Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde
Kapitel 2 Definitioner m.v.
Kapitel 3 Udtømning af kloakspildevand
Kapitel 4 Straf
Kapitel 5 Ikrafttræden m.v.
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om udtømning af kloakspildevand fra skibe og platforme uden for dansk søterritorium og Østersøområdet

I medfør af § 6, stk. 2, § 20, stk. 3, og § 61, stk. 1, i lov om beskyttelse af havmiljøet, jf. lovbekendtgørelse nr. 116 af 26. januar 2017, som ændret ved § 2 i lov nr. 427 af 18. oktober 2016, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse for:

1) Skibe med en bruttotonnage på under 400, som er godkendt til befordring af mere end 15 personer.

2) Skibe med en bruttotonnage på 400 og derover.

3) Passagerskibe, som er godkendt til befordring af mere end 12 personer.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder anvendelse for skibe som nævnt i stk. 1, der befinder sig

1) i den danske eksklusive økonomiske zone eller

2) uden for dansk søterritorium i øvrigt.

Stk. 3. Bekendtgørelsen finder endvidere anvendelse for danske platforme og platforme, der befinder sig på dansk kontinentalsokkelområde.

Stk. 4. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse for skibe og platforme, der befinder sig på dansk søterritorium eller i Østersøområdet, jf. dog lovens § 20, stk. 1.

Stk. 5. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse for skibe og platforme, der befinder sig i fremmede staters eksklusive økonomiske zoner eller på fremmede staters søterritorier, såfremt sådanne fremmede stater for disse farvande har fastsat andre krav til udtømning af kloakspildevand end fastsat i denne bekendtgørelse.

Stk. 6. Bekendtgørelsen finder endvidere ikke anvendelse på orlogsskibe og andre skibe, som ejes eller benyttes af en stat, så længe skibet udelukkende benyttes i ikkekommerciel statstjeneste, jf. lovens § 2, stk. 2.

Kapitel 2

Definitioner m.v.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) De polare havområder: Det arktiske havområde og det antarktiske havområde.

2) Det antarktiske havområde: Havområdet syd for 60° sydlig bredde.

3) Det arktiske havområde: Havområdet, der er beliggende nord for en linje fra breddegraden 58°00'. 0 N og længdegraden 042°00'. 0 V til breddegraden 64°37'. 0 N, længdegraden 035°27'. 0 V og derfra via en kompaslinje til breddegraden 67°03'. 9 N, længdegraden 026°33'. 4 V og derfra via en kompaslinje til breddegraden 70°49'. 56 N og længdegraden 008°59'. 61 V (Sørkapp, Jan Mayen) og via den sydlige kyst af Jan Mayen til 73°31'. 6 N og 019°01'. 0 Ø ved Bjørnøya, og derfra via en stor cirkellinje til breddegraden 68°38'. 29 N og længdegraden 043°23'08 Ø (Cap Kanin Nos) og derfra via den nordlige kyst af det asiatiske kontinent østpå til Beringstrædet og derfra fra Beringstrædet vestpå til breddegraden 60° N så langt som til Il'pyrskiy og langs den 60. nordlige breddegrad østpå så langt som til og inklusive Etolin-strædet og derfra via den nordlige kyst af det nordamerikanske kontinent så langt sydpå som til breddegraden 60° N og derfra østpå langs breddegraden 60° N til længdegraden 056°37'. 1 V og derfra til breddegraden 58°00'. 0 N, længdegraden 042°00'. 0 V.

4) Fastis: Havis, der dannes og fæstes til enten en kyst, isvæg, isfront, banker eller grundstødte isbjerge.

5) Godkendt anlæg: Et anlæg, som er godkendt af Søfartsstyrelsen eller af andre EU-myndigheder, herunder institutter, som er anerkendt af disse myndigheder, efter reglerne i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, Teknisk forskrift for skibes bygning og udstyr m.v., Kapitel XXIV; Forebyggelse af forurening med kloakspildevand fra skibe, eller som er godkendt af andre MARPOL konventionslande.

6) Isshelf: En flydende isplade af betydelig tykkelse, der er synlig 2 til 50 meter eller mere over havets overflade, og som er forbundet med kysten.

7) Kategori A-skib: Et skib, der i henhold til skibets polarskibscertifikat er certificeret som et kategori A-skib af et af Søfartsstyrelsen godkendt klassifikationsselskab.

8) Kategori B-skib: Et skib, der i henhold til skibets polarskibscertifikat er certificeret som et kategori B-skib af et af Søfartsstyrelsen godkendt klassifikationsselskab.

9) Kloakspildevand:

a) Afløbsstoffer og andet affald fra enhver form for toiletter og urinaler.

b) Afløbsstoffer fra hospitalsrum (apotek, sygerum m.v.) udledt fra vaskekummer, badekar og afløb anbragt i sådanne rum.

c) Afløbsstoffer fra steder, hvor der findes levende dyr.

d) Andet spildevand, når det er blandet med afløbsstoffer som defineret ovenfor.

10) MARPOL-konventionen: Den internationale konvention af 1973/78 om forebyggelse af forurening fra skibe, inklusiv protokoller og senere ændringer.

11) Nærmeste kyst: Den basislinje, hvorfra det pågældende territoriums territorialfarvand er fastsat i overensstemmelse med international ret, dog således at »nærmeste kyst« ud for Australiens nordøstlige kyst betyder en linje trukket ud fra den australske kyst

a) fra punktet 11º 00' sydlig bredde, 142º 08' østlig længde til punktet 10º 35' sydlig bredde, 141º 55' østlig længde,

b) derfra til punktet 10º 00' sydlig bredde, 142º 00' østlig længde,

c) derfra til punktet 9º 10' sydlig bredde, 143º 52' østlig længde,

d) derfra til punktet 9º 00' sydlig bredde, 144º 30' østlig længde,

e) derfra til punktet 10º 41' sydlig bredde, 145º 00' østlig længde,

f) derfra til punktet 13º 00' sydlig bredde, 145º 00' østlig længde,

g) derfra til punktet 15º 00' sydlig bredde, 146º 00' østlig længde,

h) derfra til punktet 17º 30' sydlig bredde, 147º 00' østlig længde,

i) derfra til punktet 21º 00' sydlig bredde, 152º 55' østlig længde,

j) derfra til punktet 24º 30' sydlig bredde, 154º 00' østlig længde og

k) derfra til punktet 24º 42' sydlig bredde, 153º 15' østlig længde på den australske kyst, jf. lovens § 6, stk. 1.

12) Opbevaringstank: En tank til opsamling og opbevaring af kloakspildevand.

13) Østersøområdet: Østersøen, Den Botniske Bugt, Den Finske Bugt, Sundet, Bælterne og Kattegat indtil breddeparallellen ved 57° 44,8'N gennem Skagen, jf. lovens § 5, stk. 5.

Kapitel 3

Udtømning af kloakspildevand

§ 3. I de i § 1, stk. 2, nævnte farvande og på dansk kontinentalsokkelområde, jf. § 1, stk. 3, må udtømning af kloakspildevand kun finde sted, jf. dog § 4, såfremt

1) udtømningen foretages under anvendelse af godkendt anlæg til behandling af kloakspildevand, og spildevandet ved udløbet af anlægget ikke frembringer synlige spor i havet,

2) kloakspildevandet er findelt og desinficeret i et godkendt anlæg, og udtømningen sker i en afstand af mindst 3 sømil fra nærmeste kyst, eller

3) udtømningen foretages i en afstand af mindst 12 sømil fra nærmeste kyst, såfremt kloakspildevandet ikke er findelt og desinficeret i et godkendt anlæg.

Stk. 2. Foretages udtømning af kloakspildevand som nævnt i stk. 1, nr. 1-3, fra en opbevaringstank, eller stammer kloakspildevandet fra rum med levende dyr, skal skibets eller platformens fart endvidere være mindst 4 knob, og udtømningen skal ske med moderat udløbshastighed.

§ 4. I de polare havområder må udtømning af kloakspildevand kun, jf. dog stk. 3 og 4, finde sted, såfremt

1) udtømningen foretages under anvendelse af godkendt anlæg til behandling af kloakspildevand, og spildevandet ved udløbet af anlægget ikke frembringer synlige spor i havet,

2) kloakspildevandet er findelt og desinficeret i et godkendt anlæg, og udtømningen sker i en afstand af mindst 3 sømil fra nærmeste isshelf eller fastis, eller

3) kloakspildevandet udtømmes i en afstand af mindst 12 sømil fra nærmeste isshelf eller fastis, såfremt kloakspildevandet ikke er findelt og desinficeret i et godkendt anlæg.

Stk. 2. Foretages udtømning som nævnt i stk. 1, nr. 1-3, fra en opbevaringstank eller rum med levende dyr, skal skibets eller platformens fart endvidere være mindst 4 knob, og udtømningen skal ske med moderat udløbshastighed.

Stk. 3. Kategori A- og B-skibe, som er bygget den 1. januar 2017 eller efter, og passagerskibe, som er bygget den 1. januar 2017 eller efter, må alene foretage udtømning af kloakspildevand i de polare havområder, som anført i stk. 1, nr. 1.

Stk. 4. Kategori A- og B-skibe, som opererer i de polare havområder, hvor der er iskoncentration over 1/10, må kun foretage udtømning af kloakspildevand under anvendelse af godkendt anlæg til behandling af kloakspildevand, når skibet befinder sig i disse områder i længere perioder og efter forudgående anmeldelse til Miljøstyrelsen.

Stk. 5. Anmeldelsen skal indeholde følgende oplysninger:

1) Skibsnavn, IMO-nr. og skibets kendingsnummer eller ‑bogstaver.

2) Skibets hjemsted.

3) Skibets bruttotonnage.

4) Skibets kapacitet til opbevaring af olie.

5) Den planlagte sejlads varighed.

6) Skibets næstkommende mellemliggende syn eller fornyelsessyn.

Stk. 6. Såfremt Miljøstyrelsen ikke senest 2 uger efter modtagelsen af anmeldelsen meddeler, at skibet ikke kan anses at opfylde kriterierne i stk. 4, kan skibet foretage udtømning af kloakspildevand som anført i stk. 4.

Kapitel 4

Straf

§ 5. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der

1) foretager udtømning af kloakspildevand i strid med § 3 og § 4, stk. 1-4 og stk. 6, eller

2) afgiver usande eller vildledende oplysninger i forbindelse med anmeldelse efter § 4, stk. 5.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

1) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare herfor, eller

2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Stk. 4. Stk. 2 finder ikke anvendelse på overtrædelser begået fra udenlandske skibe, medmindre overtrædelsen er begået i indre territorialt farvand. For overtrædelser begået fra udenlandske skibe i ydre territorialt farvand kan straffen stige til fængsel i indtil 2 år, hvis der er tale om forsætlig og alvorlig forurening af havmiljøet.

Kapitel 5

Ikrafttræden m.v.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2017.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 270 af 18. april 2008 om udtømning af kloakspildevand fra skibe og platforme uden for dansk søterritorium og Østersøområdet ophæves, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 270 af 18. april 2008 om udtømning af kloakspildevand fra skibe og platforme uden for dansk søterritorium og Østersøområdet forbliver i kraft for Grønland.

Miljø- og Fødevareministeriet, den 22. maj 2017

Esben Lunde Larsen

/ Hans Christian Karsten