebetegnelser:

a) Sceneinstruktion, DDSKS København. Den engelsksprogede betegnelse er Performing Arts Professional, specialised in Theatre and Performance Making (Stage Directing).

b) Scenografi, DDSKS København. Den engelsksprogede betegnelse er Performing Arts Professional, specialised in Theatre and Performance Making (Scenography).

c) Lys, DDSKS København. Den engelsksprogede betegnelse er Performing Arts Professional, specialised in Theatre and Performance Making (Lighting).

d) Lyd, DDSKS København. Den engelsksprogede betegnelse er Performing Arts Professional, specialised in Theatre and Performance Making (Sound).

e) Dramatisk skrivekunst, DDSKS Aarhus. Den engelsksprogede betegnelse er Performing Arts Professional, specialised in Theatre and Performance Making (Playwriting).

Kapitel 3

2-4-årige uddannelser

§ 4. Scenekunstuddannelserne omfatter endvidere følgende:

1) 4-årig uddannelse i skuespil (240 ECTS) i København, Odense og Aarhus.

2) 4-årig uddannelse i sceneinstruktion (240 ECTS) i København.

3) 4-årig uddannelse i scenografi (240 ECTS) i København.

4) 4-årig uddannelse i lys (240 ECTS) i København.

5) 4-årig uddannelse i lyd (240 ECTS) i København.

6) 4-årig uddannelse i sceneproduktion (240 ECTS) i København.

7) 4-årig uddannelse i forestillingsledelse og rekvisit (240 ECTS) i København.

8) 4-årig uddannelse i dans og koreografi (240 ECTS) i København.

9) 3-årig uddannelse i musicalperformance (180 ECTS) i Fredericia.

10) 3-årig uddannelse i dramatisk skrivekunst (180 ECTS) i Aarhus.

11) 2-årig overbygningsuddannelse i danseformidling (120 ECTS) i København.

§ 5. Færdiguddannede, der har gennemført en uddannelse i henhold til § 4, får ret til følgende betegnelser:

1) Skuespiller, DDSKS København, Odense eller Aarhus. Den engelsksprogede betegnelse er Actor.

2) Sceneinstruktør, DDSKS København. Den engelsksprogede betegnelse er Stage Director.

3) Scenograf, DDSKS København. Den engelsksprogede betegnelse er Scenographer.

4) Lystekniker og lysdesigner, DDSKS Købehavn. Den engelsksprogede betegnelse er Lighting Technician and Lighting Designer.

5) Lydtekniker og lyddesigner, DDSKS København. Den engelsksprogede betegnelse er Sound Technician and Sound Designer.

6) Produktionsleder og scenemester, DDSKS København. Den engelsksprogede betegnelse er Production Manager and Head of Stage.

7) Forestillingsleder og rekvisitør, DDSKS København. Den engelsksprogede betegnelse er Stage Manager and Props Designer.

8) Danser og koreograf, DDSKS København. Den engelsksprogede betegnelse er Dancer and Choreographer.

9) Dramatiker, DDSKS Aarhus. Den engelsksprogede betegnelse er Playwright.

10) Musicalperformer, DDSKS Fredericia. Den engelsksprogede betegnelse er Musical Theatre Performer.

11) Danseformidler, DDSKS København. Den engelsksprogede betegnelse er Postgraduate in Dance Partnership.

Kapitel 4

Uddannelsernes længde og ECTS

§ 6. De anførte uddannelseslængder i §§ 2 og 4 angiver det antal studieårsværk, der skal lægges til grund ved planlægning af uddannelsen. Et årsværk er en fuldtidsstuderendes arbejde i et år.

Stk. 2. Et årsværk for en studerende svarer til 60 point i European Credit Transfer System (ECTS-point).

Kapitel 5

Optagelse

§ 7. Afgørelse om optagelse træffes af institutionen på baggrund af en konkret bedømmelse af ansøgerens talent og evner.

Stk. 2. Rektor nedsætter optagelsesudvalg, der som minimum består af den eller de ansvarlige for fagområdet, 1 fastansat underviser, 1 fuldtidsstuderende og minimum 1 ekstern censor. Rektor fastsætter efter høring af studenterrepræsentanterne i relevante studienævn nærmere vedrørende omfanget af den fuldtidsstuderendes deltagelse i optagelsesudvalget.

Stk. 3. Optagelsesudvalget foretager bedømmelse om optag.

Stk. 4. Optagelsesudvalgets medlemmer skal under voteringen gøre notater om præstationen til personligt brug ved udarbejdelse af en eventuel klagesag. Notaterne skal opbevares i mindst 1 år, og derudover indtil en eventuel klagesag er afsluttet.

Stk. 5. Eksterne censorer beskikkes af Kulturministeriet efter indstilling fra institutionen. En censor er kun ekstern, såfremt vedkommende ikke er ansat på institutionen i det pågældende undervisningsår.

Stk. 6. Institutionen kan forlange, at udenlandske ansøgere inden studiestart skal dokumentere kundskaber i dansk på et niveau fastsat af institutionen selv.

§ 8. Institutionen fastsætter inden for denne bekendtgørelses rammer nærmere regler om optagelsesproceduren.

Stk. 2. Reglerne skal omfatte:

1) adgangsgrundlag,

2) fremgangsmåde ved ansøgning og optagelse,

3) bedømmelseskriterier og bedømmelse,

4) dispensations- og klageadgang,

5) procedure ved ventelister og

6) gebyr til hel eller delvis dækning af udgifter i forbindelse med optagelsesproceduren.

§ 9. Institutionen optager herefter de ansøgere, den finder bedst egnet til optagelse ved anvendelse af de fastsatte bedømmelseskriterier.

Kapitel 6

Scenekunstuddannelsernes indhold

§ 10. Uddannelserne på Den Danske Scenekunstskole består af afrundede fagelementer og moduler, som tilsammen giver grundlag for udøvelse af erhvervsfunktioner inden for scenekunst og beslægtede områder.

Stk. 2. De 3-årige grunduddannelser på bachelorniveau, jf. § 2, opbygges af semestre, moduler og fagelementer.

Stk. 3. Et modul er et fagelement eller en gruppe af fagelementer, der har som mål at give de studerende en helhed af faglige kvalifikationer og kompetencer inden for en nærmere fastsat tidsramme angivet i ECTS-point, og som afsluttes med en eller flere bedømmelser eller prøver inden for bestemte eksamensterminer, der er angivet og afgrænset i studieordningen, jf. § 25, stk. 2, nr. 5.

§ 11. Uddannelserne på Den Danske Scenekunstskole skal:

1) give de studerende kunstnerisk baseret viden om praksis, metoder og, hvor det er relevant, videnskabelig teori inden for scenekunstområdet,

2) sætte den studerende i stand til at kunne forstå og reflektere over kunstnerisk praksis, metoder og, hvor det er relevant, videnskabelig teori og

3) sætte den studerende i stand til at kunne anvende kunstneriske metoder, redskaber og udtryksformer samt generelle færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for scenekunstområdet.

Stk. 2. Institutionen fastsætter nærmere regler om de enkelte uddannelseselementer i studieordninger, jf. § 22, stk. 2.

§ 12. De 2-4-årige uddannelser, jf. § 4, afsluttes med et afgangsprojekt svarende til 15 ECTS-point.

Stk. 2. Den 2-årige overbygning i danseformidling afsluttes med et afgangsprojekt svarende til 30 ECTS-point.

Stk. 3. Den 3-årige grunduddannelse på bachelorniveau, jf. § 2, indeholder på 5. semester et kunstnerisk udviklingsprojekt svarende til 15 ECTS-point, jf. dog § 36, stk. 6. Den 3-årige grunduddannelse på bachelorniveau afsluttes med et afgangsprojekt på 6. semester svarende til 15 ECTS-point.

Stk. 4. Institutionen fastsætter nærmere regler om afgangsprojektet i studieordningerne, jf. § 25, stk. 2, nr. 2.

Praktik

§ 13. Elementer af de 2-4-årige uddannelser, jf. § 4, kan erstattes med gennemførelse af praktik.

Stk. 2. Institutionen fastsætter nærmere regler om praktik i studieordningerne, jf. § 25, stk. 2, nr. 7.

Stk. 3. For så vidt angår de 3-årige grunduddannelser på bachelorniveau, jf. § 2, kan der indgå praktik på uddannelserne. De nærmere retningslinjer herfor fastsættes i studieordningerne for de enkelte uddannelser, jf. § 25, stk. 2, nr. 7.

Stk. 4. Praktikopholdet skal give den studerende et grundlag for at tilrettelægge det videre studieforløb på baggrund af kendskab til praktisk virksomhed.

Kapitel 7

Tilmelding til fag

§ 14. Institutionen skal fastsætte interne regler for tilmelding af studerende til fag eller fagelementer på bachelor- og kandidatuddannelsen, herunder om det er institutionen eller den studerende, der har ansvaret for tilmeldingen. Institutionen kan fastsætte krav til tilmeldingen opgjort i ECTS-point. Tilmeldingskravet kan omfatte både nye fag og ikke beståede fag fra tidligere studieår. Ud over fag fra forudgående studieår kan tilmeldingskravet fastsættes til højst 60 ECTS-point hvert studieår. Reglerne skal være offentligt tilgængelige på institutionens hjemmeside.

Stk. 2. Hvis institutionen har fastsat et tilmeldingskrav efter stk. 1, kan den studerende frameldes et eller flere fag eller fagelementer, hvis den studerende er eliteidrætsudøver, eller hvis der foreligger usædvanlige forhold, herunder funktionsnedsættelse, og hvis den studerende ikke vil være i stand til at opfylde tilmeldingskravet.

Stk. 3. Hvis en studerende er frameldt et eller flere fag eller fagelementer i et studieår eller et semester, jf. stk. 2, vil institutionen kunne beslutte, at faget eller fagelementerne skal indgå i opgørelsen af ECTS-point efter stk. 1 i studerendes følgende studieår eller semester.

§ 15. Institutionen kan fravige regler, der er fastsat i medfør af § 14, stk. 1, hvis den studerende er iværksætter, jf. stk. 2, eller formand i frivillige organisationer under Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), og den studerende ikke vil være i stand til at opfylde tilmeldingskravet.

Stk. 2. For at være iværksætter skal den studerende dokumentere enten at have selvstændig virksomhed, der har omsætning og indtægtsgivende aktiviteter, eller at være en del af et iværksættermiljø, f.eks. anerkendte inkubator- og iværksættermiljøer samt regionale vækstmiljøer.

Stk. 3. Institutionen fastsætter interne regler for, hvilke studerende der er iværksættere efter stk. 2, og kan samtidig fastsætte, at perioden for fravigelse af regler fastsat i medfør af § 14, stk. 1, afgrænses tidsmæssigt for disse studerende.

Stk. 4. Regler fastsat efter stk. 1-3 skal være offentligt tilgængelige på institutionens hjemmeside.

Tilmelding til bedømmelser

§ 16. Institutionen skal fastsætte interne regler for placeringen af og tilmeldingen til uddannelsens ordinære bedømmelser (1. bedømmelsesforsøg) og til ombedømmelser (2. og 3. bedømmelsesforsøg), jf. § 20, stk. 1.

Stk. 2. Institutionen fastsætter, om det er institutionen eller den studerende, der har ansvaret for tilmeldingen til bedømmelserne, herunder om tilmelding til et fag eller fagelement samtidig er tilmelding til bedømmelser og ombedømmelser, jf. § 14, stk. 1.

Stk. 3. Institutionen fastsætter, om den studerende har mulighed for at foretage rettidig framelding fra en bedømmelse eller ombedømmelse, herunder eventuelle frister herfor, jf. dog stk. 5. Den studerende har brugt et bedømmelsesforsøg, hvis den studerende ikke foretager rettidig framelding.

Stk. 4. Institutionen kan i reglerne, jf. stk. 1, fastsætte krav om tilmelding til bedømmelserne opgjort i ECTS-point. Ud over bedømmelser fra forudgående studieår kan tilmeldingskravet for bedømmelser fastsættes til højst 60 ECTS-point hvert studieår.

Stk. 5. Institutionen kan dispensere fra de fastsatte regler, jf. stk. 1-4, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

Stk. 6. Institutionen kan fravige de fastsatte regler, jf. stk. 1-4, hvis den studerende er iværksætter eller formand i en frivillig organisation under Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), jf. § 15.

Stk. 7. Institutionens internt fastsatte regler efter stk. 1-3, skal være offentligt tilgængelige på institutionens hjemmeside.

Studieaktivitetskrav

§ 17. Institutionen kan fastsætte regler om, at studerende på bachelor- og kandidatuddannelsen løbende eller for enkelte studieår skal bestå bedømmelser opgjort i ECTS-point (studieaktivitetskrav) for at kunne fortsætte på uddannelsen. Kravet kan fastsættes til bedømmelser med et samlet omfang på højst 45 ECTS-point hvert studieår. Institutionen skal sikre, at den studerende får mulighed for 3 bedømmelsesforsøg i de fag eller fagelementer, som indgår i et eventuelt studieaktivitetskrav, jf. § 20, stk. 1.

Stk. 2. Institutionen kan tillige fastsætte efter stk. 1, at et studieaktivitetskrav fraviges, hvis den studerende er iværksætter eller formand i en frivillig organisation under Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), jf. § 15.

Stk. 3. Institutionen kan dispensere fra et studieaktivitetskrav fastsat efter stk. 1, hvis den studerende er eliteidrætsudøver, eller hvis der foreligger usædvanlige forhold.

Stk. 4. Regler fastsat efter stk. 1 og 2 skal være offentligt tilgængelige på Institutionens hjemmeside.

Kapitel 8

Bedømmelse m.v.

§ 18. For de 3-årige grunduddannelser på bachelorniveau, jf. § 2, gælder, at formålet med bedømmelserne er, at vurdere, om den studerendes kvalifikationer er i overensstemmelse med de læringsmål, som er fastsat for de enkelte fagelementer. Ved afslutningen af hvert semester foretages en mundtlig bedømmelse af den studerende og en vurdering af, om fagelementerne er bestået eller ikke bestået.

Stk. 2. For de 3-årige grunduddannelser på bachelorniveau, jf. § 2, gælder, at såfremt bedømmelsen indebærer, at den studerende ikke består et eller flere fagelementer, skal bedømmelsen foretages skriftligt. Der foretages desuden en skriftlig bedømmelse af den studerende ved afslutningen af hvert år.

Stk. 3. For de 3-årige grunduddannelser på bachelorniveau, jf. § 2, gælder, at ved bedømmelsen efter første år og ved afgangsbedømmelsen, deltager minimum 1 ekstern censor, som beskikkes af Kulturministeriet efter indstilling fra institutionen.

Stk. 4. For de 2-4-årige uddannelser, jf. § 4, gælder, at der foretages en bedømmelse af den studerende ved afslutning af hvert semester. Ved midtvejsbedømmelsen, ved 1-årsbedømmelsen på musicaluddannelsen og ved uddannelsens afslutning skal bedømmelsen være skriftlig. Bedømmelsen skal endvidere være skriftlig, hvis den er negativ.

Stk. 5. For de 2-4-årige uddannelser, jf. § 4, gælder, at ved midtvejsbedømmelsen og ved afslutningsbedømmelsen, skal deltage minimum 1 ekstern censor, som beskikkes af Kulturministeriet efter indstilling fra institutionen.

§ 19. Bedømmelsen foretages på baggrund af en samtale mellem den studerende og den nærmeste ansvarlige for fagområdet og evt. en eller flere undervisere udpeget af den ansvarlige for fagområdet, jf. dog stk. 2 og 3. Rektor eller anden leder udpeget af rektor kan deltage i bedømmelsessamtalerne.

Stk. 2. Bedømmelsen skal indeholde en vurdering af den studerendes:

1) faglige udvikling i forhold til fagelementernes læringsmål og individuelle udviklingsmål og

2) deltagelse i undervisningen og andre uddannelsesaktiviteter.

Stk. 3. Ved bedømmelse gives bedømmelsen bestået/ikke bestået eller godkendt/ikke godkendt, og for enkelte uddannelseselementers vedkommende ved uddannelsen til musicalperformer og danseformidler gives karakterer efter 7-trinsskalaen, jf. bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved visse uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet. Studieordningerne giver nærmere regler herom, jf. § 25, stk. 2, nr. 5.

Stk. 4. Bedømmelsen skal endvidere indeholde konkrete råd om arten og omfanget af den studerendes indsats i det efterfølgende semester.

Stk. 5. Institutionen fastsætter nærmere regler om bedømmelse og evt. omprøve for ikke-beståede fagelementer i studieordningerne, jf. § 25, stk. 2, nr. 5.

Stk. 6. For undervisningsdeltagelse m.v. gives bedømmelsen bestået/ikke bestået eller godkendt/ikke godkendt. I studieordningen fastsættes retningslinjer for, i hvilket omfang den studerende skal have deltaget i undervisningen m.v., jf. § 25, stk. 2, nr. 5-6.

§ 20. En studerende kan højst 3 gange indstilles til den samme bedømmelse.

Stk. 2. Institutionen kan tillade indstilling en 4. gang, hvis det er begrundet i usædvanlige forhold.

Stk. 3. Hvis den studerende gentagne gange udebliver fra undervisning eller andre obligatoriske uddannelsesaktiviteter, kan rektor eller anden leder udpeget af rektor efter samtale med den uddannelsesansvarlige og den studerende træffe afgørelse om bortvisning.

§ 21. Institutionen kan i forbindelse med bedømmelserne tilbyde særlige vilkår til studerende med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, til studerende med et andet modersmål end dansk og til studerende med tilsvarende vanskeligheder, når institutionen vurderer, at dette er nødvendigt for at ligestille sådanne studerende med andre ved bedømmelsen. Det er en forudsætning, at der med tilbuddet ikke sker en sænkning af bedømmelsesniveauet.

Kapitel 9

Bevis for gennemført uddannelse

§ 22. Uddannelsesinstitutionen udsteder bevis for gennemført uddannelse. Beviset skal ud over at indeholde oplysninger om indehaverens navn og CPR-nummer (eller anden tilsvarende entydig identifikation) og den udstedende myndighed som minimum angive følgende:

1) Den betegnelse, som uddannelsen giver ret til.

2) De enkelte uddannelseselementer angivet i ECTS-point.

3) De opnåede bedømmelser efter:

a) 1-årsbedømmelsen og afgangsbedømmelsen på de 3-årige grunduddannelser på bachelorniveau, jf. § 18, stk. 3, og på musicaluddannelsen, jf. 18, stk. 4, og

b) midtvejsbedømmelsen og ved afslutningsbedømmelsen på de 2-4-årige uddannelser, jf. § 18, stk. 5.

4) Meritoverførte uddannelseselementer angivet i ECTS-point.

5) Bedømmelsessproget, hvis bedømmelsen er foregået på et fremmedsprog bortset fra norsk og svensk.

6) Uddannelsens betegnelse oversat til engelsk.

Stk. 2. Den færdigudannede kan forlange at få sit bevis udfærdiget på engelsk.

Stk. 3. Som bilag til beviset udsteder institutionen et engelsksproget Diploma Supplement, der i overensstemmelse med den af Europa-Kommissionen, Europarådet og UNESCO/CEPES udviklede standardmodel beskriver uddannelsernes faglige retning, indhold, niveau og sigte samt giver oplysninger om institutionen og om dennes og uddannelsens placering i det danske uddannelsessystem.

Stk. 4. Beviset må ikke indeholde oplysninger om særlige vilkår ved bedømmelsen, jf. § 21.

Stk. 5. Samlet bevis for en uddannelse, der er gennemført ved flere uddannelsesinstitutioner, udstedes af den institution, hvor den studerende sidst har studeret.

Stk. 6. Til studerende, der forlader uddannelsen uden at have gennemført den, udsteder institutionen på foranledning af den studerende dokumentation for undervisningsdeltagelse og gennemførte dele af uddannelsen angivet i ECTS-point.

§ 23. Har institutionen godkendt, at beståede uddannelseselementer for en dansk eller udenlandsk videregående uddannelsesinstitution meritoverføres, overføres bedømmelsen som bestået.

§ 24. Institutionen skal opbevare de oplysninger, der er nødvendige for at udstede beviser, i 30 år efter eksamenens eller prøvens afslutning. Herefter skal oplysningerne afleveres til Statens Arkiver.

Kapitel 10

Studieordning

§ 25. Institutionen fastsætter inden for bekendtgørelsens rammer nærmere regler om uddannelsernes indhold i hver uddannelses studieordning.

Stk. 2. Studieordningerne skal indeholde bestemmelser om følgende:

1) Adgangskrav og optagelsesprøver.

2) Faglig profil, der beskriver

a) uddannelsens formål,

b) formålsbeskrivelse for de enkelte moduler og

c) uddannelsens mål for læringsudbytte i form af viden, færdigheder og kompetencer.

3) Regler om moduler, fagelementer og valgfag, jf. § 10, herunder

a) læringsmål for fagelementerne,

b) omfang angivet i ECTS-point,

c) undervisnings- og arbejdsformer og

d) tidsmæssig placering.

4) Deltagelse i produktioner og projekter, herunder afgangsprojekt.

5) Bedømmelse.

6) Merit.

7) Praktik.

8) Orlov.

9) Bortvisning og andre disciplinære foranstaltninger.

Stk. 3. Det skal fremgå af studieordningen, at institutionen kan dispensere fra de regler i studieordningen, der alene er fastsat af institutionen selv. Dispensationen forelægges det relevante studienævn til godkendelse.

Stk. 4. Studieordningerne og væsentlige ændringer heri træder i kraft ved undervisningsårets begyndelse.

Stk. 5. Gældende studieordninger skal være offentligt tilgængelige på institutionens hjemmeside.

Kapitel 11

Orlov

§ 26. Studerende kan få orlov fra en uddannelse efter regler, der fastsættes af uddannelsesinstitutionen, jf. dog § 27.

Stk. 2. Studerende kan i orlovsperioden ikke deltage i undervisningen inden for den pågældende uddannelse. Den studerende kan ikke deltage i bedømmelser eller prøver inden for uddannelsen i det semester eller tilsvarende, hvor den studerende har eller har haft orlov.

§ 27. Institutionen kan ikke meddele en studerende orlov, før den pågældende har gennemført første studieår på uddannelsen og har bestået de bedømmelser eller prøver, der i henhold til studieordningen er placeret på første studieår, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Ansøgt orlov skal meddeles, hvis den er begrundet i barsel, adoption eller indkaldelse til værnepligtstjeneste, jf. lov om forsvarets personel.

Stk. 3. Studerende, der tegner kontrakt med forsvaret om at stille sig til rådighed med henblik på udsendelse til udlandet eller tegner kontrakt med forsvaret om udsendelse til udlandet, følger reglerne i § 13 b i lov om forsvarets personel.

Stk. 4. Institutionen kan dispensere fra stk. 1, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

Kapitel 12

Andre bestemmelser

§ 28. Den studerende kan ikke være indskrevet ved mere end én heltidsuddannelse ad gangen, med mindre

1) den studerende er indskrevet på fag- og uddannelseselementer med henblik på merit i anden uddannelse, eller

2) den studerende er gæstestuderende.

Stk. 2. Institutionen kan dispensere fra stk. 1, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

§ 29. Der er mødepligt til institutionens undervisning.

Stk. 2. Institutionen fastsætter nærmere regler vedrørende fravær samt eventuelle sanktioner ved overtrædelse, jf. § 25, stk. 2, nr. 9.

§ 30. Institutionen kan tilrettelægge uddannelseselementer i samarbejde med andre videregående uddannelsesinstitutioner.

§ 31. Institutionen udbyder efteruddannelse og kan udbyde videreuddannelse inden for sine fagområder og tilgrænsende kunstneriske fagområder.

Kapitel 13

Merit

§ 32. Den studerende har pligt til at oplyse om gennemførte uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk videregående uddannelse, der må antages at kunne give merit. Institutionen godkender i hvert enkelt tilfælde eller ved regler i studieordningen merit på baggrund af gennemførte uddannelseselementer, der står mål med uddannelseselementer og uddannelsesdele på den uddannelse, som den studerende er optaget på. Afgørelsen træffes på grundlag af en faglig vurdering.

Stk. 2. For uddannelser, der har optag hvert år, kan der udelukkende gives merit for hele års uddannelse, dvs. minimum et års uddannelse svarende til 60 ECTS-point.

Stk. 3. For uddannelser, som kun har optag hvert andet eller hvert tredje år, kan der udelukkende gives merit for hele års uddannelse og minimum to års uddannelse svarende til 120 ECTS-point.

Stk. 4. For ansøgere, der optages på en uddannelse, sikrer institutionen, at der snarest muligt træffes afgørelse om merit for beståede uddannelseselementer fra alle tidligere uddannelsesforløb på samme niveau, jf. stk. 1.

§ 33. Den studerende har ved forhåndsgodkendelse af studieophold i Danmark eller udlandet pligt til efter endt studieophold at dokumentere det godkendte studieopholds gennemførte og beståede uddannelseselementer. Den studerende skal i forbindelse med forhåndsgodkendelse give samtykke til, at institutionen efter endt studieophold, kan indhente de nødvendige oplysninger.

Stk. 2. Ved godkendelse efter stk. 1 anses uddannelseselementet for gennemført, hvis det er bestået efter reglerne om den pågældende uddannelse.

Kapitel 14

Dispensation og klageadgang m.v.

§ 34. Kulturministeriet kan undtagelsesvis godkende fravigelse af bekendtgørelsen som led i udviklings- og uddannelsesforsøg. Samtidig fastsættes forsøgets varighed og rapporteringsform.

Stk. 2. Kulturministeriet kan dispensere fra bekendtgørelsen, når det findes begrundet i særlige forhold.

§ 35. Klager over institutionens afgørelser i medfør af denne bekendtgørelse indgives til institutionen.

Stk. 2. Klager over bedømmelse behandles som anført i bilag 1.

Stk. 3. Institutionens afgørelse kan, når klagen vedrører retlige spørgsmål om en studerendes forhold, indbringes for Kulturministeriet. Klagen indgives til institutionen, der afgiver en udtalelse, som klageren skal have lejlighed til at kommentere inden for en frist på mindst 1 uge. Institutionen sender herefter klagen til ministeriet vedlagt udtalelsen og klagerens eventuelle kommentarer hertil.

Stk. 4. Fristen for at indgive klage efter stk. 1-3 er på 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt klageren.

Kapitel 15

Overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 36. Bekendtgørelsen træder i kraft den 20. maj 2017.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1042 af 29. juni 2016 om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole ophæves.

Stk. 3. Bestemmelserne i §§ 2-3 regulerer de studerende, der optages fra studieåret 2016/2017.

Stk. 4. Bestemmelserne i §§ 4-5 regulerer de studerende, der er optaget på uddannelser ved Den Danske Scenekunstskole til og med studieåret 2015/2016.

Stk. 5. Studerende, der er optaget fra studieåret 2016/2017 på en 3-årig grunduddannelse på bachelorniveau, jf. § 2, kan tildeles følgende titler: bachelor i skuespil (uddannelsessted), bachelor i dans og koreografi, bachelor i musical, bachelor i scenekunstnerisk produktion (uddannelseslinje) eller bachelor i iscenesættelse (uddannelseslinje), såfremt uddannelsen er positivt akkrediteret, inden den studerende afslutter uddannelsen. De engelsksprogede betegnelser er: Bachelor of Fine Arts in Acting, Bachelor of Fine Arts in Dance and Choreography, Bachelor of Fine Arts in Musical Theatre, Bachelor of Fine Arts in Performing Arts Production (Management or Stagecraft), Bachelor of Fine Arts in Theatre and Performance Making (Stage Directing, Scenography, Lighting, Sound or Playwriting).

Stk. 6. Det kunstneriske udviklingsprojekt der udarbejdes af studerende, der er optaget fra studieåret 2016/2017 på den 3-årige grunduddannelse på bachelorniveau, jf. § 12, stk. 3, kaldes for et bachelorprojekt, såfremt uddannelsen er positivt akkrediteret, inden den studerende afslutter uddannelsen.

§ 37. § 14 i bekendtgørelse nr. 248 af 10. marts 2016 om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole finder fortsat anvendelse, indtil institutionen har fastsat interne regler om tilmelding og framelding af studerende til uddannelsens fag ved de enkelte bachelor-, kandidat- og solistuddannelser. Institutionens regler skal være fastsat senest i august 2017, sådan at reglerne får virkning fra og med studieåret 2017-2018.

Kulturministeriet, den 12. maj 2017

Mette Bock

/ Sussie Ørum Refnov


Bilag 1

Behandling af klager over bedømmelser af studerende på Den Danske Scenekunstskole

Ved Den Danske Scenekunstskole behandles klager over bedømmelser på følgende måde:

Klage

1) Klagen kan vedrøre indholdet af bedømmelsen vedr. den faglige udvikling, deltagelse i projekter/forestillinger mv. og om den pågældende del af uddannelsen er bestået/ikke bestået.

2) En klage indgives til Den Danske Scenekunstskole senest 2 uger efter, at resultatet af bedømmelsen er bekendtgjort. Institutionen kan dispensere fra denne frist, hvis usædvanlige forhold begrunder det. Klagen skal være skriftlig og begrundet. Institutionen forelægger hurtigst muligt klagen for de oprindelige bedømmere.

3) Bedømmerne kan:

a) foretage en ny bedømmelse eller

b) afvise klagen.

Klagen kan kun afvises, hvis bedømmerne er enige om det.

4) Senest 2 uger efter at bedømmerne har modtaget klagen, skal klagen være færdigbehandlet og afgørelsen meddelt institutionen, der hurtigst muligt giver klageren meddelelse om resultatet. Foreligger der omstændigheder, der umuliggør klagens behandling inden for en frist på 2 uger, skal institutionen hurtigst muligt underrette klageren herom med angivelse af, hvornår klagen forventes færdigbehandlet.

Anke

5) Bedømmernes afgørelse efter pkt. 3, herunder en eventuel ny bedømmelse, kan klageren indbringe for et ankenævn. Klageren indgiver anken til institutionen. Anken skal være skriftlig og begrundet og være indgivet seneste 2 uger efter, at klageren er blevet gjort bekendt med bedømmernes afgørelse. Institutionen kan dispensere fra denne frist, hvis usædvanlige forhold begrundet det.

6) Ankenævnet nedsættes, når der er behov for det, og i øvrigt hurtigst muligt efter indgivelsen af anke. Der kan nedsættes et permanent ankenævn. Nævnet består af 2 censorer, der er beskikket af Kulturministeriet, en faglig relevant underviser og en studerende inden for fagområdet. Kulturministeriet udpeger den ene censor som formand for nævnet. Formanden udpeger den anden censor samt suppleant for denne.

7) For at ankenævnet er beslutningsdygtigt, skal alle nævnets medlemmer deltage i afgørelsen. Kan der ikke opnås enighed i ankenævnet, træffes afgørelsen ved afstemning. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

8) Ankenævnet kan:

a) ændre evalueringen bestået/ikke bestået,

b) beslutte, at der skal foretages en ny evaluering med nye censorer, eller

c) afvise anken.

Ankenævnet udpeger nye censorer. Minimum én censor skal være ministerielt beskikket.

9) Ankenævnets afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. dog bekendtgørelsens § 27, stk. 3.

10) Ankenævnets afgørelse meddeles institutionen senest 2 måneder efter, at klagen er indgivet. Kan anken ikke behandles inden for denne frist, skal institutionen hurtigst muligt underrette klageren herom med angivelse af begrundelse herfor og oplyse, hvornår anken forventes færdigbehandlet.

11) Institutionen giver hurtigst muligt klageren meddelelse om afgørelsen. Ny bedømmelse skal finde sted hurtigst muligt.