Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Cirkulære om regulering pr. 1. januar 2001
af satser på det sociale område

 

§ 1. I bilaget til dette cirkulære oplyses størrelsen pr. 1. januar 2001 af satserne efter følgende love:

1) Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 707 af 25. august 1995, som senest ændret ved § 1 i lov nr. 966 af 20. december 1999.

2) Lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 147 af 2. marts 2000.

3) Lov om delpension, jf. lovbekendtgørelse nr. 443 af 10. juni 1999.

4) Lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 385 af 26. maj 2000.

5) Lov om sikring mod følger af arbejdsskade, jf. lovbekendtgørelse nr. 1058 af 17. december 1998, som senest ændret ved § 4 i lov nr. 390 af 30. maj 2000.

6) Lov om erstatning til besættelsestidens ofre, jf. lovbekendtgørelse nr. 136 af 23. februar 1995, som ændret ved lov nr. 1018 af 4. december 1996.

7) Lov om krigs-ulykkesforsikringsrente til enker efter visse fiskere, jf. lovbekendtgørelse nr. 913 af 12. december 1986, som ændret ved § 6 i lov nr. 196 af 29. marts 1989.

8) Lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 266 af 12. april 2000.

9) Lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 26 af 17. januar 2000, som senest ændret ved § 1 i lov nr. 466 af 31. maj 2000.

Stk. 2. Ved satserne i bilagets tabeller henvises til lovhjemlen og en eventuel bekendtgørelseshjemmel. Når der ved en lovhenvisning ikke angives lovens nummer og dato, er der tale om den af de ni love nævnt i stk. 1, som pågældende tabel angår.

§ 2. Ved beregningen af satserne i bilaget er der anvendt følgende former for regulering:

1) Satsreguleringsprocenten for finansåret 2001 (3,2), jf. Finansministeriets bekendtgørelse nr. 760 af 14. august 2000 om satsreguleringsprocenten, tilpasningsprocenten og satstilpasningsprocenten samt puljebeløbet for finansåret 2001.

2) 2,0 pct. tillagt tilpasningsprocenten for finansåret 2001 (1,5), jf. bekendtgørelsen nævnt i nr. 1.

3) Finanslovens reguleringsprocenter for finansåret 2001.

4) Den procentvise stigning i det kommunale løn- og prisskøn for år 2001 (3,1).

5) Udviklingen i lønnen for en tjenestemand på 1. løntrin i lønramme 7.

6) Den gennemsnitlige regulering af de offentlige lønskalaer.

7) Udviklingen i den gennemsnitlige timeløn for respektive kvindelige og mandlige ikke-faglærte arbejdere over hele landet.

8) Den procentvise lønudvikling for alle lønmodtagere på Dansk Arbejdsgiverforenings område.

9) Fastsat ved overenskomst.

10) Udviklingen i priser og omkostninger.

11) Konkret vurdering.

12) Fastsat ved lov.

Stk. 2. Nedenfor er bilagets satser opført ud for nummeret på den anvendte reguleringsform, jf. stk. 1.

1) Tabel 1-2, tabel 3, punkt 1 og 4-6, tabel 4, punkt 1-6 og 11-13, tabel 5, punkt 1-12 og 15-17, tabel 6, tabel 7, punkt 1-5, tabel 8 og 10, tabel 13, punkt 9, tabel 14, tabel 15, punkt 1-13, 16-18 og 20-25, tabel 16, punkt 3-4, tabel 17, punkt 1-7, tabel 18, punkt 1-2, tabel 19 og 20, tabel 22, punkt 5-6 og 8-11, tabel 23, punkt 4-6, tabel 24, punkt 1-4 og 8-9, tabel 25, punkt 1-2, 4-5 (forspalten), 6, 7-8 (forspalten) og 9, tabel 26, punkt 1-7 og 19-21.

2) Tabel 11, punkt 6 og 8-23, tabel 12, punkt 1, tabel 21, punkt 1-4 (forspaltens beløb).

3) Tabel 12, punkt 2-9.

4) Tabel 23, punkt 1-3.

5) Tabel 13, punkt 1-8.

6) Tabel 16, punkt 1-2.

7) Tabel 3, punkt 2-3, tabel 4, punkt 7-8.

8) Tabel 15, punkt 19.

9) Tabel 11, punkt 1-5 og 24-30.

10) Tabel 3, punkt 7-12, tabel 11, punkt 7, tabel 26, punkt 8-18.

11) Tabel 4, punkt 14-15, tabel 5, punkt 18-19, tabel 18, punkt 3-4.

12) Tabel 4, punkt 9-10, tabel 5, punkt 13-14, tabel 7, punkt 6, tabel 9, tabel 13, punkt 10-11, tabel 15, punkt 14-15, tabel 16, punkt 5-7, tabel 17, punkt 8, tabel 19, punkt 5-10, tabel 22, punkt 1-4 og 11-12, tabel 23, punkt 4-6 (pct.-kolonnen) og 8-9 (kr. årlig-kolonnen), tabel 24, punkt 5-7, tabel 25, punkt 3-5 (pct.-kolonnen) og 7-8 (kr. årlig-kolonnen).

§ 3. Satserne i cirkulæret gælder for perioden 1. januar - 31. december 2001 medmindre andet er angivet i den enkelte tabel.

Stk. 2. Cirkulæret afløser cirkulære nr. 168 af 4. november 1999 om regulering pr. 1. januar 2000 af satser på det sociale område, som ændret ved cirkulære nr. 11 af 2. februar 2000 og cirkulære nr. 85 af 20. juni 2000.

Socialministeriet, den 6. november 2000

P.M.V.
Finn Mortensen

/Aksel Meyer


Bilag

Indholdsfortegnelse

Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag

TABEL

1:

 

Børnetilskud

TABEL

2:

 

Børnebidrag

Lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel

TABEL

3:

 

Dagpenge ved sygdom eller fødsel

Lov om delpension

TABEL

4:

 

Delpension

Lov om social pension

TABEL

5:

 

Social pension - folke- og førtidspension, invaliditetsydelse

TABEL

6:

 

Social pension - tillæg efter overgangsbestemmelser

TABEL

7:

 

Social pension - varmetillæg

TABEL

8:

 

Social pension - fradrag i den opgjorte indtægt

TABEL

9:

 

Social pension - nedsættelse

TABEL

10:

 

Social pension - indtægtsgrænser for bortfald af grundbeløb og tillæg

Lov om sikring mod følger af arbejdsskade

TABEL

11:

 

Arbejdsskadesikring - ydelser, beregningsgrundlag

TABEL

12:

 

Arbejdsskadesikring - sagspriser

Lov om erstatning til besættelsestidens ofre

TABEL

13:

 

Erstatning til besættelsestidens ofre

Lov om krigs-ulykkesforsikringsrente til enker efter visse fiskere

TABEL

14:

 

Krigs-ulykkesforsikringsrente til enker efter visse fiskere

Lov om aktiv socialpolitik

TABEL

15:

 

Aktiv socialpolitik - kontanthjælp

TABEL

16:

 

Aktiv socialpolitik - aktivering

TABEL

17:

 

Aktiv socialpolitik - revalidering, fleksjob

TABEL

18:

 

Aktiv socialpolitik - bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension

TABEL

19:

 

Aktiv socialpolitik - efterlevelseshjælp

TABEL

20:

 

Aktiv socialpolitik - finansiering

Lov om social service

TABEL

21:

 

Social service - børn og unge, dagtilbud

TABEL

22:

 

Social service - børn og unge, tilskud til forældre

TABEL

23:

 

Social service - børn og unge, døgnophold

TABEL

24:

 

Social service - personlig og praktisk hjælp

TABEL

25:

 

Social service - voksne, botilbud

TABEL

26:

 

Social service - hjælpemidler og biler

 

 

TABEL 1: Børnetilskud

 

kr. årlig

kr. kvartal

kr. én gang

1.

Ordinært børnetilskud (lov § 2) ..................................

3.812

953

-

2.

Ekstra børnetilskud (lov § 3) .....................................

3.876

969

-

3.

Særligt børnetilskud, grundbeløb (lov § 4, stk. 3) .......

9.720

2.430

-

4.

Særligt børnetilskud, tillæg (lov § 4, stk. 5) .. ..

1.260

315

-

5.

Særligt børnetilskud, grundbeløb, ingen forældre
(lov § 4, stk. 2) .........


19.440


4.860


-

6.

Særligt børnetilskud, tillæg, ingen forældre
(lov § 4, stk. 4) .....


2.520


630


-

7.

Flerbørnstilskud (lov § 10a) ......................................

6.272

1.568

-

8.

Adoptionstilskud (lov § 10b) ....................................

-

-

36.154

TABEL 2: Børnebidrag

 

kr. årlig

kr. halvår

kr. mdl.

kr. én gang

1.

Normalbidrag til børn (lov § 14) .........................

10.980

5.490

-

-

2.

Normalbidrag ved fødsel (lov § 15) ....................

-

-

-

557

3.

Normalbidrag omkring fødsel (lov § 15) .............

-

-

970

-

Efterregulering (lov § 25a, stk. 3)

4.

Udbetaling januar 2001 .......................................

-

-

-

0

5.

Udbetaling februar 2001 .....................................

-

-

-

28

6.

Udbetaling marts 2001 ........................................

-

-

-

56

7.

Udbetaling april 2001 ..........................................

-

-

-

84

8.

Udbetaling maj 2001 ...........................................

-

-

-

112

9.

Udbetaling juni 2001 ...........................................

-

-

-

140

 

TABEL 3: Dagpenge ved sygdom eller fødsel

 

kr. årlig

kr. uge

kr. time

1.

Højeste dagpengebeløb (lov § 9, stk. 2)1)2) .................

-

2.937

79,38

2.

Ukendt arbejdstid, mand (lov § 9, stk. 6)3) .................

-

-

4)

3.

Ukendt arbejdstid, kvinde (lov § 9, stk. 6)3) ...............

-

-

4)

4.

Frivillig sikring, minimumsydelse (lov § 20, stk. 2)1)

-

1.958

-

5.

Lønsum, forsikring, optagelse (lov § 27)5) .................

5.139.750

-

-

6.

Lønsum, forsikring, udelukkelse (lov § 27)5) .............

6.343.920

-

-

7.

Præmiesats (lov § 27) ................................................

4)

-

-

8.

Frivillig sikring, bidrag 2/3, 3. dag (lov § 29)6) .........

1.072

-

-

9.

Frivillig sikring, bidrag 2/3, 1. dag (lov § 29)6) .........

1.656

-

-

10.

Frivillig sikring, bidrag 1/1, 3. dag (lov § 29)6) .........

1.608

-

-

11.

Frivillig sikring, bidrag 1/1, 1. dag (lov § 29)6) .........

2.484

-

-

12.

Arbejdsgiverbidrag dagpenge-ATP (lov § 30b)7) ......

167

-

-

1) Satsen anvendes fra og med den 1. januar 2001.

2) Den normale overenskomstmæssige arbejdstid er 37 timer pr. uge.

3) Jf. § 22 i bkg. nr. 442 af 23. juni 1998, som senest ændret ved bkg. nr. 1071 af 17. december 1999.

4) Meddeles af Den Sociale Ankestyrelse omkring årsskiftet 2000-2001.

5) Jf. §§ 61 og 71 i bkg. nr. 442 af 23. juni 1998, som senest ændret ved bkg. nr. 1071 af 17. december 1999.

6) Satsen anvendes indtil den 1. april 2001. Satsen for perioden fra den 1. april 2001 til udgangen af marts 2002 meddeles af Den Sociale Ankestyrelse omkring årsskiftet 2000-2001.

7) Det angivne beløb er satsen for 2000, der anvendes sidste gang ved modregning af arbejdsgiverbidrag på grundlag af ATP-bidrag modtaget i perioden 23. november 2000 - 22. februar 2001. I december 2000 meddeler Socialministeriet satsen for år 2001, der anvendes første gang i perioden 23. februar - 22.maj 2001.

 

 

TABEL 4: Delpension

 

kr. årlig

kr. time

Delpensionens størrelse

1.

Basisbeløb (lov § 4, stk. 1) ..............................................................

125.234,00

-

2.

Lønmodtager, delpension pr. times nedsættelse (lov § 4, stk. 2) .....

3.384,69

-

3.

Lønmodtager, delpension, minimum 4/37 (lov § 3, stk. 1) .............

13.536,00

-

4.

Lønmodtager, delpension, maksimum 25/37 (lov § 3, stk. 1) .........

84.612,00

-

5.

Selvstændige, delpension (lov § 1, stk. 5)1) .....................................

62.616,00

-

Beregning af delpension2)

6.

Selvstændige, mindste indtægt (lov § 1, stk. 5)3) .............................

41.745,00

-

7.

Timesats ved ukendt arbejdstid, mand (lov § 3, stk. 2)4) .................

-

5)

8.

Timesats ved ukendt arbejdstid, kvinde (lov § 3, stk. 2)4) ...............

-

5)

9.

Nedsættelse i pct. af beløb fra pensionsordning (lov § 4a, stk. 4)6)

60%

-

10.

Nedsættelse i pct. af beløb fra pensionsordning (lov § 4a, stk. 5)6)

45%

-

11.

Fradrag i beløb fra pensionsordning, 60 år i 1999 (lov § 4a, stk. 6)

31.951,00

-

12.

Fradrag i beløb fra pensionsordning, 60 år i 2000 (lov § 4a, stk. 6)

26.626,00

-

13.

Fradrag i beløb fra pensionsordning, 60 år i 2001 (lov § 4a, stk. 6)

20.640,00

 

Indbetaling til ATP

14.

Frivilligt ATP-bidrag, pensionisten (lov § 16a)7) ............................

-

0,71

15.

Frivilligt ATP-bidrag, kommunen (lov § 16a)7) ..............................

-

0,71

1) Jf. § 11, stk. 2, i bkg. nr. 471 af 16. juni 1999.

2) Mindste månedlige udbetaling af delpension er 100 kr. (lov § 4c, stk. 2).

3) Jf. § 7, stk. 1, nr. 6, i bkg. nr. 471 af 16. juni 1999.

4) Jf. § 2 i bkg. nr. 471 af 16. juni 1999.

5) Satserne meddeles af Den Sociale Ankestyrelse omkring årsskiftet 2000-2001.

6) Reglerne om nedsættelse af delpension for pensionsopsparing mv. gælder ikke for personer, som er fyldt 60 år før den 1. juli 1999.

7) Jf. § 5, stk. 4, og §§ 7-8 i bkg. nr. 925 af 8. december 1997.

 

TABEL 5: Social pension - folke- og førtidspension, invaliditetsydelse

 

kr. årlig

kr. mdl.

1.

Grundbeløb (lov § 49, stk. 1, nr. 1) .................................................

51.144

4.262

2.

Pensionstillæg, reelt enlige (lov § 49, stk. 1, nr. 3) 1) .......................

50.712

4.226

3.

Pensionstillæg, andre (lov § 49, stk. 1, nr. 3) 1) ................................

23.256

1.938

4.

Invaliditetsbeløb, ægtef. inv.beløb/ydelse (lov § 49, stk. 1, nr. 6) ..

21.192

1.766

5.

Invaliditetsbeløb, andre (lov § 49, stk. 1, nr. 6) ...............................

24.876

2.073

6.

Invaliditetsydelse, ægtef. inv.beløb/ydelse (lov § 49, stk. 1, nr. 7) .

20.328

1.694

7.

Invaliditetsydelse, andre (lov § 49, stk. 1, nr. 7) .............................

25.032

2.086

8.

Erhvervsudygtighedsbeløb, ægtef. høj.fp. (lov § 49, stk. 1, nr. 8) ..

24.840

2.070

9.

Erhvervsudygtighedsbeløb, andre (lov § 49, stk. 1, nr. 8) ...............

34.344

2.862

10.

Førtidsbeløb (lov § 49, stk. 1, nr. 9) ................................................

13.008

1.084

11.

Bistandstillæg (lov § 49, stk. 1, nr. 10) ...........................................

25.992

2.166

12.

Plejetillæg (lov § 49, stk. 1, nr. 11) .................................................

51.864

4.322

13.

Tillæg pr. 0,1 over 33,0 pct. kommuneskat, enlige (lov § 72c) .......

59

-

14.

Tillæg pr. 0,1 over 33,0 pct. kommuneskat, andre (lov § 72c) .......

34

-

15.

Forsørgelsesgrundlag, ca.-indt.grænse, gifte (lov § 14, stk. 5)2) .....

152.724

-

16.

Forsørgelsesgrundlag, ca.-indt.grænse, enlige (lov § 14, stk. 5)2) ...

101.816

-

17.

Forsørgelsesgrundlag, indt.gr. forhøj. pr. barn (lov § 14, stk. 5)2) ..

9.720

-

18.

Frivilligt ATP-bidrag, pensionisten (lov § 16a)3) ............................

-

111

19.

Frivilligt ATP-bidrag, kommunen (lov § 16a)3) ..............................

-

111

1) Socialministeren har fremsat lovforslag om ændring af satsen pr. 1. januar 2001.

2) Jf. § 15 og § 16, stk. 3, i bkg. nr. 1046 af 17. december 1997, som ændret ved bkg. nr. 184 af 17. marts 2000.

3) Jf. § 5, stk. 3, og §§ 7-8 i bkg. nr. 925 af 8. december 1997.

 

 

 

TABEL 6: Social pension - tillæg efter overgangsbestemmelser

 

kr. årlig

kr. mdl.

Ventetillæg, opsat før 1/7-75, enlige kvinder (lov § 69, stk. 1)

1.

Fyldt 67 år før 1/4-60, pensionsbegæring tidligst ved 67 år ............

912

76

2.

Fyldt 67 år før 1/4-60, pensionsbegæring tidligst ved 70 år ............

1.980

165

3.

Fyldt 62 år før 1/7-75, pensionsbegæring tidligst ved 65 år ............

912

76

4.

Fyldt 62 år før 1/7-75, pensionsbegæring tidligst ved 67 år ............

1.980

165

Ventetillæg, opsat før 1/7-75, ikke enlige kvinder (lov § 69, stk. 2)

5.

Fyldt 67 år før 1/4-60, pensionsbegæring tidligst ved 67 år ............

2.784

232

6.

Fyldt 67 år før 1/4-60, pensionsbegæring tidligst ved 70 år ............

4.020

335

Ventetillæg, opsat før 1/7-75, alle (lov § 69, stk. 2)

7.

Fyldt 67 år før 1/7-75, pensionsbegæring tidligst ved 70 år ............

2.784

232

8.

Fyldt 67 år før 1/7-75, pensionsbegæring tidligst ved 72 år ............

4.020

335

Venteydelse, opsat i perioden 1/7-75 - 1/1-84 (lov § 69, stk. 3)1)

9.

Opsættelse 1/2 år .............................................................................

2.556

213

10.

Opsættelse 1 år ............................................................................. ...

5.112

426

11.

Opsættelse 1 1/2 år ..........................................................................

7.668

639

12.

Opsættelse 2 år ............................................................................. ...

10.224

852

13.

Opsættelse 2 1/2 år ..........................................................................

12.792

1.066

14.

Opsættelse 3 år ............................................................................. ...

15.348

1.279

Diverse tillæg

15.

Invaliditetstillæg (lov § 71) .............................................................

5.520

460

16.

Husligt bistandstillæg (lov § 72) .....................................................

9.180

765

17.

Reelt enlige, fik inv.ydelse og bist./pl.tillæg dec. 93 (lov § 72b) ....

28.236

2.353

18.

Ægteskabstillæg2) ............................................................................

6.780

565

1) Er i tabellen beregnet efter grundbeløbet for en pensionist.

2) Jf. § 4, stk. 1, i lov nr. 248 af 8. juni 1983 og § 5, stk. 1, i lov nr. 249 af 8. juni 1983.

 

TABEL 7: Social pension varmetillæg1)

 

Gift/samlevende2)
årlig

Enlig2)
årlig

1.

Egenbetaling ved varmetillæg (lov § 17, stk. 2)3) ....

4.950 kr.

3.300 kr.

Grænser for varmetillæg (lov § 17, stk. 2)3)

2.

3/4 af udgifterne (beregningsgrundlag) ...................

4.951 - 8.500 kr.

3.301 - 8.500 kr.

3.

1/2 af udgifterne (beregningsgrundlag) ...................

8.501 - 11.100 kr.

8.501 - 11.100 kr.

4.

1/4 af udgifterne (beregningsgrundlag) ...................

11.101 - 13.800 kr.

11.101 - 13.800 kr.

5.

Forhøj. maks. bereg.grundlag pr. voksen over to ....

4.500 kr.

4.500 kr.

Petroleumstillæg

6.

Petroleumstillæg, pr. liter (lov § 17, stk. 4)4) ...........

256,25 øre

256,25 øre

1) Reglerne om varmetillæg forventes ændret pr. 1. januar 2001. Bekendtgørelse forventes udsendt omkring 1. december. 2000.

2) En pensionist, der har opnået ret til social pension før 1. marts 1999, og hvis samlivsforhold påbegyndtes før dette tidspunkt, betragtes som enlig efter denne tabel.

3) Jf. kap. 6 i bkg. nr. 1046 af 17. december 1997, som senest ændret ved bkg. nr. 184 af 17. marts 2000.

4) Tillægget svarer til afgiften på petroleum (inkl. moms) i medfør af lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., jf. lbk. nr. 701 af 28. september 1998, som senest ændret ved § 9 i lov nr. 165 af 15. marts 2000, og lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, jf. lbk. nr. 643 af 27. august 1998, som senest ændret ved § 30 i lov nr. 165 af 15. marts 2000.

 

 

TABEL 8: Social pension - fradrag i den opgjorte indtægt

 

kr. årlig

1.

Fradrag ved grundbeløb, folkepension (lov § 49, stk. 1, nr. 2, 1. pkt.) .................

217.300

2.

Fradrag ved grundbeløb, førtidspension, enlig (lov § 49, stk. 1, nr. 2, 2. pkt.) .....

217.300

3.

Fradrag ved grundbeløb, førtidspension, gift (lov § 49, stk. 1, nr. 2, 2. pkt.) .......

147.400

4.

Fradrag ved pensionstillæg, enlig1) (lov § 49, stk. 1, nr. 4) ...................................

47.900

5.

Fradrag ved pensionstillæg, gift/samlevende1) (lov § 49, stk. 1, nr. 4) .................

96.200

6.

Fradrag ved personligt tillæg, enlig1) (lov § 49, stk. 1, nr. 5)2) ..............................

12.600

7.

Fradrag ved personligt tillæg, gift/samlevende (lov § 49, stk. 1, nr. 5)2) ..............

25.300

1) Samlevende betragtes som enlige, når pensionen er tilkendt før 1. marts 1999 og samlivsforholdet er påbegyndt før denne dato, jf. § 3, stk. 4, i lov nr. 914 af 16. december 1998.

2) Socialministeren har fremsat lovforslag om ændring af satsen pr. 1. januar 2001.

 

 

TABEL 9: Social pension - nedsættelse

   

pct.

1.

Grundbeløb, folkepension, nedsættelse i pct. af indtægtsgr. (lov § 31, stk. 1, 1. pkt.) ....

30

2.

Grundbeløb, førtidspension, nedsættelse i pct. af indtægtsgr. (lov § 31, stk. 1, 1. pkt.) ..

60

3.

Pensionstillæg, ægtefælle/samlever1) har ret til pensionstillæg, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (lov § 31, stk. 2) ............................................................................. ..

15

4.

Pensionstillæg, andre, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (lov § 31, stk. 2) ..........

30

5.

Personligt tillæg, gift/samlev.1), nedsæt. for hver 600 kr. i indt.gr. (lov § 31, stk. 3)2) ...

1

6.

Personligt tillæg, enlig1), nedsæt. for hver 300 kr. i indtægtsgrundl. (lov § 31, stk. 3)2) .

1

1) Samlevende betragtes som enlige, når pensionen er tilkendt før 1. marts 1999 og samlivsforholdet er påbegyndt før denne dato, jf. § 3, stk. 4, i lov nr. 914 af 16. december 1998.

2) Socialministeren har fremsat lovforslag om ændring af reglerne pr. 1. januar 2001.

 

 

TABEL 10: Social pension - indtægtsgrænser for bortfald af grundbeløb og tillæg1)

   

kr. årlig

1.

Indtægtsgrænse ved grundbeløb, folkepension ...................................................

387.700

2.

Indtægtsgrænse ved grundbeløb, førtidspension, enlig .........................................

302.500

3.

Indtægtsgrænse ved grundbeløb, førtidspension, gift ...........................................

232.600

4.

Indtægtsgrænse ved pensionstillæg, enlig2) tilkendt pension før 1/3-99 ..............

125.400

5.

Indtægtsgrænse ved pensionstillæg, enlig2) .........................................................

216.900

6.

Indtægtsgrænse ved pensionstillæg, gift/samlevende2) med pensionist ................

251.200

7.

Indtægtsgrænse ved pensionstillæg, gift/samlevende2) med ikke-pensionist ........

173.700

8.

Indtægtsgrænse ved pensions- og ægteskabstillæg ...............................................

196.300

9.

Indtægtsgrænse ved personligt tillæg, enlig2) ........................................................

42.600

10.

Indtægtsgrænse ved personligt tillæg, gift/samlevende2) ......................................

85.300

11.

Minimumsbeløb for udbetalt pension (1/40 af grundbeløbet) ..............................

1.284

1) Grundbeløb/tillæg reguleres bort for årlige indtægtsgrundlag større end beløbene vist i tabellen. Fradragsbeløbet er ikke fratrukket.

2) Samlevende betragtes som enlige, når pensionen er tilkendt før 1. marts 1999 og samlivsforholdet er påbegyndt før denne dato, jf. § 3, stk. 4, i lov nr. 914 af 16. december 1998.

 

 

 

TABEL 11: Arbejdsskadesikring - ydelser, beregningsgrundlag

   

kr. årlig

kr. dag

kr. én gang

Ydelser

     

1.

Lægebeh., rejseudgifter, bil, pr. km. (lov § 22, stk. 2) ..

-

-

1)

2.

Lægebeh., timepenge (lov § 22, stk. 2) ... ..

-

-

1)

3.

Lægebeh., dagpenge (lov § 22, stk. 2) . ..

-

1)

-

4.

Lægebeh., overnatning, hovedstad (lov § 22, stk. 2) .....

-

1)

-

5.

Lægebeh., overnatning, øvrige land (lov § 22, stk. 2) ...

-

1)

-

6.

Lægebeh., tabt arb.fortj., time, max (lov § 22, stk. 2) ...

-

-

1)

7.

Brillestel, maksimum (lov § 30, stk. 5) .............................

-

-

884

8.

Erhvervsevnetab, 100 pct. maksimum (lov § 32, stk. 5) ...

276.000

-

-

9.

Men, 100 pct. (lov § 33, stk. 3) .........................................

-

-

418.000

10.

Men, 120 pct. (lov § 33, stk. 4) .........................................

-

-

501.600

11.

Men, tidligere lov (lov § 71, stk. 4) ...................................

42.000

-

-

12.

Overgangsbeløb ved dødsfald (lov § 35, stk. 1) ................

-

-

108.000

13.

Forsørgertab, ægtefælle, maksimum (lov § 36, stk. 2) ......

103.500

-

-

14.

Forsørgertab, barn, maksimum (lov § 37, stk. 1)2) ............

34.500

-

-

15.

Forsørgertab, barn, dobbelt, maks. (lov § 37, stk. 2)2) ......

69.000

-

-

Beregningsgrundlag

     

16.

Årsløn, minimum (lov § 41, stk. 1) ..

26.000

-

-

17.

Max tillæg til indk., delvis hjem.arb. (lov § 41, stk. 1) .

57.000

-

-

18.

Kost og logi (lov § 41, stk. 2) ............................................

26.500

-

-

19.

Kost (lov § 41, stk. 2) ........................................................

-

59

-

20.

Årsløn, maksimum (lov § 41, stk. 3) .................................

345.000

-

-

21.

Årsløn, minimum, under 21 år, uddan. (lov § 41, stk. 4) ..

128.000

-

-

22.

Årsløn, selvstændig fisker (lov § 41, stk. 5) ......................

246.000

-

-

23.

Tillæg til løbende ydelses grundniveau (lov § 42) ............

17,7%

-

-

Takster for læge- og tandlægeerklæringer (lov § 19, stk. 3)3)

     

24.

Lægeerklæring I (første) ...................................................

-

-

141

25.

Lægeerklæring II (afsluttende) ..........................................

-

-

232

26.

Supplerende erklæring til I eller II (enkelt organ) .............

-

-

144

27.

Supplerende erklæring til II ...............................................

-

-

93

28.

Lægeerklæring om broktilfælde

-

-

197

29.

Anmeldelse, erhvervssygdomme/arbejdsbetingede skader

-

-

155

30.

Tandlægeerklæring med behandlingsforslag .....................

-

-

267

1) Taksten meddeles af Arbejdsskadestyrelsen ved årsskiftet.

2) Forsørgertabserstatninger til børn nedsættes, hvis erstatningerne tilsammen vil overstige 50 pct. af afdødes årsløn (40 pct. hvis der samtidig ydes forsørgertabserstatning til ægtefælle).

3) Taksterne gælder for perioden 1. oktober 2000 31. marts 2001.

 

 

TABEL 12: Arbejdsskadesikring - sagspriser

   

kr. én gang

Sagspriser i Arbejdsskadestyrelsen

 

1.

Sagspris, udtalelser uden for lov (lov § 66, stk. 2) .. .

5.000

2.

Nyanmeldt tingsskade (lov § 53 A) ............................... ..

1.901

3.

Nyanmeldt personskade (lov § 53 A) ............................ ..

2.853

4.

Revision/genoptagelse af tingsskade (lov § 53 A) ......... ..

1.268

5.

Revision/genoptagelse af personskade (lov § 53 A) ..... ...

1.901

6.

Sager i erhvervssygdomsudvalget, ekstra (lov § 53 A) . ...

2.095

7.

Ekspeditionssager (lov § 53 A) ..................................... ...

79

Sagspriser i Den Sociale Ankestyrelse

 

8.

Sagspris pr. oprettet sag (lov § 53 A) . ......

5.445

9.

Sagspris, sager oprettet før 1. jan. 2000, pr. afsluttet, mødebeh. sag (lov § 53 A) ..

5.576

 

TABEL 13: Erstatning til besættelsestidens ofre

   

kr. årlig

kr. én gang

Ydelser1)

   

1.

Invaliditetserstatning, maksimum (lov § 20, stk. 2) .... ................

201.360

-

2.

Forsørgertab, ægtefælle, maksimum (lov § 22, stk. 1)2) ..................

125.856

-

3.

Forsørgertab, barn, 10 pct., maksimum (lov § 22, stk. 1)2) ..............

25.176

-

4.

Forsørgertab, barn, 15 pct., maksimum (lov § 22, stk. 1)2) ..............

37.764

-

5.

Forsørgertab, barn, 20 pct., maksimum (lov § 22, stk. 1)2) ..............

50.340

-

Beregningsgrundlag1)

   

6.

Årsløn, maksimum (lov § 31, stk. 2) ...............................................

251.691

-

7.

Årsløn, minimum (lov § 31, stk. 2) .................................................

173.037

-

8.

Forhøjelse af oprindelige beløb for løbende renter .........................

3.046,15%

-

Særlige ydelser

   

9.

Begravelseshjælp (lov § 23) ............................................................

-

8.860

10.

Hædersgave (lov § 37, stk. 3)3) ........................................................

12.000

-

11.

Hædersgave, visse førtidspensionister (lov § 37, stk. 3)3) ...............

13.800

-

1) Satserne gælder for perioden 1. april 2000 - 31. marts 2001.

2) Forsørgertabserstatninger nedsættes, hvis de tilsammen vil overstige 75 pct. af afdødes årsløn.

3) Jf. lov nr. 208 af 27. marts 2000 om forhøjelse af hædersgaver.

 

TABEL 14: Krigs-ulykkesforsikringsrente til enker efter visse fiskere

   

kr. årlig

kr. mdl.

Krigs-ulykkesforsikringsrente (lov § 3) .................................................

51.144

4.262

 

 

 

TABEL 15: Aktiv socialpolitik - kontanthjælp

   

kr. mdl.

kr. time

Hjælp til forsørgelse

   

1.

Fyldt 25 år, forsørger børn (lov § 25, stk. 1, nr. 1)1) .............................

10.181

-

2.

Fyldt 25 år, andre (lov § 25, stk. 1, nr. 2)1) ...........................................

7.647

-

3.

Under 25 år, udeboende (lov § 25, stk. 1, nr. 3)1) .................................

4.905

-

4.

Under 25 år, hjemmeboende (lov § 25, stk. 1, nr. 4)1) ..........................

2.398

-

5.

Under 25 år, børn (lov § 25, stk. 2)1) ....................................................

10.181

-

6.

Under 25 år, gravid (lov § 25, stk. 3, 1. pkt.)1) .....................................

7.647

-

7.

Under 25 år, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg (lov § 25, stk. 4)1) ..

10.181

-

8.

Tillæg, hjemmearbejdende ægtefælle (lov § 26, stk. 3) .......................

2.398

-

Hjælp til visse persongrupper

   

9.

Fyldt 60 år, ikke optjent pensionsret (lov § 27, stk. 1) .........................

6.200

-

10.

Børnestøttebeløb, ikke optjent pensionsret (lov § 27, stk. 2) ...............

2.072

-

11.

Asylansøgere, forsørgelsespligt for børn (lov § 28, stk. 2)2) ................

7.455

-

12.

Asylansøgere, andre (lov § 28, stk. 2)2) ................................................

5.325

-

13.

Orlovsydelse, maksimum3) ...................................................................

7.648

-

Fradrag ved formue og indtægt, beløb der bortses fra

   

14.

Formue, enlige (lov § 14, stk. 1) ..........................................................

(10.000)

-

15.

Formue, ægtefæller (lov § 14, stk. 1) ...................................................

(20.000)

-

16.

Forsørgelsesydelse, ægtefælle, forsørg. børn (lov § 30, stk. 2)1) ..........

10.181

-

17.

Forsørgelsesydelse, ægtefælle, andre (lov § 30, stk. 2)1) ......................

7.647

-

18.

Arbejdsindtægt, aktivering, pr. arbejdstime (lov § 31, stk. 1) ..............

-

11,20

19.

Arbejdsindtægt, ukendt timetal, omregningssats (lov § 31, stk. 2)4) ....

-

144,20

Særlig støtte, grænsebeløb, boligudgift (lov § 34, stk. 4)5)

   

20.

Ikke-forsørgere ............................................................................. ........

2.050

-

21.

Forsørgere med et hjemmeboende barn ...............................................

2.900

-

22.

Forsørgere med et udeboende barn ......................................................

3.000

-

23.

Fradrag i grænsebeløbet pr. barn hjemme udover ét ............................

550

-

24.

Fradrag i grænsebeløbet pr. barn ude udover ét ...................................

450

-

25.

Samlet indtægtsgrænse efter 3 måneder6) .............................................

12.740

-

1) Socialministeren har fremsat lovforslag om ændring af satsen pr. 1. januar 2001.

2) Ydelsen kan ikke overstige den forsørgelsesydelse, som en person ville være berettiget til efter denne lov eller lov om social pension.

3) Jf. § 2 i bkg. nr. 126 af 24. februar 1998, jf. § 12, stk. 9, i lov nr. 402 af 31. maj 2000 om børnepasningsorlov.

4) Jf. § 1, stk. 4, i bkg. nr. 929 af 8. december 1997, som ændret ved bkg. nr. 801 af 11. november 1998.

5) Jf. § 3 i bkg. nr. 78 af 4. februar 1998, som ændret ved bkg. nr. 850 af 19. november 1999.

6) Jf. § 7 i bkg. nr. 78 af 4. februar 1998, som ændret ved bkg. nr. 850 af 19. november 1999.

 

 

 

TABEL 16: Aktiv socialpolitik - aktivering

   

kr. mdl.

kr. time

1.

Løntilskud til arbejdsgivere, jobtræning (lov § 16, stk. 2, nr. 2) ..........

-

1)

2.

Løn, jobtræning, off. arb.giver, maksimum (lov § 35)2) ......................

-

91,88

3.

Minimumsydelse, individuel jobtræning (lov § 36, stk. 1) ..................

-

33,57

4.

Beskæftigelsestillæg, individuel jobtræning (lov § 36, stk. 2) .............

-

11,20

5.

Udgiftsgodtgørelse, maksimum 1 (lov § 38, stk. 1) .............................

1.000

-

6.

Udgiftsgodtgørelse, maksimum 2 (lov § 38, stk. 2) .............................

1.500

-

7.

Nedsættelse, udeblivelse, maksimum (lov § 39, stk. 2) ....................

20%

-

1) Satsen meddeles af Arbejdsmarkedsstyrelsen i december 2000.

2) Satsen gælder fra den 1. oktober 2000.

 

TABEL 17: Aktiv socialpolitik - revalidering, fleksjob

   

kr. mdl.

Revalideringsydelse

 

1.

Fyldt 25 år (lov § 52, stk. 1) ............................................................................. .....

12.740

2.

Under 25 år (lov § 52, stk. 2) ............................................................................. ...

6.370

3.

Under 25 år, forsørger egne børn i hjemmet (lov § 52, stk. 3, nr. 1) ....................

12.740

4.

Under 25 år, arb.indt. med ret til højeste sygedagpenge (lov § 52, stk. 3, nr. 2) ..

12.740

5.

Maksimum for hjælp i alt ved bidragspligt (lov § 52, stk. 4)1) ..............................

10.181

6.

Fradrag, anden arbejdsindtægt, bortses fra (lov § 58, stk. 1, nr. 2) ...................

12.000

Fleksjob

 

7.

Ledighedsydelse (lov § 74, stk. 2) ........................................................................

10.443

8.

Bidrag pr. ansat til refusionsordning, selvejende institutioner under Socialmin.2)

20

1) Socialministeren har fremsat lovforslag om ændring af satsen pr. 1. januar 2001.

2) Beløbet er optaget på forslag til finanslov for 2001, jf. tekstanmærkning nr. 105 på § 15.

 

TABEL 18: Aktiv socialpolitik - bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension

   

kr. mdl.

ATP-bidrag ved kontanthjælp, individuel jobtræning og revalideringsydelse

 

1.

Ydelsens mindstestørrelse, forsørger børn (lov § 79, stk. 3) .................................

10.181

2.

Ydelsens mindstestørrelse, andre (lov § 79, stk. 3) ...............................................

7.647

3.

Ydelsesmodtagerens 1/3 bidrag (lov § 80)1) .........................................................

75

4.

Kommunens 2/3 bidrag (lov § 80)1) ......................................................................

149

1) Socialministeren har fremsat lovforslag om ændring af satsen pr. 1. januar 2001.

2) Jf. kap. 1 i bkg. nr. 925 af 8. december 1997.

 

 

 

TABEL 19: Aktiv socialpolitik - efterlevelseshjælp

 

kr.

Ydelser (lov § 85 a)1)

 

1.

Engangsbeløb ved årsindtægt under 165.121 kr. ...

10.320

2.

Engangsbeløb ved årsindtægt 165.121 - 175.439 kr. .. ..

9.288

3.

Engangsbeløb ved årsindtægt 175.440 - 185.759 kr. . ...

8.256

4.

Engangsbeløb ved årsindtægt 185.760 - 196.079 kr. ....

7.224

5.

Engangsbeløb ved årsindtægt 196.080 - 206.399 kr. ....

6.192

6.

Engangsbeløb ved årsindtægt 206.400 - 216.719 kr. ....

5.160

7.

Engangsbeløb ved årsindtægt 216.720 - 227.039 kr. .. ..

4.128

8.

Engangsbeløb ved årsindtægt 227.040 - 237.359 kr. ... .

3.096

9.

Engangsbeløb ved årsindtægt 237.360 - 247.679 kr. .. ..

2.064

10.

Engangsbeløb ved årsindtægt 247.680 - 257.999 kr. .. . .

1.032

Beregningsgrundlag (lov § 85 a)1)

 

11.

I indtægtsopgørelsen indgår formue(rettigheder) over ..

103.200

12.

Beløb opgjort efter punkt 11 medregnes med ..

30%

1) Jf bkg. nr. 200 af 22. marts 2000.

 

TABEL 20: Aktiv socialpolitik - finansiering

   

kr. årlig

1.

Rådighedsbeløb, driftsrefusion (lov § 100, stk. 2) ................................................

12.612

 

TABEL 21: Social service - børn og unge, dagtilbud

   

kr. årlig

pct.

Dag- og klubtilbud, betaling (lov § 15, stk. 1 og 4, § 15 a, §§ 18, 22, 25)1)

   

1.

Indtægt under 113.501 kr., betaling i pct. af fuld takst ..... ...............

-

0

2.

Indtægt 113.501-116.012 kr., betaling i pct. af fuld takst ... ... ......

-

5

3.

Indtægt 116.013-352.100 kr., for hver 2.512 kr. stigning, pct-tillæg ...

-

1

4.

Indtægt 352.101 og over, betaling i pct. af fuld takst .................... ...

-

100

5.

Indtægtsgrænseforhøjelse for hvert hjemmeboende barn ud over ét ....

7.000

-

6.

Søskenderabat, dyreste plads, betaling i pct. af normal betaling .... ..

-

100

7.

Søskenderabat, øvrige pladser, betaling i pct. af normal betaling ... .

-

50

8.

Dagtilbud, forældrebetaling, procentdel af udgifter ................ .. ...

-

30

9.

Dagtilbud, forældrebetaling, max. forhøjelse ved pasningsgaranti .

-

2

10.

Klubtilbud, forældrebetaling, maksimal procentdel af udgifter ... ....

-

20

1) Jf. bkg. nr. 1166 af 29. december 1999, og bkg. nr. 6 af 7. januar 1998, som senest ændret ved bkg. nr. 1167 af 29. december 1999.

 

 

TABEL 22: Social service - børn og unge, tilskud til forældre

   

kr. årlig

kr. mdl.

pct.

Privat pasning (lov § 26, stk. 4)

     

1.

Tilskudsmaksimum i forhold til pasningsudgiften ............

-

-

70

2.

Tilskudsmaksimum i forhold til billigste plads .................

-

-

85

Børnepasningsorlov

     

3.

Supplerende tilskud, maksimalt (lov § 27, stk. 2) .

35.000

-

-

4.

Beskæftigede orlovshavere, tilskud + orlovsydelse i pct. af indtægt, maksimum (lov § 27, stk. 3) .. ............ ..

-

-

80

5.

Ledige orlovshavere, tilskud + orlovsydelse, maksimum (lov § 27, stk. 4) ..


-


12.740


-

6.

Særligt supplerende tilskud til enlige med børnepasnings-orlov ved manglende dagtilbudsplads (§ 27a, stk. 3) .. .

-

2.533

-

7.

Særligt supplerende tilskud, tilskud + orlovsydelse i pct. af indtægt, maksimum (§ 27a, stk. 4) .. .

-

-

80

Merudgiftsydelse

     

8.

Standardbeløb, beregningsgrundlag (lov § 28, stk. 2) .......

-

2.184

-

9.

Merudgiftsydelsen, minimum 1/8 (lov § 28, stk. 3) .... ..

-

273

-

10.

Minimum, merudgifter (lov § 28, stk. 3) ...

-

3.276

-

Tabt arbejdsfortjeneste (lov § 29, stk. 2)1)

     

11.

Hjælp, tabt arbejdsfortjeneste, regulering .........................

-

-

3,2

12.

Ferietillæg, pct. af sidste års bruttoydelse .........................

-

-

1,0

13.

Ophørstillæg, pct. af sidste 12 måneders bruttoydelse ......

-

-

12,5

1) Jf. §§ 10-12 i bkg. nr. 124 af 23. februar 1998.

 

TABEL 23: Social service - børn og unge1), døgnophold

   

kr. årlig

kr. døgn

Formidlet døgnophold, kost og logi (lov § 50)

   

1.

Under 10 år, pr. barn ............................................................................

-

121

2.

Over 10 år, pr. barn ............................................................................. .

-

128

3.

For 3. og 4. barn/ung uanset alder ........................................................

-

113

Formidlet døgnophold, døgninstitution, betaling (lov § 52)1)

   

4.

Indtægtsgrænse ............................................................................. ........

92.400

-

5.

Maksimum for 18 pct. betaling (5/3 af normalbørnebidrag) ................

18.300

-

6.

Maksimum for betaling i alt (10/3 af normalbørnebidrag) ...................

36.600

-

1) Tabellen gælder for unge under 18 år. For unge i alderen 18-22 år gælder reglerne for voksnes betaling for botilbud, jf. tabel 25.

2) Jf. bkg. nr. 959 af 12. december 1997, som ændret ved bkg. nr. 777 af 30. oktober 1998.

 

TABEL 24: Social service - personlig og praktisk hjælp

   

kr. årlig

kr. time

Midlertidig personlig og praktisk hjælp (lov § 65, stk. 3, § 82)1)

   

1.

Fradragsbeløb, enlige ...........................................................................

103.400

-

2.

Fradragsbeløb, ægtepar ........................................................................

155.200

-

3.

Supplerende fradragsbeløb pr. barn, enlige ..........................................

29.160

-

4.

Supplerende fradragsbeløb pr. barn, ægtepar .......................................

9.720

-

5.

Betaling ved indtægt under 2.701 kr. efter fradrag ..............................

-

0,00

6.

Betaling ved indtægt 2.701-5.400 kr. efter fradrag ..............................

-

3,00

7.

Forhøjelse af betaling pr. 2.700 kr. indkomst over 2.701 .....................

-

1,00

8.

Maksimal betaling ............................................................................. ...

-

92,00

Pasning af døende (lov § 105)

   

9.

Plejevederlag, maksimum .....................................................................

-

119,07

1) Jf. bkg. nr. 26 af 14. januar 1998, som ændret ved bkg. nr. 778 af 30. oktober 1998.

 

 

TABEL 25: Social service - voksne, botilbud

   

kr. årlig

kr. mdl.

pct.

Betaling ved botilbud (lov §§ 83, 95)1) 2)

     

1.

Servicebetaling, mellemste førtidspension .. ..

8.292

691

-

2.

Servicebetaling, højeste førtidspension ........ .

16.620

1.385

-

3.

Betalingsandel af boligomkostninger ... .

-

-

10

4.

Betalingsandel af indkomst op til 132.300 kr. . . .

-

-

10

5.

Betalingsandel af indkomst over 132.300 kr. ..

-

-

20

6.

Nedsæt. indk.grl., reelt enlige pensionister

28.800

-

-

7.

Nedsæt. komp.beløb ved indkomst under 121.300 kr. .

500

-

-

8.

Nedsæt. komp.beløb ved indkomst på/over 121.300 kr. ..

1.000

-

-

9.

1 pct. nedsættelse af 25 pct-rabatten .. .

3.449

-

-

1) Satserne gælder også for plejehjem og beskyttede boliger efter de hidtil gældende regler, jf. lovens § 140, stk. 1.

2) Jf. bkg. nr. 82 af 5. februar 1998, som senest ændret ved bkg. nr. 857 af 25. november 1999, og bkg. nr. 91 af 6. februar 1998, som senest ændret ved bkg. nr. 856 af 25. november 1999.

 

TABEL 26: Social service - hjælpemidler og biler

   

kr. årlig

kr. kvartal

kr. én gang

Støtte til diverse hjælpemidler (lov § 97, stk. 5 og 7)1)

     

1.

Ortopædisk fodtøj, voksne, egenbetaling ..........................

-

-

600

2.

Ortopædisk fodtøj, børn, egenbetaling ..............................

-

-

320

3.

Almindeligt fodtøj, tilskud ................................................

-

-

890

4.

Colostomi, tilskud .............................................................

-

1.280

-

5.

Ileostomi, tilskud ...............................................................

-

1.430

-

6.

Urostomi, tilskud ...............................................................

-

1.650

-

7.

Høreapparat, maksimalt tilskud .

-

-

3.096

0Statens Øjenkliniks prisliste (lov § 97, stk. 7)1)2)

     

8.

Svagsynskikkerter og kikkertbriller, fabriksfærdige .........

-

-

699

9.

Natkikkert ..............

-

-

3.420

10.

Lupbriller ...........................................................................

-

-

2.750

11.

Prismelupbriller/Teleskopiske prismesystemer .................

-

-

7.195

12.

Brilleglas og stel, almindelige styrker ....................... ....

-

-

2.071

13.

Brilleglas og stel, specialfremstillede styrker ....................

-

-

3.290

14.

Medicinske filterglas, forhæng eller færdigstel uden styrke, eventuelt polariserende . .........

-


-


1.753

15.

Medicinske filterglas med styrke . ..........

-

-

3.598

16.

Kontaktlinser: optiske og protektive speciallinser, håndteringsfarve3) . ........


-


-


3.236

17.

Kontaktlinser: kosmetiske diafragmalinser og sklerallinser3) ..... ....................................................


-


-

5.540

18.

Akryløjenproteser ..............................................................

-

-

4.600

Støtte til køb af bil (lov § 99, stk. 1 og 3)4)

     

19.

Bilstøtte, lån, max ..............................................................

-

-

125.000

20.

Bilstøtte, indkomstgrundlag ..............................................

149.000

-

-

21.

Bilstøtte, automatgear ........................................................

-

-

17.400

1) Jf. bkg. nr. 123 af 19. februar 1998, som senest ændret ved bkg. nr. 621 af 27. juni 2000.

2) Statens Øjenkliniks prisliste kan ikke anvendes som vejledning for amtskommunernes indkøbspriser fra andre leverandører. (Prislisten og en kort vejledning kan fra medio januar 2001 findes på Statens Øjenkliniks hjemmeside www.visaid.dk.)

3) Beløbet er en abonnementspris, der er uafhængig af antallet af leverede kontaktlinser indenfor ét kalenderår.

4) Jf. bkg. nr. 122 af 19. februar 1998, som ændret ved bkg. nr. 779 af 30. oktober 1998.