Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om betaling af gebyr for meddelelse af autorisation som psykolog

 

I henhold til § 2, stk. 4, i lov nr. 494 af 30. juni 1993 om psykologer m.v., som senest ændret ved § 4 i lov nr. 207 af 27. marts 2000, fastsættes:

§ 1. Der betales et gebyr på 1.500 kr. for meddelelse af autorisation som psykolog.

Stk. 2. Gebyret indbetales til Socialministeriet, før der udstedes autorisationsbevis.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2001 og har virkning for de autorisationer, der meddeles af Psykolognævnet efter denne dato.

    Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 35 af 18. januar 1994 ophæves.

Socialministeriet, den 31. oktober 2000

Henrik Dam Kristensen

/Frode Svendsen