Sagsforløb 2016/1 BF 152
Den fulde tekst

Fremsat den 16. maj 2017 af Marie Krarup (DF), Alex Ahrendtsen (DF), Tilde Bork (DF), Jens Henrik Thulesen Dahl (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF), Marlene Harpsøe (DF), Christian Langballe (DF), Merete Dea Larsen (DF) og Peter Skaarup (DF)

Forslag til folketingsbeslutning

om forbud mod bederum på offentlige uddannelsesinstitutioner

Folketinget pålægger regeringen inden udgangen af indeværende folketingsår at fremsætte lovforslag om forbud mod bederum på alle offentlige uddannelsesinstitutioner.

Bemærkninger til forslaget

Formålet med forslaget er, at Folketinget skal sikre, at alle offentlige uddannelsesinstitutioner – fra folkeskolen til de videregående uddannelser – forbydes at give plads til at indrette rum eller områder, som er tiltænkt udøvelse af religion, uanset hvad man kalder et sådan rum (refleksionsrum, stillerum, bederum el.lign.).

Uddannelsesinstitutionerne skal ikke give plads til bederum el.lign., da sådanne steder grundlæggende ikke er forenelige med danske traditioner, hvor formålet med en uddannelsesinstitution er undervisning og læring, ikke religiøs påvirkning eller udøvelse.

Når man går på en uddannelsesinstitution, skal man følge den undervisning, der er tilrettelagt, uden at ens religiøse udøvelse bliver et offentligt anliggende. Forslagsstillerne har den klare opfattelse, at når man indretter flere og flere bederum på uddannelsesinstitutionerne, er det samtidig et udtryk for en tendens til at tage flere religiøse hensyn, hvilket forslagsstillerne ikke finder passende eller formålstjenstligt for en uddannelsesinstitution.

Religion i Danmark er en privat sag, som vi ikke har tradition for at gøre offentlig og slet ikke som en del af de offentlige uddannelsesinstitutioner. Ønsker man at bede, kan man gøre det for og med sig selv. Offentlige uddannelsesinstitutioner skal dermed ikke skabe rum for, at ens religion kan blive praktiseret. Det skal udelukkende være et mellemværende mellem den enkelte og dennes gud.

Endvidere er forslagsstillerne bekymrede for, om offentlige uddannelsesinstitutioner understøtter social kontrol ved at indrette bederum. Der er eksempler på, at bederum på uddannelsesinstitutioner også giver en mulighed for at kontrollere, om en elev eller studerende benytter disse bederum, hvilket må betegnes som social kontrol.

Trods stor debat om bederum erkender forslagsstillerne, at der på nuværende tidspunkt ikke er mange uddannelsesinstitutioner, hvor der er bederum. Dansk Folkeparti ønsker med beslutningsforslaget at være på forkant med udviklingen, da der gradvis vil komme flere og flere bederum på uddannelsesinstitutionerne, og det er en udvikling, som forslagsstillerne ikke ønsker.

Forslagsstillerne mener, at Folketinget bør tage principiel stilling til at forbyde bederum på uddannelsesstederne og ikke lade det være op til den enkelte lokale ledelse at skulle bruge ressourcer på at beslutte ud fra lokale interesser, om den vil tillade eller forbyde bederum.

Forslagsstillerne har stor respekt for friheden til at have den religion, man nu engang ønsker at bekende sig til, men finder det ikke formålstjenesteligt, at en offentlig uddannelsesinstitution skal indrette særlige rum eller områder for at støtte op om denne frihed.

Skriftlig fremsættelse

Marie Krarup (DF):

Som ordfører for forslagsstillerne tillader jeg mig herved at fremsætte:

Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod bederum på offentlige uddannelsesinstitutioner.

(Beslutningsforslag nr. B 152)

Jeg henviser i øvrigt til de bemærkninger, der ledsager forslaget, og anbefaler det til Tingets velvillige behandling.