Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Cirkulære om offentlige forlystelser

(Til politidirektøren i København og politimestrene)

 

Efter de gældende politivedtægter må en række forlystelser ikke afholdes offentligt uden politiets tilladelse.

Ved meddelelse af tilladelser til forlystelser på offentlige forlystelsessteder, som for eksempel faste og omrejsende tivolier, byfester, markeder og dyrskuer, skal nedenstående regler iagttages.

Politiet skal holde sig underrettet om de enkelte kommunalbestyrelsers almindelige stilling til, at der meddeles tilladelser til offentlige forlystelser i kommunen. Kommunalbestyrelsens holdning er vejledende for politiet ved afgørelsen af de enkelte ansøgninger.

Kapitel 1

Personlige betingelser

§ 1. Tilladelse til at drive forlystelser, herunder karruseller, gynger, skydebaner, lykkespil, behændighedsspil og lignende, kan kun gives, hvis det efter de foreliggende oplysninger om ansøgerens og eventuelle medhjælperes personlige forhold må antages, at virksomheden vil blive drevet på forsvarlig måde.

Stk. 2. Er ansøgeren et selskab, gælder stk. 1 tilsvarende for den, der er ansvarlig for forlystelsen, og den pågældendes eventuelle medhjælpere.

Stk. 3. Tilladelsen skal gives på vilkår af:

1) at eventuelle medhjælpere er fyldt 16 år, jf. dog stk. 4, og

2) at der for eventuelle medhjælpere mellem 16 og 18 år foreligger skriftligt samtykke til hvervet fra forældremyndighedens indehaver, medmindre ansøgeren eller dennes ægtefælle er indehaver af forældremyndigheden. For disse medhjælpere kan der stilles vilkår om en begrænset daglig arbejdstid.

Stk. 4. Tilladelse til brug af de i § 13, stk. 2, omhandlede forlystelsesapparater skal gives på vilkår af:

1) at de personer, der betjener sådanne forlystelsesapparater, er fyldt 18 år, og

2) at de personer, der betjener sådanne forlystelsesapparater, har modtaget den instruktion i at betjene og føre tilsyn med apparatet, som er nødvendig for en forsvarlig afvikling af den pågældende forlystelse.

Stk. 5. Det skal endvidere fremgå af en tilladelse til at drive forlystelser, at den helt eller delvist kan tilbagekaldes:

1) hvis vilkårene ikke overholdes,

2) hvis der forekommer overtrædelse af anden lovgivning,

3) hvis tilladelsens benyttelse giver anledning til uorden eller væsentlig gene for omboende eller forbipasserende, eller

4) hvis det i øvrigt antages, at virksomheden ikke længere vil blive drevet på forsvarlig måde.

Kapitel 2

Generelle betingelser

§ 2. Den plads, hvor forlystelserne anbringes, skal godkendes af politiet. Der skal lægges særlig vægt på til- og frakørselsforhold, parkeringsmuligheder og sanitære forhold.

Stk. 2. Der bør så vidt muligt ikke godkendes pladser, der er beliggende i umiddelbar nærhed af beboelseshuse. Markedspladser og lignende steder, der fra tidligere tid har været benyttet til forlystelser af samme art, kan dog godkendes, hvis der kun vanskeligt kan findes anden egnet plads.

§ 3. Tilladelsen bør normalt betinges af, at der kun holdes åbent for publikum i tiden mellem klokken 10.00 og kl. 24.00.

Stk. 2. Politiet kan fastsætte kortere åbningstider, for eksempel således, at særlig støjende forlystelser (højttaleranlæg, mekaniske musikinstrumenter og lignende) skal ophøre tidligere end de øvrige forlystelser.

Stk. 3. Politiet kan for forlystelser, som opstilles i tilknytning til en by- og markedsfest, bestemme, at disse forlystelser kan holde åbent indtil en halv time før by- og markedsfesten skal lukke. Tilladelsen kan betinges af, at brug af højttaleranlæg, mekaniske musikinstrumenter og lignende i forlystelserne indstilles senest kl. 24.00.

Stk. 4. Det skal fremgå af tilladelsen, i hvilket tidsrum forlystelserne må være åbne.

§ 4. Tilladelser til forlystelser på markeder og dyrskuer bør kun meddeles i passende omfang ved hvert enkelt arrangement, således at der tages hensyn til, at formålet med markedet eller dyrskuet ikke tilsidesættes.

Kapitel 3

De enkelte forlystelser

Lykkespil

§ 5. Politiet kan tillade lykkespil på offentlige forlystelsessteder under forudsætning af, at det underholdende i spillet er så overvejende, at det har karakter af en forlystelse.

Stk. 2. Politiet kan tillade tombola eller lignende under forudsætning af, at tombolaen indgår som et naturligt, underholdende led i det samlede forlystelsesarrangement.

§ 6. Tilladelsen skal i øvrigt gives på vilkår af, at reglerne i §§ 7-11 overholdes.

§ 7. Spil om penge eller stærke drikke er ikke tilladt. Spillemærker eller andre gevinster må ikke ombyttes med penge.

Stk. 2. Spillemærker må kun anvendes til:

1) fortsat spil,

2) adgang til andre forlystelser, eller

3) køb af varer, der sælges på det offentlige forlystelsessted, dog ikke stærke drikke.

§ 8. I lykkespil om varer må hver spillers indsats pr. spil ikke overstige 10 kr. pr. felt eller lignende. Hvis der ydes rabat ved indsats på flere felter eller lignende, må hver spillers indsats ikke overstige 30 kr. pr. spil. Indkøbsprisen på de enkelte varer må ikke overstige 500 kr. Det er tilladt at udbetale sidegevinster i form af spillemærker, såfremt værdien af disse gevinster ikke overstiger 15 kr. i spillemærker.

§ 9. I roulettespil må hver spillers indsats højst udgøre 10 kr. Indsatsen på eet felt må dog ikke overstige 2 kr. Gevinsten må ikke overstige værdien af 75 kr. i spillemærker.

§ 10. I andre lykkespil om spillemærker må hver spillers indsats pr. spil ikke overstige 1 kr. Indkast kan gøres såvel i form af 25 ører og 50 ører som i 1, 5, 10 og 20 kroner eller i spillemærker af tilsvarende værdi.

Stk. 2. Gevinsten i et spil må ikke overstige værdien af 500 kr. i spillemærker og skal til enhver tid fuldt ud kunne udbetales i spillemærker.

§ 11. I en tombola eller lignende må prisen pr. lod ikke overstige 10 kr. Gevinsten skal bestå af varer, hvis indkøbspris ikke må overstige 500 kr., eller af spillemærker til en værdi af højst 500 kr. i spillemærker.

Behændighedsspil

§ 12. Tilladelsen skal gives på vilkår af:

1) at hver spillers indsats ikke overstiger 10 kr., eller 30 kr., hvis der ydes rabat, og

2) at gevinsten består af varer, hvis indkøbspris ikke må overstige 500 kr., eller af spillemærker til en værdi af højst 500 kr.

Stk. 2. Tilladelsen skal i øvrigt gives på vilkår af, at reglerne i § 7 overholdes.

Særlige forlystelsesapparater

§ 13. Politiet kan tillade brug af karruseller, luftgynger, rutchebaner, radiobiler, skydebaner og lignende forlystelsesapparater under forudsætning af:

1) at der, inden forlystelsesapparatet tages i brug, forevises godkendelse i form af attesteret tilsynsbog i henhold til §§ 15-18, og

2) at det, inden forlystelsesapparatet tages i brug, godtgøres ved forevisning af police og præmiekvittering, at de forsikringer, der er nævnt i § 20, er tegnede.

Stk. 2. Er et særligt forlystelsesapparat som følge af apparatets konstruktion, afvikling helt eller delvist over jorden eller i høj hastighed mv. af en sådan karakter, at brug af apparatet kan være forbundet med en særlig risiko for publikum eller for det personale, der skal betjene apparatet, kan tilladelse kun gives på de i stk. 1 og § 1, stk. 4, nævnte vilkår.

Stk. 3. Tilladelse til omrejsende tivolier til brug af de i stk. 2 nævnte forlystelsesapparater skal endvidere gives på vilkår af:

1) at det enkelte tivoli hvert kalenderår, inden apparatet tages i brug for første gang det pågældende år, meddeler tivoliets samlede turplan for sæsonen til det institut, der foretager syn af apparatet efter § 18, stk. 1, og

2) at eventuelle afvigelser fra denne turplan straks meddeles instituttet.

Stk. 4. Det skal fremgå af en tilladelse til at bruge et særligt forlystelsesapparat, at politiet kan forbyde brugen af apparatet efter § 18, stk. 7, og at politiet, FORCE Technology og Teknologisk Institut efter anmodning skal gives adgang til at syne og kontrollere forlystelsesapparatet.

Kapitel 4

Kontrol mv.

Syn af særlige forlystelsesapparater

§ 14. Politiet kan godkende særlige forlystelsesapparater, jf. § 13.

§ 15. Ansøgning om godkendelse af forlystelsesapparater, der ikke tidligere har været benyttet her i landet, indgives af ejeren eller brugeren til politiet i den politikreds, hvor ansøgeren har bopæl, hvor apparatet er fremstillet, eller hvor det første gang agtes taget i brug.

Stk. 2. Ansøgningen skal vedlægges en plomberet tilsynsbog udstedt af FORCE Technology eller Teknologisk Institut, hvoraf det skal fremgå, at apparatet er synet til sikring af, at benyttelsen ikke frembyder fare for publikum eller for det personale, der skal betjene det. Tilsynsbogen skal angive de betingelser, der af sikkerhedsmæssige grunde stilles med hensyn til apparatets konstruktion, opstilling og anvendelse. Tilsynsbogen skal indeholde rubrikker til notering af senere eftersyn og af eventuelle mangler, der skal afhjælpes, samt en skitse med angivelse af apparatets hovedmål og en betjeningsvejledning. Tilsynsbogen skal endvidere på første side være forsynet med følgende påtegning: »Ejeren eller brugeren af det forlystelsesapparat, som denne tilsynsbog vedrører, har pligt til at give det personale, der betjener apparatet, den instruktion i at betjene og føre tilsyn med apparatet, som er nødvendig for en forsvarlig afvikling af den pågældende forlystelse. Tilsynsbogen skal opbevares ved forlystelsesapparatet og efter anmodning forevises for politiet og FORCE Technology/Teknologisk Institut.«

Stk. 3. Tilsynsbogen for de i § 13, stk. 2, nævnte forlystelsesapparater skal på første side være forsynet med følgende påtegning: »Ejeren eller brugeren af det forlystelsesapparat, som denne tilsynsbog vedrører, er ansvarlig for, at apparatet kun betjenes af personer, der er fyldt 18 år. Ejeren eller brugeren har desuden pligt til at give det personale, der betjener apparatet, den instruktion i at betjene og føre tilsyn med apparatet, som er nødvendig for en forsvarlig afvikling af den pågældende forlystelse. Tilsynsbogen skal opbevares ved forlystelsesapparatet og efter anmodning forevises for politiet og FORCE Technology/Teknologisk Institut.«

Stk. 4. Navn og fødselsdato på det personale, der af ejeren eller brugeren af et forlystelsesapparat er bemyndiget til at betjene apparatet, skal fremgå af et bilag til tilsynsbogen for forlystelsesapparater, der er omfattet af § 13, stk. 2.

Stk. 5. FORCE Technology eller Teknologisk Institut skal efter forudgående høring af det institut, som ikke udsteder tilsynsbogen, angive i tilsynsbogen, om forlystelsesapparatet er omfattet af § 13, stk. 2.

Stk. 6. Tilsynsbogen skal være bilagt to eksemplarer af de til dokumentation af sikkerheden nødvendige tegninger, herunder en skitse med angivelse af apparatets hovedmål, beskrivelse og beregninger samt betjeningsvejledning, der skal være udarbejdet af leverandøren.

§ 16. Godkendelsen skal være skriftlig og angive de betingelser, der af sikkerhedsmæssige grunde stilles med hensyn til apparatets konstruktion, opstilling og anvendelse, jfr. § 15, stk. 2.

Stk. 2. Samtidig med godkendelsen forsynes de medfulgte bilag og tilsynsbogen med politiets stempel, hvorefter det ene sæt bilag og tilsynsbogen udleveres til ejeren (brugeren) af apparatet.

§ 17. Politiet kan godkende, at et forlystelsesapparats konstruktion ændres.

Stk. 2. Bestemmelserne i §§ 15 og 16 finder tilsvarende anvendelse. Godkendes ændringen, anføres dette i tilsynsbogen. Endvidere berigtiges de tegninger, beskrivelser og beregninger mv., som fulgte med den første ansøgning om godkendelse af apparatet.

§ 18. Et forlystelsesapparat skal synes hvert kalenderår, umiddelbart inden det tages i brug, til sikring af, at der ikke er foretaget ændringer i den godkendte konstruktion, at det er forsvarligt vedligeholdt, og at det i øvrigt ikke frembyder fare for publikum eller for det personale, der skal betjene det. Hvor særlige forhold gør det påkrævet (komplicerede eller særlig stærkt benyttede apparater mv.), kan politiet stille krav om syn flere gange i løbet af et kalenderår. Om disse syn tilføres der tilsynsbogen bemærkning.

Stk. 2. Forlystelsesapparater, der er omfattet af § 13, stk. 2, skal desuden synes mindst én gang årligt ved et uanmeldt syn i løbet af sæsonen.

Stk. 3. Syn efter stk. 1 foretages af FORCE Technology eller af Teknologisk Institut.

Stk. 4. Syn efter stk. 2 foretages af det samme institut, som har foretaget syn af det pågældende apparat efter stk. 1.

Stk. 5. Ved uanmeldt syn efter stk. 2 skal vedkommende institut endvidere påse, om eventuelle mangler, der tidligere er noteret i tilsynsbogen, er udbedret, og at apparatet alene betjenes af personer, hvis navn og fødselsdato er indført i bilaget til tilsynsbogen for apparatet, jf. § 15, stk. 4.

Stk. 6. Instituttet anfører dato for uanmeldt syn efter stk. 2, jf. stk. 5, samt eventuelle bemærkninger om resultatet heraf i tilsynsbogen. Instituttet skal straks videregive oplysninger om disse resultater til det stedlige politi i tilfælde, hvor der ved syn efter stk. 2, jf. stk. 5, er konstateret mangler mv.

Stk. 7. Politiet kan til enhver tid forbyde brug af særlige forlystelsesapparater, såfremt dette findes nødvendigt på baggrund af syn efter stk. 2, jf. stk. 5.

§ 19. Udgifterne ved de i §§ 15-18 nævnte syn afholdes af ejeren (brugeren) af forlystelsesapparatet.

Forsikring

§ 20. Der skal tegnes lovpligtig arbejdsskadeforsikring for eventuel medhjælp og ansvarsforsikring, som skal dække et eventuelt erstatningsansvar over for publikum. Ansvarsforsikringen skal som minimum udgøre 5 mill. kr. ved personskade og 2 mill. kr. ved tingsskade.

Kapitel 5

Ikrafttrædelsesbestemmelse

§ 21. Cirkulæret træder i kraft den 1. januar 2005. Samtidig ophæves cirkulære nr. 16 af 4. februar 1988 om offentlige forlystelser.

Justitsministeriet, den 19. november 2004

Lene Espersen

/Torben Jensen