Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om auktionslederes sikkerhedsstillelse, vederlag m.m. og af instruks for auktionsledere

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 244 af 24. maj 1935 om auktionslederes sikkerhedsstillelse, vederlag m.m., som ændret senest ved bekendtgørelse nr. 954 af 11. december 1995, foretages følgende ændringer:

1. § 2, stk. 1, 2. pkt., affattes således:

»Periodiske ydelser medregnes med ydelsernes samlede værdi for den aftalte løbetid, dog højst for de første 10 år efter auktionen.«

2. § 2, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. På hverdage fra kl. 06.00 til kl. 17.00 kan auktionslederens samlede vederlag højst udgøre 800 kr. for hver påbegyndt time, som auktionen varer. Vederlaget udgør dog altid mindst 1.600 kr. For en aflyst auktion betales 800 kr. Uden for det i 1. punktum nævnte tidsrum forhøjes vederlaget med 100 pct.«

§ 2

I instruks for auktionsledere nr. 211 af 2. juli 1935, som ændret senest ved bekendtgørelse nr. 955 af 11. december 1995, ophæves § 12.

§ 3

Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. november 2004.

 

Justitsministeriet, den 1. november 2004

Lene Espersen

/Torben Jensen