Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om våben og eksplosivstoffer

(Ændring af forbuddet mod transport af våben m.v. mellem visse andre lande end Danmark)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om våben og eksplosivstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 1005 af 22. oktober 2012, som ændret senest ved § 9 i lov nr. 376 af 27. april 2016, foretages følgende ændring:

1. I § 7 a, stk. 1, indsættes efter »modtagerlande«: »eller afsenderlande«.

§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 22. maj 2017

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Søren Pape Poulsen