Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om drift af landbrugsjorder

(Permanent genopdyrkningsret)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om drift af landbrugsjorder, jf. lovbekendtgørelse nr. 11 af 4. januar 2017, foretages følgende ændring:

1. I § 6, 2. pkt., udgår »inden for de næste 15 år«.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 2017.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Amalienborg, den 15. maj 2017

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Esben Lunde Larsen